ܥܐܕ̈ܐ ܡܳܪ̈ܢܳܝܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܥܐܕ̈ܐ ܡܳܪ̈ܢܳܝܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܥܐܕ̈ܐ ܡܳܪ̈ܢܳܝܐ

ܥܶܠܳܝܘܼܬܐ ܘܬܰܚܬܳܝܘܼܬܐ ܕܟܳܪܙܝܢ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܕܥܐܕ̈ܐ ܡܳܪ̈ܢܳܝܐ ܣܳܒܠܝܼܢ ܠܢ ܠܘܬ ܚܘܼ̈ܟܳܡܐ ܕܐܶܣܦܰܪܣܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܢܓܡܘܪ ܚܢܢ ܠܢ ܒܚܘܼܒܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܫܰܝܢܐ ܕܪܰܚܝܼܩ ܡܼܢ ܟܠ ܚܰܘܪܐ ܛܰܠܘܼܫܐ (ܐܘ ܛܡܺܝܼܠܐ) ܕܥܶܠܝܳܐ ܘܥܰܘܠܐ ܘܥܶܬܐ:

ܚܰܘܪܐ ܕܰܟܕܝܼܢ ܒܡܬܒܰܩܝܳܢܘܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܐ ܕܥܶܠܬܐ ܘܥܶܠܬܳܢܐ.

ܚܰܘܪܐ ܕܰܩܒܝܼܥ ܒܡܘܼܠܳܝܳܐ ܕܚܰܣܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ.

ܚܰܘܪܐ ܕܰܪܨܝܼܦ ܒܪܘܼܨܳܢܳܐ ܘܡܬܪܰܨܢܳܢܘܬܐ.

ܚܰܘܪܐ ܕܰܗܕܝܼܪ ܒܫܘܼܡܠܳܝܐ ܘܡܶܫܬܰܡܠܝܳܢܘܼܬܐ.

ܡܛܠ ܓܘܼܡܳܪܐ ܘܡܬܓܰܡܪܳܢܘܼܬܐ ܕܬܰܩܢܘܼܬܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܬܐ ܘܗܰܘܢܳܢܳܝܬܐ ܘܟܢܘܼܫܝܳܝܬܐ ܘܐܘܡܬܳܢܳܝܬܐ ܘܐܢܳܫܝܬܐ.

ܕܗܘܼ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܢܳܐܚ ܘܐܦܠܐ ܫܳܟܶܬ ܐܠܐ ܕܢܶܣܬܰܟܠ ܕܰܩܕ̈ܩܳܬܐ ܩܰܛܝ̈ܢܳܬܐ ܕܒܕܝܼܪܝܼܢ ܘܙܪܝܼܩܝܼܢ ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܒܢܳܡܘ̈ܣܐ ܪ̈ܘܚܳܢܳܝܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܶܫܬܰܦܥܝܼܢ ܒܡܶܬܕܰܪܟܳܢܘܼܬܐ  ܕܫܘܼܢܙܳܠܐ ܟܝܳܢܝܐ ܘܐܠܗܝܐ: ܡܰܒܘܼܥܐ ܕܒܘܼܝܳܢܐ ܒܰܣܝܼܡܐ ܘܡܰܟܝܼܟܐ.

ܘܗܿܘ ܕܡܰܕܪܶܟ ܘܡܣܬܰܟܰܠ ܘܡܶܬܗܰܘܰܢ ܗܕܐ ܡܰܠܝܳܐܝܬ܆ ܡܚܕܐ ܢܳܦܨ ܛܰܪܝܘܼܬܐ ܕܗܰܘܢܐ ܘܡܬܬܥܝܼܪ ܡܼܢ ܫܢܬܐ ܕܛܳܥܘܼܫܘܼܬܐ ܡܫܰܕܠܳܢܝܼܬܐ ܗܳܝ ܕܟܳܒܠܐ ܪܘܼܚܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܐ ܘܦܳܟܪܐ ܐܝܕܐ ܕܡܘܼܠܳܝܳܐ.  

ܦܘܼ̈ܫܩܐ ܥܣ̈ܩܐ:

ܥܶܠܳܝܘܼܬܐ ܘܬܰܚܬܳܝܘܼܬܐ: ܟܐܡܬ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܳܫܘܼܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܳܡܪܐ: «ܐܬܪܰܟܢܰܬ ܥܶܠܳܝܘܼܬܐ (ܕܒܪ ܐܠܗܐ) ܕܰܬܡܰܠܶܠ ܥܡ ܬܰܚܬܳܝܘܼܬܐ.»

ܐܶܣܦܰܪܣܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ: ܚܙܘܼܩܝܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ Inner Journey / İçsel Yolculuk

ܛܰܠܘܫܐ: Kaba / Kirli / Murdar / Mundar / Filthy / Uncleannes

ܥܶܬܳܐ: ܕܘܒܪܐ ܕܡܬܬܘܠܕ ܡܼܢ ܦܠܝܼܡܘܬܐ ܘܙܠܝܼܡܘܬܐ ܘܡܰܒܰܥ ܛܠܘܼܡܝܐ ܘܢܶܟܠܐ Dalavera / Düzenbazlık / Yamukluk / Deceit / Guile

ܒܘܼܝܳܢܐ: ܣܰܟܘܼܠܬܳܢܘܼܬܐ ܗܰܘܢܳܢܝܬܐ ܘܡܰܕܥܳܢܳܝܬܐ ܡܳܪܰܬ ܣܘܼܟܳܠܐ ܘܦܰܛܢܘܼܬܐ. Anlayış / Understanding

ܫܘܼܢܙܳܠܐ: Balance / Denge

ܛܰܪܝܘܼܬܐ ܕܗܰܘܢܐ: ܗܘ ܡܐ ܕܡܰܟܐ ܘܝܳܗܒ ܢܶܟܝܳܢܐ ܘܡܰܚܣܪ Detriment / Damage / Hasar / Ziyan

ܛܰܥܫ. ܛܥܘܫܐ. ܛܥܘܫܘܬܐ: Stray / Wander / Dalgınlık / Doğru yoldan sapma / Başıboş Gezmek/ Amaçsızca Dolaşmak

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com