ܬܗܢܝܬܐ ܕܝܠܕܐ 2014 - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܬܗܢܝܬܐ ܕܝܠܕܐ 2014

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܬܗܢܝܬܐ ܕܝܠܕܐ 2014

ܡܫܝܼܚܐ ܐܬܝܠܕ: ܐܘܪܚܐ... ܫܪܪܐ... ܘܚ̈ܝܐ

ܫܡܥܐ ܗܢܝܐܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܡܰܚ̈ܝܢܐ ܘܚܠܝܼ̈ܨܐ ܕܝܰܠܕܐ ܥܳܠܒܝܼܢ ܬܚܘ̈ܡܐ ܕܚܰܫܚ̈ܳܬܐ ܘܒܘܝ̈ܳܢܐ. ܘܚܝܠܐ ܪܰܥܕܐ ܘܥܳܨܘܒܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܫܪܳܝܐ ܕܩܛܪ̈ܐ ܩܛܝܼܪ̈ܐ. ܐܠܐ ܪ̈ܘܥܐ ܣܪ̈ܝܩܐ ܘܪ̈ܥܝܢܐ ܙܠܝܼ̈ܡܐ ܕܳܠܚܝܼܢ ܫܰܦܝܘܼܬܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܡܬܡܰܬܩܐ ܡܼܢܗܘܢ.

ܘܠܐ ܡܬܩܢܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܒܡܰܢܗܪܳܢܘܬ ܙܰܘܥܐ ܕܚܘ̈ܫܳܒܐ. ܘܟܕ ܡܬܝܠܕܝܢ ܒܠܒܐ܆ ܡܫܰܦܝܢ ܘܢܩܠܝܢ ܐܘܪܚܐ. ܘܟܕ ܡܬܝܰܠܕܝܢ ܒܗܰܘܢܐ܆ ܡܣܰܪܥܦܝܢ ܘܡܰܘܪܒܝܢ ܫܪܪܐ. ܘܟܕ ܡܬܝܰܠܕܝܢ ܒܪܘܚܐ܆ ܡܒܰܪܟܝܢ ܘܡܒܰܣܡܝܢ ܚܝ̈ܐ. ܘܒܝܠܝܕܘܬܗܘܢ ܝܰܡܝܼܢ̈ܝܳܬܐ ܡܬܚܰܪܪ̈ܢ ܘܡܬܢ̈ܨܚܢ. ܘܡܫܰܕܠ̈ܢܝܳܬܐ ܡܬܟܰܒ̈ܠܢ ܘܡܬܦܰܓ̈ܕܳܢ. 

ܘܚܝ̈ܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢܐ ܘܡܬܡܚ̈ܫܠܢܐ ܐܢܘܢ. ܘܗܝܼ ܡܥܝܼܣܘܬܐ ܡܰܠܙܳܢܝܼܬܐ ܠܐ ܢܳܝܚܳܐ ܘܰܒܗܝܼܠܘܼܬܐ ܡܰܚܫܰܒܬܳܢܝܬܐ ܠܐ ܡܬܩܰܢܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܡܶܣܬܰܒܟܢܘܬܐ ܕܐܘܪܚܐ܆ ܘܡܬܓܰܘܝܳܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܘܡܬܒܰܝܢܢܘܬܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܕܡܘܠܕܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܠܝܬܘܗܝ ܓܕܫܐ ܡܕܡ ܥܒܺܝܼܪܐ ܐܘ ܥܳܒܘܪܐ. ܐܠܐ ܫܪܪܐ ܗ̱ܘ ܥܳܠܡܝܼܢܳܝܐ ܕܙܕܩ ܕܢܬܓܫܡ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܣܘܟܳܠܝ̈ܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܫܬܚܠܦ̈ܢܐ. ܕܫܪܪܗ ܡܩܰܘܝܳܢܐ ܡܰܪܚܩ ܡܼܢ ܕܚܠܬܐ ܘܩܰܢܝܼܛܘܼܬܐ. ܘܡܫܰܟܢ ܚܠܝܼܨܘܬܐ ܥܪܝܼܡܬܐ. ܗܿܝ ܕܫܳܩܝܐ ܘܝܳܪܒܐ ܒܚܘܼ̈ܦܳܛܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܒܰܢܝ̈ܢܐ ܘܰܡܩܰܝ̈ܡܳܢܐ. ܘܡܬܪܰܫܠܐ ܘܡܫܬܰܚܩܐ ܒܙܰܘ̈ܥܐ ܘܥܒ̈ܕܐ ܡܣܰܚ̈ܦܳܢܐ ܘܡܬܛܠܥ̈ܢܐ. 

ܘܚܘܼܟ̈ܳܡܘܗܝ ܒܪ̈ܝܼܟܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܣܘ̈ܟܠܐ ܕܢܝܼܫܐ ܘܡܨ̈ܥܳܝܐ ܡܰܢܗܪܝܢ. ܐܠܐ ܐܦ ܠܥܠܡܐ ܬܰܪܥܝܼܬܳܢܳܝܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܫܐ: ܠܥܠܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ... ܘܠܥܠܡܐ ܕܪ̈ܓܫܐ... ܘܠܥܠܡܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ. ܘܝܳܗܒܝܢ ܐܦ ܚܝܠܐ ܪܥܝܳܢܝܐ ܠܡܣܬܟܠܘ ܪܘܚܐ ܕܙܰܒܢܐ ܘܟܘܼܝ̈ܳܢܐ ܡܪ̈ܕܘܼܬܢܳܝܐ ܘܟܢܘܼܫ̈ܝܝܐ ܚܕ̈ܬܐ. ܥܠܗܕܐ ܠܐ ܡܬܥܰܣܩܐ ܡܰܫܦܳܢܘܬ ܟܰܬܦܐ ܠܫܘܼܓܢܳܝܐ ܡܫܰܘܫܛܳܢܐ ܕܢܐܚܘܕ ܕܘܼܟܬܐ ܘܕܰܘܪܐ. 

ܘܥܡܗ ܕܢܝܼܫܐ ܕܪܫܝܼܡ܆ ܪܫܝܼܡܝܼܢ ܐܦ ܡܨ̈ܥܝܐ ܕܐܠܨ̈ܝܝܢ ܘܥܳܗܢܝܼܢ ܠܡܬܡܰܢܥܳܢܘܬܗ. ܘܗܘ ܢܝܼܫܐ ܘܬܰܪܥܝܼܬܗ ܕܠܐ ܥܰܪܒܘܢܐ ܦܳܝܫܝܼܢ ܘܰܒܚܘܼܒܳܠܐ ܩܳܝܡܝܢ ܒܠܥܕ ܫܘܒܳܠܐ ܘܐܺܝܳܠܐ ܕܝܰܠܕܐ. ܘܣܳܓܝܢ ܒܘܠ̈ܒܳܠܐ ܘܕܘܘ̈ܳܕܐ ܘܢܘܘ̈ܳܓܐ ܟܕ ܡܨ̈ܥܳܝܐ ܡܫܛܠܬܝܢ ܘܩܳܝܡܝܼܢ ܕܘܟܬ ܢܝܼܫܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܦܘܕܐ ܗ̱ܝ ܕܢܬܒܰܠܒܰܠ ܛܘܟܳܣܐ ܗܢܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܫܟܝܼܪܐ ܗ̱ܝ ܕܢܬܥܒܕ ܢܝܼܫܐ ܡܨܥܳܝܐ܆ ܘܡܨܥܳܝܐ ܢܝܼܫܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܡܬܬܡܝܼܫܐ ܫܘܘܳܫܐ ܗܢܐ ܫܩܰܠ ܚܐܦܐ ܘܫܰܘܕ̈ܘܗܝ ܡܰܥܒܕܝܢ ܘܡܨܰܝܒܝܢ ܣܘܟ̈ܠܝܳܬܐ ܒܰܫܢܝܼܙܘܬܗܘܢ. ܘܓܳܢܒܝܼܢ ܘܫܳܚܩܝܼܢ ܟܰܪܝܐ ܛܒܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ ܘܬܐܪ̈ܬܐ ܘܚܰܕܘ̈ܬܐ. 

ܘܟܰܟܪ̈ܐ ܘܡܘܗܒ̈ܬܐ ܘܕܪ̈ܓܐ ܘܡܡܘܢܐ ܘܫܪܟܐ ܕܛܟܣ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܡܨ̈ܥܳܝܐ ܐܢܘܢ ܦܪ̈ܝܫܐ. ܘܡܛܠ ܬܫܡܫܬܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܩܒܝܼܥܝܼܢ ܘܣܝܼܡܝܼܢ. ܘܟܕ ܩܳܢܝܢ ܨܒܝܢܐ ܚܟܝܡܐ ܘܦܪܘܫܐ܆ ܒܕܡܘܬ ܐܰܒ̈ܢܐ ܕܐܘܪ̈ܚܬܐ ܡܫܰܡܫܝܼܢ ܠܡܘܼܢܥܐ ܕܢܝܼܫܐ. ܘܥܘܕܪܢܐ ܘܣܘܡܟܐ ܡܫܬܡܠܐ ܠܦܘܬ ܨܒܝܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܠܘ ܐܝܟ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܘܨܒܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ.    

ܡܕܝܢ ܚܘܒܐ ܘܚܢܳܢܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ ܘܪ̈ܚܡܐ ܘܫܝܢܐ ܘܨܒܝܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܪܘܚܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܫܪܪܐ ܝܼܠܝܼܕܐ ܢܗܘܘܢ ܡܙܝܼ̈ܥܢܐ ܘܡܨܰܝܒ̈ܢܐ ܠܡܨ̈ܥܝܐ ܘܚܘܟ̈ܡܐ ܕܦܘܠܝ̈ܛܝܼܩܳܝܬܐ ܡܥܪܒܐܝܬ ܘܡܕܢܚܐܝܬ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܬܩܢܬܐ ܘܡܣܬܰܟܝܳܢܝܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܘܙܒ ܥܡ ܗܝܡܢܘܬܢ ܘܝܳܪܬܘܬܢ ܡܼܢ ܪܕܘܼܦܝܐ ܘܰܦܫܘܼܚܝܐ ܘܰܓܪܘܼܦܝܐ ܘܰܛܠܘܼܩܝܐ. ܘܢܶܩܢܐ ܢܰܘܚܐ ܫܰܠܡܐ ܒܕܘܼܒܳܪܐ ܘܩܘܼܝܳܡܐ ܕܦܢܝ̈ܬܢ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܥܝܪܩ ܘܣܘܪܝܐ. ܟܕ ܒܳܪܝܢܢ ܚܢܢ ܠܢ ܠܫܢܐ ܚܕܬܐ: ܠܫܢܐ ܕܪܘܚܐ. ܘܠܫܢܐ ܕܠܒܐ. ܠܡܬܥܰܫܢܢܘܬܐ ܕܰܩܢܘܼܡܳܝܘܬܐ ܕܓܘܫ̈ܡܝܢ ܘܣܕܪ̈ܝܢ ܘܣܝܼ̈ܥܬܢ ܒܕܘܒܪܐ ܘܥܝ̈ܕܐ ܘܗܘ̈ܦܟܐ ܘܚܘܦ̈ܛܐ ܕܚܳܫܚܝܼܢ ܠܩܘܝܡܐ ܕܒܢܝܢܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ.... 

ܒܥܳܬܝ ܘܬܰܟܫܦܬܝ ܕܢܬܒܪܟ ܘܢܬܩܕܫ ܨܒܝܢܐ ܙܥܘܪܐ ܒܐܪ̈ܙܐ ܕܚܘܼܕܳܬܐ ܘܫܘܼܓܢܳܝܐ ܕܰܟܣܶܝܢ ܒܬܰܨܒܝ̈ܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܪܒܐ ܕܝܠܕܐ ܐܠܗܝܐ. ܕܢܬܡ̈ܠܝܳܢ ܣܦܝ̈ܩܳܬܐ ܒܡܰܠܝܘܼܬܗ. ܘܢܫܬܡ̈ܠܝܢ ܒܨܝܪ̈ܬܐ ܒܰܓܡܝܼܪܘܬܗ. ܘܢܬܥ̈ܨܒܳܢ ܫܘܼܡ̈ܬܐ ܒܰܚܠܝܼܡܘܼܬܗ. ܘܢܬܬܣܝ̈ܓܳܢ ܬܘܼܪ̈ܥܳܬܐ ܒܫܰܠܡܘܼܬܐ ܕܩܘܫܬܗ ܚܰܣܝܢܐ. ܘܢܬܒܣܡ ܘܢܬܦܛܡ ܣܰܒܪܐ ܒܛܥ̈ܡܐ ܕܡܠܬܗ ܡܫܰܒܠܢܝܼܬܐ. ܘܢܣܬܡܣܡܘܢ ܒܘܼܣܒ̈ܣܐ ܡܫܝ̈ܡܳܢܐ ܘܢܘܟ̈ܬܳܬܐܿ ܡܰܟܝܳܢ̈ܝܳܬܐ ܕܛܠܘܡܝܐ ܘܥܰܪܢܘܼܬܐ ܒܚܰܝܠܐ ܡܥܰܙܝܢܐ ܘܰܡܚܰܣܢܢܐ ܕܒܰܣܝܼܡܘܬܗ... 

ܥܡ ܡܘܙܳܪܐ ܕܢܒ̈ܗܐ ܗܠܝܢ ܗܘܼܢ̈ܝܐ ܒܪ̈ܝܟܐ ܡܩܰܪܒ ܐ̱ܢܐ܆ ܘܫܢܬܐ ܕܒܘܼܪ̈ܟܬܐ ܘܛܒ̈ܬܐ ܒܳܥܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܠܐܚ̈ܐ ܘܐܚܘ̈ܬܐ ܕܡܫܝܼܚܐ. ܘܐܝܟ ܚܰܝܒܐ ܩܘܒܠܛܝܒܘ ܦܪܥ ܐ̱ܢܐ ܠܟܠܡܢ ܕܦܳܠܓ ܐܝܩܪܐ ܪܥܝܳܢܝܐ ܠܝܪܬܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ: ܐܢ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܘܐܢ ܡܕܢ̈ܚܳܝܐ. ܘܠܓܘ̈ܫܡܐ ܘܠܟܠ ܡܿܢ ܕܩܳܪܐ ܫܠܡܐ ܫܪܝܪܐ ܠܚܘܼܝܕܐ ܐܘܡܬܳܢܝܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܗܕܐ ܕܛܳܥܢܐ ܝܘܩܪܐ ܡܢܰܬܥܢܐ ܕܫܝܬܳܢܝܘܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ ܘܕܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܣܘܼܪ̈ܝܝܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܢܨܝܒܝܢ. ܘܢܨܚܢܐ ܕܐܚܘܬܐ ܡܫܝܼܚܳܝܬܐ ܕܫܳܘܚܐ ܘܝܳܪܒܐ ܒܣܘ̈ܟܠܐ ܩܰܛܝ̈ܢܐ ܕܡܰܥܡܘܕܝܬܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܣܝܼܡܰܬ ܒܢ̈ܝܐ.     

ܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܘܙܟܘܬܐ ܠܟܠܡܢ ܕܰܚܙܝܩ ܘܡܬܚܰܙܩ ܒܛܢܢܐ ܣܘܟܳܠܳܝܐ ܘܒܡܬܥܰܙܝܢܘܬܐ ܕܢܘܛܳܪܐ ܘܚܘܼܣܳܢܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܗܕܐ ܡܳܪܬ ܚܘܒ̈ܠܐ ܛܪ̈ܩܐ܆ ܐܠܐ ܪܕܝܼܦܬܐ ܘܰܬܒܝܼܪܬܐ ܒܥܘܒܐ ܘܐܘ̈ܢܐ ܕܒܝܬܗܿ ܘܐܬܪܗܿ ܫܝܼܬܝܼܢܳܝܐ ܐܒܳܗܳܝܐ... ܘܠܟܠܡܢ ܕܚܦܝܛ ܘܡܬܚܦܛ ܒܣܰܪܝܟܘܬܐ ܐܬܪܢܳܝܬܐ ܘܒܰܠܒܘ̈ܟܝܐ ܕܙܰܘܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܪܚܝܼܡܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܗܕܐ ܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܚܡܝܼܪܐ ܕܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܩܰܕܝ̈ܡܳܝܐ ܘܪ̈ܝܫܳܝܐ ܕܡܕܝܢܳܝܘܼܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܘܬܘܩܢܗܿ. 

ܡܪܕܝܢ: ܒܝܬܢܗܪܝܢ 22 ܟܢܘܢ ܩܕܝܡ 2014

ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܝ ܘܒܥܝ ܚܘܠܡܢܐ ܘܚܰܝܠܐ ܡܥܰܙܝܢܐ...

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com