ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ ܘܐܚܘܗܝ ܗܿܘ ܩܰܫܝܫܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ ܘܐܚܘܗܝ ܗܿܘ ܩܰܫܝܫܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܒܪܐ ܐܣܘܛܐ ܘܐܚܘܗܝ ܗܿܘ ܩܰܫܝܫܐ

ܥܡ ܕܐܣܘܛܐ ܐܦ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܕܩܰܫܝܼܫܐ ܪܰܚܝܼܩܝܢ ܡܼܢ ܪܘܚܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܐ ܡܫܝܼ̈ܚܳܝܐ: ܕܚܕ ܡܿܢ ܝܰܥܢܐܝܬ ܘܰܫܪܝܼܚܳܐܝܬ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܘܰܡܦܰܪܰܚ. ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܒܠܝܼܠܐܝܬ ܡܶܫܬܰܥܠܐ ܘܰܫܢܝܼܙܐܝܬ ܡܬܗܰܦܰܟ.

ܥܠܗܕܐ ܒܗ ܒܥܕܢܐ ܘܰܫܘܳܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܶܬܟܰܣܣܺܝܼܢ ܘܡܬܥܰܕܠܝܼܢ. ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܦܰܪܳܚܘܼܬܐ ܕܐܣܘܛܐ ܠܐ ܡܬܩܰܒܠܳܢܝܳܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܫܰܩܠܘܼܬܐ ܕܩܰܫܝܫܐ: ܕܓܘܡܕܳܢܐܝܬ ܘܥܰܪܢܳܐܝܬ ܥܳܪܩܐ ܡܢ ܓܘܼܡܳܪܐ ܘܰܪܨܳܢܐ ܕܩܰܫܝܫܘܬܐ ܘܰܡܕܰܠܩܒܐ ܨܶܒܝܢܐ ܒܪܝܼܟܐ ܕܐܒܐ.

ܫܘܼܥܠܳܝܳܐ ܪܥܝܳܢܳܝܐ܆ ܡܪܰܒܝܢܐ ܗ̱ܘ ܘܡܰܣܓܝܳܢܐ ܕܨܰܘܪ̈ܳܢܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ. ܘܫܳܐܥ ܘܣܳܟܪ ܬܪ̈ܥܐ ܕܝܘܠܦܳܢܐ ܘܝܕܥܬܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܟܚܝܼܢ ܬܰܘܬܳܪ̈ܘܗܝ ܘܦܰܪ̈ܬܘܼܬܰܘܗܝ ܒܪܶܥܝܳܢܐ ܡܫܝܼܚܳܝܐ: ܕܡܩܰܒܠܳܢܐ ܗ̱ܘ ܕܰܒܨܺܝܪܘܼܬܐ ܘܚܰܣܝܼܪܘܬܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܐ. ܘܒܐܡܝܢܘ ܪܳܗܶܛ ܒܬܪ ܗܘܼܒܳܒܳܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܒܚܘ̈ܟܳܡܐ ܡܫܰܡ̈ܠܝܳܢܐ...

ܘܠܐ ܟܰܣܝܐ ܕܡܶܬܟܰܢܟ ܘܡܶܬܒܰܢܟ ܒܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ ܗܿܝ ܕܢܳܒܥܐ ܘܐܳܬܝܐ ܡܼܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܡܰܟܝܼܟܐ ܕܰܚܢܳܢܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ ܘܫܘܼܒܩܳܢܐ. ܘܠܰܝܬ ܪܰܒܘܼܬܐ ܘܐܳܦܠܐ ܙܥܘܼܪܘܼܬܐ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܰܘܗܝ ܫܰܡ̈ܝܢܶܐ ܘܡܘܼ̈ܕܳܟܰܘܗܝ ܕܰܗ̈ܝܼܢܶܐ. ܕܰܡܪܰܡܪܶܡ ܘܡܢܰܨܚ ܠܪܰܒܘܼܬ ܢܰܦܫܐ: ܐܶܡܳܐ ܕܗܶܢ̈ܝܳܢܐ ܘܦܶܓ̈ܝܳܢܐ. ܘܡܰܘܪܒ ܘܰܡܣܰܝܰܥ ܙܥܘܼܪܘܬ ܢܰܦܫܐ ܐܡܐ ܕܫܘܼ̈ܢܳܩܐ ܘܕܘܼ̈ܢܳܩܐ.

ܟܠܢ ܥܡ ܟܠܢ ܒܢ̈ܝܐ ܐܝܬܝܢ ܕܐܒܐ ܘܕܬܫܡܫܬܐ ܡܕܡ... ܘܝܳܪܬܘܼܬܐ ܛܒܬܐ ܡܰܓܥܠܐ ܠܒܛܝܠܘܬܢ ܠܦܘܬ ܪܒܘܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ ܕܕܰܪܓܰܢ ܘܩܰܘܡܰܢ: ܗܢܐ ܕܠܐ ܝܳܪܶܒ ܒܥܘܼܟܳܪ̈ܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܕܐܰܓܝܪܘܬܐ ܐܠܐ ܒܠܘܼ̈ܒܳܛܐ ܘܚܘ̈ܦܳܛܐ ܕܪܰܒܰܬ ܒܰܝܬܳܝܘܼܬܐ. ܡܟܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܚܙܺܝ̈ܩܐ ܘܠܐ ܚܰܙܝܼ̈ܩܐ ܒܨܒܝܢܐ ܕܥܳܬܰܪ ܒܡܘܼܟܳܟܐ ܘܗܘܼܒܳܒܐ ܘܫܘܼܪܬܳܚܐ ܕܠܺܝܫ ܘܚܰܡܝܼܥ ܒܠܰܝܫܐ ܕܚܢܢܐ ܘܚܰܘܣܳܢܐ ܘܫܘܼܒܩܳܢܐ.

ܗܝܼ ܗܕܐ ܙܕܩ ܕܢܫܡܠܐ ܟܕ ܡܶܙܕܰܗܪܝܼܢܢ ܘܪܳܚܩܝܢܢ ܡܼܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܢ̈ܝ ܠܒܘ̈ܟܝܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܡܣܰܩܕ̈ܢܐ -(ܠܐ ܡܢܝܼ̈ܚܳܢܐ)- ܕܰܡܬܝܼܠܝܼܢ ܘܕܟܝܼܪܝܢ ܒܡܰܬܠܐ ܕܒܪܐ ܐܣܘܛܐ (ܠܘܩܐ. 15: 11-32). ܟܕ ܐܳܚܕܝܼܢܢ ܘܒܳܕܩܝܼܢܢ ܫܰܪܒܐ ܕܓܘܼܡܳܪܐ ܘܰܪܨܳܢܐ ܕܩܰܫܝܼܫܘܼܬܐ ܦܬܝܼܟܰܬ ܡܫܰܐܠܘܬܐ. ܕܰܕܟܝܪ̈ܐ ܘܰܦܨܼܝܼ̈ܚܐ ܗܿܘܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܕܳܟܪܝܼܢ ܘܒܳܕܩܝܼܢ ܘܥܳܒܕܝܼܢ ܘܰܡܫܡܠܝܢ...!

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com