ܬܰܚܢܰܢܬܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܬܰܚܢܰܢܬܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܐ

Malfono Yusuf Beğtaş

 

ܬܰܚܢܰܢܬܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܐ

«ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܠܗܰܘܢܝ ܬܪܽܘܿܨ ܘܗܰܕܳܐ ܠܡܶܟܬܰܒ. ܘܚܰܝܶܠ ܘܥܰܕܰܪ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܘܳܬ ܫܘܼܡܠܳܝܳܐ!» (ܒܪ ܥܒܪܝܐ: ܟܬܳܒܐ ܕܨܶܡܚ̈ܐ).

ܒܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܼ ܡܰܒܘܼܥܳܐ ܕܟܠ ܢܘܼܗܪܐ ܘܟܠ ܝܕܰܥܬܐ ܘܟܠ ܝܘܼܠܦܳܢܳܐ ܘܟܠ ܣܘܼܟܳܠܐ ܘܟܠ ܚܶܟܡܬܐ ܘܟܠ ܚܰܕܘܳܐ ܘܟܠ ܚܘܼܠܡܳܢܳܐ ܘܟܠ ܝܘܼܬܪܳܢܐ ܘܟܠ ܐܝܼܩܳܪܳܐ ܘܟܠ ܚܢܳܢܳܐ ܘܟܠ ܚܰܘܣܳܢܳܐ ܘܟܠ ܩܘܼܝܳܡܳܐ ܘܟܠ ܫܘܼܘܫܳܛܐ ܘܟܠ ܢܶܨܚܳܢܳܐ.

ܘܒܰܚܕܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܼ ܡܰܠܝܘܼܬܐ ܕܟܠ ܘܡܰܒܘܼܥܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܬܐ ܘܒܘܼܪ̈ܟܳܬܐ. ܘܡܶܢܳܟ ܡܶܫ̈ܬܰܐܠܳܢ ܘܡܶܢܳܟ ܡܶܬܢܰܣ̈ܒܳܢ!

ܒܪܰܡ ܒܪܶܕܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܠܰܝܬ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܪܰܒ ܡܼܢ ܟܝܳܢܳܐ ܡܠܺܝܼܠܐ ܗܳܢܳܐ ܕܬܶܩܢܰܬ ܪܰܒܘܼܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܝܼܬܐ.

ܨܒܽܘܼܬܐ ܬܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ  ܘܰܒܕܰܪܓܳܐ ܕܝܳܠܘܿܦܘܼܬܐ ܘܬܰܠܡܺܝܼܕܘܼܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ.

ܐܰܪܰܐ ܡܩܰܒܶܠ ܕܢܺܐܠܰܦ ܐܰܘ ܠܐ؟

ܐܰܪܰܐ ܚܦܺܝܼܛ ܘܟܰܫܺܝܼܪ ܒܰܒܥܳܬ ܝܕܰܥܬܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܳܐ ܐܰܘ ܠܐ؟

ܡܳܪܝ! 

ܟܽܠܰܢ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܣܢܺܝܼܩܺܝܼܢܰܢ ܕܰܢܫܺܝܼܓ  ܪܶܥܝܳܢܰܢ ܘܨܶܒܝܳܢܰܢ ܘܡܶܠܬܰܢ ܘܥܶܢܝܳܢܰܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܰܚܢܳܢܳܟ ܡܫܰܒܠܳܢܐ!

ܒܰܕ ܠܐ ܡܶܬܡܰܕܥܺܝܼܢܰܢ ܒܝܼܕܰܥܬܳܟ ܟܰܕ ܪܰܚܝܼܩܺܝܢܰܢ ܡܼܶܢ ܡܰܚܙܺܝܼܬܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܘܒܰܥܺܝܼܕܝܼܢܰܢ ܡܼܶܢ ܡܰܪܕܺܝܼܬܐ ܕܬܠܡܝܕܘܬܢ!

ܡܶܟܳܐ ܩܦܽܘܿܠ ܚܶܫܟܳܐ ܕܡܰܕ̈ܥܰܝܢ. ܕܢܶܢܗܰܪ ܒܳܟ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܚܢܰܢ ܠܰܢ ܒܡܰܚܙܝܼܬܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܠܫܘܼܡܠܳܝ ܥܒ̈ܳܕܐ ܕܟܺܐܢܘܼܬܐ! 

ܘܰܫܒܘܿܩ ܕܢܺܐܪܰܒ ܒܬܰܪܒܺܝܼܬܳܟ  ܘܒܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܳܟ. ܕܢܶܩܢܶܐ ܘܢܺܐܬܰܪ ܡܼܶܢ ܬܘܼܠܡܳܕܐ ܕܚܶܟܡܬܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܘܰܚܢܳܢܳܟ ܘܚܰܘܣܳܢܳܟ ܘܛܰܥܡܳܟ ܘܒܘܼܣܳܡܳܟ!

ܡܪܝ!

ܡܠܺܝ ܣܦܺܝܼܩܘܼܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ.ܘܫܰܡܠܐ ܒܨܝܼܪܘܼܬܰܢ ܒܚܰܘܣܳܢܳܟ. ܘܥܰܫܶܢ ܡܚܺܝܼܠܘܼܬܰܢ ܒܥܘܼܫܢܳܟ. ܘܰܥܨܘܿܒ ܘܰܐܣܳܐ ܫܘܼ̈ܚܢܰܝܢ ܒܐܳܣܝܘܼܬܳܟ. ܘܚܘܼܛ ܣܶܕ̈ܩܰܝܢ ܘܦܘܼ̈ܠܳܓܰܝܢ ܒܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ. ܘܣܘܼܓ ܬܘܼܪ̈ܥܳܬܰܢ ܒܐܘܼܡܳܢܘܼܬܳܟ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܩܳܪܝܳܐ ܣܢܺܝܼܩܘܼܬܰܢ ܒܰܫܦܝܼܥܘܼܬܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܩܘܼܡ ܡܼܶܢ ܡܰܦܘܼܠܬܰܢ ܡܫܰܚܩܳܢܝܼܬܐ!

:Tloyto d-Takhşefto (Kthobonoyo)

https://www.youtube.com/watch?v=OeWDsxzKH7w

:Tloyto d-Takhşefto (Surayt)

https://www.youtube.com/watch?v=g6e15BJMrrw

ܢܘܼܗܳܪܐ: ܟܶܬܒܶܬ ܘܰܬܠܺܝܼܬ ܨܠܘܼܬܐ ܗܳܕܐܒܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܡܰܬܰܝ ܒܝܘܼܡ ܚܰܕܒܫܰܒܐ ܕܟܳܐܢ 19 ܐܝܪ 2024ܘܗܺܝܼ ܗܳܕܐ ܫܰܡܠܺܝܼܬ ܒܥܘܼܙܳܙܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܕܰܟܪܝܼܟ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܼ ܘܠܰܒ̈ܢܰܝ ܠܘܺܝܬܝ ܒܰܙܒܰܢ ܣܳܥܘܿܪܘܼܬܰܢ.

ܐܰܝܟ ܕܝܼܕܝܼܥܳܐ: ܕܰܝܪܐ ܗܳܕܐ ܩܰܪܝܼܒܳܐ ܠܢܝܼܢܘܶܐ ܘܩܳܝܡܳܐ ܙܓܘܼܪܝܳܐ ܒܰܐܦ̈ܝ ܕܳܪ̈ܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܒܛܘܼܪܐ ܕܰܠܦܳܦ ܥܶܠܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܩܳܪܐ ܫܠܳܡܳܐ ܚܘܺܝܼܚܳܐ ܠܕܰܫܬܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ.

ܠܐ ܢܶܛܥܶܐ: ܒܶܠܥܳܕ ܥܰܡܠܐ ܘܠܐܘܬܐ܆ ܪܶܢܝܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܟܘܼܫܳܪܐ ܘܢܶܨܚܳܢܐ. ܘܠܰܝܬ ܥܰܡܠܐ ܘܰܬܥܳܫܳܐ ܐܰܟܺܝܼܦܳܐ ܕܠܐ ܢܳܩܦܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܨܠܚܳܢܘܼܬܐ.

ܒܣܰܒܪܐ ܕܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܬܐ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܐ.

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com