Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܝܘܼܒܳܠܐ ܣܐܡܳܢܳܝܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܝܘܼܒܳܠܐ ܣܐܡܳܢܳܝܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ

ܝܘܼܒܳܠܐ ܣܐܡܳܢܳܝܐ ܡܿܢ ܟܘܼܢܳܫܐ ܗ̱ܘ ܕܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܘܦܘܼܢܳܝܐ ܕܥܘܼܗ̈ܕܳܢܐ ܡܼܢ ܫܘܼܪ̈ܓܳܠܐ ܒܰܪ̈ܝܐ ܠܡܰܩܬܳܢܘܼܬܐ ܕܒܳܕܩܳܐ ܘܡܰܨܕܳܢܘܬܐ ܕܟܳܪܙܳܐ ܫܰܪܒܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܡܕܡ ܢܰܓܝܼܪܬܐ. ܘܗܕܐ ܚܕܐ ܗ̱ܝ ܡܼܢ ܚܘ̈ܦܳܛܐ ܘܣܘܼ̈ܟܠܐ ܡܓܰܪ̈ܓܳܢܐ ܕܢܳܒܥܝܼܢ ܡܼܢ ܡܕܰܒܪܢܘܬܐ ܚܰܟܝܼܡܬܐ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܗܘܼ ܝܘܼܒܳܠܐ ܡܫܬܰܡܠܐ ܡܛܠ ܠܘܼܒܳܛܐ ܘܓܘܼܪܓܳܐ. ܘܡܶܬܩܛܰܪ ܒܪ̈ܓܫܐ ܕܩܘܒܠܛܝܒܘ ܘܐܝܩܪܐ ܠܦܘܼܪܥܳܢ ܚܘܼܒ̈ܠܐ ܕܥܰܡܠܐ ܘܫܰܗܪܐ ܐܰܡܝܼܢܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ ܬܥܝܼܫܐ ܕܕܰܪܓܳܝܳܐ -(ܐܘ ܕܒܰܪܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ)- ܗܿܘ ܕܡܰܫܩܐ ܘܰܡܫܰܡܫ ܚܰܩܠܐ ܕܬܫܡܫܬܗ ܒܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܚܰܪܪܳܢܐ ܘܰܡܓܰܡܪܳܢܐ... 

ܡܟܐ ܝܘܼܒܳܠܐ ܡܬܕܰܠܰܠܠ ܡܰܘܫܛܳܢܘܼܬܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܢܶܨܚܳܢܐ. ܘܡܬܦܫܩ ܗܡܰܝܪܐ [1] ܕܡܶܫܬܰܟܰܢ ܠܚܘ̈ܦܳܛܐ ܘܟܘܫܳܪ̈ܐ ܘܕܘܒܳܪ̈ܐ ܕܪܰܒܰܬ ܒܰܝܬܳܝܘܼܬܐ ܕܡܶܬܝܰܩܪܳܢܐ ܕܢܚܕܐ ܘܢܪܘܙ ܒܚܐܪܘܼܬܗ ܓܰܘܳܝܬܐ. ܘܟܠ ܝܘܼܒܳܠܐ ܛܘܼܦܣܐ ܗ̱ܘ ܗܶܕܣܳܢܳܝܐ ܕܣܳܡܟ ܝܘܼܬܪ̈ܢܐ ܕܩܰܪܝܒܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܘܩܘܝܳܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܡܫܰܘܬܦ̈ܐ ܕܓܰܘܳܐ.    

ܘܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ܆ ܝܰܠܕܐ ܗ̱ܝ ܕܗܰܘܢܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܐ. ܘܡܶܬܬܰܪܣܝܐ ܡܼܢ ܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ. ܘܚܳܟܡܐ ܕܠܝܬܝܗܿ ܓܦܶܬܐ܆ ܐܠܐ ܫܒܶܫܬܐ ܒܰܓܦܶܬܐ. ܘܝܳܕܥܐ ܘܚܳܟܡܐ ܢܝܫܐ ܕܡܛܠܬܗ ܪܫܝܼܡܐ ܘܣܝܼܡܐ. ܘܡܫܡܫܐ ܒܡܰܕܥܐ ܚܠܝܼܡܐ ܘܗܘܢܐ ܡܰܟܝܟܐ ܕܪܰܚܝܼܩ ܡܢ ܚܘܒܐ ܢܰܦܫܳܢܝܐ ܕܝܳܬܐ. ܘܪܳܕܦܐ ܒܳܬܪ ܫܰܗܪܐ ܘܥܰܡܠܐ ܘܠܐܘܬܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ ܘܝܘܼܩܪܐ ܕܬܳܒܰܥ ܕܰܪܓܐ. ܟܕ ܫܳܝܥܳܐ ܘܥܳܡܨܳܐ ܪ̈ܓܫܝܗܿ ܠܚܘܒܐ ܢܰܦܫܳܢܝܐ «ܐܢܢܝܐ» ܘܩܘܼܠܳܣܳܐ ܕܩܘܼܛܢܐ. ܘܠܐ ܡܒܰܠܒܠܐ ܛܘܼܟܳܣܐ. ܘܠܐ ܥܳܒܕܐ ܠܢܝܼܫܳܐ ܡܶܨܥܳܝܐ. ܘܰܠܡܶܨܥܳܝܐ ܢܝܼܫܐ. ܡܛܠ ܕܡܫܰܡܫܐ ܠܝܘܬܪ̈ܢܐ ܡܩܰܘ̈ܝܢܐ ܕܪܳܥܝܳܐ ܛܒܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ: «ܪܥܝܐ ܛܒܐ ܠܐ ܪܳܥܐ ܓܙܳܪܐ ܐܰܝܟܳܢܐ ܕܢܐܟܘܠ. ܐܠܐ ܐܳܟܠ ܐܰܝܟܳܢܐ ܕܢܶܪܥܐ.»

ܘܗܟܢ ܡܬܓܰܫܡܐ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܓܘܣܛܝܢܘܣ (354- 430) ܗܢܐ ܕܐܡܿܪ: «ܐܘ ܐܚ̈ܝ ܠܐ ܘܳܠܝܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܫܶܕܬܐ ܕܪܳܥܝܳܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܒܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܒܗܳܪܐ ܘܰܒܪܶܓܰܬ ܡܫܰܠܛܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܒܪܘܚܐ ܕܪܘܼܚܳܦܐ ܘܕܪ̈ܚܡܐ. ܡܛܠ ܣܘܼܝܳܥܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܘܠܰܡܫܰܡܳܫܘܼܬܗܝܢ..»

ܫܪܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܪܳܚܰܬ ܢܰܦܫܝ ܘܒܶܣܡܰܬ ܪܘܚܝ ܒܫܶܡܥܐ ܕܝܘܼܒܠܐ ܣܐܡܢܝܐ ܕܡܬܩܛܪ ܠܢܨܚܢܐ ܕܬܠܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܕܦܘܪ̈ܫܳܢܐ ܘܥܰܡ̈ܠܐ ܡܩܠ̈ܣܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܡܝܬܪܐ ܩܫܝܫܐ ܫܡܥܘܢ ܕܶܡܝܪ ܕܒܝܬ ܓܰܢܕܝ ܒܰܡܕܝܢܰܬ ܕܰܠܒܪܘܟ ܕܐܠܡܢܝܐ. ܘܠܐ ܡܟܰܣܐ ܐ̱ܢܐ ܕܠܡ ܩܶܨܰܬ ܥܣܝܼ̈ܣܘܳܬܐ ܥܶܕܢܳܐܝܬ ܨܶܡܪܶܬ ܗ̱ܘܝܬ ܘܢܶܦܠܬ ܒܡܘܼܙܳܪܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ ܟܕ ܐܬܒܥܝ ܗ̱ܘܐ ܡܢܝ ܠܡܶܟܬܰܒ ܡܬܕܝܼ̈ܠܢܳܝܳܬܝ ܒܦܐܝܘܬ ܝܘܒܠܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡܐ ܩܰܪܝܐ ܘܦܪܝܫܐ ܠܪ̈ܚܡܐ ܘܡܰܚ̈ܒܳܢܐ. ܘܝܘܡܐ ܠܐ ܡܬܢܰܫܝܳܢܐ ܠܐܝܩܪܬܐ ܡܝܰܩܪܬܐ ܕܒܝܬ ܓܰܢܕܝ.

ܫܘܼܒܚܳܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܬܰܠܝܐ ܗ̱ܘ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܠܒܐ ܕܰܟܝܐ ܘܬܐܪܬܐ ܒܩܺܝܼܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܿܪ ܗܿܘ ܕܐܡܼܪ: «ܒܪܢܫܐ ܚܳܐܪ ܒܦܰܪܨܘܼܦܐ. ܘܐܠܗܐ ܒܳܩܐ ܬܰܪܥܝܼܬܐ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܐܨܶܕ ܣܘܼܥܪ̈ܢܐ. ܐܠܗܐ ܒܳܚܪ ܠܒܘ̈ܬܐ.»

ܘܐܟܡܐ ܕܝܕܝܥܐ܆ ܪܘܼܚܩܐ ܠܐ ܡܦܰܝܓ ܨܰܗܝܘܼܬܐ ܘܠܐ ܡܡܰܠܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܒܚܘܼܒܐ ܡܬܩܰܒܠܐ ܒܳܥܘܼܬܐ ܕܰܡܦܝܼܣܳܢܐ ܠܳܒܫ ܩܢܝܐ ܙܪܝܙܘܬܐ ܘܫܳܦܶܟ ܠܡܟܬܒ ܒܡܶܬܬܡܝܼܥܳܢܘܼܬܐ ܕܪ̈ܥܝܳܢܐ. ܘܚܕܐ ܡܼܢ ܥܣ̈ܩܬܐ ܕܙܳܓܪ̈ܳܢ ܘܦܳܟܪ̈ܢ ܚܘܫܼ̈ܒܐ ܠܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܐܢ ܗܿܝ ܕܢܨܛܰܠܡܘܢ ܘܢܶܬܬܨܝܼܪܘܢ ܫܪ̈ܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ ܟܬܝܼܒܬܢܐܝܬ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܐܢܗܘ ܕܗܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܪܓܳܝܐ ܗ̱ܘ. ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܬܥܪܐ ܘܢܶܬܬܰܚܡ ܐܝܟ ܕܘܳܠܝܐ. ܕܒܪܢܫܐ ܓܰܘܳܝܐ ܠܐ ܡܬܚܰܙܝܢܐ ܗ̱ܘ. ܘܟܠܡܕܡ ܬܡܢ ܗ̱ܘ. ܘܟܠܢܫ ܠܦܘܬ ܐܝܟܢܝܘܬܗ ܓܰܘܳܝܬܐ ܩܳܪܐ ܘܟܳܬܒ ܠܨܶܒܘ̈ܬܐ ܒܰܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܩܪܝܢܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܓܰܘܝܳܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܐ ܒܥܰܝܢܐ ܦܪܘܫܬܐ ܕܪܘܚܐ ܗܿܝ ܕܡܳܝܫܐ ܒܙܒܢ ܐܦ ܠܐ ܡܬܚܰܙܝ̈ܢܝܳܬܐ. ܥܠܗܕܐ ܡܿܢ ܕܡܬܒܰܩܐ ܒܣܘܼܥܪ̈ܢܘܗܝ ܫܦܝܪܐܝܬ ܘܬܪܝܨܐܝܬ ܠܐ ܕܐܢ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܙܠܝܡܐܝܬ ܘܩܰܫܝܐܝܬ. 

ܬܘܕܝ ܣܓܝ ܠܥܰܡܠܐ ܒܪܝܟܐ ܕܪ̈ܳܢܘܼܝܐ ܘܩܳܛܘܪ̈ܐ ܘܬܶܬܢܨܰܚ ܦܰܛܢܘܼܬܐ ܕܰܡܛܝ̈ܒܳܢܐ ܕܝܘܼܒܳܠܐ ܗܢܐ ܕܡܶܣܬܰܟܐ ܕܢܗܘܐ ܡܨܥܝܐ ܠܡܶܬܡܰܪܝܳܢܘܬܐ ܛܒܬܐ. ܘܡܗܢܐ ܐ̱ܢܐ ܐܒܘܢ ܩܫܝܫܐ ܒܝܘ̣ܒܠܐ ܗ̇ܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܪܘܠܬܐ ܦܪܝ̣ܫܬܐ ܒܚ̈ܝܘܗܝ ܡܬܡܰܚ̈ܫܠܳܢܐ ܕܐܝܟ ܦܝܠܡܳܐ ܡܰܗܦܟ ܥܘܗܕ̈ܢܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܗܝܢ ܐܠܐ ܐܦ ܫܳܥܝ̈ܗܝܢ ܒܬܫܡܫܬܐ ܥܡܝ̣ܠܬܐ ܐܥܒܪ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܠܚܫܐ ܕܪܳܥܝܼܬܗ ܘܒܢ̈ܝ ܐܘܡܬܗ ܚܳܐܫ. ܘܒܚܕܘܬܗܘܢ ܪܳܘܙ ܘܡܬܒܰܣܡ. ܘܒܪ̈ܓܫܐ ܠܒܢ̈ܝܐ ܬܗܢܝ̈ܬܐ ܡܩܰܪܒ ܐ̱ܢܐ ܠܥܕܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܪܡܪܡ ܩܪܢܗ̇ ܒܪܥܝܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܩܫܝܫܐ ܗܢܐ ܕܠܝܠܝ ܐܝܡܡ ܫܳܗܪ ܘܥܳܡܠ ܥܠ ܗ̇ܠܝܢ ܕܝܠܗܿ ܠܡܓܒܠ ܡܨ̈ܥܝܐ ܘܦܘܪ̈ܣܐ ܛܒ̈ܐ ܡܛܠ ܡܘܼܠܳܝܐ ܕܣܢܝ̈ܩܘܬܗ̇ ܐܠܨܝ̈ܬܐ. ܘܠܘ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܐܦ ܥܙܝܼܠܐ ܘܙܩܝܼܪܐ ܡܠܬܗ ܚܟܡܬܳܢܳܝܬܐ ܒܗܪ̈ܓܐ ܟܣ̈ܝܐ ܘܰܓܠܝ̈ܐ. ܘܣܘܼܟܳܠܗܘܢ ܕܳܡܐ ܠܡܝ̈ܐ ܡܰܠܝܼ̈ܚܐ. ܕܟܡܐ ܕܫܳܬܐ ܐܢܘܢ ܒܪܢܫܐ ܝܬܝܪ ܨܳܗܐ. ܒܕ ܛܰܥܡܳܢܝܳܐ ܘܒܳܕܪܳܐ ܠܣܘ̈ܟܠܐ ܡܫܝܼ̈ܚܳܝܐ ܘܫܳܓܪܐ ܓܘܼܪܓܐ ܒܟܠ ܡܿܢ ܕܰܣܕܝܪ ܠܗ ܐܓܘܢܐ ܡܛܠ ܥܬܝܕܘܼܬܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ. ܘܗܿܘ ܕܡܶܬܓܰܘܐ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܝܗܿ ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܪܳܓܫ ܒܚ̈ܫܐ ܘܕܘܼܢ̈ܩܐ ܕܐܘܡܬܗ ܪܕܝܦܬܐ ܘܰܙܪܝܩܬܐ. ܘܒܣܘܼܠܓܳܣܳܐ ܕܡ̈ܠܐ ܡܕܰܠܩܒ ܣܳܬܘܼܪ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܕܳܠܚ̈ܢ ܫܒܝܼܠܐ ܐܰܡܝܼܢܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܡܬܬܡܝܼܫܐ܆ ܒܙܒܢ ܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܦܬܝܟ̈ܐ ܕܡܠܬܗ ܩܳܢܝܢ ܐܦ ܣܘܼܟܠ ܟܐܳܬܐ ܡܛܠ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܠܝܼ̈ܚܐ ܘܙܠܝܼ̈ܡܐ ܗܿܢܘܢ ܕܪܳܚܩܝܼܢ ܡܼܢ ܨܰܘܒܐ ܛܒܐ ܘܢܰܗܝܪܐ ܕܗܳܠܝܢ ܕܦ̈ܐܝܢ... 

ܘܪܘܙܬ݀ ܢܦܫܝ ܥܕܡܐ ܠܗ̇ܝ ܕܬܓܠܐ ܢܒܗ̈ܝܗ̇ ܘܙܘ̈ܥܝܗ̇ ܩܕܡ ܡܬܛܝ̈ܒܢܐ ܘܡܫܬܘ̈ܬܦܳܢܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܙܳܝܚܝ̣ܢ ܠܐܘ̣ܪܥܐ ܕܚܰܓܐ ܗܢܐ ܝܘ̣ܒܳܠܳܝܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܬܬܟܣ ܚܺܐܦܗ̇܆ ܗܝ̣ ܡܠܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܳܥܝܐ ܕܬܰܫܡܰܥ ܘܰܬܓܰܫܡ. ܐܠܐ ܡܰܝܬܝܘܬ ܙܒܢܐ ܘܕܘܼܟܬܐ ܟܳܠܝܢ ܘܙܳܓܪܝܢ ܘܠܐ ܡܰܫܦܝܢ. ܐܠܐ ܗ̇ܫܐ ܕܐܬܬܝܬܝܬ݀ ܠܝ ܠܡܟܬܒ ܚܕܐ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܐܡܪ: ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܥܝܪ̈ܐ ܘܰܙܗܝܼܪ̈ܐ «ܒܙܰܒܢܐ ܗܢܐ ܕܚܳܒܨ ܥܰܘܠܐ ܡܼܢ ܟܠ ܕܘܼܟ. ܘܫܘܼܩܪܐ ܦܳܓܥ ܡܼܢ ܟܠ ܫܘܼܩ.» ܘܠܐ ܦܐܝܐ ܕܢܶܣܪܘܚ ܚܘܼܒܐ ܒܣܢܐܬܐ ܘܚܶܡܬܐ. ܘܫܰܝܢܐ ܒܦܘܼܠܓܐ ܘܐܢܳܢܳܝܘܼܬܐ. ܘܡܬܝܐܒ ܐ̱ܢܐ ܕܢܙܠܘܥ ܚܝܠܐ ܡܼܢ ܪܒܘܬ ܢܦܫܐ (ܐܡܐ ܕܦܶܓ̈ܝܳܢܐ ܘܗܶܢ̈ܝܳܢܐ) ܘܢܶܬܠܰܣܛܰܪ ܡܼܢ ܚܫ̈ܐ ܡܓܰܪ̈ܓܳܢܐ ܘܚܘܼ̈ܬܚܳܬܐ ܕܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ (ܐܡܐ ܕܫܘܼ̈ܢܳܩܐ ܘܕܘܼ̈ܢܳܩܐ).. ܒܕ ܪܰܒܘܼܬ ܢܦܫܐ܆ ܡܝܬܪܘܬܐ ܗ̱ܝ ܕܡܫܪܪܐ ܬܘܼܟܠܳܢܐ ܘܐܝܩܪܐ ܝܳܬܢܳܝܐ ܠܡܣܥܪ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܰܘܬܪ̈ܢܐ ܘܥܰܫܝ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܒܟܠ ܕܘܼܟ ܘܒܟܠ ܫܘܼܩ ܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ ܩܒܝ̣ܥܐ ܠܩܘܼܒܠܗܿ ܘܡܢܗ̇ ܢܳܒܥܝ̣ܢ ܡܪ̈ܝܒܳܢܘܳܬܐ ܘܒܘ̈ܠܒܳܠܐ ܘܩܛܪ̈ܐ ܘܪܚܡܬ ܫܘܼܒܚܐ ܣܪܝܩܐ....

ܘܬܢܢ ܫܳܘܝܐ ܠܡܕܟܪܘ ܗܿܝ ܕܐܡܿܪ ܪܰܒܺܝܢܕܪܰܢܰܬܼ ܬܰܓܘܪ Tagore ܐܡܘܪܐ ܗܢܕܘܝܐ: «ܕܶܡܟܶܬ܆ ܘܰܒܚܶܠܡܝ ܚܙܝܬ ܕܚܝ̈ܐ ܚܰܕܘܐ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܬܥܝܼܪܬ܆ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ. ܘܟܕ ܫܰܪܝܬ ܠܡܶܦܠܚ܆ ܡܶܚܕܐ ܡܳܫܬ ܕܐܦ ܗܝܼ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܗܳܘܝܐ ܚܕܘܐ ܘܪܘܙܐ.» 

ܡܕܝܢ ܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܘܙܳܟܘܬܐ ܢܶܬܠܰܘܘܢ ܠܟܠܡܢ ܕܰܚܙܝܩ ܘܡܬܚܰܙܩ ܒܢܘܼܛܳܪܐ ܘܚܘܼܣܳܢܳܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܣܘܼܪܝܝܬܐ ܡܳܪܬ ܥܘܼ̈ܡܩܶܐ ܘܚܘܒ̈ܠܐ ܛܰܪ̈ܩܐ. ܘܠܟܠܡܢ ܕܰܚܦܝܛ ܘܡܬܚܰܦܛ ܒܣܰܪܝܟܘܬܐ ܕܐܬܪܐ ܐܒܳܗܳܝܐ ܘܒܰܠܒܘ̈ܟܝܐ ܕܐܝܩܪܐ ܕܫܝܬܳܢܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ.

ܘܰܒܦܘܼܪܣܐ ܕܝܘܼܒܳܠܐ ܗܢܐ܆ ܐܝܟ ܚܰܝܳܒܐ ܩܘܼܒܠܛܝܒܘ ܦܳܪܥ ܐ̱ܢܐ ܠܟܠ ܡܿܢ ܕܰܒܕܘܡܝܗ ܕܐܒܘܢ ܩܫܝܫܐ ܡܶܬܢܰܨܚ ܒܝܪܬܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ: ܐܢ ܡܥܪ̈ܒܝܐ ܘܐܢ ܡܕܢܚ̈ܝܐ. ܘܠܟܠ ܡܿܢ ܕܐܟܘܬܗ ܩܳܪܐ ܫܠܡܐ ܫܪܝܪܐ ܠܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܐܘܡ̈ܬܢܳܝܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܗܕܐ ܕܛܳܥܢܳܐ ܝܘܼܩܪܐ ܡܢܰܬܥܳܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܢܨܝܒܝܢ...

ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܡܨܰܝܒܳܢܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܐ ܕܢܳܦܚ ܚܰܝܠܐ ܒܰܡܚܝܼ̈ܠܐ ܘܒܨܝܪ̈ܐ ܗܘܼ ܢܚܘܪ ܡܼܢ ܡܥܡܪܗ ܒܰܛܢܳܢܐ ܕܟܠܗܘܢ ܛܰܣܪܳܪ̈ܐ ܥܕܬܢ̈ܳܝܐ ܘܐܘܡܬܳܢ̈ܝܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܬܳܢܳܝܐ ܘܠܫ̈ܢܳܝܐ... ܘܢܰܪܘܚ ܫܒܝ̣ܠܐ ܕܦܘ̣ܠܚܳܢܐ ܘܚܘܼܠܡܳܢܳܐ ܘܫܘܼܠܚܳܢܳܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܠܫܘܼܠܡܳܐ ܛܒܐ ܘܢܝܼܚܐ..! 

ܠܐ ܢܛܥܐ: ܟܠ ܟܰܟܪܳܐ ܕܡܶܬܛܰܡܪܐ ܒܳܨܪܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܓܪܳܐ. ܘܟܠ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡܶܬܟܰܫܝܐ ܚܳܣܪܳܐ ܘܠܐ ܡܬܩܰܢܝܳܐ. ܘܰܒܚܰܪܬܐ ܟܠܢ ܡܬܩܰܒܪܝܢܢ ܒܥܰܦܪܳܐ ܕܬܐܪܬܢ...!ܼ


[1] ܡܶܫܟܳܢܳܐ. Teminat / Garanti / Pledge / Guarantee  

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com