ܬܗܢܝܬܐ ܕܝܠܕܐ 2019 - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܬܗܢܝܬܐ ܕܝܠܕܐ 2019

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܬܗܢܝܬܐ ܕܝܠܕܐ 2019

ܒܪܝܟ ܡܘܠܕܗ ܕܡܪܢ

ܐܝܢ: ܢܘܼܗܪܐ ܕܢܚ ܠܙܕܝ̈ܩܐ ܘܠܰܬܪ̈ܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ ܚܰܕܘܬܐ. ܘܒܢܘܼܗܪܐ ܗܢܐ ܢܳܗܪܝܼܢܢ ܘܚܳܙܝܢܢ ܢܘܼܗܪܐ. ܘܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܰܘܗܝ ܡܶܬܚܰܠܠܝܼܢ ܘܡܶܬܡܰܪܩܝܼܢ ܩܘܼ̈ܡܠܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܡܶܫܬܰܓܢܝܼܢ ܘܡܶܬܬܰܩܢܝܼܢ ܝܰܨܪ̈ܐ ܕܟܝܢܐ. ܘܒܙܰܗܪܝܼܪ̈ܰܘܗܝ ܡܶܬܩܦܶܠ ܚܶܫܟܳܐ ܓܰܘܳܝܐ ܘܒܰܪܳܝܐ. ܕܗܘܝܘ ܢܘܼܗܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܡܢܗܪ ܠܟܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܡܿܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܼܪܝܝܐ:

«ܪܰܒܳܐ ܒܒܰܝܬܳܟ ܐܶܢ ܫܳܪܐ܆ ܐܝܼܩܳܪܐ ܠܬܰܪܥܳܟ ܗܳܘܐ.

ܟܡܐ ܗܳܟܝܠ ܢܐܪܰܒ ܬܰܪܥܳܟ܆ ܐܢ ܫܳܪܐ ܒܳܟ ܡܳܪܐ ܟܠ.

ܠܐ ܬܶܫܒܘܩ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܡܕܡ ܕܰܣܢܶܐ ܠܐܠܗܐ.

ܘܢܶܨܛܰܒܰܬ ܒܝܬ ܐܠܗܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܦܐܐ ܠܐܠܗܐ.»

ܡܟܐ ܒܚܘܼܓܳܝܐ ܘܥܘܼܝܳܕܐ ܕܝܘܡܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܒܘܼܪ̈ܳܟܐ ܠܒܢ̈ܝܐ ܦܳܫܛ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܰܚ̈ܒܳܢܐ ܘܰܡܝܰܩܪ̈ܢܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܟܠ ܟܪ ܕܥܳܡܪܝܼܢ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܠܗܿܢܘܢ ܕܡܬܥܰܙܝܢ ܒܐܬܪܐ ܫܝܼܬܝܼܢܳܝܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ. ܘܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܕܢܬܗܕܪܘܢ ܘܢܨܛܒܬܘܢ ܣܕܪ̈ܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܘܐܘܡ̈ܬܢܝܐ ܒܠܒܐ ܘܗܰܘܢܐ ܫܰܠܡܐ ܘܢܬܬܠܝܫܘܢ ܒܚܡܝܼܪܐ ܡܰܚܡܥܳܢܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܘܗܝ ܒܕܺܝܼܪ̈ܐ ܕܝܰܠܕܐ ܐܠܗܳܝܐ ܠܣܘܼܡܣܳܡܐ ܕܫܘܼ̈ܡܳܬܐ ܘܣܘܼܝܳܓܐ ܕܬܘܼܪ̈ܥܳܬܐ... ܡܛܠ ܢܰܘܚܳܐ ܘܪܰܘܚܳܐ ܡܶܣܬܰܟܝܳܢܐ ܗܰܘܢܳܢܐܝܬ ܘܣܘܼܟܳܠܐܝܬ... 

ܘܒܪ̈ܓܫܐ ܚܘܝܼ̈ܚܐ ܡܦܝܼܣ ܐ̱ܢܐ ܕܫܢ̱ܬܐ 2020 ܕܬܗܘܐ ܚܙܝܼܩܬܐ ܒܰܛܢܢܐ ܘܟܘܼܫܪܐ ܡܢܝܼܚܳܢܐ ܕܰܡܨܰܝܒ ܠܨܘܒ ܩܰܘܡܳܐ ܒܗܝܼܠܐ ܘܰܨܡܝܼܕܐ. ܒܣܰܒܪܐ ܕܢܰܡܠܟ ܫܝܢܐ ܘܰܫܠܡܐ ܒܥܳܠܡܐ ܘܒܰܦܢܝܬܢ ܕܡܕܢܚܐ. ܒܒܳܥܘ ܒܥܰܘ: ܕܢܶܬܶܠ ܝܰܠܕܐ ܐܠܗܝܐ ܕܢܺܐܬܰܪ ܡܢ ܚܰܕܘܳܐ ܕܢܘܼܗܪܗ ܘܰܚܢܳܢܗ ܘܚܰܘܣܳܢܗ܆ ܕܢܰܘܬܰܪ ܠܢܦܫܢ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܒܗܠܝܢ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܢܘܼܦܳܫܳܐ ܘܛܘܼܥܳܡܳܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܗ ܥܬܝܪܬܐ.  ܥܡ ܗܘܼ̈ܢܝܝ ܣܒܝ̈ܣܐ ܘܐܝܩܪ̈ܝ ܟܢܼܝ̈ܟܐ..

23 ܟܢܘܢ ܩܕܝܡ 2019 ܡܪܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐ ܥܬܝܩܬܐ

ܒܫܡ ܚܘܕܪܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܘܣܦܪܝܘܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com