Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܛܘܼܠܫܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

 

ܛܘܼܠܫܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܐܡܿܪ ܚܕ ܡܼܢ ܡܠܦ̈ܢܐ ܒܫܰܪܒܐ ܕܡܶܙܕܰܗܝܢܘܬܐ: «ܥܰܝܢܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܟܡܳܐ ܕܬܶܗܘܐ ܕܰܟܝܐ ܪܰܒܬ ܥܳܒܪܳܐ ܪܡܝܼܣܳܐܝܬ ܒܰܝܢܬ ܓܰܠ̈ܠܐ ܘܡܰܚܫ̈ܘܼܠܐ.»

ܥܠܗܕܐ ܠܐ ܡܗܰܢܝܢ ܘܐܳܦܠܐ ܡܰܘܬܪܝܼܢ ܝܕܥܬܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܐ ܘܬܰܪܒܝܼܬܐ ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܡܬܚܰܦܛܝܼܢ ܠܡܶܦܬܚ ܩܘ̈ܦܠܐ ܣܟܝܪ̈ܐ ܕܗܰܘܢܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܡܛܠ ܨܘܼܠܳܠܐ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܘܫܘܼܦܳܝܳܐ ܕܬܰܪܥܝܼܬܐ ܘܨܘܼܦܳܝܐ ܕܡܰܪܕܝܼܬܐ. ܡܟܐ ܡܢܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝܢܫܐ ܟܡܐ ܕܡܬܝܰܕܥܝܼܢ ܘܡܬܚܰܟܡܝܼܢ ܝܰܬܝܼܪ ܝܳܪܒܝܼܢ ܘܝܳـܬܪܝܼܢ ܘܡܶܬܥܰܠܝܢ. ܘܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܟܡܐ ܕܡܬܝܰܕܥܝܼܢ ܘܡܬܚܰܟܡܝܼܢ ܝܰܬܝܼܪ ܙܳܥܪܝܼܢ ܘܚܳܣܪܝܼܢ ܘܡܶܬܬܰܚܬܶܝܢ.

ܐܝܟ ܕܐܡܝܼܪܐ:«ܬܫܡܫܬܐ ܓܝܪ ܕܟܝܼܬܐ ܘܩܰܕܝܼܫܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܗܕܐ ܗ̱ܝ... ܕܢܶܛܰܪ ܐ̱ܢܫ ܢܰܦܫܗ ܡܼܢ ܥܠܡܐ ܕܠܐ ܛܘܼܠܫܳܐ.» ܝܥܩܘܒ ܫܠܝܼܚܐ (1: 27)

 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com