Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܡܘܼܙܳܓܳܐ ܕܒܰܪܢܫܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܡܘܼܙܳܓܳܐ ܕܒܰܪܢܫܐ

ܟܕ ܚܝ̈ܐ ܣܘܼܦܣܳܪܐ ܐܢܘܢ ܕܡܰܣܒܳܐ ܘܡܰܬܿܠܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܝܳܬܐ ܘܪ̈ܘܼܚܳܢܳܝܳܬܐ܆ ܠܐ ܦܐܐ ܣܕܘܼܩܝܳܐ ܘܰܦܪܘܼܫܝܳܐ ܕܡܰܥܠܝܼܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܝܕ ܠܘܼܒܳܛܐ ܕܕܘܼܪ̈ܟܢܐ ܩܒܝܼ̈ܥܐ.

ܘܡܛܠ ܡܶܬܬܰܓܪܳܢܘܼܬܐ ܡܢܝܼܚܳܢܝܼܬܐ ܙܕܩ ܕܢܶܓܠܘܓ ܘܰܢܪܝܼܡ ܠܟ̈ܶܠܐ ܕܰܡܚܰܦܶܝܢ ܠܢܘܼܗܪܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܫܰܒܘ̈ܩܶܐ (ܫܒܶܫ̈ܬܐ) ܕܡܶܬܦܰܫܚܝܼܢ ܘܡܬܦܰܣܩܝܼܢ ܡܼܢ ܓܦܶܬܐ.

ܗܝܼ ܗܕܐ ܙܕܩ ܕܢܶܥܒܶܕ ܘܰܢܫܰܡܠܐ ܡܛܠ ܚܘ̈ܟܳܡܐ ܛܰܝܒܘܼ̈ܬܳܢܳܝܐ ܘܫܘܼܟܠܳܠܐ ܘܬܰܨܒܺܝܼ̈ܬܐ ܕܒܰܝܬܰܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܬܰܪܒܝܼܬܳܢܳܝܳܐ ܟܕ ܪܳܚܩܝܼܢܢ ܡܼܢ ܚܰܘܪܳܐ ܩܰܪܣܳܢܐ ܕܡܶܬܒܥܶܠ ܘܡܶܬܒܛܶܢ ܒܝܕ ܚܘܼ̈ܫܳܒܐ ܡܣܰܩܪ̈ܳܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܰܘܠܕܝܼܢ ܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܘܗܘܼܦ̈ܟܐ ܡܰܟܿܠ̈ܳܢܐ ܕܕܳܠܚܝܼܢ ܡܘܼܙܳܓܳܐ ܕܒܪܢܫܐ.

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܦܘ̈ܫܩܐ ܥܣ̈ܩܐ:

ܣܰܦܣܰܪ ܘܡܢܗ ܣܘܼܦܣܳܪܐ: Haggling / Pazarlık

ܟܶܠܬܳܐ (ܣܓܝܐܢܝܐ ܟܶܠ̈ܠܐ): ܣܘܼܕܳܪܐ. ܘܣܶܬܪܐ. ܘܺܝܠܐ. Veil / Shroud / Peçe / Örtü / Perde

ܚܰܘܪܐ ܩܰܪܣܳܢܐ: ܚܰܘܪܐ ܗ̱ܘ ܡܪܝܼܡܢܐ ܕܝܰܒܝܼܫ ܘܐܰܪܝܼܟ ܐܝܟ ܐܢܫ ܚܰܣܳܡܐ ܕܚܐܪ ܒܡܕܡ. Po-faced / Sert bakış

ܚܘܼܫܳܒܐ ܡܣܰܩܪܳܢܐ: ܚܘܼܫܳܒܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܣܰܩܰܪ ܘܚܳܐܪ ܙܠܝܼܡܐܝܬ ܘܫܝܘܛܐܝܬ ܒܥܰܝܢܐ ܕܰܡܪܰܡܙܐ ܚܣܳܡܐ ܘܚܡܬܐ ܘܣܢܐܬܐ.   Othering / Exclusionist or Dissmissive Thought / Nefretten Türeyen Dışlayıcı Düşünce / Ötekileştirici Düşünce

ܕܘܒܳܪܐ ܡܰܟܿܠܳܢܐ: ܕܘܒܪܐ ܗ̱ܘ ܕܡܬܩܰܝܡ ܒܝܕ ܚܫܘܼܠܝܐ ܕܢܶܟܠܐ ܘܣܶܒܪܐ ܘܡܰܣܒܪܢܘܬܐ.


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com