Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܢܘܼܦܫܐ ܘܛܘܥܡܐ ܕܠܫܢܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܢܘܼܦܫܐ ܘܛܘܥܡܐ ܕܠܫܢܐ

ܢܘܼܦܫܐ ܘܛܘܥܡܐ ܕܠܫܢܐ[1]

 

ܠܫܢܐ ܡܿܢ ܐܣܛܘܼܟܣܐ ܗ̱ܘ ܪܝܼܫܳܝܐ ܕܐܘܡܬܐ. ܘܰܩܠܝܼܕܐ ܗ̱ܘ ܕܦܳܬܚ ܬܪ̈ܥܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܘܗܝܝܘܬܐ ܐܘܡܬܳܢܳܝܬܐ ܘܰܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ. ܘܰܡܫܰܘܕܥܢܐ ܗ̱ܘ ܕܥܠܡܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܡܰܪܕܘܬܐ ܘܒܪܢܫܐ. ܘܗܘ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܥܡ ܕܝܼܠܝ̈ܬܗ ܦܪ̈ܝܼܫܳܬܐ ܘܝܕܝ̈ܥܳܬܐ܆ ܩܳܢܐ ܐܦ ܪܘܼܚܐ ܛܒ ܥܰܬܝܩܬܐ ܕܡܶܣܬܰܒܠܐ ܥܕܡܐ ܠܕܪ̈ܐ ܕܩܕܡ ܡܰܘܠܳܕܐ ܘܥܳܡܕܐ ܘܥܳܡܩܐ ܘܡܬܚܰܒܟܐ ܒܫܝܼܬܳܢܳܝܘܼܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ. ܘܚܳܒܫ ܙܢ̈ܝܐ ܕܢܒ̈ܗܐ ܘܦܶܪ̈ܝܐ ܕܩܶܦ̈ܠܐ (hazne/dağarcık/repertoire) ܕܡܠܬܐ ܘܥܘ̈ܒܐ ܟܣ̈ܝܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ. ܘܡܫܬܥܐ ܕܰܘܪܐ ܪܒܐ ܘܦܳܣܘܠܐ ܒܚ̈ܝܐ ܐܝܟ ܕܰܘܪܐ ܗ݁ܘ ܕܪܘܼܚܐ ܒܩܘܼܝܳܡܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܐܢ ܡܬܝܰܩܪܝܢ ܘܡܬܢܰܛܪܝܢ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܩܢܘ̈ܢܘܗܝ ܘܚܘܟ̈ܡܘܗܝ ܩܰܛܝ̈ܢܐ܆ ܡܨܥܳܝܐ ܗ̱ܘ ܕܡܣܬܰܟܠܳܢܘܬܐ ܘܡܫܬܰܘܫܛܳܢܘܼܬܐ ܘܡܣܬܰܡܟܳܢܘܬܐ ܕܩܢܘܼܡܳܝܘܬܐ ܦܰܪܨܘܼܦܳܝܬܐ ܘܟܢܘܫܝܳܝܬܐ. ܥܰܬܝܪܘܬܗ܆ ܪܡܙܐ ܗ̱ܝ ܕܗܘܼܒܳܒܐ ܘܫܘܼܘܫܛܐ ܣܘܼܟܳܠܝܐ ܘܝܕܰܥܬܳܢܳܝܐ. ܘܡܣܟܢܘܬܗ܆ ܕܥܘܼܪܙܳܠܐ ܘܥܘܼܛܳܠܐ ܒܘܼܝܳܢܳܝܐ ܘܨܘܼܪܟܳܢܐ ܝܕܰܥܬܳܢܳܝܐ...

ܡܟܐ ܫܳܪܐ ܕܠܡ ܠܐ ܡܬܡܰܕܥܳܢܝܐ ܕܬܫܬܩܠ ܡܫܰܒܠܳܢܘܼܬܗ ܩܨܬ ܡܰܗܡܝܳܢܘܬܐ ܘܡܪ̈ܝܼܡܳܢܝܳܬܐ. ܕܡܫܰܡܫܢܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܘܪܒ ܠܙܥܘܪܘܬ ܢܦܫܐ ܐܡܐ ܕܫܘ̈ܢܳܩܐ ܘܕܘ̈ܢܳܩܐ. ܘܟܕ ܥܰܬܝܪܘܬܗ ܘܡܣܟܢܘܬܗ ܬܰܠܝܐ ܗ̱ܝ ܒܫܘܼ̈ܓܒܳܝܐ(optionsܘܰܒܓܘ̈ܒܳܝܐ܆ ܠܐ ܦܐܝܐ ܕܢܫܬܒܩ ܒܓܘ ܥܰܦܪܐ ܠܐ ܦܠܝܼܚܐ ܕܟܳܬܗ[2].. ܕܢܗܘܐ ܡܨܥܝܐ ܘܡܐܢܐ ܡܫܳܟܳܝܐ ܕܐܣܝܪ ܒܝܰܨܪ̈ܢܳܝܳܬܐ...

ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܠܫ̈ܢܐ ܐܦ ܗܘܼ ܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܡܬܩܰܝܡ ܡܼܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܘܡ̈ܠܐ ܛܘܼܟ̈ܳܢܝܐ ܡܳܪ̈ܝ ܟ̈ܰܢܐ ܘܕܘܡ̈ܣܐ ܫܬܐܣ̈ܬܳܢܳܝܐ ܕܢܳܒܥܝܢ ܘܐܬܝܢ ܡܼܢ ܡܰܣܝ̈ܘܢܐ ܘܡܫ̈ܩܠܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܕܕܪ̈ܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܥܒܝܼܪ̈ܐ. ܘܩܳܢܝܢ ܗܝܝܘܬܐ ܡܳܪܬ ܕܰܘܪܐ ܕܢܘܼܦܳܫܐ ܘܛܘܼܥܳܡܐ ܒܚ̈ܝܐ ܪ̈ܥܝܳܢܳܝܐ. ܐܰܚܝܼܕܘܼܬܐ ܘܒܰܠܝܥܘܬܐ ܒܚܘܼܫܳܚܗܘܢ ܝܳܠܕܳܐ ܣܘܼܟܳܠܐ ܚܠܝܼܡܐ ܘܡܳܙܓܐ ܚܢܳܢܐ ܒܥܢܝܢܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܬܐ. ܥܠܗܕܐ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܘܛܟ̈ܢܐ ܝܪܬܘܬܐ ܐܢܘܢ ܩܕܝܫܬܐ ܘܡܫܰܘܬܰܦܬܐ ܕܠܫܢܐ ܘܕܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܘܬܘ̈ܠܕܳܬܐ ܕܝܼܠܝ̈ܕܢ ܘܪ̈ܰܒܝܳܢ ܒܡܶܕܪܐ ܕܡܟܬܒܙܒܢܐ ܘܙܳܡܪ̈ܳܢ ܩ̈ܠܐ ܕܢܦܫܐ ܒܐܕ̈ܢܝ ܬܰܪܥܝܼܬܐ ܘܬܰܪܥܘܼܬܐ ܕܝܘܼܒܳܠܐ ܐܘܡܬܳܢܳܝܐ.

 ܘܗܘ ܛܟܢܐ ܚܳܒܫ ܒܓܰܘܗ ܚܘ̈ܟܳܡܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ ܘܩܰܛܝ̈ܢܐ (ܘܒܙܒܢ ܣܩܘ̈ܒܠܝܐ) ܕܒܪܬܩܠܐ ܘܠܫܢܐ ܡܪܝܼܡܳܢܐܝܬ ܘܰܡܣܝܼܡܳܢܐܝܬ. ܘܡܘܕܥ ܐܕܫܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܪܳ݁ܥܡ ܙܘ̈ܥܐ ܕܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܡܳܪ̈ܝ ܠܫܢܐ. ܘܩܳܢܐ ܐܦ ܕܘܼܪ̈ܳܓܐ ܘܐܳܕܫ̈ܐ ܕܡܕܪܟܳܢܘܬܐ ܘܕܒܶܣܬܪܳܝܘܬܐ ܣܘܼܟܳܠܐܝܬ ܘܪܘܚܳܢܳܐܝܬ ܘܝܕܥܬܢܐܝܬ ܘܝܘܠܦܢܐܝܬ ܘܡܰܪܕܘܬܳܢܐܝܬ ܘܟܢܘܫܝܐܝܬ ܘܦܘܠܝܛܝܩܐܝܬ ܘܫܪܟܐ....

ܐܡܿܪ ܒܫܰܪܒܐ ܗܢܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܕܐܢܒܪ ܚܕ ܡܼܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܘܟܬܘ̈ܒܐ ܣܦܝܪ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ: «ܐܝܙܓܕܐ ܕܪܰܥܡܐ ܒܰܪܩܐ܆ ܘܐܝܙܓܕܐ ܕܢܰܦܫܐ ܡܠܬܐ. ܗ݁ܘ ܡܰܚܬ ܪܡܙܐ ܕܪܰܘܡܐ܆ ܘܗܳܢ ܡܰܣܩ ܐ̱ܪܙܐ ܕܥܘܼܡܩܐ.»

ܘܡܰܩܦ ܘܐܡܿܪ ܐܦ ܟܬܘܒܐ ܐܢܓܠܝܫܝܐ ܝܘܣܦ ܟܳܢܕܰܪ (1924-1857): « ܐܢ ܝܗܒܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ ܚܰܝܠܐ ܡܰܥܒܕܢܐ ܕܚܘܼܫܳܚܐ ܕܡܠܬܐ ܠܡܚܰܫܚܳܘܬܗ ܠܳܬܟܐܝܬ ܘܫܦܝܪܐܝܬ܆ ܡܢܝܼܕ ܐ̱ܢܐ ܐܣܦܝܪܐ ܕܒܪܝܬܐ ܡܼܢ ܕܘܟܬܗ݁.»  

ܡܟܐ ܡܬܚܙܝܐ ܕܠܡ ܗܝܼ ܡܠܬܐ ܩܰܢܝܐ ܚܰܝܠܐ ܡܰܥܒܕܢܐ ܕܰܡܢܝܼܕܳܢܘܼܬܐ ܘܢܘܼܦܳܨܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܐ ܘܙܘܼܥܙܳܥܐ ܗܰܘܢܳܢܝܐ. ܘܐܝܙܓܕܐ ܗ̱ܝ ܕܡܬܕܝ̈ܠܢܳܝܳܬܐ ܘܢܒ̈ܗܐ ܕܢܰܦܫܐ ܕܡܰܣܩܐ ܘܣܳܝܡܐ ܩܕܡ ܗܘ̈ܢܐ ܘܬܪ̈ܥܝܳܬܐ ܐܪ̈ܙܐ ܕܥܘܼܡܩܐ ܪܒܐ: ܥܘܼܡܩܐ ܕܢܘܼܒܪܳܫܐ ܠܐ ܡܬܬܡܝܼܫܳܢܐ. ܘܥܘܼܡܩܐ ܠܐ ܡܬܠܰܒܟܳܢܐ.... ܥܘܼܡܩܐ ܕܙܰܘ̈ܥܐ ܘܫܘܼܪ̈ܢܳܩܐ ܣܬܝܼܪ̈ܐ.

ܘܟܠ ܪܘܼܚܩܐ ܕܡܰܪܚܩ ܡܢ ܥܘܼܡܩܐ ܗܢܐ ܡܗܦܟ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܕܢܶܨܠܐ ܡܢܗ ܘܠܗ ܟܕ ܡܬܟܪܶܟ ܥܠ ܢܦܫܗ ܒܓܰܘܗ݁ ܕܡܬܬܰܘܫܳܢܘܬܐ ܕܒܳܪܝܐ ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܐܰܫܝܼ̈ܠܐ ܘܠܐ ܚܰܬܝ̈ܬܐ ܘܫܘܼ̈ܕܳܠܐ ܪ̈ܥܝܳܢܳܝܐ.   

ܗܘܼ ܣܘܼܟܳܠܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܛܡܝܪ ܒܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܒܪܬܩܠܐ ܘܛܟܢܐ ܡܶܫܩܐ ܡܰܫܩܐ ܠܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܡܰܪܕܝܼܬܐ ܒܓܒܘܼܠܝܐ ܕܪܰܥܕܘܼܬܐ ܒܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܘܒܒܘܼܪܳܝܐ ܕܪܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܒܡܰܚ̈ܫܒܳܬܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܡܫܬܰܩܝܳܢܘܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܡܣܬܪܥܦ ܪܥܝܢܐ. ܘܠܐ ܡܬܢܰܦܩܐ ܘܡܬܚܰܟܡܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܘܬܐ nefsaniyet)) ܘܢܰܦܫܳܢܘܬܐ (canlılık/vitality) ܘܰܢܦܝܼܫܘܬܐ (instinct/içgüdü) ܕܒܪܢܫܐ. ܘܐܒܝܕܘܬ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܘܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܳܝܐ ܘܛܟ̈ܢܳܝܐ ܫܰܦܠܘܬܐ ܗ̱ܝ ܘܡܰܪܥܘܬܐ ܡܛܠ ܠܫܳܢܐ. ܘܥܡ ܪܕܝܐ ܕܙܒܢܐ ܡܶܥܰܙ ܥܐܙܐ ܫܰܦܠܘܼܬܐ ܘܡܰܪܥܘܼܬܐ ܗܕܐ ܘܩܳܛܠܐ ܘܩܳܒܪܐ ܠܩܢܘܼܡܳܝܘܬܐ ܛܶܟܢܳܝܬܐ ܘܗܝܝܘܬܐ ܒܪܬܩܳܠܝܬܐ. ܘܩܶܛܠܐ ܘܰܩܒܘܪܝܐ ܗܢܐ ܒܳܪܐ ܕܠܘܼܚܝܐ ܘܒܘܼܠܒܳܠܐ ܘܠܐ ܡܣܬܰܟܠܳܢܘܬܐ ܒܟܠܗܘܢ ܙܢ̈ܝ ܐܣܪ̈ܐ...

ܣܘܼܟܳܠܐ ܘܚܘܼܟܳܡܐ ܕܡܠܬܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܫܘܘܕ̈ܥܐ ܓܰܘ̈ܝܐ(içsel referanslar/intrinsic referencesܕܒܪܢܫܐ ܡܰܢܗܪ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܥܰܙܙ ܠܪܘܼܚܐ ܕܩܢܘܡܳܝܘܬܐ ܛܶܟܢܳܝܬܐ ܘܠܗ݁ܝ ܕܗܝܝܘܬܐ ܒܪܬܩܳܠܝܬܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ: «ܗܝ ܦܪܕܬܐ ܕܚܛܬܐ ܐܠܐ ܡܳܝܬܐ ܒܐܪܥܐ ܠܐ ܝܳܗܒܐ ܦܐܪ̈ܐ.» ܗܝܼ ܗܟܘܬ ܗܘܼ ܣܘܼܟܳܠܐ ܘܚܘܼܟܳܡܐ (ܕܡܠܬܐ) ܐܠܐ ܡܐܬ ܒܥܰܦܪܐ ܕܗܰܘܢܐ܆ ܘܐܠܐ ܡܬܛܚܢ ܒܡܕܪܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܝ ܪܘܚܐ ܘܡܬܚܒܟ ܒܗܘܢ ܠܐ ܫܳܘܚ ܘܠܐ ܡܰܝܬܐ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܗܘ ܢܘܼܦܳܫܐ ܡܶܠܬܳܢܳܝܐ ܕܙܳܠܥ ܚܰܝܠܐ ܡܼܢ ܛܚܘܼܢܝܐ ܘܰܚܒܘܼܟܝܐ ܗܢܐ܆ ܡܙܝܥ ܠܫܘܘ̈ܫܛܐ ܕܡܰܪܘܚܝܼܢ ܠܐܡܘ̈ܡܐ ܬܪ̈ܥܝܼܬܳܢܳܝܐ ܕܪ̈ܝܫܐ ܘܡܰܘܪܒܝܢ ܠܥܠܡܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܚܫܝܼ̈ܚܐ. ܘܒܙܒܢ ܕܝܢ ܦܳـܬܚ ܐܘܦ̈ܩܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܐ ܚܕ̈ܬܐ ܒܫܶܪ̈ܫܰܝ ܛܘܼܝܳܡܐ ܘܟܰܢ̈ܝ ܕܘܼܪܟܳܢܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܢܰܫܝܼܫܘܼܬܐ ܕܫܶܪ̈ܫܰܝ ܛܘܼ̈ܝܳܡܐ ܘܢܰܚܘܼܒܘܬܐ ܕܟܰܢ̈ܝ ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܐ ܡܒܰܠܒܠܐ ܘܰܡܕܰܘܕܐ ܠܒܰܪܢܫܐ ܘܓܰܘܐ. ܐܠܐ ܫܘܘ̈ܫܛܐ ܕܡ̈ܠܐ ܛܘܟܳܢ̈ܝܐ ܣܳܡܟܝܼܢ ܪܘܼܚܐ ܕܠܫܢܐ ܘܡܰܫܩܝܢ ܫܶܪ̈ܫܐ ܕܛܘܝܳܡ̈ܳܐ ܘܟ̈ܰܢܐ ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܳܝܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܡܫܰܘܫܛܐ ܠܐܣܪ̈ܐ ܟܢܘ̈ܫܝܝܐ ܘܦܘܼܠܝܼܛ̈ܝܼܩܳܝܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ.

ܗܘܼ ܣܘܼܓܳܝܐ ܕܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܘܡ̈ܠܐ ܛܘܼܟ̈ܢܳܝܐ ܓܳܫܦ ܒܪܘܼܚܐ ܒܓܶܫܬܐ ܕܠܒܐ ܒܠܥܕ ܡܰܟܝܳܢܘܬܐ. ܘܰܡܫܰܪܬܚ ܐܦ ܠܡܡܠܠܐ ܘܰܟܬܝܼܒܬܐ ܒܰܙܢ̈ܝܐ ܘܒܘܼ̈ܥܕܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ. ܘܩܶܦܠܐ ܦܰܪܝܐ ܘܰܬܪܝܼܥܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܰܒܗܳܪܘ ܡܰܒܗܰܪ ܐܘܼܪܰܚ ܚܰܘܪܐ ܟܢܘܫܝܳܝܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܦܰܬܟ ܠܪ̈ܥܝܢܐ ܘܚܘܫ̈ܳܒܐ ܘܪ̈ܓܫܐ ܒܰܕܡܘܬ ܩܫܬܐ ܕܥܢ̈ܢܐ. ܘܣܳܓܝܐ ܡܰܥܒܕܳܢܘܼܬܐ ܕܡܠܬܐ ܠܦܘܼܬ ܡܬܥܰܡܩܳܢܘܬܐ. ܘܐܢ ܝܳܠܦܝܢܢ ܐܘܼܪܚ ܚܘܼܫܳܚܐ ܠܳ̇ܚܡܳܝܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܐ ܒܪܝܪ̈ܐ܆ ܡܫܬܰܟܢܝܢ ܠܢ ܫܘ̈ܟܳܢܐ ܕܡܰܘܬܪܝܢ ܠܪܘܚܐ ܘܡܰܪܘܚܝܢ ܠܐܘܦܩܐ. ܒܕ ܟܠ ܢܘܼܦܳܫܐ ܘܛܘܼܥܳܡܐ ܚܕܬܐ ܡܰܩܢܐ ܐܦ ܪܰܥܕܘܬܐ ܠܣܘܼܟܠܐ ܒܪܬܩܳܠܝܐ ܘܛܶܟܢܳܝܐ.

ܐܢܗܘ ܕܕܳܝܩܝܢܢ ܒܠܚܘܕ ܒܰܪܳܢܳܝܘܼܬܐ (dışsal/exteriority) ܕܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ܆ ܠܐ ܚܳܟܡܝܢܢ ܚܰܝܠܗܝܢ ܓܰܢܝܐ ܘܚܰܦܝܐ. ܘܠܐ ܪܳܚܩܝܢܢ ܡܢ ܡܬܬܰܘܫܳܢܘܬܐ ܗ݁ܝ ܕܚܳܓܪܐ ܠܡܣܬܰܟܠܳܢܘܬܐ. ܡܟܝܠ ܙܕܩ ܕܢܬܒܠܥ ܘܢܬܥܰܡܩ ܒܓܰܘܳܝܘܼܬܐ܆ ܘܠܘ ܒܒܰܪܳܢܳܝܘܬܐ. ܕܗܝܼ ܡܣܬܰܟܠܢܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܶܫܬܰܪܫܐ ܘܡܬܒܰܢܟܐ ܒܡܶܬܒܰܝܢܳܢܘܬܐ ܕܚܘ̈ܟܳܡܐ ܩܰܛܝ̈ܢܐ ܕܡ̈ܠܐ ܛܘܟ̈ܢܳܝܐ. ܡܟܐ ܟܠ ܢܘܼܦܳܫܐ ܐܢ ܒܪܬܩܳܠܝܐ ܘܐܢ ܛܶܟܢܳܝܐ܆ ܛܥܘܼܡܝܐ (ܦܘܛܪܡܐ) ܗ̱ܘ ܚܕܬܐ ܪܥܝܳܢܳܝܐ ܕܣܳܒܠ ܒܪܢܫܐ ܠܨܰܘܒܐ ܕܫܘܘܫܛܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܐ ܘܛܘܘܪܐ ܪܘܚܳܢܝܐ ܒܡܶܬܓܰܘܳܝܢܘܬܐ ܕܫܘܟܳܢ̈ܝܗܘܢ ܡܰܘܬܪ̈ܢܐ ܘܡܩܝ̈ܡܢܐ.

ܐܡܪ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ: «ܬܶܟܪܐ ܠܟ ܥܠ ܡܣܟܢܐ ܘܬܶܪܥܰܡ ܠܟ ܥܠ ܚܳܕܘܪܐ».

ܠܝܬ ܥܡܐ ܕܡܣܟܝܢ ܘܚܕܘܪ ܡܢܢ. ܐܢ ܟܳܪܝܐ ܠܢ ܥܠ ܡܣܟܢܘܬܢ܆ ܘܪܥܡܐ ܠܢ (ܐܘܟܝܬ ܡܬܚܰܢܢܝܢܰܢ) ܥܠ ܚܕܘܪܘܬܢ܆ ܘܒܳܟܝܢܢ ܥܠ ܬܘܬܒܘܬܢ܆ ܙܕܩ ܕܢܚܙܐ ܦܘܪ̈ܣܐ ܕܐܘܟ̈ܦܳܢܐ ܠܡܶܨܛܰܡܚܳܢܘܼܬܐ ܘܡܨܥ̈ܝܐ ܛܒ̈ܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܗ݁ܘ ܕܚܰܦܝܐ ܗ̱ܘ ܒܪܘܚܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ: ܗܢܐ ܕܢܳܨܠܐ ܩܘܼܠܬܗ ܬܒܝܼܪܬܐ. ܘܫܳܚܠܐ ܥܝܢܗ ܕܓܝܼܢܬܐ. ܘܕܳܡܥ ܠܒܗ ܓܢܝܼܚܐ. ܘܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘ ܠܰܓܒܘܼܠܝܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܚܕܬܐ: ܬܫܥܝܬܐ ܕܕܳܚܩܐ ܪܘܚܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܚܘܝܳܒܐ ܘܰܣܒܘ̈ܠܝܐ ܡܬܝ̈ܕܥܢܐ ܘܰܩܒܘ̈ܠܝܐ ܡܫܬܡ̈ܥܢܐ. ܬܰܫܥܝܼܬܐ ܕܪܳܨܢܐ ܘܩܳܒܝܐ ܡܝ̈ܐ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ ܫܦܝܼܬܐ ܕܡܬܬܪܣܝܐ ܡܼܢ ܪܘܚܐ ܕܐܢܰܚܢܳܝܘܬܐ. ܘܬܫܥܝܬܐ ܕܡܝܩܪܐ ܫܘܳܬ ܠܡܡܠܠܐ ܘܰܥܒܳܕܐ. ܘܬܫܥܝܬܐ ܕܒܳܗܪܐ ܡܼܢ ܒܘܼܗܳܪܐ ܕܢܘܗܪܐ ܬܪܝܢܐ (ܝܘܠܦܢܐ). ܘܬܫܥܝܬܐ ܕܠܐ ܚܳܒܟܐ ܫܰܪܒܐ ܒܫܰܪܒܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܒܣܘܼܟܠܐ ܘܥܰܡܠܐ ܒܥܰܡܠܐ. ܘܬܰܫܥܝܬܐ ܕܝܳܪܒܐ ܘܥܳܬܪܐ ܒܣܘܼܥܪܢܐ ܕܡܬܬܪܣܐ ܡܼܢ ܡܠܘ̈ܐܐ ܙܘ̈ܡܳܝܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܛܒܬܐ ܘܡܙܕܗܝܐ ܒܚܘ̈ܟܳܡܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܼܠܬܐ..

ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ ܕܠܡ ܫܰܪܒܐ ܕܬܰܫܥܝܼܬܐ ܗܕܐ ܚܕܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܟܬܒ ܐܠܐ ܐܢ ܒܬܰܪܥܝܼܬܐ ܪܘܝܼܚܬܐ ܕܚܘܒܐ ܡܰܟܝܟܐ: ܬܪܥܝܼܬܐ ܕܠܐ ܒܳܥܛܐ ܥܘܼ̈ܩܣܐ ܐܠܐ ܡܕܰܒܩܐ ܚܨ̈ܦܐ. ܘܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܣܳܝܓܐ ܬܘܪ̈ܥܳܬܐ ܕܡܙܕ̈ܡܝܢ. ܘܬܰܪܥܝܼܬܐ ܕܚܳܝܛܐ ܣܕ̈ܩܐ. ܒܚܕܐ ܠܡܐܡܪ: ܬܪܥܝܼܬܐ ܕܫܘܼܥܐ ܕܪܳܚܩܐ ܡܼܢ ܙܢ̈ܝܐ ܕܪ̈ܥܝܳܢܐ ܚܳܠ̈ܳܢܳܝܐ ܡܛܠܥ̈ܢܐ... ܕܢܘܼܫܳܝܐ ܘܰܬܘܳܪܐ ܘܫܘܼܕܳܠܐ!

ܐܦܢ ܡܰܟܝ̈ܢܝܳܢ ܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܐ ܕܢܰܩܝܼܦ̈ܘܳܬܐ ܒܰܪ̈ܳܝܳܬܐ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܫܟܝܼܚ ܗ̱ܘ ܪܫܝܢܐ ܠܘܬ ܠܫܢܐ. ܐܢܗܘ ܕܢܰܫܝܫ ܘܢܰܚܘܒ܆ ܨܝܕܝܢ ܗ̱ܘ ܒܘܼܨܳܪܐ ܘܫܘܼܦܳܠܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܢܳܨܠܐ ܩܘܼܠܬܗ܆ ܘܫܳܚܠܐ ܥܰܝܢܗ ܕܓܝܼܢܬܐ܆ ܘܕܳܡܥ ܠܒܗ ܓܢܝܼܚܐ܆ ܨܝܕܝܢ ܗ̱ܘ ܥܘܼܕܳܠܐ ܘܪܘܼܫܳܝܐ. ܕܐܒܝܼܕܝܼܢ ܣܘ̈ܟܠܘܗܝ ܒܪܝܪ̈ܐ ܡܼܢ ܩܶܦ̈ܠܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܢ. ܘܩܰܕܐ ܕܝܠܢ ܒܙܝܼܥܐ ܘܠܐ ܥܳܪܝܐ ܚܰܠܒܐ ܠܫܳܢܳܝܐ ܛܒܐܝܬ. ܐܝܟ ܕܐܡܿܪ ܡܰܬܠܐ ܥܰܬܝܼܩܐ: «ܗܘ ܚܰܒܠܐ ܟܰܪܝܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܠܘ ܒܐܪܐ ܥܰܡܝܼܩܬܐ ܗ̱ܝ».

ܟܕ ܠܐ ܒܳܥܝܢܢ ܕܰܬܒܘܪ ܚܩܠܐ ܕܡܪܕܘܬܢ ܘܝܪܬܘܬܢ܆ ܐܰܢܢܩ̈ܳܝܳܬܐ ܠܫ̈ܳܢܳܝܳܬܐ ܙܕܩ ܕܢܗ̈ܘܝܢ ܡܨܰܝܒ̈ܢܳܝܳܬܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܘܡܰܪܕܝܼܬܐ ܕܟܠܢ. ܘܡܠܬܢܐܝܬ ܘܰܥܒܳܕܢܐܝܬ ܢܗܘܐ ܡܰܚ̈ܒܳܢܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܘܣܳܡܘ̈ܟܐ ܘܢܳܩܘ̈ܦܐ ܠܐ ܡܨܛܠܝ̈ܢܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܕܚܰܘܒܬܐ ܗ̱ܝ ܪܒܬܐ ܕܢܬܩܰܡ̈ܛܳܢ ܫܐܠ̈ܬܗ ܘܢܕܥܟܘܢ ܪ̈ܡܘܼܥܰܘܗܝ ܘܢܬܩ̈ܰܛܡܳܢ ܓܘܡܪ̈ܰܘܗܝ. ܕܡܫܰܓܙܰܡ ܗ̱ܘ ( (endangered ܘܟܪܝܟ ܒܠܘ̈ܚܳܡܐ ܙܩܝ̈ܦܐ ܘܩܢ̈ܛܐ ܡܣܝܼ̈ܦܳܢܐ. ܘܙܐܥ ܘܪܳܐܬ ܩܶܨܬ ܣܘܼܪ̈ܕܐ ܕܡܰܕܫܳܢܘܬܐ ܘܒܘ̈ܥܳܬܐ ܕܰܡܫܳܟܳܝܘܬܐ banallık/banality)) ܕܢܳܟܝܐ ܐܝܬܘܬܗ ܐܝܟ ܪܘܚܐ ܗ݁ܝ ܕܫܳܝܕܐ ܒܡܨܥܬ ܛܗܪܐ..!

ܡܕܝܢ ܟܠ ܡܰܦܪܝܢܘܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܡܬܟܰܬܒܐ ܘܡܬܦܰܪܣܐ ܗܳܘܝܐ ܢܘܼܦܳܫܐ ܘܛܘܼܥܳܡܐ ܚܕܬܐ ܡܛܠ ܪܘܼܚܐ ܕܠܫܢܐ. ܘܡܬܩܒܥܐ ܘܢܳܨܚܳܐ ܒܣܚ̈ܳܦܐ ܕܣܦܪܝܘܬܢ ܕܳܪܳܢܝܬܐ ܚܕܬܐ ܡܛܠ ܝܘܼܒ̈ܠܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ ܕܒܬܪܢ. ܘܠܝܬܝܗ݁ ܐܠܐ ܐܢ ܩܰܘܡܐ ܚܠܝܼܨܐ ܘܐܓܘܢܐ ܘܥܘܼܳܙܝܐ ܘܰܡܪܳܕܐ ܠܘܩܒܠ ܣܰܩܘ̈ܒܠܝܬܐ ܥܳܪ̈ܘܨܳܬܐ ܕܛܳܪ̈ܝܢ ܒܢ.

ܐܰܡܝܼܪܐ ܕܠܡ «ܫܘܼܚܠܦ ܕܘܟܬܐ ܘܩܰܘܡܐ ܘܚܰܘܪܐ܆ ܡܫܰܚܠܦ ܐܦ ܠܣܘܼܟܳܠܐ ܘܝܕܥܬܐ». ܡܟܐ ܣܢܝܼܩܝܼܢܢ ܠܫܘܼܚܠܦܐ ܕܬܰܘܬܳܪ̈ܝ ܠܒܐ ܠܡܣܬܰܟܠܘ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܕܢܝܢܘܐ ܗܢܐ ܕܐܡܿܪ: ܠܐ ܬܚܙܐ ܒܝ̈ܫܐ ܕܰܥܬܰܪܘ ܘܬܪܥܡ ܠܟ ܟܕ ܡܣܟܝܢ ܐܢ̱ܬ.

ܐܝܢ܆ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܡܣܟܢܘܬܐ ܘܚܕܘܪܘܬܐ ܘܬܘܬܒܘܬܐ܆ ܥܕܢܐ ܗ̱ܘ ܕܢܫܒܘܩ ܪ̈ܥܘܼܡܝܐ ܘܰܩܒܘܼ̈ܠܝܐ ܡܰܚܣܪ̈ܢܐ. ܘܥܕܢܐ ܗ̱ܘ ܕܢܫܬܘܙܒ ܡܼܢ ܥܰܛܠܘܼܬܐ ܕܒܗ݁ ܡܬܢܰܘܠܝܢܢ. ܘܥܕܢܐ ܗ̱ܘ ܕܢܟܪܘܟ ܪ̈ܥܝܢܝܢ ܒܡܶܬܡܰܕܥܳܢܘܼܬܐ ܚܕܐ ܕܚܳܙܩܐ ܠܢ ܒܰܚܠܝܼܨܘܼܬܐ ܘܰܚܠܝܼܡܘܼܬܐ ܪܥܝܳܢܳܝܬܐ ܕܚܰܘܣܢܐ ܘܚܢܢܐ ܡܥܰܦܩܢܐ..

ܝܘܡܢܐ ܡܿܢ ܚܝܠܐ ܡܥܒܕܢܐ ܕܡ̈ܠܐ ܕܛܘܟ̈ܢܳܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ ܒܨܝܪ ܗ̱ܘ ܘܰܟܡܝܼܕ ܩܨܬ ܓܠܘܬܐ ܘܬܘܬܒܘܬܐ ܬܳܒܪܰܬ ܬܰܓܪܘܡܬܐ. ܐܠܐ ܢܘܼܦܳܫܗܘܢ ܘܛܘܼܥܳܡܗܘܢ ܐܣܝܼܪ ܗ̱ܘ ܒܦܪܘܫܘܬܐ ܕܡܬܦܰܪܣܐ ܘܒܨܦܬܐ ܕܡܣܬܰܦܩܐ ܘܰܒܛܝܼܠܘܬܐ ܕܡܫܬܰܩܠܐ ܒܐܫܟܳܪܐ ܠܫܳܢܳܝܬܐ ܒܒܘ̈ܥܕܐ ܦܪ̈ܝܼܫܐ.

ܐܦܢ ܡܬܡܰܚ̈ܫܠܢܐ ܐܢܘܢ ܩܰܫܒ̈ܐ ܕܣܰܒܪܐ ܒܠܝܼܨܐ. ܘܬܒܝܪ ܗ̱ܘ ܚܝܠܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܘܣܘܼܡܪܳܝܐ. ܘܰܚܓܝܪ ܚܘܼܦܛܐ ܩܨܬ ܪܘܼܥܬܳܐ ܕܓܘ̈ܠܳܠܐ ܦܘܠܝ̈ܛܝܩܳܝܐ ܕܘܟ̈ܬܳܢܳܝܐ ܘܐܬܪ̈ܢܳܝܐ܆ ܐܠܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܢܦܘܓ ܚܘܒܐ ܘܪܬܡܐ ܘܛܥܡܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ: ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܳܚܡܐ ܚܰܟܝܡܐ ܕܠܐ ܝܗܒ ܚܘܒܐ ܦܰܟܝܗܐ. ܘܠܝܬ ܫܘܘܙܒܐ ܘܦܘܼܨܳܝܐ ܐܠܐ ܒܡܰܚܡܳܢܘܬܐ (ܘܪܰܚܦܘܼܬܐ) ܕܚܘܒܐ ܕܪܳܚܡܐ ܗܢܐ ܘܒܢܘܼ̈ܦܳܫܐ ܘܛܘܼ̈ܥܳܡܐ ܪ̈ܥܝܢܝܐ ܡܨܰܝܒ̈ܢܐ ܘܡܫ̈ܒܠܢܐ...

ܥܕܢܐ ܗ̱ܘ ܡܕܝܢ ܕܢܓܪܘܕ ܓܰܪܒܰܢ ܒܛܶܦܪܰܢ. ܘܢܓܡܘܪ ܫܘܘܕܝܢ ܕܠܐܦ̈ܝ ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܥܕܢܐ ܗ̱ܘ ܕܢܗܘܐ ܡܥܕܪ̈ܢܐ ܡܣܝ̈ܡܳܢܐ ܠܦܝ̈ܣܘܗܝ ܠܙܝ̈ܙܐ ܘܡܰܚ̈ܨܦܳܢܐ. ܘܥܕܢܐ ܗ̱ܘ ܕܢܩܘܡ ܒܚܘܼܨܦܳܢܐ ܠܡܫܟܚ ܣܘܼܦܩܳܢܐ ܡܛܠ ܬܫܥܝܬܗ ܚܕܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܛܥܝܢܢ ܕܠܡ ܦܳܗܝܐ ܘܡܬܬܰܘܫܐ ܗܝܼ ܪܘܼܚܐ ܕܠܐ ܡܬܐܣܪܐ ܒܥܰܡܠܐ ܡܕܡ ܡܩܰܠܣܐ ܕܢܝܫܐ ܡܥܰܠܝܐ. ܝܕܝܥܐ ܗ̱ܝ ܕܠܡ ܪܰܒܰܬ ܥܳܡܠܝܢܢ ܕܙܪܥܐ ܛܒܐ ܢܒܕܘܪ ܒܥܰܦܪܐ ܕܚܰܩܠܐ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ ܟܰܗܝܼܢܬܐ܆ ܒܗ݁ ܒܕܡܘܬܐ ܙܪܥܐ ܕܪ̈ܥܝܢܐ ܘܪ̈ܓܫܐ ܛܒ̈ܐ ܙܕܩ ܕܢܒܕܘܪ ܘܢܙܪܘܥ ܒܡܶܕܪ̈ܐ ܘܟ̈ܶܬܶܐ ܕܪܘܚܐ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܒܚܰܩܠܐ ܕܠܫܢܐ. ܕܣܘܼܪܚܢܐ ܗ̱ܘ ܪܒܐ ܕܢܫܬܒܩ ܠܐ ܦܠܝܼܚܐ ܒܓܘ ܟܳܬܗ. ܘܚܘܼܣܪܢܐ ܗ̱ܘ ܪܒܐ ܕܢܚܣܘܠ ܚܢܢ ܠܢ ܘܡܰܪܒܝܼܬܰܢ ܡܼܢ ܚܠܒܗ ܡܪܰܒܝܢܐ ܘܚܶܟܡܬܳܢܝܐ.

ܠܐ ܢܛܥܐ: ܡܪܕܘܬܢ ܘܣܦܪܝܘܬܢ ܠܐ ܡܬܢܰܦܫܐ ܘܥܡ̈ܠܐ ܘܢܝܼ̈ܫܐ ܕܠܐ ܥܰܪܒܘܢܐ ܦܳܝܫܝܼܢ ܘܰܒܚܘܼܒܳܠܐ ܩܳܝܡܝܢ ܒܠܥܕ ܢܘܚܡܐ ܘܫܘܘܫܛܐ ܘܫܘܒܳܠܐ ܕܣܘ̈ܟܳܠܐ ܘܚܘ̈ܟܳܡܐ ܕܛܡܝܼܪܝܢ ܗܪܟܐ ܘܬܡܢ ܒܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܘܡ̈ܠܐ ܛܘܟ̈ܢܳܝܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ. ܗܢܐ ܕܣܢܝܩ ܠܢܦܳܚܬܐ ܕܪܘܚܐ ܚܕܰܬܐ ܘܫܠܳܡܐ ܚܰܣܝܐ ܘܚܘܒܐ ܒܰܩܝܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܐ ܡܫܬܡܠܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܥܰܡܠܐ ܘܛܢܢܐ ܡܚܰܝܕܐ ܕܚܰܝܠܐ ܘܦܘܼܠܚܳܢܐ ܐܡܝܼܢܐ ܡܦܰܪܕܳܢܐ ܕܫܢܬܐ. ܠܐ ܟܣܝܐ ܕܠܡ ܩܘܼܠܳܣܐ ܘܫܘܼܒܚܐ܆ ܦܘܼܪܥܳܢܐ ܗ̱ܘ ܕܟܰܫܝܪܘܬܐ ܘܰܡܝܰܬܪܘܼܬܐ. ܘܠܐ ܕܚܒܰܢܢܘܬܐ ܣܢܝܼܬܐ ܘܒܛܠܢܐ ܥܕܝܼܠܐ. ܘܪܘܼܒܳܝܐ ܕܐܝܩܪܐ ܘܢܨܚܢܐ܆ ܐܰܓܪܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܡܠܐ ܐܰܡܝܼܢܐ ܘܡܰܟܣܳܪܐ ܘܰܬܥܳܫܐ ܡܰܠܙܳܢܐ. ܡܳܕܝܢ ܢܪܕܘܦ ܒܬܪ ܚܘܼܒܐ ܚܰܠܝܐ ܘܒܰܣܝܡܐ. ܘܠܐ ܢܒܥܐ ܝܘܼܬܪܢܐ ܟܰܣܝܐ ܘܦܰܟܝܗܐ.

ܒܣܰܒܪܐ ܕܢܶܬܥܰܠܡ ܠܫܢܢ. ܘܣܘ̈ܟܳܝܘܗܝ ܐܰܢܢܩ̈ܳܝܐ ܢܗܘܘܢ ܡܨܰܝܒ̈ܳܢܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܘܡܫܒ̈ܠܢܐ ܕܬܰܪܒܝܼܬܐ ܘܡܗܰܕ̈ܝܢܐ ܕܡܰܪܕܝܼܬܐ ܕܟܠܢ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܕܗ݁ܢܘܢ ܕܰܫܩܝܼܠܝܼܢ ܛܥܢܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ ܘܥܰܠܠܢܘܬܐ ܘܡܰܫܪܳܢܘܬܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


[1] ܒܨܰܘܪܐ ܟܝܼܦܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܒܐܝܩܪܐ ܟܢܝܼܟܐ ܡܕܰܫܢ ܐ̱ܢܐ ܟܬܝܒܰܬܝ ܗܕܐ ܠܥܘܼܡܩܐ ܐܒܗܳܝܐ ܘܐܘܡܬܳܢܳܝܐ ܘܠܫܳܢܳܝܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܬܐܘܦܝܠܘܣ ܓܘܪܓܝ ܨܠܝܒܐ ܚܰܣܝܐ ܚܠܝܼܨܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܛܘܪܠܒܢܢ. ܕܐܰܫܦܳܪܐ ܗ̱ܘ ܘܐܰܪܓܘܼܒܠܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܘܠܟܠ ܡܿܢ ܕܒܪܘܼܚܐ ܘܒܰܫܪܪܐ ܡܬܚܰܦܛ ܠܡܦܪܥ ܡܢܳܬܐ ܡܼܢ ܚܘܒ̈ܠܐ ܛܪ̈ܩܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ: ܡܼܢ ܚܣ̈ܝܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܡܠܦ̈ܢܐ ܘܥܰܠ̈ܠܢܐ ܘܐܘܡ̈ܬܢܳܝܐ ܘܦܘܼܠܝܛܝܼܩܳܪ̈ܐ. ܘܒܫܡܗܘܢ ܡܬܕܰܫܢܐ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܢܐܝܬ ܠܬܠܬܐ ܥܰܪ̈ܩܐ ܠܫܢ̈ܝܐ ܕܕܪܐ ܐ̱ܚܪܝܐ: ܚܣܶܐ ܕܘܟܪܢܐ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܐܘܕܘ. ܘܡܢܚܐ ܩܫܝܫܐ ܝܘܣܦ ܕܩܠܝܬܐ. ܘܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܚܣܝܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܢܝ. ܕܐܠܘܠܐ ܛܢܢܐ ܫܰܪܝܪܐ ܘܫܰܗܪܐ ܐܰܡܝܢܐ ܕܰܒܛܝܠܘܬܗܘܢ ܥܡܝܠܬܐ ܡܰܫܦܳܠܘ ܡܰܫܦܠ ܗ̱ܘܐ ܠܓܡܪ ܘܕܳܥܟ ܗ̱ܘܐ ܫܪܳܓܗ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܠܢܐܝܬ. ܘܡܟܐ ܡܬܚܙܝܐ ܕܠܡ ܗܝܼ ܥܕܬܐ ܥܰܪܩܐ ܗ̱ܝ ܣܡܝܼܟܐ ܘܥܰܫܝܼܢܐ ܕܒܰܝܬܐ ܠܫܳܢܳܝܐ ܘܐܘܼܡܬܳܢܝܐ ܘܡܢܬܐ ܗ̱ܝ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢܝܬܐ ܡܼܢ ܚܫ̈ܐ ܘܣܒܪܐ ܕܥܡܐ.

[2] ܥܠܰܠܬܐ ܕܝܳܥܝܐ ܡܼܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܗ݁ ܕܠܐ ܦܘܼܠܚܳܢܐ ܡܼܢ ܫܰܪܟܳܢܐ ܕܫܢ̱ܬܐ ܕܥܒܪܬ.


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com