Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܒܰܝܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܒܰܝܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ

ܠܫܢܐ ܡܿܢ ܒܰܝܬܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ. ܘܕܳܡܐ ܠܐܦܰܕܢܐ ܓܰܐܝܐ ܕܣܓܝ̈ܐܝܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܘܗܝ ܘܐܘ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܚܳܐܝܢܢ ܒܗ܆ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܰܢܩܰܘܐ ܘܰܢܟܰܬܪ ܒܰܠܚܘܼܕ ܒܐܘܳܢܐ ܗܿܘ ܕܢܝܼܚܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܠܢ. ܒܕ ܡܛܠ ܢܘܼܦܳܫܳܐ ܘܛܘܼܥܳܡܐ ܡܶܣܬܰܢܩܳܢܐ ܙܳܕܩ ܕܢܶܬܬܙܝܼܥ ܘܢܶܦܘܿܩ ܡܼܢ ܕܘܼܟܬܰܢ ܢܝܼܚܬܐ. ܘܢܶܣܥܘܿܪ ܢܰܘܚܳܐ ܘܦܰܘܚܳܐ ܒܰܣܝܼܡܐ ܕܟܠ ܡܶܕܝܳܪܐ ܘܟܠ ܩܶܠܝܬܐ ܕܐܳܦܰܕܢܐ ܗܢܐ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܰܕܡܘܼܬ ܣܳܚܰܪܬܐ ܚܣܺܝܼܢܬܳܐ ܘܒܝܼܪܬܐ ܢܛܺܝܼܪܬܐ ܕܠܐ ܐܳܒܕܝܼܢ ܘܐܦܠܐ ܒܳܨܪܝܼܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܘܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܐܘ̈ܢܰܝܗܝܢ ܡܪ̈ܰܒܝܳܢܐ ܘܰܡܚܰܟܿܡ̈ܢܐ. 

ܐܰܟܡܐ ܕܝܼܕܝܼܥܐ܆ ܐܠܐ ܡܶܬܬܰܒܪܝܢ܆ ܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܐܶܒܐ ܘܠܶܒܐ ܡܶܬܐܰܟܠܳܢܳܐ ܕܰܛܡܝܼܪ ܗ̱ܘ ܒܥܘܼ̈ܒܰܝܗܘܢ ܕܓܰܘ̈ܙܐ... ܘܐܠܐ ܡܶܬܬܰܒܪܝܼܢ܆ ܠܐ ܡܶܬܩܢܶܐ ܬܘܼܪܣܳܝܳܐ ܕܰܩ̈ܢܳܢܐ ܕܝܠܗܘܢ.. ܗܝܼ ܗܳܟܘܳܬ ܠܐ ܕܳܢܚܝܢ ܘܐܦܠܐ ܡܬܓܠܝܢ ܣܬܝܼܪ̈ܳܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܐܢ ܠܐ ܢܶܫܒܘܿܩ ܕܘܼܟܬܰܢ ܢܝܼܚܬܐ ܘܢܶܬܚܰܦܰܛ ܘܢܶܨܒܶܐ ܠܡܺܐܢܰܩ ܡܼܢ ܬܕ̈ܰܝܐ ܚܰܠܒܳܢ̈ܝܐ ܕܚܘܼ̈ܟܳܡܰܘܗܝ ܐܰܠܒܳܢ̈ܝܐ....! 

ܠܐ ܢܶܛܥܐ: ܠܐ ܝܳܠܦܝܼܢܢ ܪܶܗܛܐ ܕܐܰܝܠܐ܆ ܟܕ ܪܳܥܝܢܢ ܒܗܿܘ ܕܐܘܼܪܕܥܳܐ...!

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com