Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܘܡ̈ܬܠܐ ܚܶܟ̈ܡܳܝܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܘܡ̈ܬܠܐ ܚܶܟ̈ܡܳܝܐ.

«ܐܝܟ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܰܨܡܰܚ܆ ܠܶܫܳܢܐ ܕܢܳܨܚ ܒܣܶܦܪܳܝܘܼܬܗ»

ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܡܿܢ ܡܶܬܦܰܫܩܐ ܣܶܒܶܠܬܐ ܕܢܳܚܬܳܐ ܘܥܳܡܕܳܐ ܒܰܥܡܘܼܩ ܪܘܼܚܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܠܡܶܓܠܐ ܐܪ̈ܳܙܝܗܿ ܟܣ̈ܰܝܐ. ܘܐܝܬ ܠܗܿ ܕܰܘܪܳܐ ܥܳܒܘܿܕܳܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܗܿܠܝܢ. ܘܕܳܡܝܳܐ ܠܟܰܗܪܳܒܳܐ ܕܠܐ ܡܬܶܚܙܐ ܐܠܐ ܒܪܡ ܡܰܢܗܰܪ ܘܰܡܫܰܒܠ ܠܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܒܨܺܝܼܠܐ ܦܪܝܼܫܐ. ܕܢܳܛܦ ܘܢܳܨܶܠ ܥܘܼܬܪܗܿ ܣܦܝܼܪܳܐ ܒܐܘ̈ܢܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܣܘܼܟܳܠܳܝܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ. ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܰܫܒܰܩ ܘܫܳܒܶܩ ܕܢܶܫܬܰܓܢܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܢܶܗܘܐ ܒܰܕܡܘܼܬ ܫܘܼܩܳܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܐܳܦܠܐ ܫܘܼܪ̈ܐ ܘܰܬܚܘܼ̈ܡܐ. ܘܡܰܬ̈ܠܐ ܚܶܟ̈ܡܳܝܐ ܐܳܕܫܳܐ ܐܢܘܢ ܡܼܢ ܦܶܪ̈ܥܶܝܗܿ ܕܐܳܚܕܝܼܢ ܕܘܼܟܬܐ ܥܶܠܳܝܬܐ ܒܝܢܬ ܫܰܪ̈ܒܝܗܿ ܦܪ̈ܝܼܫܐ. ܘܰܒܙܰܒܢܐ ܗܢܐ ܢܰܗܝܼܪܐ ܒܨܝܼܪܬܐ ܡܶܬܬܰܚܡܳܐ܆ ܘܰܡܚܝܼܠܬܐ ܡܶܬܚܰܫܒܳܐ ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܨܳܡܚܳܐ ܒܡܰܬ̈ܠܐ ܚܶܟ̈ܡܳܝܐ: ܥܨܝܼܪܳܐ ܕܪܶܢܝܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܕܦܝܠܣ̈ܘܦܶܐ ܚܟܝ̈ܡܐ ܕܕܳܪ̈ܐ ܥܒܺܝܼܪ̈ܐ. ܘܚܘܼ̈ܟܳܡܰܝܗܘܢ ܒܕܝܼܪ̈ܐ ܦܳܝܫܝܼܢ ܘܰܙܪ̈ܝܼܩܐ ܡܩܰܘܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܢ... ܘܡܬܝܰܒ̈ܠܳܢܐ ܗܿܘܝܢ ܡܼܢ ܕܳܪ ܠܕܳܪ... ܘܡܼܢ ܦܘܼܡ ܠܦܘܼܡ... ܥܕܡܐ ܕܢܶܬܟܰܢܫܘܢ ܘܢܶܬܠܰܡܕܘܢ ܒܰܟܬܒܐ: ܡܛܠ ܩܪܝܳܢܐ ܘܗܘܼܓܳܝܳܐ ܘܗܶܕܣܳܐ ܘܚܘܼܟܳܡܳܐ. 

ܐܳܣܢܝܼܢ ܡܰܬ̈ܠܐ ܚܶܟܡ̈ܝܐ ܪ̈ܰܣܶܐ ܚܘܼܫ̈ܒܳܝܐ ܒܛܰܥܡܐ ܕܰܛܥ̈ܳܡܶܐ ܦܶܠܐܬܳܢ̈ܝܐ: ܕܢܳܒܥܝܼܢ ܘܢܳܕܪܝܼܢ ܡܼܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܕܳܪ̈ܐ ܘܝܘܼ̈ܒܳܠܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܝܐ ܒܢܘܼܚܳܠܐ ܘܢܶܣܝܳܢܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܚܟܡ̈ܬܳܢܳܝܐ. ܘܰܕܠܐ ܦܘܼܫܳܟ ܡܶܬܬܟܝܼܢܝܼܢ ܡܼܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܡܰܠܠܝܼܢܢ. ܘܰܒܗܶܝܢ ܫܳܡܥܝܼܢܢ. ܘܰܒܗܶܝܢ ܪܳܢܶܝܢܢ. ܘܰܒܗܶܝܢ ܡܰܚܒܝܼܢܢ. ܘܰܒܗܶܝܢ ܣܳܢܝܢܢ. ܘܰܒܗܶܝܢ ܡܰܩܪܒܺܝܼܢܢ. ܘܰܒܗܶܝܢ ܡܶܫܬܰܝܢܝܼܢܢ. ܘܰܒܗܶܝܢ ܡܶܣܬܰܟܠܝܼܢܢ ܥܰܡܘ̈ܛܬܐ...! 

ܢܳܨܚܳܐ ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܒܡܰܦܪܝܳܢܘܼܬܗܿ ܦܬܝܼܟܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܝܕܝܼܥܐ܆ ܠܝܬ ܣܰܒܥܳܐ ܐܠܐ ܛܰܥܡܳܐ. ܘܒܡܨܥ̈ܝܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܡܶܬܬܰܝܬܐ ܛܰܥܡܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܦܺܐܪ̈ܝܗܿ ܕܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܫܒܝܼܠܐ ܐܢܘܢ ܡܼܢ ܫܒܝܼ̈ܠܐ܆ ܘܡܶܨܥܳܝܐ ܡܼܢ ܡܶܨܥ̈ܳܝܐ ܕܛܰܥܡܳܐ ܗܢܐ ܗܢܝܐܐ ܕܡܰܦܶܩ ܠܒܰܪܢܫܐ ܡܢ ܟܰܘܫܳܐ ܫܚܝܼܩܐ ܘܕܰܘܫܳܐ ܟܪܝܼܟܳܐ ܕܐܝܟܰܢܳܝܘܼܬܐ: ܗܿܝ ܕܰܟܪܝܼܗܐ ܘܰܡܚܝܼܠܐ ܩܶܨܬ ܝܘܼܩܪܳܐ ܘܰܢܗܳܓܐ ܕܡܰܘܒܰܠ ܚܝ̈ܐ. 

ܘܣܛܪ ܡܼܢ ܦܘܼܝܳܓ̈ܐ ܘܗܘܼ̈ܢܳܝܐ ܘܩܘܼܝ̈ܳܡܐ ܝܳܬܳܢ̈ܝܐ ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܣܢܝܼܩ ܐܦ ܕܢܶܫܟܰܚ ܠܢܝܼܫܗ ܘܢܰܘܦܗ ܡܳܪܳܢܳܝܐ ܡܛܠ ܛܰܥܡܳܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ. ܘܗܝܼ ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ܆ ܐܘܪܚܐ ܗ̱ܝ ܡܼܢ ܐܘܼܪ̈ܚܳܬܐ ܕܡܰܘܫܛܐ ܘܝܳܗܒܐ ܩܠܝܼܕܳܐ ܗܳܢܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܡܬܬܙܝܼܥܳܢܐܝܬ ܘܡܬܠܰܒܛܳܢܳܐܝܬ ܡܼܢ ܣܘ̈ܟܳܠܝܗܿ ܕܳܒܘ̈ܨܐ ܘܩܳܪ̈ܘܨܐ ܐܡܿܪ ܒܫܰܪܒܗܿ ܦܪܰܢܣ ܟܰܦܟܰܐ(Franz Kafka 1883-1924) ܚܕ ܡܼܢ ܦܰܪ̈ܳܫܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ ܡܰܥܪܒܳܝܬܐ: «ܐܢܐ ܡܿܢ ܒܝܕ ܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܐܫܬܰܘܙܒܶܬ ܡܼܢ ܓܗܢܐ. ܙܕܩ ܕܢܩܪܐ ܟܬܒ̈ܐ ܕܩܳܪܨܝܼܢ ܘܕܳܒܨܝܼܢ ܠܢ. ܘܠܐ ܣܳܐܒ ܣܳܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܰܘܒܕ ܡܗܝܼܪܘܼܬܗ (ܡܰܘܗܒܬܗ) ܚܳܙܝܰܬ ܫܘܼܦܪܐ.»

ܘܰܒܡܰܪܕܝܼܬܐ ܡܿܢ ܕܚ̈ܝܐ ܒܰܙܒܰܢ ܨܳܘܝܳܐ ܚܘܝܼܚܘܼܬܐ. ܘܰܗܦܝܼܟܘܼܬܐ ܡܶܫܬܰܠܛܐ ܚܠܳܦܝܗܿ ܩܶܨܰܬ ܛܘܼ̈ܠܳܥܶܐ ܘܒܘܼ̈ܠܒܳܠܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܥܳܪ̈ܘܿܨܳܬܐ ܗܳܢܝܢ ܕܡܳܚ̈ܝܳܢ ܣܦܳܪ̈ܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܘܒܳܪ̈ܝܳܢ ܪܘܼܥܬܳܐ ܕܕܘܘ̈ܕܐ ܘܫܘܼܘ̈ܫܐ. ܘܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܡܶܣܬܢܳܩܘܼ ܡܶܣܬܶܢܩ ܒܪܢܫܐ ܠܐܝܳܠܐ ܘܐܘܼܫܳܦܳܐ. ܘܡܰܬ̈ܠܐ ܐܰܒܳܗ̈ܝܐ ܩܳܢܶܝܢ ܚܰܝܠܐ ܗܢܐ ܡܰܩܠܳܢܳܐ ܘܡܰܕܠܳܢܳܐ. ܘܒܰܕܡܘܼܬ ܓܘܼܚܟܳܐ (ܒܘܼܪܣܳܡܳܐ) ܐܢܘܢ ܠܡܶܣܬܰܟ̈ܠܢܐ ܒܰܙܒܰܢ ܛܘܼܠܳܥܳܐ ܘܩܘܼܛܳܥܳܐ ܘܰܗܦܝܼܟܘܼܬܐ. ܕܦܳܬܚܝܼܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܚܕ̈ܬܐ. ܘܒܳܕܪܝܼܢ ܙܰܪ̈ܥܐ ܛܒ̈ܐ ܒܰܐܪܰܥ ܒܘܼܝܳܪ̈ܐ. ܘܒܳܪܝܢ ܠܒܝܼܒܘܼܬܐ ܒܰܝܢܬ ܕܘܘ̈ܕܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ ܘܩܘܼܛܳܥܳܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܐܝܕܐ ܕܥܘܼܕܪܳܢܐ ܐܢܘܢ ܕܟܐܳܬܐ ܘܡܰܟܣܳܢܘܼܬܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܕܒܘܼܝܳܐܐ ܘܛܰܥܡܳܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܕܡܰܪܬܝܳܢܘܼܬܐ ܘܦܘܼܪܓܳܠܐ. ܘܒܙܒܢ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܘܚܘܼܡܣܳܢܐ. ܘܒܙܒܢ ܕܪܘܼܚܳܦܳܐ ܘܡܘܼܟܳܟܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪ ܡܰܬܠܐ ܐܰܒܳܗܳܝܐ: «ܩܶܪܝܳܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܒܨܳܬܐ܆ ܥܰܡܠܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܝܼܠܐ. ܘܕܳܡܐ ܠܰܕܙܳܪܥ ܪܘܼܚܳܐ. ܘܚܳܨܕ ܡܰܫܒܳܐ ܘܥܰܠܥܳܠܐ. ܫܳܘܐ ܓܝܪ ܩܶܪܝܳܢܐ ܫܚܝܼܡܳܐ ܥܡ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܦܰܚܝܼܚܬܳܐ. ܘܕܳܡܐ ܠܫܶܒܠܐ ܕܠܐ ܩܰܡܚܳܐ. ܘܠܰܥܡܝܼܪܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܪܘܼܚܳܐ. ܕܩܳܪܐ ܒܶܠܥܳܕ ܦܘܼܫܳܩܳܐ܆ ܥܡܝܼܪܐ ܟܳܢܫ ܕܐܓܳܪ̈ܐ. ܘܦܘܼܠܚܳܢܗ ܗܳܘܐ ܣܪܝܼܩܐ. ܐܦ ܥܰܡܠܗ ܕܠܐ ܝܘܼܬܪܳܢܳܐ.»

ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ܆ ܐܘܼܪܚܐ ܗ̱ܝ ܐܦ ܡܼܢ ܐܘܪ̈ܚܳܬܐ ܕܕܘܼܪܳܪܐ ܘܟܘܼܬܳܫܳܐ ܕܩܳܐܡ ܙܓܘܼܪܝܐ ܒܐܦ̈ܝ ܥܳܪ̈ܘܿܨܳܬܐ ܘܰܓܙ̈ܡܐ ܘܠܘܼ̈ܚܳܡܶܐ ܡܰܟܝ̈ܢܶܐ ܕܡܳܚܝܢ ܫܶܪ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܝܼܡܝܼܢ ܥܶܩܳܪ̈ܐ ܕܠܫܳܢܐ ܘܝܳܪܬܘܼܬܗ ܝܰܩܝܪܰܬ ܕܡ̈ܝܐ. ܥܠܗܕܐ ܩܶܪܝܳܢܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܐ ܕܝܕܰܥܬܐ ܘܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܰܟܣܶܝܢ ܒܡ̈ܬܠܐ ܚܶܟܡ̈ܝܐ ܕܰܨܡܝܼܕܝܼܢ ܘܰܪܫܝܼܡܝܼܢ ܒܰܟܬܳܒܐ ܗܢܐ -(ܕܚܶܟ̣ܡ̈ܬ̣ܐ ܕܽܘ ܙܰܘܢܐ ܒܰܡܡ̈ܰܬ̣ܠܶܐ ܣܪ̈ܝܳܝܶܐ ܥܰܡ̈ܳܝܶܐ ܕܛܽܘܪܥܰܒܕܝܢ)- ܠܝܬܝܗܘܢ ܐܠܐ ܟܪܘܼܒܝܳܐ ܕܨܼܳܪܐ ܠܐܪܥܐ ܕܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܕܢܶܫܩܘܼܠ ܡܢܗܿ ܙܝܙ̈ܢܐ. ܘܪܶܫܝܳܢܐ ܕܨܳܪܐ ܠܠܒܐ ܕܢܶܫܩܘܼܠ ܡܢܗ ܚܘܼܣܪ̈ܳܢܐ ܒܩܘܼܦܳܚܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܬܘܼܠܡܳܕܐ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܕܪܘܼܚܳܐ. ܒܕ ܡܬܓܰܘܝܳܢܘܼܬܐ ܕܒܚܘܼ̈ܟܳܡܰܝܗܘܢ ܩܰܛܝ̈ܢܐ ܡܰܥܛܦܳܐ ܚܠܝܼܨܘܼܬܐ ܘܰܚܠܝܼܡܘܼܬܐ ܪܥܝܳܢܳܝܬܐ. ܘܰܡܥܝܼܪܐ ܠܡܰܕܥܐ ܠܘܬ ܒܘܝܳܢܐ ܘܒܘܼܝܳܐܐ ܕܣܳܦܩ ܠܡܶܫܓܰܪ ܕܡܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܒܣܰܒܪܐ ܕܪܒܝܼܨ ܘܰܚܒܝܼܫ ܒܟܰܘܫܳܐ ܕܩܘܼܛܳܥܳܐ ܡܫܰܚܩܳܢܐ. ܟܕ ܥܳܒܕܐ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܗܘܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܐ ܘܠܐ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܚܘܼܫܳܚܗܘܢ ܐܰܡܝܼܢܳܐ܆ ܠܘ ܒܰܠܚܘܼܕ ܡܬܰܪܣܶܐ ܘܰܡܥܰܫܶܢ ܠܬܰܪܥܝܼܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܚܰܕܬ ܠܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܬܰܪܒܝܼܬܐ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܝܳܬܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܡܶܣܬܰܢ̈ܩܳܢܝܳܬܐ.

ܡܛܠܗܕܐ ܡܼܢ ܐܰܢܰܢܩ̈ܳܝܳܬܐ ܗ̱ܝ ܕܢܬܥܰܪܒܘܢ ܘܢܬܬܰܝܬܘܢ ܘܢܬܕܰܟܪܘܢ ܘܢܬܠܰܡܕܘܢ ܘܢܬܦܰܪܣܘܢ ܡܬ̈ܠܐ ܥܰܡܳܡ̈ܝܐ ܠܣܘܼܟܳܠܐ ܘܚܘܼܫܳܚܳܐ ܝܰܘܡܳܝܐ ܕܟܠܢ. ܒܕ ܕܕܳܡܝܢ ܠܚܳܛܘܼܪܬܐ ܕܓܰܡܠܐ ܗܿܝ ܕܩܰܢܝܳܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܕܬܘܼܪܣܳܝܳܐ ܘܢܘܼܛܳܪܐ ܘܣܘܼܬܳܪܐ ܒܰܙܒܰܢ ܣܘܼܢܩܳܢܐ ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܒܥܰܪܡܳܐ ܘܥܰܣܩܳܐ ܕܒܘܼܝܳܪ̈ܐ ܘܫܰܗܝܐ ܘܨܰܕܝܐ ܕܒܘܼܝ̈ܐܐ.

ܐܟܡܐ ܕܩܰܕܡܶܬ ܟܶܬܒܶܬ ܘܐܶܡܪܶܬ. ܦܳܪܘܼܫܘܼܬܐ܆ ܐܡܐ ܗ̱ܝ ܕܝܕܰܥܬܐ ܝܰܬܶܡܬܳܐ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܦܳܪܘܼܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ܆ ܠܐ ܡܳܐܢܳܐ ܠܗ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܙܳܕܩ ܕܢܶܬܒܛܶܠ ܠܗ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܦܠܐ ܡܬܬܙܝܼܥܐ ܒܗ ܪܘܼܚܐ ܕܡܬܚܰܦܛܐ ܒܦܘܼܪ̈ܣܶܐ ܐܘܼܟ̈ܦܳܢܳܝܐ ܕܐܳܙܠܝܼܢ ܠܫܘܼܩܳܝܳܐ ܘܬܘܼܪܣܳܝܐ ܕܣܶܦܪܝܘܼܬܢ ܒܙܰܒܢܗܿ ܗܢܐ ܥܰܩܪܐ ܘܪܰܡܫܳܝܐ...!

ܥܠܗܕܐ ܙܕܩ ܕܬܬܥܝܪ ܘܬܬܢܰܦܰܨ ܪܘܼܚ ܐܰܒܗ̈ܬܐ: ܪܘܼܚ ܦܳܪܘܼܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܘܪܘܼܚ ܥܝܼܪܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܳܦܳܐ -(ܝܰܬܝܼܪ ܘܝܰܬܝܪ)- ܒܝܢܬ ܛܰܣܪܳܪ̈ܐ ܘܣܶܕܪ̈ܐ ܥܕ̈ܬܳܢܳܝܐ ܘܐܘܼܡ̈ܬܳܢܳܝܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܬܳܢܳܝܐ. ܘܟܕ ܗܳܘܝܢܢ ܡܫܰܘܫܛ̈ܢܐ ܘܠܐ ܐܰܡܘܼ̈ܡܬܳܢܐ܆ ܝܰܬܝܼܪ ܡܶܬܓܰܪܓܝܼܢܢ ܘܡܶܬܥܰܫܢܝܼܢܢ ܠܡܥܰܕܪܘ ܠܢܰܦܫܰܢ ܘܠܰܡܫܰܡܫܘܼ ܠܣܶܦܪܳܝܘܼܬܢ ܗܿܝ ܕܪܰܒܰܬ ܣܢܝܼܩܳܐ ܠܥܰܡܠܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ ܕܡܰܚ̈ܒܳܢܝܗܿ ܘܰܡܝܰܩܪ̈ܢܝܗܿ. 

ܒܬܪ ܡܰܩܬܳܢܘܼܬܐ ܘܡܰܨܕܳܢܘܼܬܐ܆ ܥܪܺܝܬ ܠܝ ܥܶܠܬܐ܆ ܟܕ ܚܳܛܦ ܘܓܳܢܒ ܐ̱ܢܐ ܐܶܢܳܐ ܠܝ ܡܼܢ ܫܶܓ̈ܡܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܐ ܘܰܥܣ̈ܳܣܶܐ ܓܰܘ̈ܳܝܐ ܠܡܟܬܒ ܡܰܥܠܳܢܘܼܬܐ ܗܕܐ (ܡܛܠ ܟܬܳܒܐ ܕܟܝܪܐ) ܐܝܟ ܦܘܼܢܳܝܐ ܘܐܝܩܪܐ ܠܟܘܼܫܳܦܳܐ ܪܡܝܼܣܐ ܕܟܬܘܒܗ ܡܰܠܦܰܢܐ ܓܘܙܝܦ ܐܰܣܡܰܪ ܡܝܩܪܐ: ܚܕ ܡܼܢ ܒܘܼ̈ܟܢܶܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܘܐܰܟܳܪܰܐ ܥܰܡܘܼܠܬܳܢܐ ܒܚܰܩܠܐ ܕܣܶܦܪܳܝܘܼܬܗ. ܘܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܚܕܚ̈ܕܢܐ ܫܢܝܼܓ ܘܒܰܠܝܼܥ ܒܗܠܝܢ ܕܪܚܡܬ ܝܳܪܬܘܼܬܐ ܘܢܳܦܚ ܪܘܼܚܳܐ ܒܪܘܼܚ ܠܫܢܢ ܠܰܝܠܰܝ ܐܝܡܳܡ... ܒܛܝܼܠܐܝܬ ܘܝܰܨܝܦܐܝܬ. ܘܬܢܢ ܒܪ̈ܓܫܐ ܕܩܘܼܠܳܣܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܐ̱ܢܐ ܕܠܡ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܚܰܝܒܝܼܢܢ ܠܦܳܪܘܼܫܘܼܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܐ ܕܰܠܒܝܼܫ ܩܰܢܝܗ ܚܦܝܼܛܐ. ܘܗܿܘ ܕܒܳܥܐ ܕܰܢܡܘܫ ܘܢܶܕܥ ܥܡܠܗ ܪܒܐ ܡܼܢ ܩܘܼܪܒܐ ܙܕܩ ܕܢܶܚܙܐ ܘܰܢܦܰܠܐ ܟܬܒ̈ܐ ܙܢܳܢܳܝ̈ܐ ܕܐܰܒܥܰܬ ܬܰܪܥܝܼܬܗ ܘܟܶܬܒܰܬ ܡܰܪܢܝܼܬܗ ܫܰܪܝܐܝܬ ܘܰܡܡܰܫܚܳܐܝܬ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܝܐ ܡܠܝ̈ܠܐ ܕܠܫܳܢܢ ܢܳܩܫܝܼܢ ܒܬܰܪ̈ܥܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܬܐ܆ ܠܝܬ ܠܝ ܕܐܦܠܘܼܓ ܐܠܐ ܐܝܩܳܪܐ ܘܐܶܬܶܠ ܩܘܼܒܳܠܛܰܝܒܘܼܬܐ ܠܥܰܡܠܗ ܡܰܠܙܳܢܳܐ ܕܰܛܡܝܼܪ ܒܰܣܝ̈ܡܰܘܗܝ ܙܢܳܢ̈ܝܐ ܕܰܟܫܶܝܢ ܒܪ̈ܦܐ ܕܒܰܝܬܗ ܡܰܟܝܼܟܐ ܘܣܳܠܩ ܡܢܝܢܗܘܢ ܠܐܦ̈ܝ ܐܫܬܝܢ ܘܬܪܝܢ ܟܬܒ̈ܐ. ܘܡܬܝܐܒ ܐ̱ܢܐ ܕܢܶܬܦܰܪܣܘܢ ܝܰܬܝܪ ܘܝܰܬܝܪ ܒܰܝܢܬ ܓܰܘܐ ܠܝܘܼܬܪܢܐ ܕܝܪܬܘܬܢ.    

ܘܦܐܝܐ ܗ̱ܝ ܕܢܐܡܪ ܕܠܡ ܬܰܫܥܝܼܬܐ ܕܟܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܬܦܰܪܫܐ ܡܼܢ ܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܕܰܪܓܳܐ ܕܰܚܦܝܼܛܘܼܬܐ ܘܒܰܠܝܼܥܘܼܬܐ ܘܫܰܪܝܼܪܘܼܬܐ ܕܡܬܚܙܐ ܒܦܐܪ̈ܐ ܕܬܫܡܫܬܗ. ܘܒܫܰܪܒܐ ܕܥܰܡܠܗ. ܘܰܒܫܰܪܒܐ ܕܡܰܟܣܳܪܗ. ܘܰܒܫܰܪܒܐ ܕܡܰܦܪܝܳܢܘܼܬܗ. ܘܒܫܰܪܒܐ ܕܡܰܟܝܼܟܘܼܬܗ ܘܬܰܡܝܼܡܘܼܬܗ. ܘܒܫܰܪܒܐ ܕܰܠܒܘܼܟܝܳܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܰܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܘܝܳܨܦ ܕܝܠܗ ܟܕ ܡܼܢ ܕܝܠܗ ܝܳܗܒ ܒܕܘܼܥܬܐ ܕܓܘܼܫܡܐ ܘܪܘܼܚܐ ܘܗܰܘܢܐ...! 

ܐܟܡܐ ܕܩܰܕܡܶܬ ܐܶܡܪܶܬ ܗܝܼ ܗܳܟܘܳܬ ܐܦ ܫܰܪܒܐ ܕܡܰܬ̈ܠܐ ܐܰܒܳܗ̈ܝܐ ܦܪܝܼܫ ܡܼܢ ܕܚܰܘ̈ܩܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܘܕܝܘܼܠܦܳܢܐ ܘܝܕܥܬܐ ܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ. ܕܰܡܫܰܒܠܝܼܢ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܠܘܬ ܨܰܘܒܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܳܝܳܬܐ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܣܢܝܼܩܘܼܬܐ ܠܐ ܡܬܦܰܠܥܳܢܝܼܬܐ ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܠܙܳܟܘܼܬܐ ܕܚܘܼ̈ܟܳܡܰܝܗܘܢ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܫܘܘ̈ܫܳܛܐ ܓܳܕܠܝܼܢ ܛܰܘܣܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ... ܘܦܪܝܫܐܝܬ ܒܙܰܒܢܐ ܗܢܐ ܕܚܳܒܨ ܥܰܘܠܐ ܡܼܢ ܟܠ ܕܘܼܟ. ܘܫܘܼܩܪܐ ܦܳܓܥ ܡܼܢ ܟܠ ܫܘܼܩ... ܘܒܗ ܪܘܼܟ ܪܘܼܟ... ܘܢܝܼܚ ܢܝܼܚ... ܘܝܘܼܡ ܒܝܘܼܡ ܡܶܬܓܪܳܦܘܼ ܡܶܬܓܪܶܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܨܳܡܰܪܬܐ ܡܕܰܘܕܢܝܼܬܐ ܕܡܣܟܢܘܼܬܐ ܘܰܓܠܝܼܙܘܼܬܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܐ... ܗܿܝ ܕܗܳܘܝܐ ܥܶܠܬܐ ܕܢܶܥܪܩܘܢ ܘܢܬܚܰܦܘܢ ܘܢܬܛܰܫܘܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܚܶܟܡ̈ܬܳܢܳܝܐ ܕܰܡܝܬܪ̈ܬܐ ܡܼܢ ܩܦ̈ܠܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܐ ܕܐܢܫܘܼܬܐ.

ܠܐ ܢܛܥܐ: ܩܪܝܳܢܳܐ ܘܗܶܕܣܳܐ ܐܰܡܝܼܢܐ ܘܚܘܼܚܳܫܐ ܕܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܐܰܣܝܼܢܝܼܢ ܒܡ̈ܬܠܐ ܐܰܒܳܗ̈ܝܐ ܒܟܠ ܐܬܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ ܡܰܕܠܩܝܼܢ ܘܡܰܢܗܪܝܼܢ ܫܪܳܓܐ ܕܡܰܕܥܳܐ. ܘܣܳܡܟܝܼܢ ܘܥܳܒܕܝܼܢ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܗܘܐ ܒܰܝܬܐ ܫܰܚܝܼܢܐ ܘܓܰܘܣܳܐ ܒܰܣܝܼܡܐ ܠܢܦܫܗ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܒܦܘܼܪܦܳܥܐ ܕܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ ܪܳܕܦܰܬ ܝܰܨܪ̈ܐ ܕܐܢܢܳܝܘܼܬܐ. 

ܘܐ̱ܚܪܝܬ ܡܰܘܕܐ ܐ̱ܢܐ ܠܡܪܝܐ ܕܢܳܦܚ ܚܰܝܠܐ ܒܰܡܚ̈ܝܼܠܐ ܘܰܒܨܝܼܪ̈ܐ ܕܐܟܘܬܢ. ܘܒܳܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܢܗܘܐ ܟܘܼܢܳܫܐ ܗܢܐ ܡܗܰܕܝܢܐ ܕܰܡܨܰܝܒ ܠܰܫܒܝܼܠܐ ܬܪܝܼܨܳܐ ܘܰܠܬܰܩܢܘܼܬܐ ܕܪܘܼܚܳܐ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܕܘܼܪ̈ܫܶܐ ܟܽܠܝܰܘ̈ܡܳܝܐ ܘܒܰܣܡܘܼܟܝܳܐ ܘܰܣܬܘܼܪܝܳܐ ܕܪܥܝܢܐ ܘܰܒܬܰܪܒܝܼܬܐ ܕܡܰܡܠܠܐ ܘܰܟܬܝܼܒܬܐ. 

ܒܣܰܒܪܐ ܘܬܰܚܢܰܢܬܐ ܕܠܐ ܢܶܥܪܘܼܒ ܡܼܢ ܒܝܢܬܢ ܪܶܟܢܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܠܶܫܳܢܢ ܘܩܳܠܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕܝܳܪܬܘܼܬܰܢ ܘܚܰܝܠܐ ܚܰܣܝܼܢܳܐ ܕܣܶܦܪܳܝܘܼܬܰܢ..

25 ܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ 2019  ܡܪܕܝܢ: ܒܝܬܢܗܪܝܢ. 

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ 


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com