Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܟܰܚܬܳܐ ܡܼܢ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܡܦܰܝ̈ܓܳܢܐ ܕܩܰܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܫܡܫܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ.

ܛܘܝܒܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܒܐܣܟܝܡܐ ܟܢܝܼܟܐ ܘܒܢܝܼܫܐ ܕܰܡܙܝܼܓ ܒܟܰܪܝܘܬܐ .

 

ܟܰܚܬܳܐ ܡܼܢ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܡܦܰܝ̈ܓܳܢܐ ܕܩܰܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܫܡܫܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ.

ܒܐܣܟܝܡܐ ܟܢܝܼܟܐ ܘܒܢܝܼܫܐ ܕܰܡܙܝܼܓ ܒܟܰܪܝܘܬܐ [1].

ܐܰܝܢܐ ܕܳܐܬܐ ܠܒܳܥܘܬܐ: ܢܶܨܛܰܠܰܒ ܡܼܢ ܚܘ̈ܫܳܒܐ.

ܘܰܢܛܰܝܒ ܐܦ ܡܰܫܡܰܥܬܗ: ܒܰܕܡܘܬ ܐܰܪܥܐ ܠܰܐܟܳܪܐ.

ܙܰܪܥܳܐ ܕܚ̈ܝܐ ܢܳܦܠ ܒܗܿ: ܐܢܗܘ ܕܬܶܫܟܚ ܬܰܪܓܫ ܒܗ.

ܐܕ̈ܢܐ ܕܟܠܢܫ ܢܶܬܡܰܪ̈ܩܳܢ: ܐܝܟ ܥܰܝܢܐ ܩܕܡ ܢܰܗܝܪܐ.

ܕܰܡ ܐܝܬ ܥܰܝܢܐ ܕܢܰܣܝܼܣܳܐ: ܘܠܐ ܡܰܨܝܐ ܚܺܝܠ ܙܰܠܝܼ̈ܩܐ.

ܕܰܡ ܐܝܬ ܐܶܕܢܐ ܕܰܟܪܝܼܗܐ: ܘܠܐ ܡܰܨܝܐ ܚܺܝܠ ܦܶܬܓ̈ܳܡܐ.

ܕܰܡ ܐܝܬ ܬܐܪܬܐ ܕܗܰܦܟܳܝܐ: ܘܓܳܥܨܳܐ ܡܢܗ ܕܣܰܡ ܚܝ̈ܐ.

ܕܰܠܡܐ ܐܝܬ ܕܦܰܓܪܗ ܗܳܪܟܐ ܗ̱ܘ: ܟܕ ܪܥܝܳܢܗ ܠܘ ܗܳܪܟܐ ܗ̱ܘ.

ܕܰܠܡܐ ܐܝܬ ܕܛܠܳܢܝܼܬܗ: ܚܳܙܝܢܢ ܚܠܦ ܪܥܝܢܗ.

ܕܰܡ ܐܝܬ ܕܰܒܠܰܚܡܐ ܪܳܢܐ: ܘܗܐ ܐܳܟܠ ܟܰܕ ܠܐ ܣܳܒܥ.

ܕܰܠܡܐ ܨܰܘܡܐ ܥܠ ܦܘܼܡܐ: ܘܡܼܢ ܠܓܰܘ ܪܶܢܝܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ.

ܕܰܡ ܐܝܬ ܕܰܒܚܰܡܪܐ ܪܳܢܐ: ܗܐ ܛܳܥܡ ܟܠ ܚܰܡܪ̈ܳܢܝܼܢ.

ܕܰܡ ܐܝܬ ܕܒܥܘܬܪܗ ܪܳܢܐ: ܘܗܐ ܚܳܫܒ ܥܡ ܚܰܝ̈ܒܰܘܗܝ.

ܕܰܡ ܐܝܬ ܕܪܳܢܐ ܒܰܬܒܰܥܬܗ: ܘܗܐ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܥܠ ܝܰܥܢܘܼܬܐ.

ܕܰܡ ܐܝܬ ܕܠܘ ܠܗ ܚܳܙܝܢܢ: ܕܠܛܠܠܗ ܚܳܙܝܢܢ.

ܕܰܠܡܐ ܐܝܬ ܕܣܳܢܐ ܠܐܚܘܗܝ: ܘܗܐ ܪܳܕܦ ܠܗ ܟܰܣܝܐܝܬ.

ܕܰܠܡܐ ܐܝܬ ܕܣܳܩܪ ܚܰܒܪܗ: ܘܗܐ ܐܳܟܠ ܐܦ ܡܼܢ ܒܶܣܪܗ.

ܕܰܡ ܐܝܬ ܕܛܢܢܐ ܗ̱ܘ: ܘܗܐ ܝܳܩܕ ܠܒܗ ܡܼܢ ܠܓܘ.

ܕܰܡ ܐܝܬ ܕܡܰܓܥܐ ܠܐܚܼܪ̈ܢܐ: ܘܗܐ ܓܳܥܐ ܗܘܼ ܒܰܨܠܘܬܐ.

ܕܰܡ ܐܝܬ ܕܟܕ ܟܠܗ ܗܳܪܟܐ ܗ̱ܘ: ܚܝܳܪܗ ܦܳܗܐ ܒܝܼܫܐܝܬ.

ܕܰܡ ܐܝܬ ܕܠܘ ܗܪܟܐ ܗ̱ܘ ܠܒܗ: ܘܦܪܨܘܦܗ ܗ̱ܘ ܚܳܙܝܢܢ.

ܕܰܡ ܐܝܬ ܕܡܶܓܢܒ ܓܳܢܒ ܠܢ: ܕܰܒܫܶܬܩܗ ܗܳܐ ܡܰܛܥܐ ܠܢ.

ܕܰܡ ܐܝܬ ܕܙܰܠܝܼܠ ܒܰܚܝܳܪܗ: ܘܗܐ ܝܳܬܒ ܒܝܬ ܝܰܩܝܪ̈ܐ.

ܗܢܐ ܪܘܼܫܥܐ ܡܰܪܝܪܐ ܗ̱ܘ: ܕܗܳܪܟܐ ܢܰܪܓܙ ܒܪܢܫܐ.

ܗܰܘ ܥܰܘܠܐ ܙܥܘܼܪܐ ܗܪܟܐ: ܡܼܢ ܛܘܪܐ ܪܰܒܐ ܪܰܒ ܗ̱ܘ.

ܚܕ ܓܝܪ ܗܰܕܡܐ ܣܰܢܝܐ: ܠܟܠܗ ܓܘܫܡܐ ܡܰܣܢܐ ܠܗ.

ܚܕ ܗܘܳܐ ܥܳܟܪ ܒܰܠܚܘܕܘܗܝ: ܘܠܟܠܗ ܥܡܐ ܥܰܟܰܪ.

ܐܢ ܫܬܡܐܐ ܐܠܦ̈ܝܢ ܐܬܥܰܟܰܪܘ: ܡܛܠ ܚܕ ܓܰܒܪܐ ܕܰܚܛܐ.

ܟܶܢܫܰܢ ܕܝܠܢ ܚܰܠܳܫܳܐ: ܐܝܟܢ ܙܳܟܐ ܒܚܰܛ̈ܝܐ.

ܬܘ ܢܩܰܛܪܶܓ ܒܝ̈ܫܳܬܢ: ܕܒܗܝܢ ܒܝܼܫܐ ܡܬܩܰܛܪܰܓ.

ܥܳܕܘܪܐ ܗ̱ܘ ܓܝܪ ܕܚܛܝܬܐ: ܡܼܢ ܨܝܕ ܟܠܢ ܢܬܟܰܐܪ.

ܗܐ ܪܳ̈ܗܛ ܪܘܓܙܐ ܒܐܪܥܐ: ܕܢܰܩܠ ܪܶܗܛܗ ܬܰܝܳܒܐ.

ܢܗܘܐ ܠܨܰܘܡܐ ܐܰܟܳܪ̈ܐ: ܙܪ̈ܥܐ ܕܐܬܝܢ ܚܕ ܒܡܐܐ.

ܢܗܶܐ ܦܰܠܳܚ̈ܐ ܠܨܠܘܬܐ: ܓܦܶܬܐ ܕܚܡܪܗܿ ܒܘܝܐܐ ܗ̱ܘ.

ܢܗܶܐ ܒܰܢ̈ܳܝܐ ܕܪ̈ܥܝܳܢܝܢ: ܢܘ̈ܣܐ ܕܚܳܫܚܝܼܢ ܠܐܠܗܐ.

ܪܒܐ ܒܒܰܝܬܟ ܐܢ ܫܼܳܪܐ: ܐܝܩܪܐ ܠܬܪܥܟ ܗܳܘܐ.

ܟܡܐ ܗܟܝܠ ܢܐܪܒ ܬܪܥܟ: ܐܢ ܫܳܪܐ ܒܟ ܡܪܐ ܟܠ.

ܗܘܝ ܠܗ ܗܰܝܟܠܐ ܐܦ ܟܘܼܡܪܐ: ܘܰܒܓܰܘ ܢܰܘܣܳܟ ܫܰܡܶܫܝܗܝ.

ܐܝܟ ܕܗܘܐ ܡܛܠܬܟ: ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܟܘܼܡܪܐ ܘܩܘܼܪܒܳܢܐ.

ܘܕܰܗܘܐ ܢܰܘܣܐ ܪܥܝܳܢܟ: ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܒܗ ܨܳܐܘܼܬܐ.

ܠܐ ܬܶܫܒܘܩ ܒܝܬ ܐܠܗܐ: ܡܕܡ ܕܰܣܢܶܐ ܠܐܠܗܐ.

ܢܶܨܛܰܒܰܬ ܒܝܬ ܐܠܗܐ: ܒܡܕܡ ܕܦܐܐ ܠܐܠܗܐ.

ܚܶܡܬܐ ܐܢܗܘ ܕܐܝܬ ܬܡܢ: ܨܰܚܢܘܼܬܐ ܫܳܪܝܐ ܬܡܢ.

ܪܘܓܙܐ ܐܢܗܘ ܕܐܝܬ ܬܡܢ: ܬܶܢܳܢܳܐ ܥܳܛܪ ܬܰܡܢ.

ܐܰܦܶܩ ܐܰܟܬܐ ܡܼܢ ܬܡܢ: ܘܰܚܣܳܡܐ ܕܰܢܕܝܼܕ ܪܝܼܚܗ.

ܐܰܥܠ ܣܝܼܡ ܬܡܢ ܚܘܒܐ: ܦܝܪܡܐ ܕܰܡܠܐ ܒܶܣ̈ܡܳܢܐ.

ܟܢܘܼܫ ܐܰܦܶܩ ܙܶܒܠܐ ܡܢܗ: ܥܝ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܰܣܢ̈ܝܐ.

ܒܕܘܪ ܒܗ ܥܢܝ̈ܢܐ ܛܒ̈ܐ: ܐܝܟ ܦܰܩ̈ܚܐ ܘܐܝܟ ܗܰܒ̈ܒܐ.

ܘܚܠܦ ܘܰܪ̈ܕܐ ܘܫܘ̈ܫܰܢܐ: ܨܰܒܬܝܗܝ ܒܰܨܠܘ̈ܬܐ.

ܢܬܟܰܐܪ ܗܟܝܠ ܥܰܘܠܐ: ܐܢ ܒܢ ܗ̱ܘ ܘܐܢ ܒܐܚܪ̈ܢܐ.

ܐܢ ܟܕ ܒܢ ܗ̱ܘ ܡܬܟܰܐܰܪ: ܥܘܕܪ̈ܢܘܗܝ ܕܪ̈ܥܝܢܝܢ.

ܘܐܢ ܒܐܚܪܝܢ ܗ̱ܘ ܡܶܬܩܰܛܪܰܓ: ܝܘܼܬܪܳܢܐ ܗ̱ܘ ܕܗܰܕ̈ܡܝܢ.

ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ ܗܘܼ ܚܳܐܒ: ܐܢ ܢܗܘܐ ܠܗ ܪ̈ܳܕܘܦܐ.

ܐܠܐ ܡܨܛܰܥܪ ܥܰܘܠܐ: ܠܐ ܡܨܐ ܫܳܠܐ ܥܳܒܘܕܗ.

ܐܠܐ ܡܶܬܩܰܛܪܰܓ ܙܐܦܐ: ܠܐ ܡܨܐ ܩܳܢܛ ܐܘܼܡܳܢܗ.

ܐܠܐ ܥܐܠ ܪܳܕܦ ܠܗ: ܣܰܡܐ ܠܟܐܒܐ ܠܐ ܢܳܦܩ.

ܓܙܳܪܐ ܥܐܠ ܥܳܩܪ ܠܗ: ܠܢܟܝܢܐ ܡܼܢ ܗܕ̈ܡܝܢ.

ܨܳܪܐ ܦܰܠܳܚܐ ܠܐܪܥܐ: ܘܫܳܩܠ ܡܢܗܿ ܙܝ̈ܙܳܢܐ.

ܨܳܪܐ ܪܫܘܝܐ ܠܒܐ: ܘܫܳܩܠ ܡܢܗ ܣܘܼܪ̈ܚܳܢܐ.

ܐܢ ܠܐ ܟܳܐܝܐ ܣܝܒܘܬܐ: ܠܐ ܡܙܕܰܓܪܐ ܛܰܠܝܘܼܬܐ.

ܐܢ ܠܐ ܢܳܗܡܐ ܟܐܢܘܬܐ: ܠܐ ܡܬܒܰܠܗܝܼܢ ܒܳܠܘ̈ܥܐ.

ܐܰܚܨܦ ܠܗ ܥܰܘܠܐ ܣܓܝ. ܕܥܰܠ ܟܠ ܬܪ̈ܥܝܢ ܗܐ ܩܐܡ.

ܠܐ ܗ̱ܘܐ ܟܝܬ ܥܰܡܢ ܡܰܩܪܒ: ܪܫܘܝܐ ܕܰܡܥܰܕܪ ܠܢ.

ܐܢ ܥܘܼܕܪܢܐ ܡܰܩܢܐ ܠܢ: ܠܘ ܟܘܼܐܪܐ ܡܰܠܒܫ ܠܢ.

ܒܡܶܠܟܐ ܕܰܡܠܐ ܥܘܼܕܪ̈ܢܐ: ܡܫܟܚ ܫܳܩܠ ܟܘܼܐܳܪܐ.

ܡܘܼܡܐ ܗܟܝܠ ܕܰܚܛܝܼܬܐ: ܡܶܬܟܰܐܰܪ ܨܝܕ ܚܰܛܳܝ̈ܐ.

ܟܕ ܗܕܡ̈ܐ ܡܬܓܰܙܪܝܼܢ: ܩܪܒܗ ܕܐܣܝܐ ܥܡ ܟܐܒܐ ܗ̱ܘ.

ܟܕ ܚܛܝܐ ܡܬܟܰܐܰܪ: ܩܪܳܒܗ ܕܩܘܫܬܐ ܥܡ ܥܰܘܠܐ ܗ̱ܘ.

ܒܝܼܫܐ ܗ̱ܘ ܡܰܣܒܰܪ ܠܢ ܗܕܐ: ܕܚܢܢ ܗ̱ܘ ܡܬܦܼܰܪܣܝܼܢܢ

ܕܐܝܟ ܕܡܰܥܪܩ ܠܢ ܡܼܢ ܨܥܪܐ: ܢܥܪܘܩ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܟܘܐܳܪܐ.

ܘܐܝܟ ܕܣܳܢܝܢܢ ܡܼܰܪܫܘܬܐ: ܢܰܡܕ ܗ̱ܘ ܡܼܢ ܦܘܼܪܣܳܝܐ.

ܡܰܣܢܐ ܠܢ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܐ: ܕܢܰܘܚܰܪ ܟܐܒܗ ܒܗܰܕ̈ܡܝܢ.

ܕܟܕ ܣܳܢܝܢܢ ܣܡܡ̈ܢܐ: ܢܩܘܐ ܠܗ ܒܢ ܟܘܪܗܢܗ.

ܡܓܰܪܶܐ ܠܢ ܒܐܝܢܐ ܕܰܪܫܳܢ: ܕܰܢܓܰܙܝܢ ܡܼܢ ܥܘܕܼܪ̈ܢܐ.

ܡܰܣܢܐ ܠܢ ܐܦ ܡܳܠܘ̈ܟܐ: ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܠܢ ܣܳܡܘ̈ܟܐ.

ܕܢܶܬܒܰܥ ܨܰܥܪܰܢ ܡܳܠܟ ܠܢ: ܕܢܶܣܓܐ ܨܰܥܪܰܢ ܒܝܬ ܕܝܢܐ.

ܗܘܝܘ ܡܰܚܛܐ ܘܡܟܰܣܐ: ܕܰܢܛܰܫܐ ܒܰܢ ܣܰܢܝ̈ܬܗ.

ܡܰܠܦ ܠܢ ܕܰܓܳܠܘܬܐ: ܕܬܗܘܐ ܠܡܘܼ̈ܡܰܘܗܝ ܬܰܚܦܺܝܼܬܐ.

ܡܰܠܦ ܠܢ ܐܦ ܪܳܡܘܼܬܐ: ܕܠܐ ܢܬܡܰܣܟܰܢ ܫܘܼܒܗܳܪܗ.

ܡܰܩܢܐ ܠܢ ܡܰܟܝܼܟܘܼܬܐ: ܕܢܡܙܘܓ ܡܶܪܬܶܗ ܒܚܰܠܝܘܼܬܐ.

ܡܰܩܦ ܫܘܼܩܪܗ ܠܰܫܪܳܪܐ: ܕܢܗܘܐ ܠܙܐܦܗ ܣܶܬܳܪܐ.

ܒܡܶܫܟܳܐ ܕܐܡܪܐ ܡܨܛܰܒܰܬ: ܕܠܐ ܬܦܪܘܕ ܡܢܗ ܥܳܢ̈ܐ.

ܬܘܳܬ ܢܦܫܐ ܕܐܝܟ ܡܰܚܙܝܼܬܐ ܗ̱ܝ: ܠܐ ܫܳܒܩ ܠܗܿ ܒܝܢܬܢ.

ܕܠܡܐ ܢܚܙܐ ܒܗܿ ܡܘ̈ܡܰܝܢ: ܘܢܡܪܘܩ ܡܢܢ ܣܰܢܝ̈ܳܬܗ.

ܙܩܝܼܦ ܗ̱ܘ ܠܘܩܒܠ ܡܰܪܫܘܼܬܐ: ܕܠܐ ܬܬܦܰܪܣܐ ܣܰܢܝܘܬܗ.

ܡܰܪܫܘܼܬܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ: ܠܣܰܢ̈ܝܳܬܗ ܐܝܟ ܡܰܚܙܝܼܬܐ.

ܩܰܫܝܘܬ ܠܒܐ ܡܰܩܢܐ ܠܢ: ܕܒܗܿ ܢܬܬܓܪ ܚܘܼܣܪ̈ܳܢܰܘܗܝ.

ܡܰܬܝܼܢܘܬܐ ܡܳܙܓ ܒܰܢ: ܕܢܰܓܪ ܪܘܚܢ ܨܝܕ ܥܰܡܠܗ.

ܡܰܪܳܚܘܼܬܐ ܡܰܩܢܐ ܠܢ: ܕܢܰܚܨܦ ܢܶܣܰܒ ܣܘܼܓܦܳܢܐ.

ܚܰܨܝܼܦܘܬܐ ܡܳܙܓ ܒܢ: ܕܠܐ ܢܶܒܗܰܬ ܡܐ ܕܰܟܐܰܘ ܒܰܢ.

ܥܪܝܼܡܘܬܐ ܬܘܒ ܡܰܠܦ ܠܢ: ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܢܚܛܐ ܐ̱ܢܫ.

ܠܰܡܠܝܼܠܘܬܐ ܢܳܓܕ ܠܢ: ܕܢܶܙܟܶܐ ܐ̱ܢܫ ܟܕ ܚܰܝܳܒܐ ܗ̱ܘ.

ܕܡܐ ܕܚܳܛܐ ܢܶܗܦܘܟ ܢܦܝܼܣ: ܘܡܐ ܕܐܰܣܟܠ ܢܶܦܘܩ ܪܘܚܐ.

ܕܒܰܦܝܳܣܗ ܐܦ ܒܰܥܒܳܕܗ: ܬܪܝܢ ܚܘܼܣܪ̈ܳܢܝܢ ܢܶܬܬܰܓܰܪ.

ܗܦܳܟ̈ܳܬܐ ܕܡ̈ܠܐ ܡܰܠܦ: ܕܠܡܐ ܢܚܘܒ ܟܕ ܡܫܬܐܠ.

ܕܡܐ ܕܰܚܛܝܢܢ ܒܰܥܒܳܕܐ: ܢܗܦܘܟ ܢܙܟܐ ܒܰܕܪܳܫܐ.

ܠܛܰܠܝܘܼܬܐ ܡܰܩܢܐ ܚܘܼܨܦܐ. ܘܠܣܝܒܘܬܐ ܣܘܼܪܳܕܐ

ܕܬܬܩܰܢܛ ܠܗܿ ܣܰܝܒܘܼܬܐ: ܕܠܐ ܬܶܟܐܶܐ ܒܗܿ ܒܛܰܠܝܘܬܐ.

ܠܡܰܪܳܚܐ ܡܰܠܦ ܨܰܥܪܐ: ܘܰܠܪܳܫܘܼܝܳܐ ܕܘܼܚܳܠܐ.

ܕܡܐ ܕܰܕܚܠ ܠܗ ܪܳܫܘܼܝܳܐ: ܠܐ ܢܬܐܣܐ ܣܳܪܘܼܚܐ.

ܗܐ ܡܰܣܢܐ ܠܢ ܟܰܣܝܐܝܬ: ܘܰܡܨܰܒܬ ܠܢ ܓܰܠܝܐܝܬ.

ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܩܒܪ̈ܐ ܢܕܝ̈ܕܐ: ܕܡܠܝܢ ܡܼܢ ܠܓܰܘ ܛܰܢܦܘܼܬܐ.

ܫܡ̈ܗܐ ܦܐܝ̈ܐ ܡܰܠܒܫ ܠܢ: ܥܒ̈ܕܐ ܣܢ̈ܝܐ ܡܰܩܢܐ ܠܢ.

ܒܰܫܡܳܗ̈ܐ ܨܝܕ ܝܡܝܼܢܐ: ܘܒܥܒ̈ܕܐ ܨܝܕ ܣܡܠܐ.

ܐܢ ܐ̱ܢܫ ܒܳܥܐ ܠܗ ܠܰܫܡܐ: ܗܿܘ ܝܰܩܝܼܪܐ ܕܣܝܼܡ ܥܠܝܢ.

ܡܫܟܚ ܠܗ ܕܐܝܟ ܬܰܚܦܝܼܬܐ ܗ̱ܘ: ܦܪܝܣ ܥܠ ܡܘ̈ܡܰܝܢ ܓܰܘ̈ܳܝܐ.

ܚܪ ܣܛܢܐ ܒܐܠܗܐ ܕܡܰܓܳܢ ܒܰܕܪ ܣܝܼܡ̈ܬܗ: ܦܰܬܚܗ ܒܝܫܐ ܒܝܬ ܓܙܗ.

ܘܡܰܓܢ ܕܳܪܐ ܩܶܢܝ̈ܢܘܗܝ.

ܠܚܰܕ ܝܗܒ ܠܗ ܪܡܘܬ ܪܘܼܚܐ: ܘܠܐܚܪܢܐ ܩܰܫܝܘܬ ܠܒܐ.

ܠܚܰܕ ܐܰܘܫܛ ܠܗ ܒܘܼܙܳܚܐ: ܠܚܰܒܪܗ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܘܼܝܳܩܐ.

ܠܚܰܕ ܐܠܦ ܥܳܫܘܼܩܘܼܬܐ: ܘܠܐܚܪܢܐ ܚܰܘܳܪܘܼܬܐ.

ܠܡܿܢ ܕܓܒܝܼܠܬܗ ܩܕܝܫܐ: ܚܡܝܪܐ ܩܰܠܝܠ ܡܰܘܙܦ ܠܗ.

ܘܕܰܦܠܚ ܕܰܟܝ ܬܰܪܥܝܼܬܗ: ܙܰܪܥܐ ܕܟܘ̈ܒܐ ܡܰܘܫܛ ܠܗ.

ܠܐܝܢܐ ܕܝܳܬܒ ܢܰܟܦܐܝܬ: ܡܰܘܬܶܒ ܠܗ ܙܰܠܝܠܐܝܬ.

ܠܐܝܢܐ ܕܩܐܡ ܛܒܐܝܬ: ܠܐܝ ܒܗ ܕܢܩܘܡ ܒܝܫܐܝܬ.

ܘܐܝܬ ܐܝܢܐ ܕܐܬܦܰܫܰܚ ܒܗ: ܘܐܰܒܗܶܬ ܬܡܢ ܨܢܥ̈ܬܗ.

ܙܳܟܐ ܘܟܳܐܦ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܐ: ܘܡܼܢ ܚܰܠܫ̈ܐ ܡܶܫܬܰܦܰܠ.

ܨܝܕ ܐܣܘ̈ܛܐ ܡܬܚܰܝܠ: ܘܡܼܢ ܨܝ̈ܡܐ ܡܶܫܬܰܦܰܠ.

ܨܳܠܐ ܦܰܚ̈ܘܗܝ ܒܟܠ ܓܰܒ̈ܝܢ: ܘܡܰܓܰܪ ܪܘܚܗ ܨܝܕ ܦܰܚ̈ܰܘܗܝ.

ܠܐ ܡܰܡܐܢ ܐܳܦܠܐ ܠܳܐܐ: ܕܰܢܚܰܠܦ ܦܰܚܘ̈ܗܝ ܟܠܫܥ.

ܪܶܒܘ ܦܰܚܝ̈ܢ ܨܳܠܐ ܠܗܿ: ܠܚܕܐ ܢܦܫܐ ܕܰܢܨܘܕܝܗܿ.

ܘܳܝܠܢ ܐܝܢܐ ܐܬܠܝܛܐ: ܩܐܡ ܥܰܡܰܢ ܒܰܐܓܘܼܢܐ.

ܠܢܨܝ̈ܚܐ ܕܝܢ ܛܘܒܝܗܘܢ: ܕܒܗ ܝܪܶܒܘ ܟܘܼ̈ܠܳܠܝܗܘܢ.

ܠܒܗ ܕܝܠܗ ܨܝܕ ܦܰܚ̈ܐ. ܕܝܠܢ ܕܝܢ ܨܝܕ ܩܢܝ̈ܢܐ.

ܗܰܘܢܗ ܕܝܠܗ ܨܝܕ ܢܫ̈ܒܐ: ܕܝܠܢ ܕܝܢ ܨܝܕ ܒܢܝ̈ܢܐ.

ܢܩܐ ܟܠܗ ܠܡܨܝܼ̈ܕܬܗ: ܘܬܰܪܥܝܼܬܰܢ ܨܝܕ ܢܶܨܒ̈ܬܐ.

ܢܰܦܫܢ ܥܰܢܝܐ ܒܢܶܨܒ̈ܬܳܐ: ܘܚܛܝܼܬܐ ܒܰܡܨܝܼ̈ܕܬܐ.

ܠܒܗ ܕܝܠܗ ܨܝܕ ܦܚ̈ܐ: ܕܝܠܢ ܕܝܢ ܨܝܕ ܡܳܡܘܢܐ.

ܠܝܬܘܗܝ ܠܗ ܥܰܡܠܐ ܥܰܡܠܐ ܗܫܐ: ܕܠܐ ܥܰܡܠܐ ܗܐ ܨܐܕ ܠܢ.

ܚܢܢ ܗ̱ܘ ܗܫܐ ܒܰܩܛܝܼܪܐ: ܥܐܠܝܼܢܢ ܠܡܨܝ̈ܕܬܗ.

ܥܡܰܠ ܘܰܙܪܰܥ ܒܢ ܣܛܢܐ: ܥܝ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܩܰܕܡܳܝܬ.

ܕܠܐ ܥܰܡܠܐ ܗ̱ܘ ܨܐܕ ܗܫܐ: ܕܰܥܝܳܕܢ ܗ̱ܘ ܨܐܕ ܠܢ.

ܘܳܝܠܢ ܐܝܟܐ ܐܬܬܰܗܝܢ: ܘܳܝܠܢ ܨܝܕ ܡܿܢ ܐܬܪܰܦܝܢ.

ܘܳܝܠܢ ܒܐܡܝܼܢܘܬܗ: ܛܘܒܐ ܠܢ ܒܰܡܚܝܼܠܘܬܗ.

ܟܡܐ ܕܨܢܝܼܥ ܒܝܫܐ ܒܨܰܝܕܗ: ܗܟܢܐ ܡܚܝܼܠ ܒܰܩܛܝܪܗ.

ܐܠܘ ܓܝܪ ܩܛܝܪܐ ܗ̱ܘܐ ܠܗ: ܠܐ ܣܢܝܼܩ ܗ̱ܘܐ ܥܠ ܦܘܪ̈ܣܐ.

ܦܘܪ̈ܣܘܗܝ ܕܝܢ ܐܦܝܣܘܢܢ: ܕܠܘ ܒܰܩܛܝܼܪܐ ܕܳܒܪ ܠܢ݂.

ܐܝܟܐ ܕܐܰܗܡܝܼܢ ܥܰܙܝܙܐ ܗ̱ܘ: ܘܐܝܟܐ ܕܨܰܠܝܼܢ ܚܰܠܳܫܐ ܗ̱ܘ.

ܡܰܣܩܳܢܐ ܪܒܐ ܬܰܩܢ: ܐܠܗܐ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ.

ܕܢܶܣܩܘܢ ܢܗܘܘܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܐ: ܪ̈ܘܚܳܢܐ ܐܝܟ ܥܶܠܝ̈ܐ.

ܒܟܠ ܕܰܪ̈ܓܝܢ ܡܰܣܩ ܛܒܐ: ܒܟܠ ܦܘܪ̈ܣܝܼܢ ܡܰܚܬ ܒܝܫܐ.

ܗܐ ܒܕܰܪܓܗܿ ܕܒܬܘܠܘܬܐ: ܒܬܘ̈ܠܐ ܡܰܣܩ ܠܫܡܝܐ.

ܗܐ ܒܕܰܪܓܗܿ ܕܩܕܝܼܫܘܬܐ: ܡܬܥܠܝܢ ܐܦ ܩܕܝ̈ܫܐ.

ܚܙܐ ܒܝܼܫܐ ܕܒܟܠ ܕܰܪ̈ܓܝܢ: ܦܰܓܪܐ ܣܳܠܩ ܠܫܡܝܐ.

ܗܐ ܬܳܠܐ ܒܗ ܟܠ ܝܘܩܪ̈ܝܢ: ܕܡܼܢ ܗܘ ܪܘܡܐ ܢܶܬܬܰܚܬܐ.

ܗܐ ܡܰܣܓܐ ܠܗ ܥܘܼܟܳܪ̈ܐ: ܕܢܬܕܘܕ ܡܼܢ ܡܰܪܕܝܬܗ.

ܫܳܪ̈ܥܬܐ ܒܕܪ̈ܓܐ ܥܳܒܕ: ܪ̈ܓܝܼܓܬܐ ܒܐܪܥܐ ܡܚܘܐ.

ܕܢܰܦܢܐ ܠܒܢ ܡܼܢ ܪܘܡܐ: ܕܒܥܘ̈ܡܩܐ ܕܐܪܥܐ ܢܚܘܪ.

ܠܐ ܙܪܝܼܥܝܼܢ ܒܚܰܕ ܒܪܢܫܐ: ܟܠܗܘܢ ܢܝ̈ܚܐ ܕܣܰܢ̈ܝܳܬܐ.

ܙܪܝܼܩܝܢ ܐܢܘܢ ܒܐܣܟܝܡ ܐܣܟܝܡ: ܟܠܗܘܢ ܒܟܠܗܿ ܐ̱ܢܫܘܬܐ.

ܙܪܥ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܒܪܘܝܐ: ܠܪ̈ܓܝܼܓܳܬܐ ܒܒܪܝܼܬܐ.

ܠܐ ܟܠܗܝܢ ܒܚܕ ܒܪܢܫܐ: ܕܠܐ ܢܐܒܕ ܠܗ ܒܪܢܫܐ.

ܐܦܠܐ ܡܼܢ ܟܠܗܝܢ ܪܰܚܝܩ: ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܒܰܛܝܠܐ.

ܒܪ̈ܓܝܼܓܬܐ ܡܬܒܰܩܝܐ: ܢܨܝܼܚܘܬܐ ܕܢܨܝܼ̈ܚܐ.

ܡܼܢ ܪܶܓܬܐ ܟܝܬ ܐܰܓܘܢܐ: ܘܡܼܢ ܐܰܓܘܢܐ ܟܘܼܠܳܠܐ.

ܙܪܝܼܩܝܼܢ ܐܢܘܢ ܢܝܳܚ̈ܐ ܗܟܝܠ: ܟܠܗܘܢ ܒܟܠܗܿ ܐܢܫܘܬܐ.

ܕܢܗܘܐ ܥܳܒܕ ܒܪܢܫܐ: ܐܰܓܘܢܐ ܒܓܰܘ ܪܥܝܳܢܗ.

ܐܝܬ ܕܰܡܢܳܚ ܒܐܣܘܛܘܬܐ: ܘܠܐ ܨܳܒܐ ܒܓܰܝܪܘܬܐ.

ܐܝܬ ܕܰܡܢܳܚ ܒܰܚܬܝܼܪܘܬܐ: ܘܠܐ ܨܳܒܐ ܒܓܰܢܳܒܘܼܬܐ.

ܐܝܬ ܕܰܙܟܶܐ ܒܪܶܓܰܬ ܕܗܒܐ: ܘܫܝܼܛܐ ܠܗ ܪܶܓܰܬ ܒܶܣܪܐ.

ܐܝܬ ܕܰܡܢܳܚ ܥܠ ܩܘܼܠܳܣܐ: ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܥܠ ܦܘܼܢܳܩܐ.

ܐܝܬ ܕܠܚܡܪܐ ܡܬܝܰܐܰܒ: ܘܐܝܬ ܕܠܚܘܼܬܪܐ ܡܬܝܰܐܰܒ.

ܐܝܬ ܕܪܰܚܝܼܩ ܡܼܢ ܓܰܘܪܐ: ܘܰܫܪܶܐ ܒܓܰܘܗ ܡܘܼܝܳܩܐ.

ܐܝܬ ܕܰܡܢܳܚ ܥܠ ܨܘܼܚܺܝܼܬܐ: ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܥܠ ܡܰܘܗܰܒܬܐ.

ܐܝܬ ܕܰܡܫܰܡܫ ܡܰܨܘܬܐ: ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܡܐܟܠܩܪܨܐ.

ܐܝܬ ܗ̱ܘ ܕܪܳܡ ܡܼܢ ܚܕ ܥܘܠܐ: ܘܒܐܚܪܢܐ ܡܛܰܒܰܥ ܟܠܗ.

ܐܝܬ ܕܰܚܣܝܼܟ ܡܼܢ ܚܕ ܡܘܡܐ: ܘܒܐܚܪܢܐ ܡܛܰܒܰܥ ܟܠܗ.

ܐܝܬ ܕܥܶܠܝ ܡܼܢ ܚܕ ܦܰܚܐ: ܘܰܫܕܐ ܒܐܚܪܝܢ ܓܘܼܡܳܨܐ.

ܕܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ: ܡܢܝ̈ܢܝܗܘܢ ܕܚܰܛ̈ܗܐ.

ܒܰܙܥܘܪܘܬܗܘܢ ܡܬܕܰܪܟܝܢ: ܐܦ ܣܳܟ̈ܝܗܘܢ ܣܓ̈ܝܐܐ.

ܟܠܡܕܡ ܒܰܙܥܘܼܪܘܼܬܐ ܗ̱ܘ: ܡܬܛܰܥܡܐ ܣܰܓܝܐܘܼܬܐ.

ܐܡܬܝ ܟܝܬ ܕܐܣܪ ܒܝܫܐ: ܠܒܪܢܫܐ ܒܰܪ̈ܓܝܼܓܳܬܐ.

ܒܐܝܕܐ ܕܰܡܢܳܚ ܐܳܣܪ ܠܗ: ܕܢܗܘܐ ܦܟܳܪܗ ܒܳܣܡ ܠܗ.

ܕܡܛܠ ܕܰܡܢܳܚ ܒܰܦܟܳܪܗ: ܠܐ ܫܳܪܐ ܦܟܳܪܗ ܡܢܗ.

ܘܒܝܕ ܕܐܣܝܪ ܒܰܢܝܳܚܗ: ܡܩܰܘܐ ܠܥܠܡ ܒܐܣܘܪܗ.

ܚܰܟܝܡ ܗ̱ܘ ܓܝܪ ܐܰܣܘܪܰܢ: ܕܐܝܟܢܐ ܘܰܒܡܰܢ ܢܐܣܘܪ.

ܝܳܕܥ ܓܝܪ ܕܐܢ ܐܳܣܪ ܠܢ: ܒܐܰܣܘܪܐ ܕܠܐ ܗܰܢܝ ܠܢ.

ܦܳܣܩ ܠܗ ܗܘܼ ܪܥܝܢܐ: ܠܐܰܣܘܪܗ ܡܶܢܗ ܒܰܥܓܰܠ.

ܠܟܠܢܫ ܐܳܣܪ ܒܢܝܳܚܗ. ܐܝܟܢܐ ܘܒܡܢ ܕܡܢܳܚ.

ܫܠܝܼܛܐ ܗ̱ܝ ܕܝܢ ܚܐܪܘܬܢ: ܕܐܣܘܪ̈ܝܗܿ ܬܶܦܣܘܩ ܡܢܗܿ.

ܒܐܣܘܪ̈ܐ ܕܐܣܟܝܡ ܐܣܟܝܡ: ܒܰܦܟܳܪ̈ܐ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ.

ܐܣܝܼܪܝܼܢܢ ܘܡܢܳܚܝܼܢܢ: ܦܟܝܼܪܝܼܢܰܢ ܘܰܚܬܺܝܼܪܝܢܢ.

ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܐܣܝܼܪ ܒܰܚܣܳܡܐ: ܒܝܕ ܕܒܓܰܘܪܐ ܠܐ ܐܰܣܝܼܪ.

ܣܳܒܪ ܠܗ ܣܰܟܠܐ ܕܰܫܪܐ ܗ̱ܘ: ܘܗܿܘ ܕܐܣܝܼܪ ܒܡܘܝܳܩܐ.

ܒܝܕ ܕܒܓܘ̈ܢܒܐ ܠܐ ܦܟܪܘܗܝ: ܣܳܒܪ ܠܗ ܕܐܦܠܐ ܦܰܟܪܘܗܝ.

ܓܚܶܟܢܰܢ ܟܠܢ ܚܕ ܥܠ ܚܕ: ܘܓܳܚܶܟ ܒܝܼܫܐ ܥܠ ܟܠܢ.

ܗܘܼ ܦܳܟܪ ܐܦ ܗܘܼ ܡܓܰܚܶܟ: ܕܢܣܰܒܪ ܠܢ ܕܐܦܠܐ ܐܰܣܪܰܢ.

ܠܐ ܡܥܳܩ ܒܝܼܫܐ ܥܠ ܗܕܐ: ܕܒܐܣܟܝܼܡ ܐܣܟܝܼܡ ܐܳܣܪ ܠܢ.

ܡܢܳܚ ܗ̱ܘ ܟܠܗ ܥܠ ܗܕܐ: ܕܰܒܡܶܕܡ ܡܶܕܶܡ ܐܰܣܪܰܢ.

ܒܟܠ ܦܘܼܪ̈ܣܺܝܢ ܗܕܐ ܒܳܥܐ: ܕܰܒܢܝܼܪܗ ܢܦܠܘܚ ܟܠܢܫ.

ܐܦ ܐܠܗܐ ܒܟܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ: ܢܝܪܗ ܣܐܡ ܥܠ ܟܠܢܫ.

ܦܰܠܓ ܓܝܪ ܘܰܬܩܰܠ ܛܥ̈ܢܐ: ܘܰܡܫܰܚ ܘܛܰܟܣ ܐܘ̈ܳܢܐ.

ܕܟܠܢܫ ܢܛܥܰܢ ܐܝܟ ܚܰܝܠܗ: ܟܕ ܪܳܕܐ ܠܐܝܢܐ ܕܰܡܨܶܐ.

ܠܢ ܗ̱ܘ ܡܳܕܝܢ ܡܬܒܰܥܝܐ: ܕܢܗܘܐ ܣܳܢ̈ܐܐ ܠܰ̇ܚܛܝܼܬܐ.

ܘܢܶܩܛܘܠ ܥܰܘܠܐ ܕܩܳܛܠ ܠܢ: ܒܣܰܝܦܐ ܕܕܰܟܝܘܬ ܪܶܥܝܳܢܰܢ.

ܢܫܕܐ ܡܢܢ ܟܠ ܝܘܼܩܪ̈ܝܼܢ: ܡܛܰܒܥܳܢܐ ܕܫܰܦܝܼܪ̈ܬܐ.

ܘܢܶܠܒܰܫ ܙܰܝܢܐ ܪܘܼܚܳܢܐ: ܠܘܩܒܰܠ ܚܰܫ̈ܐ ܡܕܰܘ̈ܕܳܢܐ.

ܥܒܼܪ ܠܗ ܠܠܝܐ ܕܰܚܛܝܼܬܐ: ܘܰܕܢܰܚ ܢܘܗܪܗ ܕܐܝܡܳܡܐ.

ܐܝܟ ܕܒܢܘܗܪܐ ܙܕܩ ܠܢ: ܠܡܛܟܣܘ ܗܰܠܟ̈ܬܰܢ.

ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܕܳܡܟܝܼܬܘܢ: ܚܰܛ̈ܝܐ ܒܫܶܢܬܐ ܕܥܰܘܠܐ.

ܩܘܼܡܘ ܦܶܨܘ ܝܘܩܪܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܟܘܢ: ܘܐܬܕܰܟܘ ܒܰܬܝܳܒܘܬܐ.

ܗܳܐ ܛܝܒܘܬܐ ܢܰܦܝܼܩܐ: ܒܰܒܥܳܬܐ ܕܥܶܪ̈ܒܐ ܕܐܒܰܕܘ.

ܦܢܰܘ ܨܐܕܝܗܿ ܘܐܬܟܰܫܦܘ ܠܗܿ: ܕܰܬܦܰܢܶܝܟܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. 

ܛܘܝܒܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


[1] ܡܐܡܪܐ ܗܢܐ ܠܩܺܝܼܛ ܘܰܢܣܝܒ ܡܼܢ ܟܬܒܐ ܕܡܐܡܪ̈ܐ ܕܒܳܥܘܬܐ ܕܢܝܢܘ̈ܝܐ ܘܕܰܒܬܘ̈ܠܬܐ. ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܚܘܕܪ̈ܐ ܥܰܬܝ̈ܩܐ ܕܥܕܬܐ ܕܡܰܕܢܚܐ ܒܠܥܕ ܫܘܼܚܠܳܦܐ. ܐܨܚܬܐ ܩܕܡܝܬܐ. ܚܬܝܡ ܒܡܘܨܠ ܫܢܬ ܐܨܠܓ ܒܡܛܒܥܬܐ ܐܬܘܪܝܬܐ ܕܩܫܝܫܐ ܝܘܣܦ ܕܩܠܝܬܐ. 


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com