ܫܬܽܘܼ̈ܦܝܶܐ ܕܚܘܼܒܳܠܐ ܘܫܘܼܕܳܠܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܫܬܽܘܼ̈ܦܝܶܐ ܕܚܘܼܒܳܠܐ ܘܫܘܼܕܳܠܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܫܬܽܘܼ̈ܦܝܶܐ ܕܚܘܼܒܳܠܐ ܘܫܘܼܕܳܠܐ

ܟܕ ܡܶܬܦܰܪܣܳܐ ܢܰܦܫܐ܆ ܡܫܬܰܓܫܝܼܢ ܕܘܼܪ̈ܟܳܢܝܗܿ. ܘܡܬܠܰܒܛܐ ܡܰܫܪܳܢܘܼܬܗܿ ܘܡܰܟܿܠܳܢܘܼܬܗܿ. ܘܡܙܕܰܩܬܝܼܢ ܐܳܦܰܪ̈ܣܢܶܝܗܿ ܘܛܘܼ̈ܟܢܝܗܿ ܘܢܟ̈ܠܝܗܿ ܦܪ̈ܺܝܫܐ. ܘܒܝܕ ܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܡܶܫܬܰܒܠܐ ܡܰܛܥܝܳܢܘܬܗܿ ܗܿܝ ܕܡܰܘܠܕܐ ܫܘܼܕܳܠܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ ܕܛܥܝܼܢ ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܡܰܟܿܠܢ̈ܐ ܘܚܰܫ̈ܐ ܝܰܨܪ̈ܢܳܝܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܘ̈ܕܳܟܐ ܕܚܘܼܒܐ ܡܬܚܰܒܟܝܼܢ ܘܰܡܨܰܝܒܝܼܢ ܠܗܠܝܢ ܕܨܝܼܠܐ ܘܠܒܐ ܘܪܘܚܐ܆ ܐܬܝܐ ܘܫܳܟܢܳܐ ܦܪܘܫܘܬܐ ܒܥܶܢܝܳܢܗܿ ܘܒܘܼܪܣܳܡܗܿ ܒܰܣܝܡܐ ܗܿܢܐ ܕܕܳܡܶܣ ܘܰܡܫܰܪܪ ܫܶܕ̈ܟܐ ܕܬܰܡܝܼܡܘܼܬܐ ܘܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܘܰܥܪܝܡܘܼܬܐ ܘܰܬܪܝܼܨܘܬܐ ܘܫܰܪܝܼܪܘܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ....!

ܘܫܘܼܢܙܳܠܐ ܗܿܘ ܕܓܳܫܪܳܐ ܦܳܪܘܼܫܘܼܬܐ ܒܝܢܬ ܦܰܓܪܐ ܘܪܘܼܚܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܫܰܡܠܝܳܢܐ ܗܿܘܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܢܝܼܚܳܢܐ. ܒܪܡ ܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܫܬܡܠܐ ܐܠܐ ܕܬܬܡܰܙܰܓ ܝܕܥܬܐ ܕܗܰܘܢܐ (ܗܘܼܠܐ) ܒܚܶܫ̈ܬܶܐ ܕܪܘܼܚܐ (ܣܘܼܟܳܠܐ).

ܡܼܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܚܰܫ̈ܐ (ܓܰܘ̈ܝܐ) ܝܰܨܪ̈ܢܳܝܐ ܕܢܰܦܫܐ ܡܰܠܙ̈ܢܐ ܐܢܘܢ. ܘܰܥܒܶܝܢ ܘܡܰܥܒܕܝܢ ܥܠ ܗܘܼܦ̈ܟܐ ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܒܰܪ̈ܝܐ. ܘܗܝܼ ܗܿܝ ܕܐܡܝܼܪܐ «ܝܺܠܰܦ ܡܶܢܝ: ܕܢܺܝܚ ܐ̱ܢܐ. ܘܡܰܟܝܼܟ ܐ̱ܢܐ. ܘܒܰܣܝܼܡ ܐ̱ܢܐ» ܠܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܫܘܼܩܳܦܐ ܘܩܘܼܦܳܚܳܐ ܠܚܰܫܳܢܘܼܬܐ ܗܕܐ ܕܰܡܫܰܚܩܐ ܠܒܰܪܢܫܐ ܒܡܰܟܬܳܫܐ ܕܚ̈ܝܐ.

ܥܠܗܕܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܙܕܩ ܕܢܬܬܟܣ ܚܰܝܠܐ ܕܰܨܠܳܝ̈ܐ ܒܠܝܼ̈ܠܐ ܘܠܐ ܡܛܰܟܣ̈ܐ ܘܚܰܫ̈ܐ ܕܢܰܦܫܐ (ܟܐܡܬ ܝܰܨܪ̈ܐ ܘܰܪ̈ܓܝܼܓܳܬܐ). ܘܐܠܐ ܝܳܪܒܝܼܢ ܫܬܘܼ̈ܦܝܶܐ ܬܘܳܬܳܢ̈ܝܐ ܘܡܬܚܰܒܠ ܕܘܼܒܪܳ̈ܐ ܘܡܫܬܘܫܝܼܢ ܫܒܝܼ̈ܠܐ. ܘܟܕ ܚܘܼܒܳܠܐ ܚܰܫܳܢܝܐ ܕܢܦܫܐ ܡܫܰܪܐ ܕܢܶܒܪܘܡ ܚܰܝܠܐ ܡܨܰܝܒܳܢܐ ܘܰܡܚܰܝܕܳܢܐ ܕܒܪܢܫܐ܆ ܬܳܩܦ ܥܘܼܙܐ ܕܰܒܪܘܼܡܝܐ ܗܢܐ. ܘܡܶܣܓܳܐ ܣܳܓܝܢ ܡܬܬܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܐ ܘܡܰܪ̈ܓܫܳܢܘܳܬܐ ܕܰܫܬܘܼ̈ܦܝܐ ܘܣܘܼ̈ܓܦܳܢܐ ܕܚܘܼܒܳܠܐ ܘܫܘܼܒܳܠܐ ܗܢܐ ܡܰܠܙܳܢܐ....

ܡܛܠܗܕܐ ܟܠܟܡܐ ܕܠܐ ܡܬܩܰܠܦܝܼܢ ܩܠ̈ܦܐ ܘܩܪ̈ܳܡܐ ܓܫܝܼ̈ܡܐ ܕܰܡܟܣܝܢ ܠܡܶܠܝܳܪ̈ܐ ܕܪܘܼܚܐ܆ ܠܐ ܡܫܬܘܙܒ ܒܪܢܫܐ ܡܼܢ ܚܘܒܳܠܐ ܗܢܐ ܕܰܡܫܰܘܶܫ ܠܪܶܥܝܳܢܐ ܡܨܰܝܒܳܢܐ ܘܠܰܫܒܝܼܠܐ ܕܦܘܼܪܩܳܢܐ. ܘܐܠܘܼܠܐ ܩܠܘܼܦܝܳܐ ܗܢܐ܆ ܠܐ ܫܳܘܚܝܼܢ ܘܐܳܦܠܐ ܢܳܨܚܝܼܢ ܚ̈ܝܐ ܫܰܪܝܪ̈ܐ ܘܒܰܣܝ̈ܡܶܐ. ܘܬܰܩܢܐ ܘܰܡܝܰܬܪܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܟܠܡܰܢ ܕܡܰܨܠܰܚ ܒܰܓܪܘܼܕܝܳܐ ܕܰܩܪ̈ܡܐ ܘܰܩܠܳܦ̈ܐ ܐܢܳܢ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܕܟܳܒܠܝܼܢ ܚܰܝܠܐ ܕܪܘܼܚܐ. ܒܕ ܗܘܼ ܗܳܢܐ ܡܶܫܟܚܳܢܐ ܗܳܘܐ ܕܢܰܦܫܗ ܪܘܚܢܐܝܬ. ܘܦܳܣܥ ܢܶܓ̈ܥܐ ܓܰܘ̈ܝܐ ܘܢܶܕ̈ܝܐ ܒܰܪ̈ܝܐ. ܘܗܿܘܐ ܡܰܛܶܐܒܳܢܐ. ܘܚܳܙܐ ܘܩܳܢܐ ܗܝܝܘܬܗ ܒܗܠܝܢ ܕܐܝܬܘܬܗ. ܘܠܐ ܡܶܫܬܩܶܠ ܘܐܦܠܐ ܡܶܫܬܰܥܠܐ ܒܗܘ ܡܐ ܕܩܳܢܐ ܡܼܢ ܛܘܼܗܡܐ ܘܕܰܪܓܳܐ ܘܝܕܥܬܐ ܘܡܳܡܘܼܢܐ ܘܫܘܼܒܚܐ ܘܥܘܼܬܪܐ ܘܰܣܛܪ. ܕܚܳܟܡ ܕܠܡ ܒܠܥܕ ܟܰܗܝܼܢܘܼܬ ܥܘܼܬܪܐ ܣܘܼܟܳܠܳܝܐ܆ ܠܐ ܒܳܣܡ ܫܘܼܪܬܳܚ ܥܘܼܬܪܐ ܗܘܼܠܳܢܳܝܐ.

ܘܡܶܟܳܐ ܫܳܪܳܐ ܕܠܡ ܗܿܘ ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܢܦܫܗ ܪܘܚܢܐܝܬ܆ ܗܿܘ ܗ̱ܘ ܕܠܐ ܐܬܡܨܝ ܠܡܶܩܠܦ ܩܠܳܦ̈ܐ ܘܰܡ̈ܠܳܛܐ ܘܟܰܠܫܳܐ ܕܐܢܢܝܘܬܐ ܗܿܝ ܕܩܳܪܡܐ ܘܫܳܝܥܐ ܡܶܠܝܳܪ̈ܐ ܕܪܘܚܗ. ܘܒܪܢܫܐ ܗܢܐ ܚܰܫܳܢܳܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܐܦܢ ܪܒܐ ܢܗܐ (ܒܰܫܢܰܝ̈ܐ ܐܘ ܒܕܰܪܓܐ)܆ ܙܥܘܼܪ ܬܘܼܠܡܕܐ ܡܬܚܫܒ. ܘܢܳܦܠ ܒܢܶܓ̈ܥܰܘܗܝ ܓܰܘ̈ܝܐ ܘܡܐܛ ܒܢܶܕ̈ܝܰܘܗܝ ܒܰܪ̈ܝܐ. ܘܡܰܒܶܐܫܳܢܐ ܗ̱ܘ. ܘܩܳܢܐ ܗܝܝܘܬܗ ܒܗܠܝܢ ܕܩܰܢܝܘܼܬܗ ܘܰܒܫܘܼܥܠܳܝܐ ܘܰܒܒܰܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܠܝܬܘܗܝ ܡܰܕܠܳܢܳܐ ܘܐܦܠܐ ܡܰܩܠܳܢܐ ܒܚܰܘܩܐ ܕܬܫܡܫܬܗ ܘܕܘܼܒܳܪܐ ܕܡܰܪܕܝܼܬܗ ܡܫܰܘܬܰܦܬܐ. ܘܣܘܓܐܬ ܚܠܦ ܕܰܢܚܘܛ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܒܳܥܛ ܥܘܼ̈ܩܣܶܐ ܠܗܶܢܝܳܢܐ ܝܰܨܪܳܢܳܝܐ.

ܡܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܘܙܒ ܡܼܢ ܫܘܼܒܳܠܐ ܘܒܘܼܓܳܢܐ ܕܰܫܬܽܘ̈ܦܝܶܐ ܡܪ̈ܝܼܒܳܢܐ܆ ܘܢܺܐܬܰܪ ܘܢܬܗܰܢܐ ܡܼܢ ܡܶܠܝܳܪ̈ܐ ܕܒܫܐ ܕܪܘܚܐ ܦܐܝܐ ܕܢܐܨܦ ܠܡܶܩܠܰܦ ܘܠܡܶܓܪܰܕ ܟܰܠܫܳܐ ܘܰܩܠܦ̈ܐ ܕܩܳܪܡܝܼܢ ܚܰܝܠܐ ܕܪܘܼܚܐ ܘܰܡܚܰܦܝܢ ܢܘܗܪܐ ܐܠܗܝܐ ܡܰܘܠܕܳܢܐ ܕܚܘܒܐ: ܚܰܝܠܐ ܚܰܬܝܼܬܐ ܘܝܳܩܕܐ ܪܝܼܫܳܝܐ ܕܩܘܼܝܳܡܳܐ ܘܬܘܼܩܳܢܐ ܫܘܼܘܫܳܛܐ ܘܗܘܼܒܳܒܐ.

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܦܘܼܫ̈ܩܐ ܥܰܣ̈ܩܐ

ܫܬܽܘܼܦܝܳܐ ܘܰܫܬܘܼ̈ܦܝܐ: ܡܼܢ ܐܫܬܘܦ ܟܐܡܬ ܠܘܰܝ. Keşke/ler

ܚܘܼܒܳܠܐ: Bozulma / Deterioration / Dissolution

ܫܘܼܕܳܠܐ: Aldanma / Yanılsama / Deception / Ilusion / Delusion

ܐܦܪܣܢܐ: Plot / Komplo / Kumpas / Desise / Entrika

ܫܘܼܢܙܠܐ: Balance / Denge

ܫܘܼܩܳܦܐ: ܩܘܼܦܳܚܐ. ܟܐܡܬ ܡܚܐ ܡܕܡ ܒܡܕܡ ܐܘ ܡܚܐ ܡܕܡ ܥܠ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ. ܘܫܐܝܠܐܝܬ ܡܰܟܟ ܘܬܰܚܬܺܝܼ.

ܩܪܳܡܐ: Kaplama / Coating / Plating / Covering

ܡܰܫܪܳܢܘܼܬܐ: ܚܫܘܼܒܝܳܐ (ܐܘ ܚܫܳܒܐ) ܕܡܕܡ ܫܰܪܝܪܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܣܶܒܪܐܝܬ. ܩܘܼܒܳܠܗ ܘܙܘܼܕܳܩܗ ܪܶܥܝܢܐܝܬ.

ܡܰܟܿܠܢܘܬܐ: ܚܫܘܼܠܝܳܐ ܕܢܶܟܠܐ ܘܣܶܒܪܳܐ ܨܢܝܥܐ.

ܡܰܟܿܠܳܢܐ: ܗܿܘ ܕܡܰܣܒܰܪ ܘܚܳܫܠ ܢܶܟܠܐ ܨܢܝܥܐܝܬ ܘܚܳܪܥܐܝܬ ܘܰܡܕܰܪܡܐܝܬ.

ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܡܰܟܿܠ̈ܳܢܐ: ܪ̈ܥܝܢܐ ܠܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܕܰܕܠܝܼܚܝܼܢ ܘܰܨܢܺܝܼܥܺܝܼܢ ܘܰܢܟܺܝܼܠܝܼܢ ܘܰܣܒܺܝܼܪܝܼܢ ܘܰܓܒܝܼܠܝܼܢ ܚܪܥܐܝܬ ܘܡܕܪܡܐܝܬ.

ܨܝܼܠܐ: Zihin / Mind / Intellect

ܒܘܼܪܣܳܡܐ:Tebessüm / Gülümseme / Smile ܚܫܝܼܠ ܡܼܢ ܒܰܪܣܶܡ ܘܒܰܪܣܰܡܬܳܐ ܕܚܫܝܼܚܐ ܒܠܥܙܐ ܕܣܘܪܝܬ ܡܕܢܚܝܐ.

ܚܶܫܬܳܐ: ܪܓܶܫܬܐ Sezgi / Insight / Intuition / Discernment

ܒܪܰܡ ܘܰܒܪܘܼܡܝܳܐ: Kemirme / Nibble / Eroding

ܚܰܫܳܢܐ: ܗܿܘ ܕܰܡܫܰܥܒܰܕ ܠܚܰܫ̈ܐ ܡܰܠܙܢ̈ܐ ܘܝܰܨܪ̈ܐ ܠܙܝ̈ܙܐ ܕܢܦܫܐ.

ܚܰܫܳܢܘܬܐ: ܡܫܬܥܒܕܢܘܬܐ ܠܚ̈ܫܐ ܡܰܠܙܢ̈ܐ ܘܝܨܪ̈ܐ ܠܙܝ̈ܙܐ ܕܢܦܫܐ (ܕܐܝܟ ܝܰܥܢܘܼܬܐ ܘܠܰܥܒܘܼܬܐ ܘܣܢܐܬܐ ܘܐܟܬܐ ܘܐܠܡܐ ܘܚܣܡܐ ܘܰܫܚܘܼܡܝܐ ܘܰܥܫܘܼܡܝܳܐ ܘܛܠܘܼܡܝܐ ܘܢܰܩܡܬܐ ܘܡܰܨܘܬܐ ܘܚܪܝܢܐ ܘܥܰܪܢܘܼܬܐ ܘܡܩܝܡܘܬ ܨܒܝܢܐ ܘܡܐܟܠܩܪܨܐ ܘܰܡܙܰܠܠܢܘܼܬܐ ܘܰܡܚܰܦܝܳܢܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ.... ܘܣܛܪ)

ܡܰܛܐܒܳܢܐ: İyimser / Optimist

ܡܰܒܶܐܫܳܢܐ: Kötümser / Pessimist

ܡܶܠܝܳܪܐ: Kovan / Arı Kovanı / Hive / Beehive

ܒܘܼܓܳܢܐ: Yakınma / Plaint / Grievances

ܢܶܓܥܳܐ: İçboşluk / Çukur / Hollow / Depression

ܢܕܝܳܐ: ܟܠܡܕܡ ܕܢܳܦܩ ܠܐܦ̈ܝ ܠܒܪ. ܘܰܒܡܰܠܠܘܼܬ ܢܰܦܫܐ ܘܣܘܼܟܳܠܐ ܫܐܝܠܐ ܙܘ̈ܥܐ ܐܢܘܢ ܠܐ ܪ̈ܕܰܝܐ. ܕܐܝܟ ܡܬܚܙܰܘܙܝܳܢܘܼܬܐ ܘܫܰܦܘܼܪܬܳܢܘܼܬܐ ܘܫܘܼܦܰܪܕܝܼܩܘܼܬܐ ܘܙܘܼܪܟܳܠܐ ܘܪܘܼܒܠܐ ܘܰܣܛܢ Tümsek / Çıkıntı / Şişlik / Kabartı / Mecazi anlamda ahlaki olmayan tafra, kasıntı, yalakalık, dalkavukluk, gibi anlamlar / Protubarance / Bulge / Protrusion

ܚܰܝܠܐ ܚܰܬܝܼܬܐ: ܚܝܠܐ ܫܪܝܪܐ. ܚܝܠܐ ܟܝܳܢܝܐ Gerçek Güç Authentic Power / Özgün /

ܡܰܕܠܳܢܳܐ: Kolaylaştırıcı /Kolaylaştıran / Enabler / Facilitator

ܡܰܩܠܳܢܐ: Hafifleştiren / Hafifleştirici / Hafifletici / Assuasive / Make lighter / Lightener

ܡܪܝܼܒܳܢܐ: ܗܿܘ ܕܰܡܪܝܼܒ ܟܐܡܬ ܗܘ ܕܡܬܬܙܝܼܥ ܒܪܘܛܢܐ ܘܪܘܼܥܡܐ ܠܐ ܡܛܟܣܐܝܬ ܘܥܳܒܕ ܪܰܘܒܐ ܥܡ ܪܓܘܼܫܝܐ ܘܰܫܓܘܼܫܝܐ ܘܚܶܪܝܢܐ ܘܡܰܨܘܬܐ.

ܝܳܩܕܳܐ: Yakıt / Fuel Oil


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com