ܫܰܝܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܫܰܝܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܫܰܝܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ

ܡܫܰܒܚܝܼܢ ܘܰܡܩܰܠܣܝܼܢ ܪ̈ܡܙܐ ܕܰܡܬܺܝܼܠܝܼܢ ܒܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܚܘܼܒܐ ܕܩܰܪܝܒܐ. ܘܪܒܗܘܢ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܰܨܪܺܝܪܝܢ ܒܪܰܗܒܘܼܢܐ ܕܩܘܼܫܬܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܡܝܰܩܪܳܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܫܰܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܠܥܕ ܦܘܼܪܫܢ ܕܘܼܟܬܐ ܘܦܢܝܼܬܐ ܘܐܬܪܐ ܘܪܥܝܢܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܰܚܢ̈ܳܝܐ ܦܘܠܝܼ̈ܛܝܩܳܝܐ.

ܐܝܟ ܕܝܼܕܝܼܥܐ܆ ܗܘܼ ܕܗܒܐ ܡܝܰܩܰܪ ܗ̱ܘ ܒܟܠܗܝܢ ܕܝܼܠܝ̈ܬܗ ܘܡܘܫ̈ܚܳܬܗ ܦܪ̈ܝܼܫܳܬܐ. ܐܠܐ ܕܗܒܐ ܣܢܝܼܢܐ ܝܬܝܪ ܡܫܰܒܰܚ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܠܘܬ ܩܰܢ̈ܝܘܗܝ ܘܡܰܚܒ̈ܢܘܗܝ.

ܗܝܼ ܗܟܘܬ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܡܶܬܝܰܩܰܪ ܘܡܶܬܥܰܠܐ ܒܡܰܣ̈ܩܳܢܐ ܘܡܶܕܝܳܪ̈ܐ ܕܚ̈ܝܐ ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܦܳܠܓ ܘܝܳܗܒ ܒܬܶܫܡܶܫܬܗ ܘܕܰܪܓܗ ܠܫܰܝܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ. ܘܰܒܗܰܘ ܡܐ ܕܰܡܩܰܪܒ ܚܘܼܒܳܢܐܝܬ ܡܛܠ ܩܘܼܕܳܡܳܐ ܝܳܬܳܢܳܝܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܐ ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܰܫܟܺܝܼܚ.

ܦܘܼܫܳܩܳܐ: ܫܰܝܐ: ܐܘܟܝܬ ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܕܒܪܢܫܐİnsan Onuru / Haysiyet / Dignity 

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com