Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܕܚܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܕܚܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ

ܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܕܚܣܝܐ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ[1]

ܩܢܘ̈ܡܐ ܚܳܙ̈ܝܝ ܪܘܼܚܩܐ ܘܚܰܪ̈ܝܦܝ ܕܰܘܩܐ ܟܪܘܠܬܐ ܐܢܘܢ ܣܩܝܼܠܬܐ ܒܫܫܠܬܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܰܒܕܝܼܠ̈ܝܳܬܐ ܡܝܰܩܢܳܢ̈ܝܳܬܐ ܕܒܘܥ̈ܕܝܗܘܢ[2] ܦܪ̈ܝܼܫܐ܆ ܚܘܼܬܪܐ ܘܢܨܚܢܐ ܗܿܘܝܢ ܠܫܪ̈ܒܬܐ ܕܒܳܬܪܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܳܬܩܝܢ ܬܘܼܪ̈ܣܳܝܐ ܡܼܢ ܣܚ̈ܳܦܐ[3]ܘܐ̱ܪ̈ܙܐ ܥܰܡܝܼ̈ܩܐ ܘܫܰܬܝ̈ܩܐ ܕܝܘܒܠܐ ܕܐܬܪܗܘܢ܆ ܡܬܚܰܙܩܝܼܢ ܒܦܰܛܢܘܼܬܐ ܚܠܝܼܨܬܐ ܘܰܚܠܝܼܡܬܐ ܕܫܳܒܩܐ ܥܩܒ̈ܬܐ ܨܡܝܼ̈ܚܳܬܐ ܘܝܘܼܩܪܐ ܡܢܰܬܥܳܢܐ[4] ܒܕܦ̈ܐ ܕܡܟܬܒܙܒܢܐ ܘܒܳܠܐ ܚܰܝܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܐ..

ܒܗܠܝܢ ܕܝܠ̈ܝܳܬܐ ܡܬܢܨܚ ܘܡܬܪܡܪܡ ܗܘܼ ܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ (1885-1969) ܚܣܝܐ ܕܡܪܕܝܢ. ܗܢܐ ܕܰܗܘܐ ܒܰܪܢܫܐ ܕܥܰܡܠܐ ܒܰܡܠܝܼܛܘܬܗ ܘܡܰܦܪܝܢܘܬܗ ܡܦܰܬܰܟܬܐ. ܘܣܝܼܡܬܐ ܪܘܼܚܳܢܝܬܐ ܘܡܰܪܕܘܼܬܳܢܝܬܐ ܘܐܘܼܡܬܳܢܝܬܐ. ܘܡܘܗܒܬܐ ܕܣܦܪܝܘܬܐ ܘܠܫܢܐ ܒܡܬܡܰܨܝܢܘܬܐ ܕܫܰܠܝܘܼܬܗ ܘܡܰܠܝܘܼܬܗ. ܘܣܳܡܟܐ ܕܚ̈ܨܐ ܟܦܝ̈ܦܐ ܕܐܥܬܪ ܬܪܥܝܼܬܐ ܘܚܘܼ̈ܫܳܒܐ. ܘܰܛܥܳܡܐ ܚܕܬܐ ܘܦܘܛܪܳܡܐ[5] ܠܢܰܫܝ̈ܬܐ ܣܘܪܝܐܝܬ ܥܪܒܐܝܬ ܘܬܘܪܟܐܝܬ.

ܘܥܢܘܳܝܐ ܗ̱ܘܐ ܕܐܘܪܒ ܠܣܒܪܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܫܘܼܦܳܥܐ ܗ̱ܘ ܕܰܬܪܰܥ ܬܚܘ̈ܡܐ ܕܡܰܪܥܝܼܬܗ ܒܬܰܨܒܝ̈ܬܰܘܗܝ ܪ̈ܥܝܢܝܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ. ܘܚܰܘܝ ܝܘ̈ܐܒܘܗܝ ܘܣܘܘ̈ܚܘܗܝ ܡܳܬܢ̈ܝܐ ܟܕ ܐܡܿܪ: ”ܠܝܬ ܛܥܡܐ ܕܗܟܢܐ ܒܣܝܡ ܐܝܟ ܗܢܝܐܘܬܐ ܕܢܘܗܪܐ ܕܐܬܪܐ ܕܒܗ ܦܳܬܚ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܒܪܢܫܐ. ܘܛܥܡܐ ܕܡܟܬܒܙܒܢܐ ܢܳܒܥ ܡܼܢ ܪܘܚܐ ܕܐܬܪܐ. ܘܛܥܡܐ ܗܢܐ ܡܬܓܠܐ ܒܬܪܝܢ: ܠܘܬ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܬܶܢܝܐ ܕܓܕ̈ܫܐ ܕܐܬܪܐ. ܘܠܘܬ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܒܰܟܬܝܼܒܬܗܘܢ.”

ܐܟܡܐ ܕܡܬܬܡܝܼܫܐ: ܐܚܝܕ ܗ̱ܘܐ ܒܰܢܛܘܼܪܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܕܐܡܿܪ: ”ܟܠ ܝܘܡ ܕܠܐ ܩܳܪܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܡܼܢ ܟܬܒ̈ܐ ܠܐ ܝܳܬܪ ܐܢ̱ܬ. ܕܰܥ ܕܡܼܢ ܫܐܕ̈ܐ ܡܙܕܟܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܥܡ ܒܰܛܝܼ̈ܠܐ ܡܬܡܢܐ ܐܢ̱ܬ.” ܘܒܰܠܝܥ ܗ̱ܘܐ ܐܦ ܒܡܠܬ (St. ThomasAquinas) ܗܿܘ ܕܐܡܿܪ: ”ܕܚܰܠ ܡܼܢ ܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܳܪܐ ܕܚܕ ܟܬܒܐ”.

ܚܰܣܝܐ ܗ̱ܘܐ ܡܪܐ ܓܶܫܬܐ ܕܚܰܘܣܢܐ ܕܰܚܡܰܠ ܢܦܫܗ ܒܰܙܘܳܪܗ ܒܩܢ̈ܛܐ ܘܣܘܪ̈ܕܐ. ܕܡܛܠܬܗ ܡܰܨܠܚܢܘܼܬܐ ܐܡܝܼܢܘܬܐ ܗ̱ܘܬ ܕܙܕܩ ܕܬܫܬܡܠܐ ܥܡ ܪܰܘܒܐ ܕܚ̈ܝܐ ܒܥܒ̈ܕܐ ܕܡܢܟܪܝܢ ܡܼܢ ܢܝܼܫܐ ܟܰܣܝܐ ܘܡܕܰܪܡܐ. ܘܢܰܣܝ ܕܢܚܘܛ ܣܕ̈ܩܐ ܘܰܢܣܘܓ ܬܘܼܪ̈ܥܬܐ. ܡܪܐ ܐܘܼܪܳܝܐ[6] ܗ̱ܘܐ ܘܕܘܪ̈ܟܳܢܐ[7] ܥܬܝܼܪ̈ܐ ܩܰܢ̈ܝܝ ܚܢܳܢܐ ܒܐܘܼܪ̈ܚܬܐ ܣܒܝܼ̈ܣܬ ܥܩܘ̈ܠܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܨܳܒܐ ܗ̱ܘܐ ܒܰܓܡܘܪܝܐ ܕܡܫܚܐ܆ ܡܬܚܦܛ ܗ̱ܘܐ ܕܢܥܝܪ ܗܘ̈ܢܐ ܠܘܬ ܒܘܼܝܳܢܐ ܕܣܳܦܩ ܠܫܟܚܬܐ ܕܐܒܝܼ̈ܕܬܐ ܘܚܠܝܼܨ̈ܬܐ. ܠܐ ܪܚܡ ܗ̱ܘܐ ܕܘܪ̈ܳܡܐ[8] ܘܚܐܦܐ ܠܐ ܙܗܝܼܪܐ ܕܰܓܣܳܪ̈ܐ ܓܰܘ̈ܝܐ ܘܚܘܼ̈ܫܳܒܝ ܩܘܼܢܚܳܪܐ[9] ܒܝܢܬ ܟܢܫܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܓܰܘܐ ܒܰܪܝܐ. 

ܘܢܰܨܚ ܪܘܚܐ ܕܫܘܼܡܠܝܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ. ܟܕ ܕܳܚܩ ܪܘܚܐ ܕܡܫܰܩܠܘܼܬܐ ܘܫܘܼܦܪܚܐ[10] ܘܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܫܘܒܗܳܪܐ ܘܡܶܫܛܰܠܬܳܢܘܬܐ. ܕܫܶܪܬ ܗ̱ܘܬ ܠܗ ܪܡܝܼܣܘܬܐ ܡܰܘܕܥܬܐ ܗ̱ܝ ܕܚܟ̈ܝܡܐ. ܘܒܰܠܝܥ ܗ̱ܘܐ ܒܬܫܡܫܬܗ ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܢܛܥܐ ܢܦܫܗ.

ܡܐܡܪܐ ܗ̱ܘܐ ܕܣܘ̈ܟܠܘܗܝ ܓܳܕܠܝܢ ܛܘܣܐ ܠܪܘܡܐ. ܘܐܬܡܥܣ ܘܐܬܛܪܦ ܘܐܬܥܣܩ܆ ܒܪܡ ܠܐ ܣܡ ܗܘܠܐ ܩܕܡ ܣܘܟܠܐ: ܟܐܡܬ ܡܨܥܝܐ ܕܘܟܬ ܢܝܫܐ. ܘܠܐ ܛܠܡ ܛܝܒܘܬܐ ܗܿܝ ܕܡܬܪܥܝܐ ܒܡܰܬܿܠܐ ܛܒ ܡܼܢ ܡܣܒܐ. ܕܡܙܝܚ ܗ̱ܘܐ ܠܣܘܟ̈ܠܝܳܬܐ. ܘܠܐ ܛܥܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܒܶܫܬܐ ܒܰܓܦܶܬܐ.

ܐܚܝܕ ܗ̱ܘܐ ܒܗܿܝ ܕܐܡܝܪܐ ܠܐܒܗ̈ܬܐ: ”ܓܐܝܘܬܐ ܗ̱ܝ ܡܬܢܰܚܬܢܘܬܐ ܘܡܟܝܟܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܡܛܠ ܕܪܓܐ ܕܪܒܘܬܐ ܒܰܡܫܝܼܚܐ.”

ܚܣܝܐ ܗ̱ܘ ܩܕܝܫܐ ܘܰܚܠܝܼܨܐ ܒܚܘ̈ܫܒܐ ܘܬܐܪ̈ܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܳܟܝܢ ܘܡܬܓܪܓܚܝܢ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܝܪܬܘܬܐ. ܘܦܪܕܝܣܦܢܐ ܗ̱ܘ ܛܪܩܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܘܝܪܬܘܬܐ. ܘܐܬܡܨܝ ܕܢܗܘܐ ܠܒܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܘܠܫܢܐ ܘܩܰܢܝܐ ܘܐܝܕܐ ܘܪܓܠܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒܙܒܢܐ ܩܰܫܝܐ ܘܪܕܝܦܐ ܒܠܥܕ ܦܘܪܫܢ ܥܕ̈ܬܐ ܘܦܢ̈ܝܬܐ...!!

ܠܝܬ ܗ̱ܘܐ ܥܕܢܐ ܕܠܐ ܟܳܪܝܐ ܗ̱ܘܬ ܠܗ ܥܠ ܟܘܳܪ̈ܐ ܕܰܚ̈ܠܝܼܨܢ ܘܰܡܓ̈ܙܝܳܢ ܡܼܢ ܕܒܫܐ. ܘܠܝܬ ܗ̱ܘܐ ܥܕܢܐ ܕܠܐ ܡܬܬܢܚ ܘܒܳܟܐ ܗ̱ܘܐ ܡܪܝܪܐܝܬ ܠܕܒܫܐ ܓܢܝܼܒܐ ܘܰܚܠܝܨܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ. ܒܳܟܐ ܗ̱ܘܐ ܓܝܪ ܠܚܒ̈ܠܐ ܕܡܘܬܐ ܕܡܳܚܝܢ ܘܰܡܫܰܩܦܝܼܢ ܐܝܬܘܬܐ ܥܕܬܢܝܬܐ ܘܐܘܡܬܢܝܬܐ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܐܳܠܐ ܗ̱ܘܐ ܠܰܫܒܘܼܩܝܐ ܕܐܶܒܐ ܘܰܠܒܘܼܟܝܐ ܕܛܪܦܐ.....!!!

ܥܠܠܢܐ ܗ̱ܘܐ ܐܟܘܦܬܢܐ ܘܥܰܡܘܠܬܢܐ ܕܒܳܕܩ ܫܰܪܒܐ ܪܒܐ ܕܬܠܬܐ ܚܝ̈ܠܐ ܟܝ̈ܢܳܝܐ ܕܩܒܝܼܥܝܼܢ ܒܒܪܢܫܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ: ܝܕܥܬܐ ܘܨܒܝܢܐ ܘܚܐܪܘܬܐ. ܕܒܠܥܕ ܡܫܬܰܒܠܢܘܬܗܘܢ ܛܒܬܐ܆ ܡܨܛܥܠܐ ܡܕܪܟܢܘܬܐܿ ܘܡܬܕܠܚܐ ܡܪܝܼܩܘܬܐ ܘܡܣܬܰܡܝܐ ܦܪܘܫܘܬܐ. ܘܡܬܥܟܪܝܢ ܘܡܫܬܰܘܫܝܢ ܫܒܝܼ̈ܠܐ. ܥܠܗܕܐ ܝܨܦ ܗ̱ܘܐ ܠܡܣܬܰܡܟܢܘܬܗܘܢ ܘܡܬܢܰܗܪܢܘܬܗܘܢ.

ܪܥܕܐ ܗ̱ܘܬ ܪܘܚܗ ܡܛܰܪܦܬܐ ܒܡܶܫܬܰܩܝܳܢܘܼܬܐ ܕܫܪ̈ܫܐ ܐܒܗ̈ܝܐ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܡܠܝܼ̈ܠܐ ܕܡܬܡܙܓܝܢ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܡܫܬܒܚܐ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܚܰܝܘܣ̈ܬܢܐ ܕܥܡ̈ܠܐ ܘܚܘܼܦ̈ܛܐ. ܥܠܗܕܐ ܐܦܪܝ ܣܓܝ. ܘܐ̱ܢܫ ܐܟܘܬܗ ܠܐ ܐܬܓܰܘܝ ܒܣܝ̈ܡܐ ܙܢܢ̈ܝܐ ܟܕ ܪܫܡ ܨܘܪܬܐ ܕܣܘ̈ܘܚܐ ܘܣܘܟܝ̈ܐ ܘܝܘ̈ܐܒܐ ܘܕܘܢ̈ܩܐ ܘܕܘܘ̈ܕܐ ܘܚܫ̈ܐ ܘܕܡ̈ܥܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܥܕܟܝܠ ܪ̈ܳܦܬܢ ܦܢܝ̈ܬܢ ܘܕܳܝܨܝܢ ܚܘܫ̈ܒܐ ܒܫܶܡܥܐ ܕܫܡܗ ܚܰܠܝܐ. ܘܡܬܢܰܦܫܐ ܘܡܫܬܩܝܐ ܪܚܡܬ ܥܕܬܐ ܘܐܘܡܬܐ ܘܠܫܢܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܒܕܘܟܪܢܗ.

ܫܒܝܼܠܐ ܗܘܐ ܢܩܝܼܠܐ ܠܡܣܬܰܟܠܳܢܘܬܐ ܘܡܶܬܩܰܪܒܳܢܘܼܬܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܣܘܪ̈ܝܝܬܐ. ܘܢܘܗܪܐ ܕܒܘܝܐܐ ܘܠܘܒܒܐ ܡܩܰܘܝܢܐ ܕܢܝܫܐ ܗܢܐ. ܘܚܡܝܼܪܐ ܗ̱ܘܐ ܕܡܰܚܡܥܢܘܬܐ ܒܐܢܫ̈ܝܬܐ ܘܠܫܢ̈ܝܬܐ ܘܥܕܬܢ̈ܝܬܐ. ܘܡܗܝܡܢ ܗ̱ܘܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܐܦܐ ܗ̱ܘ ܕܙܳܘܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܘܣܒܪܢ ܘܚܘܒܢ. ܘܒܗ ܗܘ ܬܰܠܝܐ ܗܝܝܘܬܢ. ܘܗܘܝܘ ܐܣܛܘܟܣܐ ܪܝܫܝܐ ܕܐܘܼܡܬܢܳܝܘܼܬܢ ܘܡܰܪܕܘܼܬܢ ܘܝܪܬܘܬܢ.!!

ܥܠܗܕܐ ܪܡܙܐ ܗ̱ܘܐ ܕܚܘܒܐ ܘܡܒܘܥܐ ܕܠܫܢܐ ܒܕܪܐ ܐ̱ܚܪܝܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܛܢܢܐ ܕܡܦܪܝܢܘܬܗ ܡܩܰܠܣܬܐ܆ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܗ̱ܘܐ ܒܩܰܘܡܐ ܘܫܰܘܝܘܬܐ ܕܝܰܘܡܢܐ ܒܝܢܬ ܛܘܪ̈ܥܒܕܝܢܝܐ ܟܪ ܕܚܐܝܢ. ܡܟܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܚܰܝܒܝܢܢ ܠܒܰܟܳܪܘܬܗ ܘܐܰܟܳܪܘܬܗ ܗܿܝ ܕܟܫܪܬ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܡܫܰܒ̈ܠܢܐ ܘܰܡܗ̈ܕܝܢܐ ܝܪ̈ܬܘܬܢܝܐ.

ܡܠܦܢܐ ܥܒܕ ܡܫܝܼܚܐ ܢܥܡܢ ܕܩܰܪܰܒܰܫ ܣܳܦܪܐ ܗ̱ܘܐ ܛܪܩܐ ܘܟܬܘܒܐ ܪܒܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܐܝܟ ܚܕ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܬܘܠܡܕܗ ܗܟܢܐ ܟܳܬܒ ܥܠܘܗܝ: ”ܕܨܳܒܐ ܗ̱ܘܐ ܓܝܪ ܡܼܢ ܟܠܗ ܠܒܐ ܕܥܰܡܠܗ ܒܚܩܠܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܡܰܘܬܪ̈ܢܐ ܠܓܰܘܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܢܝܬܐ. ܘܒܣܘܼܟܠܐ ܕܝܬܝܪ ܩܪܝܼܚ܆ ܒܳܥܐ ܗ̱ܘܐ ܕܠܡܝܼܬܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܢܢܰܚܡ.”

ܢܗܝܪ ܗ̱ܘܐ ܡܕܥܗ ܒܚܘܼ̈ܟܡܐ ܘܣܘ̈ܟܠܐ ܡܚ̈ܝܢܐ ܕܡܠܬ ܡܫܝܼܚܐ ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ: ”ܬܕܥܘܢ ܠܫܪܪܐ. ܘܗܘ ܫܪܪܐ ܢܚܪܪܟܘܢ” (ܝܘܚܢܢ 8:31). ܥܠܗܕܐ ܡܠܦܢܐ ܗ̱ܘܐ ܕܪܓܝܫ ܘܙܗܝܪ ܒܦܰܪܬܝܩܐ ܕܡܥܓܠܐ ܘܫܒܝܼܩܐ ܠܒܛܝܼܠܘܼܬܗ. ܘܒܩܛܝܪ ܡܼܢ ܫܚܘ̈ܩܝܐ ܘܐܘܠ̈ܨܢܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܬܓܪ ܗ̱ܘܐ ܟܟܪܗ ܠܡܫܬܰܘܫܛܢܘܬܐ ܘܡܰܚܝܢܘܬܐ ܕܓܰܘܐ. ܘܡܫܬܡܠܐ ܒܗ ܪܥܝܢܐ ܕܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ ܗܿܘ ܕܐܡܿܪ: ”ܡܠܬܐ ܕܩܘܼܫܬܐ ܘܰܫܪܪܐ܆ ܦܰܪܬܝܼܩܳܐ ܗ̱ܝ ܕܐܠܗܐ. ܕܡܬܓܰܥܠܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܩܘܼܕܫܐ܆ ܠܡܰܠܦܳܢܐ ܕܢܰܚܐ ܠܓܰܘܐ.”

ܚܰܣܝܐ ܗ̱ܘܐ ܒܰܣܝܡ ܠܒܐ ܕܥܰܡܝܼܩ ܘܚܰܟܝܡ ܒܐܪ̈ܙܐ ܫܰܬܝܼ̈ܩܐ ܕܐܬܪܗ ܐܒܗܝܐ. ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܦܨܝܚܘܬܗ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܟܡܝܼܪܘܬܗ ܡܦܝܼܚܐ ܗ̱ܘܬ ܪܝܼܚܐ ܕܡܬܗ.

ܫܠܳܡܗ ܫܰܠܡܐ ܗ̱ܘܐ ܘܫܰܚܝܢܐ ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ. ܘܡܠܬܗ ܡܥܰܦܩܳܢܝܼܬܐ ܗ̱ܘܬ ܐܝܟ ܚܢܢܐ ܕܐܡܐ. ܘܗܘܢܗ ܡܰܦܪܝܳܢ ܗ̱ܘܐ ܘܨܒܥ̈ܬܗ ܬܰܩܢ̈ܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܒܒܪܘܝܘܬܐ.

ܟܘܼܢܳܫܐ ܘܩܘܼܒܳܝܐ ܗ̱ܘܐ ܕܒܘܕܪܐ ܘܝܘܼܒܳܠܐ ܪܒܐ. ܪܓܝܓ ܗ̱ܘܐ ܩܰܘܡܐ ܘܗܠܟܐ ܘܙܰܘܥܐ ܘܪܟܢܐ ܕܝܠܗ ܐܝܟ ܢܒܝܼ̈ܗܳܬܐ ܕܢܝܢܘܐ ܘܢܨܝܒܝܢ ܘܐܘܪܗܝ ܘܐܡܝܕ ܘܩܢܢܫܪܝܢ ܘܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ ܘܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ.

ܠܫܢܐ ܗ̱ܘܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܗ ܬܒܝܼܪܐ ܘܛܠܝܡܐ. ܕܗܘܐ ܡܫܚܐ ܛܒܐ ܠܛܘܦ̈ܛܦܐ ܕܫܪܓܐ ܕܝܪܬܘܬܗ. ܘܟܪܝܟ ܗ̱ܘܐ ܒܥܰܙܪܘܪ̈ܐ ܕܣܒܪܐ ܘܬܐܪܬܐ. ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܬܫܝ̈ܓܢ ܗ̱ܘ̈ܝ. ܚܕܐ ܒܡ̈ܝܐ ܕܦܪܬ. ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܒܡܝ̈ܐ ܕܕܩܠܬ. ܘܡܬܬܘ̈ܒܫܢ ܗ̱ܘܝ ܒܣܘܕܪܐ ܘܣܶܕܘܢܐ ܕܢܘܘ̈ܓܐ ܘܕܘ̈ܢܩܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܕܐܘܡܬܗ.

ܟܐܦܐ ܗ̱ܘܐ ܕܙܘܝܬܐ ܒܒܢܝܢܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܘܡܰܚܟܘܡܬܐ ܕܒܚܕܐ ܐܝܕܗ ܠܒܝܼܟ ܗ̱ܘܐ ܩܰܪܝܪܘܼܬܗܘܢ܆ ܘܒܐܚܪܬܐ ܫܰܚܝܼܢܘܼܬܗܘܢ. ܘܐܝܙܓܕܐ ܗ̱ܘܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܐܘܡ̈ܬܢܝܐ ܘܡܳܙܘܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ. ܘܥܳܡܠܐ ܠܐܝܐ ܒܰܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܕܚܰܣܝܘܬܐ ܕܡܪܕܝܢ. ܘܐܪܓܘܒܠܐ ܕܡܕܝܢܝܘܬܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ ܘܰܚܢܢܐ ܗܕܐ ܕܰܒܢܳܬ ܓܫܪ̈ܐ ܟܢܘܫ̈ܝܝܐ ܒܝܢܬ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܘܬܘܕܝ̈ܬܐ ܦܪ̈ܝܼܫܳܬܐ ܕܰܦܢܝܼܬܐ. ܘܡܫܬܪܪܐ ܗܕܐ ܡܼܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܗܿܘ ܡܪܕܝܢܝܐ ܥܰܪܒܳܝܐ ܕܐܡܼܪ: ”ܕܗܒܐ ܗ̱ܘܐ ܣܢܝܼܢܐ”.

ܘܒܕܡܘܬ ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܢܰܦܝܩ ܗ̱ܘܐ ܒܰܒܥܳܬܐ ܕܐܒܝ̈ܕܬܐ ܘܚܠܝܼ̈ܨܬܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ ܥܕܬܢܐܝܬ ܘܐܘܡܬܢܐܝܬ. ܘܩܳܪܐ ܗ̱ܘܐ ܠܟܠ ܒܠܥܕ ܦܘܪܫܢܐ ܠܥܰܡܠܐ ܕܡܪܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܢܰܗܝܪܬܐ. ܘܝܳܨܦ ܗ̱ܘܐ ܕܪܚܡܬ ܝܘܠܦܢܐ ܘܝܕܥܬܐ ܘܩܪܝܢܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܒܢܝܢ ܡܕܪ̈ܫܬܐ.

ܡܚܝܠ ܗ̱ܘܐ ܒܚܘܒܐ ܕܚܰܝܠܐ. ܘܥܰܫܝܢ ܒܚܰܝܠܐ ܕܚܘܒܐ. ܘܡܟܝܟ ܗ̱ܘܐ ܒܗܘ̈ܦܟܘܗܝ. ܘܦܐܚ ܗ̱ܘܐ ܡܼܢ ܫܦܘܠܗ ܒܪܝܼܟܐ ܪܝܼܚܐ ܒܰܣܝܼܡܐ ܕܥܰܦܪܐ. ܘܠܐ ܛܥܐ ܣܟ ܣܘܟܠܐ ܗܢܐ ܕܐܡܿܪ: ”ܗܘ ܒܰܪܢܫܐ ܠܐ ܡܬܒܪܢܫ (ܠܐ ܩܢܐ ܐ̱ܢܫܘܬܗ)܆ ܐܢ ܠܐ ܢܩܢܐ ܡܘܼܟܟܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܥܦܪܐ ܕܡܢܗ ܓܒܝܠ.” ܘܰܗܦܟ ܠܥܦܪܐ ܕܡܰܚܒ ܗ̱ܘܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܛܝܢ. ܘܗܐ ܣܝܼܡܐ ܫܟܝܼܢܬܗ ܒܒܝܬ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ: ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܢܢܝܐ ܒܩܘܪܒܐ ܕܡܪܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ.

ܫܘܢܝܗ ܐܒܕܢܐ ܗ̱ܘܐ ܪܒܐ ܠܣܘܪܝܝܘܬܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܚܣܝܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܪܝܼܫܢܐ ܘܦܰܪܳܫܐ ܕܠܫܢܐ ܘܝܪܬܘܬܐ... ܛܣ ܗ̱ܘܐ ܠܡܕܝܪ̈ܐ ܥܠ̈ܝܐ: ܡܕܝܪ̈ܐ ܕܢܘܗܪܐ.

ܘܩܕܡ ܥܘܢܕܢܗ ܡܬܬܢܚܢܐܝܬ ܐܡܼܪ ܗ̱ܘܐ: ”ܠܐ ܕܚܠ ܐ̱ܢܐ ܡܼܢ ܡܘܬܐ. ܐܠܐ ܕܚܠ ܐ̱ܢܐ ܕܡܬܬܒܪ ܩܰܢܝܐ ܕܝܠܝ.” ܘܫܢܝ ܠܥܠܡܐ ܕܥܠܡܝܼܢܳܝܘܬܐ ܟܕ ܗ̱ܘ ܪܳܢܐ ܘܡܬܚܰܫܒ ܒܰܣܝܳܡ ܟܬܒ̈ܐ ܕܨܳܒܐ ܗ̱ܘܐ ܠܡܟܬܒ ܘܠܡܦܪܣ.

ܥܠܗܕܐ ܠܐ ܡܬܓܰܪܕܐ ܘܠܐ ܡܬܚܦܐ ܐܝܩܪܗ. ܘܦܐܫ ܐܰܡܝܢܐ ܒܠܒܘ̈ܬܐ ܕܪ̈ܚܡܝ ܝܪܬܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܘܠܫܢܐ. ܘܗܿܐ ܩܒܝܼܥܝܼܢ ܘܪ̈ܥܝܢܘܗܝ ܚܠܝܼ̈ܨܐ ܘܒܘܓ̈ܢܰܘܗܝ ܡܢܰܦ̈ܨܢܐ ܐܝܟ ܐܰܒ̈ܢܐ ܕܐܘܪ̈ܚܬܐ ܠܡܙܕܰܗܪܢܘܬܐ ܘܠܡܣܬܰܟܠܢܘܼܬܐ ܒܡܰܥܒܕܳܢܘܬܐ ܕܝܬܝܪ ܚܰܝܠܬܳܢܝܐ. ܕܰܦܪܝܫܝܢ ܣܘܟ̈ܠܐ ܕܡܰܘܬܐ: ܡܣܝܡܢܐܝܬ ܡܿܢ ܒܠܥܕܘܗܝ ܠܐ ܡܫܬܪܪܝܢ ܚܠܡ̈ܐ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ. ܘܫܳܓܪ ܚܝܠܐ ܒܰܚܠܝܼܡܘܬܐ ܘܰܙܪܝܼܙܘܼܬܐ ܘܬܡܝܡܘܬܐ ܘܒܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܛܘܼܟܳܣܐ ܘܣܘܼܬܳܪܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܡܪܝܡܢܐܝܬ ܕܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܒܪܡܗ ܡܫܪܝܐ ܡܚܕܐ ܕܚܳܫܒ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܠܗ ܠܐ ܡܝܘܬܐ.

ܡܟܐ ܫܠܡ ܠܟ ܐܘ ܕܰܘܩܐ ܩܠܝܠܐ ܘܚܰܪܝܦ ܪܘܚܩܐ. ܫܠܡܐ ܠܫܟܝܢܬܟ. ܘܚܘܣܝܐ ܠܪܘܚܟ ܙܗܝܬܐ. ܫܠܡܐ ܠܦܰܛܢܘܬܟ ܘܠܪܒܘܬ ܢܦܫܟ. ܫܠܡܐ ܠܥܰܡܠܟ ܘܐܓܘܢܟ. ܘܐܝܩܪܐ ܠܒܶܟܝܟ ܘܚܘܼܡܣܳܢܟ ܘܥܘܼܙܝܟ. ܘܬܘܕܝܬܐ ܠܪܥܝܘܼܬܟ ܘܒܛܝܼܠܘܼܬܟ ܡܫܰܚܩܢܝܬܐ. ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܠܡܰܦܪܝܢܘܬܟ ܢܗܝܪܬܐ..

ܐܓܪܐ ܚܰܠܝܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܢܗܘܐ ܒܘܣܳܡܟ ܘܦܘܪܥܢܟ. ܘܦܘܫ ܦܨܝܼܚܐ ܘܚܰܣܝܐ ܒܐܘ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ ܫܡܝ̈ܢܐ ܘܥܳܠܡܝܼ̈ܢܝܐ. ܕܒܐܡܝܢܘ ܕܟܝܪ ܫܡܟ ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܥܘ̈ܗܕܢܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܼܪܐ ܗܘܼ ܦܳܥܠܐ ܫܳܘܐ ܐܓܪܗ.

ܡܛܠ ܕܐܦܪܥܘ ܛܥܳܡ̈ܐ ܕܚܘܒܟ. ܘܐܣܬܪܥܦܘ ܪ̈ܥܝܢܝܟ. ܘܠܐ ܐܙܠ ܒܬܰܘܫܐ ܙܰܪܥܟ ܘܥܰܡܠܟ ܒܟܝܼܪܝܐ ܘܰܠܩܝܼܫܳܝܐ. ܕܗܘܝܬ ܦܘܼܪܣܐ ܕܐܘܼܟ̈ܦܢܐ ܒܒܘܼ̈ܥܕܰܝܟ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܘܕܘܪ̈ܟܳܢܝܟ ܥܰܬܝܪ̈ܐ ܠܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܕܥܰܪܡܐ ܠܫܰܦܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܘܙܒܘܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܕܒܬܪܟ ܡܼܢ ܦܰܚ̈ܐ ܕܕܘܪ̈ܟܳܢܐ ܡܪ̈ܝܼܡܢܐ ܘܪ̈ܥܝܢܐ ܒܠܝܼ̈ܠܐ.

ܥܠܗܕܐ ܗܘܝܬ ܝܳܕܥ ܕܠܡ ܠܐ ܥܳܪܒܐ ܫܝܘܬܟ ܡܼܢ ܒܳܠܐ ܕܝܕܘ̈ܥܝܟ ܘܬܠܡ̈ܝܕܝܟ ܘܡܰܚܒ̈ܢܝܟ ܘܡܣܬܟ̈ܠܢܝܟ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܣܳܘܚܝܢ ܘܡܬܝܐܒܝܢ ܠܦܫܝܛܘܬܟ ܘܰܟܢܝܟܘܬܟ ܘܒܰܣܝܡܘܬܟ ܘܨܠܘ̈ܬܟ ܓܗܝ̈ܢܬܐ. ܘܠܫܰܘܝܘܬܟ ܠܐ ܡܬܦܰܚܡܳܢܝܬܐ. ܘܠܒܘܼܪܣܳܡܟ[11] ܘܓܘܼܚܟܳܟ ܗܿܘ ܡܠܐܟܝܐ...

ܒܣܰܒܪܐ ܕܢܬܢܰܦܫ ܬܘܼܢܳܚܐ ܕܝܠܟ ܘܠܐ ܢܶܕܥܰܟ ܕܶܠܩܐ ܕܡܰܪܕܝܼܬܟ ܗ݁ܝ ܕܗܘܬ ܢܘܗܪܐ ܒܡܰܕܒܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ!!!

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


[1] ܟܬܝܒܬܐ ܗܕܐ ܠܝܬܝܗܿ ܬܫܥܝܬܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܚܰܘܢܳܐ ܟܐܡܬ Eulogy ܠܬܠܝ̈ܬܝ ܛܘܒ̈ܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ ܚܣܝܐ ܕܡܪܕܐ. ܘܡܬܩܪܒܐ ܐܝܟ ܪܘܡܝܢܐ ܕܐܝܩܪܐ ܠܚܘܼܡܣܢܐ ܘܥܘܙܝܐ ܪܥܝܘܼܬܢܳܝܐ ܕܡܢܚܐ ܐܒܝ ܩܫܝܫܐ ܬܐܘܡܐ ܒܓܬܫ ܗܢܐ ܕܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܠܰܥ ܘܰܣܒܰܠ ܒܐܘܪܚ ܬܫܡܫܬܐ ܕܟܗܢܘܬܗ. ܒܪ ܬܘܠܡܕܗ ܗ̱ܘܐ ܘܒܪ ܚܘܒܗ ܕܡܢܚܐ. ܘܒܰܣܝܡ ܐܝܕܗ ܩܒܠ ܗ̱ܘܐ ܒܘܪܟܬܐ ܕܟܗܢܘܬܐ.

[2]  Dimensions

[3]  Strata

[4]  Social standing, Social status

[5]  Grafting  ܒܪܬܩܠ ܦܰܛܪܡ ܘܦܘܛܪܳܡܳܐ ܩܰܢܝܐ ܗܘܼ ܟܕ ܗ̱ܘ ܣܘܼܟܠ ܛܥܳܡܐ. ܟܐܡܬܝ ܡܬܕܒܩܢܘܬܐ ܕܦܪܥܐ ܕܐܝܠܢܐ ܒܓܘܼܙܥܐ ܕܐܝܠܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܠܝܬܘܗܝ ܡܼܢ ܐܕܫܗ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܪܒܐ ܥܠܘܗܝ ܘܢܬܠ ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܕܫܐ ܕܗܿܘ ܐܝܠܢܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܢܣܝܼܒܐ ܡܼܢ ܣܘܪܝܬ ܡܕܢܚܝܐ. ܘܕܪܫܬܗܿ ܐܝܟ ܕܠܐ ܬܡܘܬ ܘܬܬܠܝܬܐ. ܕܡܿܫܪܢܘܬܐ ܪܒܬܐ ܗ̱ܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܪܬܩܠܐ ܣܘܪܝܝܬܐ.

[6]  Vision

[7]  Perceptions

[8]  Plots

[9]  Fratricide ܒܪܬܩܠܐ ܕܩܘܼܢܚܳܪܐ ܚܫܝܠܬܐ ܗ̱ܝ ܚܕܬܐ ܕܓܘܫܡܢ ܠܫܢܝܐ.

[10] Smugness ܫܰܦܪܰܚ. ܫܘܼܦܪܳܚܐ. ܬܘܠܕܬܐ ܗ̱ܝ ܚܕܬܐ ܡܼܢ ܚܫܝ̈ܠܬܐ ܕܓܘܫܡܢ ܠܫܢܝܐ.

[11] Smile  ܒܪܬ ܩܠ ܒܘܪܣܡܐ ܢܣܝܒܐ ܡܼܢ ܣܘܪܝܬ݁ ܡܕܢܚܝܐ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com