Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܳܐ ܘܚܘܼܒܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܳܐ ܘܚܘܼܒܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܐ

«ܗܿܘ ܕܕܳܐܢ ܢܰܦܫܗ ܠܐ ܣܦܝܼܩ ܕܰܢܕܘܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ»

ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (640-700)

ܚܰܝܳܠܐ ܚܰܣܝܳܐ ܘܚܰܣܝܼܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܬܰܠܝܐ ܗ̱ܘ ܒܛܳܒܘܼܬ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܡܶܫܬܪܪܐ ܒܝܕ ܦܪܘܼܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ[1] ܕܥܛܝܼܦ ܚܘܼܒܗ ܡܶܣܬܰܟܠܢܐ[2]. ܐܠܐ ܡܫܬܓܫ ܘܡܬܒܰܠܒܰܠ ܟܕ ܫܘܘ̈ܕܳܥܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܠܐ ܡܬܐܘܝܢ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܒܰܪ̈ܳܝܐ[3]. ܡܛܠܗܕܐ ܐܝܟ ܕܒܣܘܼܓܐܐ ܟܺܐܢܬܳܐ[4] ܘܫܪܪܐ[5] ܒܡܰܟܬܳܫܳܐ ܘܰܒܚܶܪܝܳܢܐ ܩܳܝܡܝܼܢ. ܘܥܶܠܰܬ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗܿ: ܕܥܡ ܫܰܘܝܘܼܬܐ ܝܕܰܥܬܳܢܳܝܬܐ ܐܦ ܣܳܦܩܘܼܬܐ ܕܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܘܡܶܬܛܰܝܡܳܢܘܼܬܐ[6] ܘܣܰܟܘܼܠܬܳܢܘܼܬܐ ܕܟܠ ܐ̱ܢܫ ܦܪܝܼܫܐ ܡܼܢ ܕܐܚܪܢܐ. ܒܕ ܗ̱ܘ ܒܪܢܫܐ ܠܡܰܚܣܢ ܕܳܪܟ ܘܚܳܟܡ ܝܕܥܬܐ ܗܿܝ ܕܥܳܗܢܳܐ ܘܠܳܬܟܳܐ ܠܫܰܘܝܘܬܐ ܕܡܰܕܥܗ ܘܒܘܼܝܳܢܗ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܬܚ̣ܰܟ̈ܡܳܢ ܝܺܗܝܼ̈ܒܳܬܐ[7] ܕܫܰܘܝܘܼܬܐ ܪܡܝܼܙܬܐ܆ ܛܥܳܡ̈ܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܼܬܐ ܘܬܘܼܟܠܳܢܐ ܘܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܝܐ ܡܬܬܟܝܼܢܝܼܢ ܘܡܶܣܬܰܟܡܝܼܢ ܠܦܘܼܬ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܘܠܘ ܠܦܘܼܬ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܟܺܐܢܬܳܐ. ܘܥܡ ܥܳܒ̈ܕܶܐ[8] ܢܰܦܫ̈ܳܢܳܝܐ ܘܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܐܰܡܘ̈ܡܳܝܐ[9] ܐܦ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܫܦܝܼܬܐ ܐܘ ܕܠܝܼܚܬܐ܆ ܘܚܰܘܪܐ ܬܪܝܼܨܐ ܐܘ ܦܠܝܼܡܳܐ܆ ܡܥܒ̈ܕܢܐ ܘܰܡܨܰܝ̈ܒܳܢܐ ܗܿܘܝܢ ܒܣܘܼܟܳܡܐ ܘܟܘܼܝܳܢܐ ܗܢܐ.

ܟܠܢܫ ܚܳܐܪ ܡܼܢ ܟܰܘܬܗ. ܒܪܡ ܐܢ ܨܰܥܠܐ ܘܠܐ ܡܪܝܼܩܳܐ ܟܰܘܬܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܒܩܶܐ ܡܰܚܙܝܳܐ ܒܢܰܩܝܼ̈ܦܘܳܬܗ. ܘܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܡܳܛܐ ܠܕܪܓܐ ܛܒܐ ܕܡܰܕܥܳܐ ܘܚܘܼܒܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܼܢ ܕܝ̈ܢܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܳܝܐ: ܡܰܒܘܼܥܳܐ ܕܕܝ̈ܢܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ. ܥܠܗܕܐ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܡܪܘܩ ܠܟܰܘܬܐ ܘܐܦܠܐ ܡܨܐ ܕܢܶܒܩܐ ܡܰܚܙܝܳܐ ܘܢܰܩܝܼ̈ܦܘܳܬܗ ܐܟܡܐ ܕܡܶܬܒܰܥܝܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܡܬܐܡܪܐ: «ܚܳܙܝܢܢ ܟܠܡܕܡ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܢ ܘܠܘ ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܳܙܝܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܳܥܝܢ ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ.» ܘܡܟܐ ܢܳܒܥܝܼܢ ܦܘܼܪ̈ܫܢܐ ܐܢܳܫ̈ܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܳܪܝܢ ܦܘܼܠܳܓܳܐ ܘܪܘܼܚܩܐ ܘܚܣܳܡܐ ܣܢܐܬܐ ܘܚܶܡܬܐ ܘܐܠܡܐ ܘܐܰܟܬܐ ܘܗܼܶܪܬܐ ܘܡܰܨܘܼܬܐ ܘܒܘܼܠܒܳܠܐ ܘܚܰܘܪܐ ܩܰܪܣܳܢܐ ܘܡܰܫܪܳܢܘܼܬܐ. ܩܶܨܬ ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܐܘ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܦܰܕܝܼܕܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܥܳܒ̈ܕܶܐ ܒܳܪܝܢ ܡܘܼܙܳܪܐ[10] ܠܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܐ ܒܪܘܼܚܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܿܘ ܕܰܡܩܰܒܠ ܘܡܰܘܕܐ ܒܰܒܨܝܼܪܘܼܬܗ. ܘܠܐ ܡܫܬܰܒܗܰܪ ܐܠܐ ܒܰܡܚܝܼܠܘܼܬܗ. ܐܠܐ ܟܕ ܠܒܶܗ ܪܳܦܶܬ ܒܚܘܼܒܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܐܣܟܝܡܐ ܓܒܺܝܼܠܐ ܘܕܰܓܳܠܐ܆ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܡܶܚܕܳܝܐ ܕܪܶܥܝܳܢܐ ܡܣܝܼܡܳܢܐ ܡܨܝܐ ܕܢܫܬܘܙܒ ܡܼܢ ܡܘܼܙܳܪܐ ܗܢܐ.

ܪܥܝܢܐ ܡܣܝܼܡܳܢܐ

ܚܘܼܒܐ ܕܚܰܝܠܐ ܠܐ ܡܢܰܨܰܚ ܠܒܰܪܢܫܐ. ܐܠܐ ܕܠܩܘܼܒܠܐ ܡܥܰܪܙܶܠ ܘܰܡܕܰܘܕ ܘܰܡܫܰܚܩ. ܒܪܡ ܡܬܦܫܶܛ ܘܡܶܬܡܬܰܚ ܘܡܫܬܰܪܬܰܚ ܕܰܪܓܳܐ ܘܩܰܘܡܳܐ ܘܐܰܩܡܳܐ ܘܟܘܼܫܳܪܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܚܘܼܒܐ: ܗܿܘ ܕܡܶܬܬܰܪܣܐ ܡܼܢ ܪܥܝܢܐ ܡܣܝܼܡܳܢܐ ܕܡܶܣܬܰܪܥܰܦ ܘܝܳܪܒ ܒܩܰܛܝ̈ܢܳܬܐ ܕܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܘܬܰܡܝܼܡܘܼܬܐ ܘܰܥܪܝܼܡܘܼܬܐ. ܘܚܘܒܐ ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܕܗܘ ܒܪܢܫܐ ܢܝܰܩܰܪ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܐܟܡܐ ܕܡܝܰܩܪ ܢܦܫܗ. ܘܠܐ ܢܬܠ ܚܘܼܣܪܢܐ ܘܢܟܝܢܐ ܠܐ ܠܢܦܫܗ ܘܐܦܠܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܢܬܚܦܛ ܠܰܡܪܰܒܝܘ ܘܠܰܡܫܘܫܛܘ ܠܗܿܘ ܡܐ ܕܰܫܩܝܠ ܛܥܢܗ. ܒܕ ܟܠ ܟܪ ܕܫܟܝܼܚ ܚܘܼܒܐ ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܡܬܠܰܘܐ ܠܗ ܐܦ ܐܝܩܪܐ.

ܟܬܘܿܒܐ ܐܡܪܝܼܟܳܝܐ ܓܰܪܝ ܙܘܼܟܰܘ(Gary Zukav) ܗܟܢܐ ܡܦܰܫܩ ܚܘܼܒܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܣܛܘܼܟܣܳܐ ܪܝܼܫܳܝܐ ܕܚܰܝܠܐ ܫܰܪܝܪܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܟܳܬܒ ܘܐܡܪ: «ܚܘܼܒܐ ܡܿܢ ܟܘܼܝܳܢܐ ܗ̱ܘ. ܘܠܝܬܘܗܝ ܪܶܓܫܐ ܐܘ ܦܘܼܪܥܳܢܐ ܡܕܡ. ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܒܪܘܢ ܠܚܘܼܒܐ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܨܝܐ ܕܬܐܚܘܢܝܗܝ. ܡܶܬܓܰܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܗ ܟܕ ܚܐܝܢܬܘܢܝܗܝ. ܘܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܰܚܒܘܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐ̱ܢܫ ܐܘ ܡܕܡ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܚܘܒܐ܆ ܥܳܒܕ ܐܦ ܠܟܠܡܕܡ ܝܰܩܝܼܪܐ ܥܰܡܟܘܢ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܥܘܼ̈ܠܒܳܢܐ. ܚܘܒܐ ܡܿܢ ܠܝܬ ܠܗ ܩܨ̈ܨܐ (ܬܢܘܝ) ܘܕܝ̈ܢܐ ܘܐܦܠܐ ܢܝ̈ܫܐ ܟܣ̈ܝܐ. ܡܨܝܐ ܕܬܰܕܠܩܘܢ ܘܬܰܕܥܟܘܢ ܠܠܡܦܐܕܟܘܢ. ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܰܬܠܰܝܬܘܢ ܠܫܡܫܐ. ܕܳܡܐ ܚܘܼܠܛܳܢ ܚܘܼܒܳܐ ܥܡ ܣܢܝܼܩܘܬܐ ܠܚܘܼܒܟܳܢ ܠܡܦܐܕܐ ܥܡ ܕܫܡܫܐ. ܟܕ ܡܰܚܒܝܼܬܘܢ܆ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܚܘܼܒܐ ܠܐ ܡܬܦܰܪ̈ܫܳܢܐ ܗܿܘܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܼܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܡܬܦܰܪ̈ܫܢܐ ܗܿܘܝܢ ܚܘܒܐ ܗܿܘ ܕܦܳܠܓܝܬܘܢ ܠܢܰܦܫܟܘܢ ܘܗܿܘ ܕܝܗܒܝܼܢ ܐܢܬܘܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ.»

ܘܟܳܬܒ ܐܦ ܒܫܪܒܐ ܕܚܘܒܐ ܟܬܘܼܒܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܡܰܪܘܢܝܐ ܡܝ ܟܐܝܠ ܢܰܥܝܡܰܐ (1889-1988) ܒܟܬܒܗ ܕܛܥܝܼܢ ܫܡ ܝܕܥܬܐ ܘܚܟܡܬܐ: «ܚܘܼܒܐ ܡܿܢ ܠܝܬܘܗܝ ܡܝܬܪܘܬܐ. ܚܘܼܒܐ ܣܘܼܢܩܳܢܐ ܗ̱ܘ ܐܝܟ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡ̈ܝܐ. ܘܐܝܟ ܢܘܗܪܐ ܘܐܐܪ. ܗܿܘ ܕܡܰܚܒ ܠܐ ܢܬܚܬܰܪ ܒܢܦܫܗ. ܐܟܡܐ ܕܣܳܝܩܝܬܘܢ ܠܐܐܪ ܗܟܢܐ ܣܘܩ ܠܚܘܼܒܐ ܠܓܰܘ̈ܝܬܟܘܢ. ܠܝܬ ܣܢܝܼܩܘ ܠܐܢܫ ܕܢܪܡܪܡ ܘܢܰܣܩ ܠܚܘܒܐ ܠܫܡܝܐ. ܗܘܼ ܚܘܼܒܐ ܡܪܰܡܪܡ ܘܡܰܣܩ ܠܫܡܝܐ ܠܠܒܐ ܗܿܘ ܕܡܬܝܰܩܪ ܒܗ. ܠܐ ܬܣܰܟܘܢ ܕܳܫܢܐ ܡܛܠ ܚܘܼܒܳܐ. ܗܘܼ ܚܘܼܒܐ ܕܳܫܢܐ ܗ̱ܘ ܣܳܦܩܐ ܠܚܘܼܒܐ. ܐܟܡܐ ܕܣܢܐܬܐ ܡܣܡܒܪܝܫܐ ܗ̱ܝ ܣܳܦܩܐ ܠܣܢܐܬܐ. ܘܐܦܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܚܘܼܫܒܳܢܐ ܕܚܘܒܐ. ܕܚܘܒܐ ܠܝܬ ܠܗ ܕܢܬܠ ܚܘܫܒܢܐ ܠܐܢܫ ܣܛܪ ܡܼܢ ܢܦܫܗ. ܚܘܒܐ ܠܐ ܝܳܙܦ ܘܐܦܠܐ ܡܰܘܙܦ. ܘܠܐ ܙܳܒܢ ܘܐܦܠܐ ܡܙܰܒܢ. ܐܠܐ ܟܕ ܝܳܗܒ܆ ܝܳܗܒ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܗ. ܘܟܕ ܢܳܣܒ܆ ܢܳܣܒ ܠܟܠܡܕܡ. ܒܕ ܡܰܣܒܳܐ ܡܿܢ ܡܰܬܿܠܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܰܬܿܠܐ ܕܝܢ ܡܰܣܒܳܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܗܘܼ ܟܕ ܗܘܼ ܐܢܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܝܘܡܢܐ ܘܠܡܚܪܝ ܘܰܒܕܰܥܬܝܕ. ܘܒܗܿ ܒܕܡܘܬ ܢܰܗܪܐ ܒܰܥܪܝܼܪܳܝܐ ܕܢܳܣܟ ܒܝܰܡܐ ܘܡܳܠܐ ܗܘܼ ܠܗ ܡܼܢ ܝܡܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܠܰܘ ܢܦܫܟܘܢ ܚܘܒܐ ܟܕ ܓܳܝܚܝܼܬܘܢ ܒܚܘܼܒܐ. ܡܰܩܪܐ ܗ̱ܘ ܨܡܝܼܪܳܐ ܡܰܩܪܳܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܩܰܒܠ ܠܕܳܫܢܐ ܕܐܬܐ ܡܼܢ ܝܰܡܐ.»

ܘܒܙܰܒܢܐ ܗܢܐ ܕܚܳܒܨ ܥܰܘܠܐ ܡܼܢ ܟܠ ܕܘܼܟ. ܘܫܘܼܩܪܐ ܦܳܓܥ ܡܼܢ ܟܠ ܫܘܼܩ ... ܘܒܗ ܪܘܟ ܪܘܟ... ܘܢܝܼܚ ܢܝܼܚ... ܘܝܘܼܡ ܒܝܘܼܡ ܡܶܬܓܪܳܦܘܼ ܡܶܬܓܪܶܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܨܳܡܰܪܬܐ ܡܕܰܘܕܢܝܼܬܐ ܕܡܣܟܢܘܼܬܐ ܘܰܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܣܘܼܟܳܠܳܝܬܐ... ܗܿܝ ܕܗܳܘܝܐ ܥܶܠܬܐ ܕܢܶܥܪܩܘܢ ܘܢܬܚܰܦܘܢ ܘܢܬܛܰܫܘܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܚܶܟܡ̈ܬܳܢܳܝܐ ܕܚܘܼܒܐ ܘܡܰܕܥܐ ܡܣܬܰܟܠܳܢܐ ܡܼܢ ܩܦ̈ܠܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܐܢܫܘܼܬܐ. ܘܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܡܬܒܰܪܡܝܼܢ ܚܢ̈ܳܝܐ ܡܰܫܠܡܳܢܘܼ̈ܬܳܢܳܝܐ܆ ܣܘܓܐܐ ܕܙܒܢ̈ܝܼܢ ܠܘܼܒ̈ܛܐ ܘܓܘܼܪ̈ܓܐ ܘܰܫ̈ܦܳܝܐ ܕܩܨ̈ܨܐ ܟܣ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܕܙܳܩܬܝܼܢ ܠܒܪܢܫܐ. ܘܒܗܘܢ ܡܶܬܦܰܪܣ ܘܡܶܬܚܰܫܒ ܒܙܒܢ ܫܘܼܡܠܝ ܘܳܠܝ̈ܬܐ ܘܡܬܬܚܝ̈ܒܳܢܝܳܬܐ ܕܕܪܓܗ ܘܐܩܡܗ. ܘܟܕ ܦܳܗܶܐ ܒܬܰܘܫܐ ܕܠܐ ܣܘܼܟܳܠܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܡܣܰܟܐ ܦܘܼܪܥܳܢܐ ܗܘܼܠܳܢܳܝܐ ܘܐܰܓܪܐ ܠܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܣܘܼܓܐܬ ܡܥܰܪܙܰܠ ܘܢܰܦܝܼܠ ܒܰܬܘܳܪܐ ܘܰܬܒܳܪܐ ܘܰܫܚܳܩܐ ܘܰܬܗܳܪܳܐ ܕܠܒܐ. ܘܒܡܕܡ ܙܥܘܼܪܐ ܘܡܶܚܕܳܝܳܐ ܡܶܣܬܰܚܦܐ ܒܝܪܬܗ ܗܿܝ ܕܡܬܚܰܫܒܐ ܗ̱ܘܬ ܕܒܰܢܝܐ ܥܠ ܪܳܡܬܐ ܕܚܶܣܢܳܐ ܡܪܝܼܕܐ. ܘܠܝܬ ܦܘܼܪܣܐ ܠܡܫܬܘܙܒܘ ܡܼܢ ܨܳܡܰܪܬܐ ܗܕܐ ܣܛܪ ܡܼܢ ܕܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܚܳܟܡ ܠܣܘ̈ܟܠܐ ܩܛܝ̈ܢܐ ܕܪܘܼܚ ܫܘܼܡܠܳܝܐ ܘܢܗܘܐ ܡܛܝܒܐ ܠܡܐܠܦ ܡܼܢ ܚܘܼܟ̈ܳܡܐ ܕܰܨܪܝܪܝܢ ܒܐܘܼܠܨ̈ܢܐ ܘܢܣܝܘ̈ܢܐ ܕܰܣܒܘܼܠܝܳܐ ܕܚܰܫ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܡܼܢ ܣܩܘܼܪ̈ܝܐ ܘܰܣܪ̈ܘܼܚܝܶܐ ܘܰܫܪ̈ܘܼܥܝܶܐ ܨܒܝ̈ܢܝܐ ܘܠܐ ܨܒܝ̈ܢܝܐ ܕܡܣܬܰܩܒܠܝܼܢ ܒܡܰܪܕܝܼܬܐ ܕܚ̈ܝܐ.

ܕܝ̈ܢܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܳܝܐ

ܡܶܫܬܰܘܫ ܫܒܝܼܠܐ ܘܡܶܬܥܩܶܡ ܚܛܘܼܛܐ ܟܕ ܠܐ ܢܳܗܪܐ ܚܶܫܘܼܟܘܼܬܐ ܕܕܝ̈ܢܐ ܐܰܡܘ̈ܡܳܝܐ. ܘܡܟܐ ܦܳܗܐ ܒܪܢܫܐ ܒܬܰܘܫܳܐ ܕܠܐ ܫܒܝܼܠܐ ܘܐܘܼܪܚܳܐ ܘܡܰܦܩܳܢܐ. ܘܐܡܿܪ ܒܫܰܪܒܐ ܗܢܐ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ (640-700): «ܗܿܘ ܕܕܳܐܢ ܢܦܫܗ ܠܐ ܣܦܝܼܩ ܕܢܕܘܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ . » ܣܘܼܓܐܐ ܕܙܰܒܢ̈ܝܢ ܠܝܬܝܗܘܢ ܚܢ̈ܝܐ ܡܰܫܠܡܳܢܘ̈ܬܳܢܳܝܐ ܥܶܠܰܬ ܩܛܪ̈ܐ ܘܒܘܼܠܒ̈ܠܐ ܕܡܬܝܰܠܕܝܢ ܡܼܢ ܬܘܳܪܐ ܘܰܬܒܳܪܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܐܠܐ ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝ̈ܥܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܳܝܐ (ܩܰܠܒ̈ܝܐ) ܐܢܘܢ: ܕܢܳܒܥܝܢ ܘܡܶܬܬܰܪܣܝܢ ܡܼܢ ܕܘܼܒܳܪܐ ܥܕܝܼܠܐ ܕܥܘܼܡܳܡܳܐ[11] ܘܡܼܢ ܬܘܼܚܳܡܐ ܘܛܘܼܝܳܡܐ ܘܰܣܩܘܼܪܝܳܐ ܕܪ̈ܥܝܢܐ ܥܝ̈ܩܐ ܘܐܠܝܼ̈ܨܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܕܐܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ[12] ܘܦܪܘܼܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ. ܘܡܣܟܢܘܬܐ ܕܡܶܣܬܰܪܥܦܐ ܡܼܢ ܡܓܰܙܝܘܼܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܰܦܪܝܼܣܐ ܒܟܠ ܕܘܼܟ ܘܒܟܠ ܫܘܼܩ ܘܒܟܠ ܣܰܘ̈ܦܝܼܢ.

ܟܕ ܓܝܪ ܠܐ ܪܳܘܚܝܼܢ ܕܝ̈ܢܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܳܝܐ ܘܡܪܝܼܡܳܢܐܝܬ ܡܰܫܩܝܢ ܠܐܪܰܥ ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ [13] ܡܫܬܰܚܠܦܝܢ ܕܝ̈ܢܐ ܩܰܕ̈ܡܐ[14] ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܡܰܫܪ̈ܢܐ[15] ܘܡܰܟܿ̈ܠܢܐ[16]. ܘܡܛܠܗܕܐ ܣܘܓܐܐ ܕܙܒܢ̈ܝܢ ܝܳܪܒܐ ܘܣܳܓܝܐ ܡܰܥܒܕܳܢܘܬܐ ܕܰܚܢ̈ܝܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܐܰܒܘ̈ܬܳܢܳܝܐ (ܡܰܫܠܡܳܢܘܼ̈ܬܳܢܝܐ)[17]. ܘܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܡܶܫܬܘܙܰܒ ܡܼܢ ܣܘܼܓܦ̈ܢܐ ܘܚܘܼܣܪ̈ܢܐ ܘܢܟܝ̈ܢܐ ܕܡܰܥܒܕܳܢܘܼܬܐ ܗܕܐ ܘܡܰܪܕܝܼܬܐ ܕܦܘܼܠܚܳܢܐ ܘܫܘܼܠܚܳܢܐ[18] ܠܐ ܡܶܫܬܰܦܝܐ ܐܠܐ ܕܰܢܣܘܟ ܘܢܶܚܒܘܟ ܗܠܝܢ ܕܬܐܪܬܐ ܒܝܼܕܰܥܬܐ ܬܰܡܝܼܡܬܐ ܕܚܙܝܼܩܐ ܒܡܝܰܬܪ̈ܬܐ ܕܡܬܬܪ̈ܣܝܢ ܡܼܢ ܪܘܚܐ ܕܐܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ ܥܳܒܘܼܕܬܐ. ܘܠܡܚܣܢ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܡܶܫܬܰܗܐ ܥܘܙܐ ܕܒܘܼ̈ܠܒܳܠܐ ܘܥܘܼܪ̈ܩܳܠܐ ܘܥܘܼܪ̈ܙܳܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܩܳܝܡܝܢ ܙܓܘܼܪܝܐ ܒܰܐܦ̈ܝ ܫܘܼܘܫܳܛܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ ܝܳܬܢܳܝܐ ܘܓܰܘܢܳܝܐ.

ܐܡܿܪ ܒܫܰܪܒܐ ܗܢܐ ܐܠܒܪܬ ܐܢܫܬܝܢ Albert Einstein (1897-1955) ܚܕ ܡܼܢ ܨܰܥ̈ܢܐ ܘܝܕܘ̈ܥܬܳܢܐ ܕܕܪܐ ܐ̱ܚܪܝܐ: «ܟܠܢܫ ܐܰܚܒܰܢܝ. ܐܠܐ ܐܳܦܠܐ ܐܢ̱ܫ ܐܣܬܰܟܠܰܢܝ.»

ܘܡܰܩܦ ܘܡܦܰܢܐ ܡܠܦܢܐ ܐܒܪܗܡ ܡܰܨܠܘ Abraham Maslow (1908-1970) ܚܕ ܡܼܢ ܝܕܘܥ̈ܬܳܢܐ ܒܰܟܳܪ̈ܐ ܐܠܐ ܐܒܐ ܕܡܡܠܠܘܬ ܢܦܫܐ ܘܝܘܼܠܦܢ ܐܢܫܘܬܐ: «ܚܘܒܐ ܡܿܢ ܩܢܘܼܢܐ ܗ̱ܘ ܠܐ ܡܬܦܰܠܥܢܐ ܕܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ.»

ܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܩܕܡ ܕܢܰܚܒ ܙܕܩ ܕܢܶܣܬܰܟܠ. ܘܪܚܡܬܐ ܗܿܝ ܕܰܓܠܝܼܙܐ ܡܼܢ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܕܳܡܝܐ ܠܒܰܝܬܐ ܕܰܒܢܶܐ ܥܠ ܚܳܠܐ. ܘܪܚܡܬܐ ܗܿܝ ܕܢܳܒܥܐ ܡܼܢ ܡܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܕܳܡܝܐ ܠܒܰܝܬܐ ܕܰܒܢܶܐ ܥܠ ܫܘܼܥܐ. ܘܒܰܝܬܐ ܕܚܘܼܒܐ ܡܣܬܟܠܢܐ ܕܰܒܢܶܐ ܥܠ ܫܘܥܐ ܠܐ ܡܙܕܥܙܥ ܘܐܦܠܐ ܡܬܢܰܟܐ ܡܼܢ ܡܠܐܐ ܘܬܰܘܒܐ ܕܣܶܢܐܬܐ ܘܚܣܳܡܐ ܘܚܣܕܐ ܘܨܰܥܪܐ ܘܰܣܩܘܪܝܐ..... ܕܡܘܼܙܳܓܗ ܙܰܗܝܐ ܗ̱ܘ ܘܐܠܗܳܝܐ. ܘܙܰܟܳܝܐ ܗ̱ܘ ܒܬܰܪܒܝܼܬܗ ܘܡܰܪܒܝܼܬܗ. ܕܢܳܣܒ ܚܝܠܐ ܦܘܪܢܳܣܝܐ ܡܼܢ ܡܠܬܐ ܡܫܰܒܠܳܢܝܼܬܐ ܕܐܡܪܐ: «ܠܐ ܝܕܥܝܼܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܒܪ ܥܳܐܠ ܠܒܪܢܫܐ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܡܣܰܝܶܒ ܠܗ؟ ܕܠܐ ܗ̱ܘܐ ܠܠܒܗ ܥܐܠ ܐܠܐ ܠܟܰܪܣܗ. ܘܡܫܬܕܐ ܒܬܰܕܟܝܼܬܐ. ܕܰܡܕܰܟܝܐ ܟܠܗܿ ܡܐܟܘܼܠܬܐ. ܡܕܡ ܕܝܢ ܕܢܳܦܩ ܡܼܢ ܒܪܢܫܐ܆ ܗܿܘ ܗ̱ܘ ܡܣܰܝܒ ܠܒܪܢܫܐ...» (ܡܪܩܘܣ ܙ: ܝܚ.ܟ).

ܘܒܣܘܼܟܠܐ ܗܢܐ ܐܡܪ ܡܠܦܢܐ ܕܳܓܰܢ ܓܘܓܠܐܓܠܘ Doğan Cüceloğlu ܚܕ ܡܼܢ ܝܕܘܥ̈ܬܢܐ ܒܚܝܼܪ̈ܐ ܕܡܠܠܘܬ ܢܰܦܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܬܘܪܟܝܐ: «ܒܪܢܫܐ ܓܡܝܼܪܐ ܕܩܰܒܠ ܘܐܣܬܰܟܠ ܢܰܦܫܗ ܠܝܬ ܠܗ ܣܢܝܼܩܘ ܕܢܬܚܰܦܰܛ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܗܘܼ ܠܗ ܠܐܚܪ̈ܢܐ. ܘܰܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܚܕܝܼܪܝܼܢ ܠܗ ܡܬܗܰܒܒܝܼܢ ܒܐܝܬܘܼܬܐ ܕܝܳܬܗܘܢ. ܘܒܟܠ ܢܝܼܚܘ ܡܨܝܐ ܕܢܩܪܚܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ ܪܥܝܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܓܡܝܼܪ ܘܡܶܫܬܰܦܪܰܚ[19] ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܬܚܰܦܛ ܕܢܶܫܦܪ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܘܛܳܐܢ ܠܡܪܥܝܘ ܐܢܘܢ ܕܢܩܒܠܘܢ ܪ̈ܥܝܳܢܘܗܝ ܘܣܘܼܟܳܝ̈ܘܗܝ.»

ܚܰܘܪܐ ܡܫܰܒܠܳܢܐ

ܟܕ ܪܘܼܚܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܬܝܼܩܐ ܗ̱ܝ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܦܐܝܐ ܕܬܬܟܰܣܐ ܒܰܩܠ̈ܦܐ ܘܩܪ̈ܳܡܐ ܕܰܫܥܝܼܢܐ (ܛܝܼܢܐ) ܕܐܢܳܢܳܝܘܼܬܐ. ܘܟܠܟܡܐ ܕܠܐ ܡܬܩܰܠܦܝܼܢ ܘܡܬܓܰܪܕܝܢ ܩܠ̈ܦܐ ܘܩܪ̈ܳܡܐ ܕܰܫܥܝܼܢܐ ܕܰܡܟܣܐ ܠܡܶܠܝܳܪ̈ܐ ܕܪܘܼܚܐ[20]܆ ܠܐ ܡܫܬܘܙܒ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܚܘܒܳܠܐ ܘܚܘܼܓܳܪܳܐ ܕܰܡܫܰܘܶܫ ܠܪܶܥܝܳܢܐ ܡܨܰܝܒܳܢܐ ܘܠܰܫܒܝܼܠܐ ܕܦܘܼܪܩܳܢܐ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܩܠܘܼܦܝܳܐ ܘܰܓܪܘܕܝܐ ܗܢܐ܆ ܠܐ ܫܳܘܚܝܼܢ ܘܐܳܦܠܐ ܢܳܨܚܝܼܢ ܚ̈ܝܐ ܬܰܩ̈ܢܐ ܘܒܰܣܝ̈ܡܶܐ.

ܘܐܟܡܐ ܕܡܶܬܚܓܰܪ ܘܡܶܬܥܰܪܩܰܠ ܒܗܶܠܟܗ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܰܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܢܘܗܪܐ ܕܥܝ̈ܢܐ܆ ܗܝܼ ܗܟܘܳܬ ܡܫܬܰܚܰܩ ܘܡܬܕܰܘܰܕ ܒܕܘܼܒܳܪ̈ܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܿܘ ܐܰܝܢܐ ܕܰܓܠܝܼܙ ܡܼܢ ܚܰܘܪܐ ܡܫܰܒܠܳܢܐ. ܘܡܬܕܰܡܐ ܠܗܿܘ ܕܰܥܘܝܼܪ ܡܰܕܥܗ ܘܠܣܰܟܠܐ ܕܚܰܟܝܼܡ ܒܥ̈ܝܢܝ ܢܦܫܗ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܰܡܝܼܪܐ ܗܿܝ ܕܐܰܡܝܼܪܐ: «ܫܪܳܓܐ ܕܦܓܪܐ܆ ܐܝܬܝܗܿ ܥܰܝܢܐ. ܐܢ ܥܰܝܢܟ ܗܟܝܠ ܬܗܘܐ ܦܫܝܼܛܐ܆ ܐܦ ܟܠܗ ܦܰܓܪܟ ܢܰܗܝܼܪ ܗ̱ܘ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܥܰܝܢܟ ܒܝܼܫܐ܆ ܟܠܗ ܦܰܓܪܟ ܚܶܫܘܼܟܳܐ ܢܗܘܐ. ܐܢ ܗܳܟܝܠ ܢܘܼܗܪܐ ܕܒܳܟ ܚܶܫܘܟܐ ܗ̱ܘ܆ ܚܶܫܘܟܳܟ ܟܡܐ ܢܗܘܐ؟!» (ܡܬܝ ܘ: ܟܒ).

ܐܠܘܠܐ ܦܪܘܫܘܬܐ ܕܚܘܼܒܐ ܡܶܣܬܰܟܠܢܐ ܗܘܼ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܩܦܘܠ ܚܶܫܟܳܐ ܕܦܪܝܼܣ ܘܠܒܝܼܕ ܒܓܰܘ̈ܝܳܬܗ. ܘܐܦܠܐ ܡܨܐ ܕܢܶܬܦܰܪܰܣ ܕܢܶܡܠܐ ܘܢܶܦܣܘܥ ܢܶܓ̈ܥܰܘܗܝ[21] ܓܰܘ̈ܝܐ ܘܢܶܕܝ̈ܘܗܝ[22] ܒܰܪ̈ܝܐ. ܒܕ ܦܪܘܫܘܬܐ ܕܚܘܒܐ ܡܶܣܬܰܟܠܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܡܚܰܟܡܐ ܠܗ ܠܡܶܚܙܐ ܘܠܡܶܩܢܐ ܗܝܼܝܘܼܬܗ ܒܗܳܠܝܢ ܕܐܝܼܬܘܼܬܗ. ܘܢܗܘܐ ܡܶܫܟܚܳܢܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܪܘܼܚܢܐܝܬ. ܘܕܢܗܿܘܐ ܡܰܛܶܐܒܳܢܐ ܒܚܰܘܪܐ ܡܫܰܒܠܢܐ ܕܢܣܬܡܟ ܥܠܘܗܝ ܗܘܢܗ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ ܘܕܘܼܒܰܪ̈ܘܗܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܪܕܐ ܘܰܢܗܰܠܟ ܠܦܘܬ ܐܰܒܢ̈ܐ ܕܐܘܼܪܚܐ ܥܝܼܪܐܝܬ ܘܰܙܗܝܼܪܐܝܬ. ܟܕ ܠܐ ܡܶܫܬܩܶܠ ܘܐܦܠܐ ܡܶܫܬܰܥܠܐ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܩܳܢܐ ܡܼܢ ܛܘܼܗܡܐ ܘܕܰܪܓܳܐ ܘܐܰܩܡܳܐ ܘܝܘܼܠܦܢܐ ܘܝܕܰܥܬܐ ܘܡܳܡܘܼܢܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܘܥܘܼܬܪܐ ܘܰܣܛܪ. ܕܚܳܟܡ ܕܠܡ ܒܠܥܕ ܟܰܗܝܼܢܘܼܬ ܥܘܼܬܪܐ ܣܘܼܟܳܠܳܝܐ܆ ܠܐ ܒܳܣܡ ܫܘܼܪܬܳܚ ܥܘܼܬܪܐ ܗܘܼܠܳܢܳܝܐ.

ܐܠܘܼܠܐ ܚܘܼܒܳܐ ܡܣܬܰܟܠܳܢܐ܆ ܠܐ ܡܬܝܗܒ ܩܠܝܼܕܐ ܕܡܰܠܟܘܼܬ ܪܘܚܐ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܥܘܠ ܘܢܶܬܒ ܘܢܶܬܒܰܣܡ ܒܛܰܥܡܐ ܗܢܝܐܐ ܕܙܘ̈ܕܐ ܕܢܛܝܼܪܝܼܢ ܠܩܘܼܝܳܡܐ. ܕܡܢܗܘܢ ܡܶܬܬܰܪܣܐ ܘܡܬܚܰܣܢ ܒܗܠܝܢ ܕܡܰܩܢܝܢ ܫܪ̈ܳܝܐ ܠܩܶܛܪ̈ܐ ܘܒܘ̈ܠܒܳܠܐ ܘܰܦܟܳܪ̈ܐ ܕܙܳܓܪܝܼܢ ܪܶܕܝܳܐ. ܘܒܝܕ ܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܡܬܝܗܒܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܰܢܬܰܩܶܢ ܢܰܦܫܗ ܘܡܰܕܥܗ ܠܦܘܬ ܪ̈ܝܼܫܘܳܬܐ ܕܪܘܼܚܐ. ܘܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܶܗܘܐ ܐܠܐ ܕܗܝܼ ܪܘܼܚܐ ܬܗܘܐ ܡܣܰܘܣܝܳܢܝܼܬܐ ܘܰܡܕܒܪܳܢܝܼܬܐ ܠܚ̈ܫܐ ܘܝܰܨܪ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܬܰܩܢܐ ܘܰܡܝܰܬܪܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܟܠܡܰܢ ܕܡܰܨܠܰܚ ܒܰܓܪܘܼܕܝܳܐ ܕܰܩܪ̈ܳܡܐ ܘܰܩܠܳܦ̈ܐ ܐܢܳܢ̈ܝܐ ܟܳܒ̈ܠܝ ܚܰܝܠܐ ܕܪܘܼܚܐ. ܒܕ ܟܠ ܟܡܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐ ܩܠܘܼܦܝܐ ܘܰܓܪܘܼܕܝܳܐ ܕܰܫܥܝܼܢܐ ܕܐܢܢܳܝܘܬܐ ܠܐ ܓܳܡܪܐ ܨܰܡܘܼܚܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܐ܆ ܘܠܐ ܡܬܗܰܒܰܒ ܘܐܦܠܐ ܢܳܨܚ ܚܘܼܒܐ ܚܰܣܝܐ ܘܰܡܪܝܩܐ: ܚܝܠܐ ܘܬܘܼܪܣܳܝܐ ܪܝܼܫܳܝܐ ܕܬܘܩܳܢ ܚܝ̈ܐ. ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܐܫܟܚܘ ܐܝܼܬܘܬܗܘܢ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܐܨܠܚܘ ܒܢܰܩܕܘܬܐ ܕܫܥܝܼܢܐ ܕܐܢܢܝܘܬܗܘܢ ܒܡܨܛܡܚܳܢܘܼܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܗܕܐ܆ ܓܡܝܼܪ̈ܐ ܡܬܚܫܒܝܢ. ܘܛܰܪ̈ܩܐ ܘܰܡܝܰܬܪ̈ܐ ܡܶܬܩܪܝܢ. ܘܩܳܢܝܢ ܗܝܝܘܬܗܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ ܒܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܬܗܘܢ. ܕܐܰܨܠܰܚ ܒܰܓܪܘܼܕܝܳܐ ܕܰܩܪ̈ܳܡܐ ܘܰܩܠܳܦ̈ܐ ܐܢܳܢ̈ܝܐ ܟܳܒ̈ܠܝ ܘܩܳܛܠ̈ܝ ܚܰܝܠܐ ܕܪܘܼܚܐ. ܘܐܝܟ ܡܠܬ ܡܫܝܼܚܐ ܠܘ ܠܒܰܪ̈ܝܳܬܐ܆ ܐܠܐ ܠܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܓܰܘܳܝܐ ܡܢܰܨܚܝܼܢ ܘܰܡܝܰܩܪܝܼܢ ܘܰܡܝܰܬܪܝܢ. ܘܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܐܝܼܬܘܼܬܗܘܢ ܪܘܼܚܳܢܳܝܬܐ܆ ܗܼܢܘܢ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܐܬܡܨܝܘ ܠܰܡܢܰܩܳܕܘ ܫܥܝܼܢܐ ܕܐܢܢܳܝܘܼܬܗܘܢ. ܘܙܥܘܿܪ̈ܝ ܬܘܼܠܡܳܕܐ ܡܬܚܰܫܒܝܼܢ ܐܦܢ ܪ̈ܒܐ ܢܗܘܘܢ. ܘܩܳܢܝܢ ܗܝܼܝܘܼܬܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܩܰܢܳܝܘܼܬܗܘܢ ܘܰܒܝܘܼܬܳܪܐ ܘܢܘܼܨܳܚܐ ܕܒܰܪ̈ܝܳܬܐ.

ܕܘܼܒܳܪܐ ܡܫܰܕܠܳܢܐ

ܛܒ ܐܠܨܝܬܐ ܗ̱ܝ ܕܢܶܙܕܓܰܪ ܘܢܶܬܥܠܶܒ ܕܘܼܒܳܪܐ ܡܫܕܰܠܢܐ ܒܡܘܼ̈ܕܳܟܐ ܘܚܘܼ̈ܒܳܟܐ ܕܚܘܼܒܐ ܡܶܣܬܰܟܠܢܐ. ܕܗܿܐ ܩܳܝܛܳܐ ܘܟܳܪܟܳܐ ܘܢܳܬܫܐ ܝܰܥܢܘܬܐ ܘܨܰܚܢܘܼܬܐ ܒܠܥܕ ܚܰܘܣܳܢܐ ܗܪܟܐ ܘܬܡܢ ܡܕܰܪܡܐܝܬ ܘܰܢܟܝܼܠܐܝܬ. ܗܝܼ ܢܦܫܐ ܟܕ ܡܶܬܦܰܪܣܳܐ܆ ܡܫܬܰܓܫܝܼܢ ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܝܗܿ. ܘܡܬܠܰܒܛܐ ܡܰܫܪܳܢܘܼܬܗܿ ܘܡܰܟܿܠܳܢܘܼܬܗܿ. ܘܡܙܕܰܩܬܝܼܢ ܐܳܦܰܪ̈ܣܢܶܝܗܿ ܘܛܘܼ̈ܟܢܳܝܗܿ ܘܢܟ̈ܠܝܗܿ ܦܪ̈ܺܝܫܐ. ܘܡܟܐ ܡܶܫܬܰܒܠܐ ܡܰܛܥܝܳܢܘܬܗܿ ܗܿܝ ܕܡܰܘܠܕܐ ܫܘܼܕܳܠܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ ܕܛܥܝܼܢ ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܡܰܟܿܠܢ̈ܐ ܕܚܰܫ̈ܐ ܝܰܨܪ̈ܢܳܝܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܘ̈ܕܳܟܐ ܕܚܘܼܒܐ ܡܬܚܰܒܟܝܼܢ ܒܗܠܝܢ ܕܨܝܼܠܐ ܘܠܒܐ ܘܪܘܚܐ܆ ܐܬܝܐ ܘܫܳܟܢܳܐ ܦܪܘܼܫܘܼܬܐ ܒܫܘܼܓܢܳܝܗܿ ܘܥܶܢܝܳܢܗܿ ܒܰܣܝܼܡܐ ܘܬܰܡܝܼܡܳܐ ܘܡܰܟܝܼܟܐ ܘܰܥܪܝܼܡܐ.

ܟܳܬܒ ܒܫܪܒܐ ܗܢܐ ܟܳܬܘܼܒܐ ܪܘܼܨܳܝܳܐ ܐܠܟܣܰܢܕܪ ܣܳܠܫܶܢܝܼܬܣܝܼܢ Aleksander Soljenitsin (1918-2008) : «ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܢܐܠܦ ܠܰܡܬܰܚܡܘ ܫܐܠ̈ܬܢ ܓܪܝܼܡܐܝܬ ܘܠܡܦܓܕܘ ܗܢܝ̈ܢܰܝܢ ܠܦܘܼܬ ܟܝ̈ܠܐ ܐܝܼܬܝܼܩ̈ܝܐ ܚܪܝܼܩܐܝܬ܆ ܡܬܦܰܪܬܝܢܢ ܘܡܬܒܰܣܒܣܝܼܢܢ ܘܡܬܗܰܕܡܝܼܢܢ ܒܝܕ ܢܐܒ̈ܐ ܕܝܰܨܪ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܕܟܝܳܢܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ.»

ܘܐܢܐ ܡܿܢ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܰܩܪܚ ܪܥܝܢܝ ܒܠܘܼܩܳܛܐ ܕܝܳܙܦ ܐ̱ܢܐ ܡܼܢ ܟܬܘܒܐ ܡܫܡܗܐ ܟܶܡܰܠ ܨܰܝܰܪ Kemal Sayar ܗܢܐ ܕܐܡܿܪ: «ܒܠܚܘܕ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܐ ܕܛܳܥܢܝܼܢܢ ܒܪܘܼܚܢ ܦܳܪ̈ܫܳܢ ܠܢ ܡܼܢ ܫܪܟܐ ܕܒܢܝ̈ܢܳܫܐ. ܠܘ ܒܩܘܼܕܳܝܳܐ (ܫܘܼܠܳܛܐ ܐܘ ܡܳܪܘܼܬܐ) ܐܠܐ ܠܡܰܚܣܢ ܒܣܘܼܪܳܩܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܡܼܢ ܩܘܼܕܳܝܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܡܛܐ ܠܣܰܒܥܳܐ ܣܘܼܟܳܠܳܝܳܐ ܫܪܝܪܐ.»

ܡܟܐ ܫܳܪܐ ܕܠܡ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܙܕܩ ܕܢܬܬܟܣ ܚܰܝܠܐ ܕܰܨܠܳܝ̈ܐ ܒܠܝܼ̈ܠܐ ܘܠܐ ܡܛܰܟܣ̈ܐ ܘ ܚܰܫ̈ܐ ܕܢܰܦܫܐ (ܟܐܡܬ ܝܰܨܪ̈ܐ ܘܰܪ̈ܓܝܼܓܳܬܐ). ܘܐܠܐ ܝܳܪܒܝܼܢ ܫܬܘܼ̈ܦܝܶܐ ܬܘܳܬܳܢ̈ܝܐ ܘܡܬܚܰܒܠ ܕܘܼܒܪܐ ܘܡܫܬܘܫܝܼܢ ܫܒܝܼ̈ܠܐ. ܘܟܕ ܩܘ̈ܡܠܐ ܕܢܰܦܫܐ ܡܫܰܪܝܢ ܕܢܶܒܪܡܘܢ ܚܰܝܠܐ ܡܨܰܝܒܳܢܐ ܕܒܪܢܫܐ܆ ܡܶܣܓܳܐ ܣܳܓ̈ܝܢ ܡܬܬܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܐ ܘܡܰܪ̈ܓܫܳܢܘܳܬܐ ܕܣܘܼ̈ܓܦܳܢܐ ܕܚܘܼܒܳܠܐ ܘܫܘܼܒܳܠܐ ܘܫܘܼܕܳܠܐ ܗܢܐ ܡܰܠܙܳܢܐ.

ܐܟܡܐ ܕܐܬܒܰܕܩܰܬ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܘܐܦܠܐ ܡܬܐܟܠ ܐܶܒܐ܆ ܐܢ ܠܐ ܡܬܩܰܠܦܝܼܢ ܘܡܶܫܬܰܩܠܝܼܢ ܩܠܳܦ̈ܐ ܘܰܩܪ̈ܳܡܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܡܰܟܝܢܐ ܗ̱ܘ ܫܘܼܓܢܳܝܐ ܘܫܘܼܚܠܳܦܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܪܐ ܡܼܢ ܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܐ . ܒܕ ܛܳܠܩܐ ܘܫܳܠܡܐ ܚܰܝܘܼܬܐ ܟܕ ܡܼܢ ܠܒܪ ܡܬܬܰܒܪܐ ܒܝܼܥܬܐ . ܐܠܐ ܒܳܠܨܐ ܘܫܳܘܚܐ ܘܝܳܪܒܐ ܟܕ ܡܼܢ ܠܓܘ ܡܬܬܰܒܪܐ . ܥܠܗܕܐ ܝܬܝܪ ܡܬܕܰܠܠ ܘܡܬܦܰܫܩ ܚܙܘܼܩܝܐ ܒܰܪܳܝܐ ܟܕ ܡܬܢ̈ܩܠܢ ܘܡܶܬܪ̈ܘܚܳܢ ܐܘܼܪ̈ܚܳܬܐ ܕܐܶܣܦܰܪܣܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܡܬܥܒܕ ܒܣܘܼ̈ܟܠܐ ܕܚܘܒܐ ܡܣܬܟܠܢܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܰܒܘܼܥܐ ܕܗܶܢ̈ܝܳܢܐ ܘܦܶܓ̈ܝܳܢܐ. ܕܛܰܥܡܗ ܨܪܺܝܼܪ ܗ̱ܘ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܘܗܝ ܗܿܢܘܢ ܕܐܳܡܪܝܼܢ: ܝܬܝܪ... ܘܛܒ ܝܰܬܝܪ ܡܰܗܢܝܐ ܕܢܶܚܦܘܼܪ ܘܢܶܦܠܘܼܚ ܘܰܢܥܘܼܕ ܚܰܘ̈ܩܶܐ ܘܐܶܫܟܳܪ̈ܐ ܕܝܠܢ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܢܶܬܒܰܩܐ ܘܢܶܥܕܘܼܠ ܟܳܬܳܐ ܘܙܝ̈ܙܳܢܐ ܕܚܰܩܠܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܗܝܼ ܗܕܐ ܙܕܩ ܕܢܥܒܕ ܟܕ ܠܐ ܡܘܒܕܝܢܢ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܰܟܪܝܼܙܺܝܢ ܘܰܦܪܝܼܣܺܝܼܢ ܒܪܘܼܚܐ ܕܟܺܐܢܬܐ ܘܰܨܪܺܝܼܪܺܝܢ ܘܰܩܪܝܼܚܝܼܢ ܒܪܘܼܚܳܐ ܕܫܪܪܐ: ܟܝܢܐ ܡܠܝܼܠܐ. ܒܕ ܢܝܼܫܐ ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܕܢܗܘܐ ܥܶܠܬܐ ܠܥܶܠܬ̈ܢܐ ܡܢܝܼܚ̈ܳܢܐ ܠܩܘܼܕܳܡܳܐ ܝܳܬܳܢܳܝܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ.

ܡܕܝܢ ܢܐܨܦ ܕܢܶܬܝܰܬܰܪ ܘܢܬܚܰܦܰܛ ܠܡܶܥܰܠ ܒܢܘܼܗܪܐ ܕܚܘܼܒܐ ܡܣܬܰܟܠܳܢܐ ܡܛܠ ܩܘܼܕܳܝܳܐ ܕܪܥܝܳܢܐ ܪܰܟܝܼܟܳܐ ܘܡܰܟܝܼܟܳܐ܆ ܟܕ ܪܳܚܩܝܼܢܢ ܡܼܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܠܐ ܐܘܼܪܚܐ . ܕܛܘܼܒܬܢܘܼܬܐ ܬܰܠܝܐ ܗ̱ܝ ܒܪܰܒܘܬ ܐܝܢܳܝܘܼܬܗ . ܠܐ ܢܛܥܐ ܠܐ ܡܶܬܢܰܨܚ ܒܰܪܢܫܐ ܘܐܦܠܐ ܝܳܪܒ ܐܠܐ ܒܝܕ ܐ̱ܢܫܘܼܬܐ: ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܗܿܘܝܢ ܠܘܼܒܳܒܐ ܘܓܘܼܪܳܓܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܗܿܘܝܢ ܚܰܝܠܐ ܘܣܘܼܡܳܟܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܗܿܘܝܢ ܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ.. ܘܡܢܗܘܢ ܗܿܘܝܢ ܗܶܕܣܳܐ ܘܗܶܪܓܳܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܗܿܘܝܢ ܢܣܝܘܼܢܐ ܘܐܘܼܠܨܳܢܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܗܿܘܝܢ ܢܘܼܗܪܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܗܿܘܝܢ ܚܰܘܪܐ ܘܫܘܼܒܳܠܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܗܿܘܝܢ ܚܶܫܟܐ ܘܬܰܘܫܳܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܗܿܘܝܢ ܢܘܼܦܳܩܳܐ ܘܦܘܼܢܳܩܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܗܿܘܝܢ ܕܘܼܢܳܩܐ ܘܫܘܼܢܳܩܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܗܿܘܝܢ ܐܝܼܩܳܪܐ ܘܚܘܼܒܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܐ...!

ܐܰܟܡܐ ܕܐܰܡܝܼܪܐ: «ܦܠܘܼܚ ܘܰܠܐܝܼ ܘܬܶܚܙܶܐ ܦܺܐܪܐ ܕܥܰܡ̈ܠܰܝܝܟ.»

ܡܪܕܝܢ ܡܕܝܼܢ̱ܬܐ ܥܰܬܝܼܩܬܐ: 3 ܢܝܣܢ 2020 ܝܘ̈ܡܳܬܐ ܕܟܰܘܫܐ ܦܪܝܼܣܳܐ ܘܰܣܪܝܼܕܳܐ ܕܡܰܪܥܳܐ ܕܟܪܳܘܢܰܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

[1]

ܦܳܪܘܼܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ: ܛܟܢܐ ܗܢܐ ܠܐ ܫܟܝܼܚ ܒܚܰܫܚ̈ܬܐ ܕܣܶܦܪܝܘܬܢ. ܐܢܐ ܕܪܰܫܬܗ. ܚܕ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܬܘܠܕ̈ܬܐ ܛܶܟܢ̈ܝܳܬܐ ܕܡܰܦܪܝܢܘܬܐ ܕܝܠܝ. Merhametli Farkındalık / Merciful Awareness

[2]

ܚܘܼܒܐ ܡܶܣܬܰܟܠܢܐ: ܣܘܼܟܠܐ ܗ̱ܘ ܩܪܝܼܚܐ. ܐܠܐ ܛܟܢܐ ܗܢܐ ܠܐ ܫܟܝܼܚ ܒܚܰܫܚ̈ܬܐ ܕܠܫܢܢ. ܚܕ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܬܘܠܕ̈ܬܐ ܛܶܟܢ̈ܝܳܬܐ ܕܡܰܦܪܝܢܘܬܐ ܕܝܠܝ. ܘܠܙܒܢ̱ܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܬܕܪܫ ܗܪܟܐ.

[3]

ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܐ: İçsel ve Dışsal Referanslar / Internel and Externel References

[4]

«ܟܺܐܢܬܳܐ» ܫܡܐ ܗ̱ܘ ܢܶܩܶܒܬܳܢܝܐ ܕܟܺܐܢܳܐ. ܘܣܘܪܐܝܬ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܬܪܝܼܨܐ. ܙܰܕܝܼܩܐ. ܩܰܕܝܼܫܳܐ. ܟܐܡܬ ܒܗܦܟܐ ܕܒܝܫܐ. ܘܟܐܢܘܬܐ: ܬܪܝܨܘܬܐ. ܙܕܝܩܘܬܐ. ܩܕܝܫܘܬܐ. ܟܐܡܬ Adalet / Justice.

ܘܒܪܬܩܠ «ܟܺܐܢܬܳܐ» ܠܙܒܢ̱ܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܬܢܢ ܡܬܕܪܫܐ ܒܣܘܼܟܠ Hakikat / Turth ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܐ ܣܰܩܘܼܒܠܳܝܳܐ ܠܣܘܼܟܳܠ «ܫܪܳܪܐ» ܗܢܐ ܕܡܬܕܰܠܰܠ ܘܡܬܦܰܫܰܩ Realite / Reality ܒܚܰܫܚ̈ܬܐ ܘܛܟ̈ܢܐ ܦܝܠܝ̈ܣܘܼܦܳܝܐ. ܘܣܘܼܟܠܐ ܗܢܐ ܝܼܗܝܼܒܐ ܚܰܬܝܬ ܘܫܶܪܫܳܢܳܝ. ܘܒܰܝܬܳܝܐ ܗ̱ܘ ܘܠܘ ܢܘܟܪܝܐ. ܕܰܢܣܝܼܒ ܘܰܠܩܝܛ ܡܼܢ ܫܡ Kettu ܗܢܐ ܕܝܳܗܒ ܣܘܼܟܠ Hakikat / Turth ܒܠܫܢܐ ܐܰܟܰܕܳܝܐ: ܚܕ ܡܼܢ ܡܒܘ̈ܥܐ ܪ̈ܝܼܫܳܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.. ܘܡܟܐ ܢܣܝܼܒ ܐܦ ܫܡ ܟܐܢܐ ܘܟܐܢܘܼܬܐ.

[5]

Realite / Reality

[6]

ܡܬܛܰܝܡܳܢܘܼܬܐ: Değerlendirme / Evaluation

[7]

ܝܺܗܝܼܒ̈ܬܐ: Veriler / Data

[8]

ܥܳܒܕܳܐ: Faktör / Factor

[9]

ܕܝ̈ܢܐ ܐܰܡܘ̈ܡܳܝܐ: ܛܟܢܐ ܗܢܐ ܠܐ ܫܟܝܼܚ ܒܚܰܫܚ̈ܬܐ ܕܣܶܦܪܝܘܬܐ ܕܠܫܢܢ. ܠܙܒܢ̱ܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܢܐ ܕܪܰܫܬܗ. ܚܕ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܬܘܠܕ̈ܬܐ ܛܶܟܢ̈ܝܳܬܐ ܕܡܰܦܪܝܢܘܬܐ ܕܝܠܝ. Kalıp Yargılar / Stereotipler / Stereotypes

[10]

ܡܘܼܙܳܪܐ: Gerilim / Tension

[11]

ܥܘܼܡܳܡܳܐ: Genelleme / Generalization

[12]

ܐܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ: Diğergamlık / Altruism

[13]

ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ: Yerleşik Algılar / Established Perceptions

[14]

ܕܝ̈ܢܐ ܩܰܕ̈ܡܐ: Önyargı / Precudice

[15]

ܡܰܫܪܳܢܘܼܬܐ: Koşullanma / Conditioning

[16]

ܡܰܟܿܠܳܢܘܼܬܐ: ܡܰܣܒܪܳܢܘܬܐ ܨܢܝܼܥܬܐ. ܣܒܪܐ ܢܟܝܠܐ ܘܠܐ ܬܪܝܼܨܐ: ܕܡܰܣܒܰܪ ܢܟܝܠܐܝܬ ܘܗܓܓܐܝܬ. Gerçek olma olasılığı düşük, evham ve kuruntuya dayalı hilebaz düşünce.

[17]

ܐܒܘܼܬܳܢܳܝܐ: Geleneksel / Traditional

[18]

ܫܘܼܠܚܳܢܐ: Misyon / Mission

[19]

ܡܶܫܬܰܦܪܚ: ܟܐܡܬ ܒܪܢܫܐ ܡܳܪܐ ܫܘܼܦܪܚܐ: Kendini Beğenmişlik / Smugness

[20]

ܡܶܠܝܳܪܐ: ܣܘܼܟܳܠܐ ܗ̱ܘ ܫܐܝܠܐ. ܟܘܳܪܐ ܐܘ ܓܶܪܒܳܐ ܕܕܰܒ̈ܫܐ ܐܘܟܝܬ ܕܕܒܘܪ̈ܝܬܐ. Arı kovanı / Beehive

[21]

ܢܶܓܥܳܐ: İçiboş / Çukur / Hollow / Depression

[22]

ܢܶܕܝܳܐ: ܟܠܡܕܡ ܕܢܳܦܩ ܠܐܦ̈ܝ ܠܒܪ. ܘܰܒܡܰܠܠܘܼܬ ܢܰܦܫܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܗ̱ܘ ܫܐܝܠܐ. ܙܘ̈ܥܐ ܐܢܘܢ ܠܐ ܪ̈ܕܰܝܐ. ܕܐܝܟ ܡܬܚܙܰܘܙܝܳܢܘܼܬܐ ܘܫܰܦܘܼܪܬܳܢܘܼܬܐ ܘܫܘܼܦܰܪܕܝܼܩܘܼܬܐ ܘܙܘܼܪܟܳܠܐ ܘܪܘܼܒܳܠܐ ܘܰܣܛܪ Şişlik / Kabartı / Tümsek / Protubarance Mecazi anlamda ahlaki olmayan gösteriş, tafra, kasıntı, yalakalık, dalkavukluk gibi tutumlar


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com