ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ ܗܘܼܝܘܼ ܡܫܰܒܠܳܢܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ ܗܘܼܝܘܼ ܡܫܰܒܠܳܢܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ ܗܘܼܝܘܼ ܡܫܰܒܠܳܢܐ

ܚܘܼܒܐ ܫܪܝܪܐ ܗܿܘ ܗ̱ܘ ܕܡܶܬܚܒܶܟ ܒܚܘܼܫܳܒܐ ܘܚܘܼܫܳܚܐ ܘܪܶܕܝܐ ܕܦܘܼ̈ܠܚܳܢܐ ܘܣܘܼܥܪ̈ܢܐ. ܕܚܘܒܐ ܗܢܐ ܥܡ ܛܒܬܐ ܕܝܼܠܳܢܳܝܬܐ ܒܳܥܐ ܐܦ ܛܒܬܐ ܕܓܰܘܐ. ܐܢ ܠܝܬ ܠܢ܆ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܠ. ܐܢܗܘܼ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܝܼܢܢ ܚܘܒܰܢ ܓܰܘܳܝܐ «ܚܘܼܒܳܐ ܝܳܬܳܢܳܝܐ»܆ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܶܒܕܘܿܪ ܘܢܶܙܪܘܿܥ ܚܘܼܒܐ ܒܚܰܩܠܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܼܢܢ ܐܝܩܳܪܰܢ ܓܰܘܳܝܐ «ܐܝܩܳܪܐ ܝܳܬܢܳܝܐ»܆ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܰܢܝܰܩܪ ܘܰܢܝܰܬܪ ܠܫܰܝܳܐ «ܐܝܩܳܪܐ ܪܒܐ» ܕܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܢ ܠܐ ܡܫܰܝܢܝܼܢ ܚܢܢ ܥܡ ܢܰܦܫܰܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܶܥܡܰܪ ܘܰܢܕܰܝܪ ܒܫܝܢܐ ܥܡ ܕܣܛܪ ܡܢܢ. ܘܠܐ ܥܳܫܶܢ ܕܘܼܒܳܪܢ ܘܐܦܠܐ ܣܳܓܶܐ ܟܘܼܫܳܪܢ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܶܫܬܰܝܢ ܐܢ ܠܐ ܥܳܠܒܝܼܢܢ ܘܕܳܝܫܝܼܢܢ ܥܘ̈ܩܣܐ ܕܝܰܨܪ̈ܐ ܚܰܫܳܢ̈ܝܐ «ܢܰܦܫ̈ܢܳܝܐ»... ܘܐܢ ܠܐ ܡܰܩܗܶܝܢܢ ܘܰܡܫܰܗܶܝܢܢ ܚܘܼܪܦܳܐ ܕܕܝ̈ܢܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܳܝܐ «ܩܰܠܒܳܝ̈ܐ»... ܘܐܢ ܠܐ ܦܳܠܩܝܼܢܢ ܘܬܳܒܪܝܼܢܢ ܥܘܼܫܢܐ ܕܕܝ̈ܢܐ ܩܰܕܡ̈ܐ ܒܚܺܝܠ ܣܘܼ̈ܟܳܠܳܝܳܬܐ ܕܫܪܪܐ ܪܒܐ ܘܝܘܼܬܪܢܐ ܘܓܰܘܳܢܝܐ...

ܘܬܢܢ ܫܘܝܐ ܕܢܕܟܪ ܗܿܝ ܕܐܡܿܪ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ: «ܠܝܬ ܕܡܶܣܬܰܟܠܳܢ ܘܠܐ ܡܰܟܝܼܟ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܰܟܝܼܟ ܐܳܦܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢ. ܠܝܬ ܡܰܟܝܼܟ ܘܠܐ ܡܫܰܝܰܢ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܫܰܝܰܢ ܐܳܦܠܐ ܡܰܟܝܟ. ܠܝܬ ܕܰܡܫܰܝܰܢ ܘܠܐ ܚܳܕܐ....»

ܐܰܢܰܢܩܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܳܬܟܼܳܝܘܼܬܐ ܘܡܝܰܬܪܘܬܐ ܩܢܘܼܡܳܝܬܐ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܒܗ ܩܳܝܡܝܼܢܢ. ܕܰܡܓܰܡܪ̈ܢܐ ܐܢܝܢ ܕܕܰܪܓܐ ܘܐܰܩܡܳܐ ܘܫܶܕܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܕܥܳܒܕܝܢܢ. ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܝܳܕܥܝܼܢܢ ܒܰܙܒܢ ܠܐ ܣܳܦܩ ܠܫܘܘܼܙܳܒܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܒܳܟܝܢܢ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܬܪ̈ܝܼܨܐ ܡܬܚܰܫܒܝܼܢ ܠܢ ܦܘ̈ܕܐ ܕܪ̈ܝܼܫܐ. ܕܩܘܼܫܬܐ ܟܰܣܝܐ ܗ̱ܘ ܬܚܝܬ ܠܫܢܐ ܘܠܘ ܠܥܠ ܡܢܗ. ܟܐܡܬ ܒܥܳܠܡܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܘܕܳܫܢܐ ܫܪܝܪܐ ܠܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܡܐ ܕܝܳܗܒܝܢܢ ܡܼܢ ܩܰܢܳܝܘܼܬܢ. ܐܠܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ ܗܘܼܝܘܼ ܕܳܫܢܳܐ ܡܩܰܘܝܳܢܐ: ܕܢܳܒܥ ܡܼܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܕܠܶܒܳܐ. ܡܛܠ ܗܘܼܒܳܒܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܐܝܬܝܢ. ܡܟܐ ܫܳܪܐ ܕܠܡ ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܝܼܬܰܝܢ ܗܘܼܝܘܼ ܡܫܰܒܠܳܢܐ ܕܬܰܪܒܝܼܬܰܢ ܘܡܰܪܕܝܼܬܢ ܘܕܰܪܓܰܢ ܘܫܶܕܬܰܢ ܘܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܡܰܣܩܳܢܢ ܒܣܶܒܶܠܬܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܡܫܰܒܠܳܢܐ ܗܢܐ ܒܰܩܪ̈ܳܡܐ ܕܙܰܗܝ̈ܳܬܐ ܘܫܰܦܝܼܪ̈ܬܐ ܘܰܬܪ̈ܝܼܨܳܬܐ ܡܶܬܩܪܶܡ ܟܕ ܗܿܘ ܡܳܐ ܕܐܝܼܬܰܝܢ ܡܶܬܡܙܶܓ ܒܪܘܼܚܳܐ ܘܰܫܪܪܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܝܳܗܒܝܼܢܢ ܘܡܩܪܰܒܝܼܢܢ...!

ܠܐ ܟܣܝܐ ܡܼܢ ܦܪ̈ܘܫܐ ܕܠܡ ܦܘܼܪܫܢܐ ܪܒܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܒܝܢܬ ܢܘܼܛܪܐ ܘܠܫܘܘܫܛܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܒܳܟܝܢܢ ܥܠܘܗܝ. ܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܣܳܦܩܳܐ ܕܢܪܢܐ ܒܠܚܘܕ ܒܗܠܝܢ ܕܢܘܼܛܪܐ ܐܠܐ ܒܗ ܒܥܕܢܐ ܙܕܩ ܕܢܶܗܕܘܿܣ ܐܦ ܒܗܠܝܢ ܕܫܘܼܘܫܛܐ. ܗܢܐ ܕܚܳܒܫ ܒܓܰܘ̈ܝܳܬܗ ܚܘ̈ܦܳܛܐ ܘܟܘܼܫܳܪ̈ܐ ܕܐܙܠܝܼܢ ܠܗܠܝܢ ܕܢܘܼܛܪܐ...

ܟܰܫܝܼܪܘܼܬܐ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܗ̱ܝ ܘܥܰܬܝܼܪܘܼܬܐ. ܘܡܰܐܝܼܢܘܼܬܐ ܠܰܝܬܳܝܘܼܬܐ ܗ̱ܝ ܘܡܣܟܢܘܼܬܐ. ܘܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܗܢܐ ܓܳܡܪܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܒܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܡܰܢܗܪܢܐ ܕܕܰܘܩܐ ܓܰܘܳܝܐ. ܗܢܐ ܕܒܝܕ ܙܘܼܦܗ ܪܰܟܝܼܟܬܐ ܡܶܬܡܰܪܩܳܐ ܡܰܚܙܝܼܬܐ ܡܛܰܠܰܫܬܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ ܟܕ ܩܳܪܝܐ ܣܢܝܼܩܘܬܐ....

ܐܟܡܐ ܕܝܼܕܝܥܐ܆ ܣܒܘܼ̈ܠܝܐ ܘܰܩܒܘܼ̈ܠܝܐ܆ ܚܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܪ̈ܝܼܫܳܝܐ ܘܐܡܝܼ̈ܢܐ ܕܠܫܢܢ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܠܝܬ ܥܕܢܐ ܕܠܐ ܓܳܢܰܚ ܘܡܶܬܰܬܰܢܰܚ ܡܪܝܪܝܐܝܬ. ܕܚܳܐܫ ܘܒܳܟܐ ܠܟܘܳܪ̈ܐ ܕܐܬܓܰܙ̈ܝܝܢ ܡܼܢ ܟܰܟܳܪܝܼܬܐ. ܘܒܳܟܐ ܘܳܐܠܐ ܠܕܒܫܗ ܚܠܝܼܨܐ ܘܠܡܶܫܟܗ ܢܫܝܼܛܐ. ܟܕ ܓܰܢܝܳܐ ܫܶܡܫܗ ܚܡܶܝܢ ܪ̈ܥܝܳܢܘܗܝ. ܘܟܕ ܓܝܼܙܝܼܢ ܡܰܒܘ̈ܥܰܘܗܝ ܝܰܒܝܼܫܝܼܢ ܚܘܫ̈ܒܰܘܗܝ. ܐܠܐ ܪ̈ܦܬܘܗܝ ܕܳܡܝܢ ܠܝܘܼܒ̈ܒܐ ܒܗܝ̈ܠܐ ܘܫܰܬܝ̈ܩܐ. ܕܒܳܪܝܢ ܪܥܝܢܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܒܰܩܝܳܐ ܕܙܳܩܬ ܠܐܘܼܟܦܳܢܐ ܘܛܢܢܐ ܠܫܳܢܳܝܳܐ. ܘܒܳܣܡܳܐ ܠܗ ܕܢܬܬܪܣܐ ܡܼܢ ܕܘܼܥܬܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܦܰܠܳܚ̈ܘܗܝ ܘܐܰܟܳܪ̈ܰܘܗܝ....!

ܘܐܝܟ ܕܐܡܿܪ ܗܿܘ ܕܐܡܼܪ: «ܟܕ ܥܕܢܐ ܗ̱ܘ ܕܢܶܓܪܘܿܕ ܓܰܪܒܰܢ ܒܛܶܦܪܰܢ܆ ܙܕܩ ܕܢܶܥܘܼܠ ܠܦܪܕܝܣܐ ܕܢܨܚ̈ܢܐ ܕܠܫܢܢ. ܘܢܶܠܩܘܿܛ ܘܰܢܟܰܢܫ ܡܼܢ ܚܰܘ̈ܩܘܗܝ ܫܒ̈ܠܐ ܓܰܒܝ̈ܬܐ ܒܢܝܼܫܐ ܬܪܝܼܨܐ. ܘܢܶܥܘܼܠ ܓܕܝܼܫܗܝܢ ܠܐܕܪ̈ܐ ܕܡܰܫܡܰܥܬܐ. ܘܟܦ̈ܝܗܝܢ ܢܬܛܰܚ̈ܢܢ ܒܪܰܚܝܐ ܕܦܪܘܿܫܘܼܬܐ. ܘܢܬܬܠܝ̈ܫܢ ܒܥܰܪܒܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܘܢܬܐܦ̈ܝܢ ܒܬܰܢܘܪܐ ܕܚܘܼܒܐ. ܘܢܬܬܣܝ̈ܡܢ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ ܕܒܳܗܪܐ ܡܼܢ ܒܘܼܗܳܪܐ ܕܢܘܼܗܪܗ. ܘܠܐ ܚܳܒܟܐ ܫܰܪܒܐ ܒܫܰܪܒܐ. ܘܣܘܼܟܠܐ ܒܣܘܼܟܠܐ. ܘܬܰܫܥܝܼܬܐ ܒܬܰܫܥܝܼܬܐ....»

ܥܠܗܕܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܚܙܐ ܡܬܥܰܨ̈ܝܳܢܐ ܘܡܪ̈ܘܕܐ ܠܐܦ̈ܝ ܘܳܠܝܼܬܐ ܠܐ ܡܬܦܰܠܥܳܢܝܼܬܐ ܕܠܫܢܢ܆ ܦܐܝܐ ܕܢܪܕܐ ܘܢܗܠܟ ܒܐܘܪܚܐ ܥܰܪܡܬܐ ܕܬܫܡܫܬܗ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܦܝܐ ܘܡܶܬܢܰܩܠܐ ܐܠܐ ܒܚܘܼܒܐ ܚܠܝܼܨܐ ܘܥܰܡܠܐ ܘܣܘܼܝܳܥܐ ܘܣܘܼܡܟܳܢܐ ܡܫܰܘܬܦܐ ܕܟܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܘܡܘܼܫ̈ܚܳܢ. ܘܬܢܢ ܫܰܦܝܼܪܐ ܕܢܰܝܬܐ ܠܒܳܠܐ ܡܰܬܠܐ ܝܰܒܰܢܳܝܐ ܕܐܡܿܪ: «ܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܚܰܟܝܼܡ ܒܰܝܢܬܢ ܐܝܟ ܟܠܢ.»

ܛܰܣܪܳܪܳܐ ܠܶܫܳܢܳܝܐ ܠܐ ܡܬܟܰܬܰܫ ܕܰܢܫܰܘܙܒ ܡܕܡ ܠܢܦܫܗ܆ ܐܠܐ ܡܶܬܚܰܦܛ ܕܢܶܗܘܐ ܣܰܪܒܳܢܐ ܛܒܐ ܠܰܓܦܶܬܐ ܕܠܫܢܐ. ܒܕ ܝܳܕܥ ܐܢ ܥܶܩܳܪ̈ܐ ܘܓܘܼܙܥܳܐ «ܩܘܼܪܡܳܐ» ܝܳܒܫܝܼܢ܆ ܠܐ ܡܰܗܢܶܐ ܘܐܦܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܬܰܚܬܘܼܪܐ ܘܬܰܟܬܘܼܫܐ ܒܗܠܝܢ ܕܛܪ̈ܦܐ ܘܫܰܒܘ̈ܩܐ ܘܣܰܘ̈ܟܳܬܐ...!

ܐܦܢ ܒܫܘܼܪܝܐ ܥܣܶܩ ܗ̱ܘ ܕܘܼܪܳܫܐ ܘܗܶܪܓܐ ܕܠܫܢܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܨܳܒܝܢ ܠܡܶܬܢܰܦܳܩܘ ܒܗ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܚܘܼܟܳܡܗ ܘܗܶܕܣܗ ܐܰܡܝܼܢܐ ܒܚܰܪܬܐ ܡܰܘܠܕ ܚܘܼܕܳܬܐ ܪܶܥܝܳܢܳܝܐ ܘܪܘܼܚܳܢܝܐ ܕܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܒܦܘܼܢܳܩܐ ܡܪܰܥܝܢܐ ܘܢܘܼܦܳܩܐ ܡܚܰܕܝܳܢܐ ܒܡܰܣ̈ܩܳܢܐ ܕܚ̈ܝܐ.

ܠܐ ܢܛܥܐ: ܗܿܘ ܡܐ ܕܐܝܬ ܠܢ ܠܝܬܘܗܝ ܕܝܠܢ. ܐܠܐ ܓܘܼܥܠܢܐ ܗ̱ܘ. ܘܠܝܬ ܦܘܼܢܳܩܳܐ ܕܠܐ ܕܘܼܢܳܩܳܐ. ܐܢ ܚܘܒܢ ܒܰܙܒܰܢ ܗܘܳܐ ܫܘܼܢܳܩܢ ܘܕܘܼܢܳܩܰܢ܆ ܗܘܼ ܡܰܪܥܰܢ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܐܦ ܢܘܼܦܳܩܰܢ ܘܦܘܼܢܳܩܰܢ. ܟܕ ܡܚܰܕܬܝܢܢ ܚܶܟܡ̈ܬܐ ܒܣܳܚܪ̈ܳܬܐ ܕܡܰܪܕܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܰܡܬܰܩܢܝܢܢ ܬܰܪܒܝܬܐ ܒܕܳܪ̈ܬܐ ܕܣܶܦܪܳܝܘܼܬܗ ܥܰܬܝܼܪܰܬ ܚܘ̈ܟܳܡܐ ܘܣܘܼ̈ܟܳܠܐ.

ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܦܐܝܐ ܕܢܶܦܟܘܿܪ ܡܰܡܠܠܐ ܘܩܰܘܡܐ ܘܥܰܡܠܐ ܘܪܶܗܛܐ ܕܝܠܢ ܒܚܶܪ̈ܝܢܐ ܡܰܗܪ̈ܢܐ ܘܡܰܟܝ̈ܢܐ. ܕܩܰܕܡܰܬ ܐܬܐܰܡܪܰܬ: «ܪܘܼܚܐ ܕܰܒܣܰܪ̈ܝܳܬܐ ܓܳܫܦܳܐ܆ ܣܰܪ̈ܝܳܬܐ ܦܳܪܣܳܐ.» ܟܕ ܚܳܨܕܝܢܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܙܳܪܥܝܼܢܢ. ܘܗܿܘ ܡܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܝܢܢ ܗܘܼܝܘܼ ܕܠܳܘܐ ܠܢ ܠܟܰܪ ܕܐܙܠ̱ܝܢܢ. ܡܟܐ ܠܐ ܘܳܠܐ ܕܢܛܥܐ ܚܟܡܬܐ ܕܡܰܬܠܐ ܗܢܐ ܕܐܡܿܪ: «ܗܿܘ ܕܠܝܬ ܠܗ ܬܥܳܫܳܐ ܘܡܰܟܿܣܳܪܐ ܒܚܰܩܠܐ܆ ܠܐ ܗܳܘܐ ܠܗ ܐܦ ܪܶܫܡܳܐ ܘܰܡܢܳܬܐ ܒܐܕܪܐ.»

ܣܟܐ ܠܡܐܡܪ: ܚܘܼܫ̈ܒܐ ܠܐ ܡܶܬܠܰܒ̈ܟܳܢܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܢ ܠܐ ܡܶܬܬܰܟܣܝܼܢ ܙܳܪܒܝܼܢ ܘܚܳܒܨܝܼܢ ܕܢܬܢܘܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܐܠܐ ܒܪܡ ܫܳܬܩܝܢ ܦܬܓ̈ܡܐ ܒܝܬ ܨܰܗܘ̈ܢܐ ܕܫܰܗܝܘܼܬܐ ܟܕ ܣܳܓܝܢ ܡ̈ܠܐ ܘܡ̈ܬܠܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܬܩܪܘܢ ܘܢܰܣܓܘܿܢ ܣܘܼܟܳܠܐ܆ ܘܰܢܣܰܓܘܿܢ ܣܘܼܓܝܼܬܐ ܒܩܳܠܐ ܒܰܣܝܼܡܐ ܕܣܰܒܪܐ ܢܳܦܘܿܨܐ ܘܥܰܡܠܐ ܢܬܘܿܦܐ...!

ܒܣܰܒܪܐ ܘܣܘܼܟܳܝܐ ܕܢܬܦܰܠܚܘܢ ܒܘܼܝܳܪ̈ܐ ܠܫܢ̈ܝܐ. ܕܟܠܢ ܫܘܳܬ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܥܘܼܫܳܦܐ ܘܥܘܼܕܳܕܐ ܕܚܰܩܠܐ ܘܪܘܼܒܳܝܐ ܕܙܪܥܐ ܘܣܘܼܓܳܝܐ ܕܫܳܚܪ̈ܐ ܘܰܚܡܳܠܐ ܕܰܥܠܰܠܬܐ ܘܡܰܝܬܝܘܼܬ ܦܐܪ̈ܐ ܒܰܣܝ̈ܡܐ ܠܡܘܼܠܳܝܐ ܕܐܕܪܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܗܢܐ ܕܚܰܕܘܗ ܥܰܬܝܼܪ ܒܰܕܡܘܼܬ ܚܰܕܘܐ ܕܐܬܪܐ. ܘܕܰܘܨܗ ܟܰܗܝܼܢ ܒܕܡܘܼܬ ܕܰܘܨܐ ܕܡܳܬܐ ܠܣܰܟܿܘܼ̈ܠܬܢܐ ܘܥܰܡܘܼ̈ܠܬܢܐ...!

8 ܬܡܘܙ ܕܟܘܪ̈ܢܘܗܝ 2020: ܡܪܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com