ܠܘܚ̈ܫܳܬܐ ܕܪܘܚܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܠܘܚ̈ܫܳܬܐ ܕܪܘܚܐ

Malfono Yusuf Beğtaş

 

ܠܘܚ̈ܫܳܬܐ ܕܪܘܚܐ

ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܿܰܢ ܪܽܘܼܚܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܒܺܝܼܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܪܘܼܚܳܢܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܬܬܰܪܕܶܐ ܘܡܶܬܕܰܪܰܓ ܘܡܶܬܢܰܦܰܩ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܼܬܳܐ. ܗܿܳܝ ܕܢܳܨܚܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܼܬܳܐ ܪܘܼܚܳܢܳܝܬܐ: ܫܰܪܝܼܪܘܼܬܐ ܡܥܰܠܰܝܬܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܘܠܰܝܬ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܡܫܰܝܢܳܐ ܡܼܶܢ ܥܘܺܝܼܪ̈ܳܬܐ ܘܰܙܠܺܝܼ̈ܡܳܬܐ ܣܛܰܪ ܡܼܶܢ ܬܰܪܒܺܝܼܬܗܿ ܘܡܰܪܕܺܝܼܬܗܿ.

ܪܘܼܚܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬܶܝܗܿ ܓܘܼܫܡܳܢܳܝܬܳܐ ܘܗܘܼܠܳܢܳܝܬܐ. ܘܰܡܚܰܪܪܳܐ ܟܿܠܳܢܳܐܝܬ ܡܼܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ  ܕܓܽܘܼ̈ܫܡܳܐ ܘܗܽܘܼ̈ܠܐ. ܘܢܳܒܥܳܐ ܘܐܳܬܝܳܐ ܡܼܶܢ ܚܰܝܠܐ ܒܳܪܽܘܿܝܳܐ ܘܰܐܠܗܳܝܳܐ. ܘܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܠܐ ܕܳܢܰܚ ܫܰܦܪܳܐ ܘܨܰܦܪܳܐ܆ ܘܐܳܦܠܐ ܨܳܡܰܚ ܬܪܺܝܨܳܐ ܘܫܰܦܺܝܼܪܳܐ ܐܶܠܐ ܒܬܘܼܩܦܳܐ ܪܝܼܫܳܝܳܐ ܘܥܶܠܳܝܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܼܬܗܿ. ܗܿܝ ܕܠܰܝܬܶܝܗܿ ܐܶܠܐ ܐܘܼܣܺܝܰܐ ܕܩܽܘܼܝܳܡܳܐ ܘܪܘܼܒܳܝܳܐ ܘܫܽܘܼܘܫܳܛܳܐ ܘܬܘܼܪܣܳܝܐ. ܘܰܫܒܺܝܼܠܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܕܫܽܘܼܚܳܢܳܐ ܘܫܽܘܼܝܳܢܳܐ ܘܟܽܘܼܢܳܟܳܐ ܘܪܘܼܟܳܟܳܐ ܘܫܘܼܩܳܝܳܐ ܘܕܽܘܼܟܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܩܶܐ ܦܪ̈ܺܝܼܫܶܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܘܓܳܡܪܳܐ ܘܨܳܡܚܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܫܰܪܺܝܼܪܬܳܐ ܕܝܳܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܘܼܬܳܐ ܪܣܺܝܼܟܬܳܐ: ܗܿܳܝ ܟܰܪ ܕܡܶܬܕܰܒܩܳܐ ܛܳܪܕܳܐ ܘܕܳܚܩܳܐ ܕܘܼܒܳܪ̈ܶܐ ܥܕܺܝ̈ܠܐ ܘܚܽܘܼ̈ܫܳܒܶܐ ܡܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܼܩܳܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܪܣܳܐ ܐܳܦܠܐ ܡܶܬܢܰܨܚܳܐ ܬܰܪܥܺܝܼܬܗܿ ܕܪܽܘܼܚܳܐ ܐܶܢ ܠܐ ܡܶܬܢܰܩܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܼܶܢ ܛܘܼܠܫܳܐ ܘܰܫܥܺܝܼܢܳܐ ܕܝܰܨܪ̈ܶܐ ܐܶܢ̈ܢܳܝܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܢܝܳܐ ܐܶܠܐ ܒܡܰܕܥܳܐ ܫܰܠܡܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܬܰܚܰܡ ܒܐܰܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܩܰܠ̈ܒܶܐ ܢܩܺܝ̈ܒܶܐ ܘܡܰܬܩ̈ܳܠܐ ܨܠܺܝܼ̈ܚܶܐ ܕܕܽܘܼܟܬܳܢܳܝܽܘܼܬܐ ܘܐܰܬܪܳܢܳܝܽܘܼܬܳܐ. ܘܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܬܦܓܶܕ ܙܰܘܥܳܐ ܣܰܩܽܘܼܒܠܳܝܳܐ «ܓܰܘܳܝܳܐ» ܕܰܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ ܦܠܺܝܼܓܬܳܐ ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܢܽܘܼܗܪܳܐ ܫܰܝܢܳܝܳܐ ܕܣܽܘܼ̈ܟܳܠܶܝܗܿ[1] ܓܳܡܽܘܿܪ̈ܶܐ ܘܰܡܡܰܠܝ̈ܢܶܐ. ܗܿܳܢܽܘܢ ܕܒܰܙܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܫܰܟܢܺܝܼܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܼܣܳܡܳܐ. ܕܡܰܥܒܕ̈ܳܢܺܝܼܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܿܳܝ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܘܐܳܦܠܐ ܦܳܛܪܺܝܢ. ܘܣܺܝܼܡܬܳܐ ܕܝܽܘܼܬܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܰܣܓܶܝܢ ܚܰܝܠܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܛܳܒܘܼܬܐ. ܘܒܰܕܡܘܼܬ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܰܙܘ̈ܳܕܶܐ ܐܶܢܘܿܢ ܠܚܳܙܽܘܿܩܳܐ ܒܡܰܪܕܺܝܼܬܐ ܕܐܘܼܪܚܳܐ. ܘܥܳܛܦܺܝܼܢ ܘܰܡܥܰܛܦܺܝܢ ܬܪܺܝܼܨܘܼܬܳܐ ܘܬܰܡܺܝܼܡܽܘܼܬܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܠܘܳܠܝ̈ܳܬܐ ܕܕܰܪܓܳܐ ܘܐܰܩܡܳܐ. ܘܡܳܠܶܝܢ ܣܦܺܝܼ̈ܩܳܬܐ ܘܰܡܥܰܫܢܺܝܢ ܡܚܺܝܼ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܰܡܬܰܪܣܶܝܢ ܘܰܡܪܰܒܶܝܢ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܡܝܰܬܪܺܝܼܢ ܠܚܰܝܠܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܡܫܰܘܬܦܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܢܰܨܰܚ ܒܚܺܐܪܘܼܬܳܐ ܡܳܪܰܬ ܡܫܰܐܠܘܼܬܐ ܘܰܒܛܝܼܠܘܼܬܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܒܗܽܘܿܢ ܚܢܳܝ̈ܶܐ ܣܩܺܝܼܪ̈ܶܐ ܘܢܺܝܼ̈ܫܶܐ ܩܨܺܝ̈ܨܶܐ. ܘܛܳ݁ܥܢܺܝܼܢ ܒܓܰܘ̈ܝܳܬܗܽܘܿܢ ܪ̈ܶܡܙܶܐ ܡܨܰܝ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܡܫܰܒ̈ܠܳܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܪܰܡ ܠܒܺܝܼܫܺܝܢ ܠܦܽܘܼܬܳܝܘܼܬܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܺܝܼܬܐ. ܘܩܳܢܶܝܢ ܚܰܝܠܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐ ܕܰܛܡܺܝܼܪ ܗ̱ܘ ܒܕܘܼܒܳܪ̈ܶܐ ܦܨܺܝܼ̈ܚܶܐ ܘܗܘܼ̈ܦܳܟܶܐ ܒܪ̈ܺܝܼܟܶܐ ܗܿܢܽܘܢ ܕܡܶܫܬܰܪܫܺܝܼܢ ܡܼܶܢ ܡܰܕܥܳܢܳܝܘܼܬܳܐ ܚܠܺܝܼܡܬܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܡܳܪܰܥ ܘܡܶܬܟܪܰܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܓܰܘܳܐ ܟܰܪ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܡܫܺܝܼܢ ܬܰܪܥܺܝܼܬܳܢܳܐܝܬ ܣܘ̈ܟܳܠܶܝܗܿ ܦܪ̈ܺܝܼܫܶܐ ܕܪܽܘܼܚܳܐ.

ܒܰܕ ܐܰܟܡܳܐ ܕܓܰܠܝܳܐ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐ ܬܳܩܢܺܝܼܢ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܬܛܰܘܪܺܝܢ ܐܶܠܐ ܒܣܽܘܼ̈ܟܳܠܰܝܗܽܘܢ ܗܿܳܢܽܘܢ ܕܢܳܒܥܺܝܼܢ ܡܼܶܢ ܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ  ܐܠܗܳܝܳܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܐ ܨܳܡܰܚ ܘܢܳܨܰܚ ܐܶܠܐ ܒܡܘܼܠܳܝܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ ܗܿܳܝ ܕܐܺܝܼܬܶܝܗܿ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܢܘܼܗܪܳܐ. ܘܝܼܩܰܪܬܳܐ ܘܫܘܼ̈ܬܳܐܣܶܐ ܡܕ̈ܝܼܢܳܝܶܐ ܘܐܘܼܡ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܘܥܺܕ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܠܐ ܬܳܩܢܺܝܼܢ ܐܶܠܐ ܒܗܽܘܿܢ ܘܰܒܚܺܝܠ ܢܽܘܼܗܪܗܽܘܿܢ ܘܢܽܘܼܗܳܪܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܟܳܫܪܺܝܢ ܐܳܦܠܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܝܰܩܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܼܬܐ ܘܰܬܪܺܝܼܨܘܼܬܳܐ ܘܰܚܦܺܝܼܛܽܘܼܬܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܘܼܬܳܐ ܘܚܰܘ̈ܩܶܝܗܿ ܐܶܠܐ ܒܬܘܼܓܳܪܗܘܿܢ ܘܫܘܼܡܳܫܗܘܢ ܟܰܣܝܳܐܝܬ ܘܓܰܠܝܳܐܝܬ.

ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܪܽܘܼܚܳܐ ܡܿܰܢ ܩܳܢܶܝܢ ܩܰܘܡܳܐ ܘܦܰܘܫܳܐ ܘܟܘܼܬܳܪܳܐ ܩܒܺܝܼܥܳܐ. ܘܚܰܝܠܳܐ ܚܺܝܼܨܳܐ ܘܡܶܬܥܰܙܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐ. ܘܡܶܬܦܰܢܰܩ ܒܗܽܘܿܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܩܳܠܐ ܕܰܥܒܳܕܶܗ ܥܳܠܐ ܝܰܬܺܝܼܪ ܡܼܶܢ ܩܳܠܐ ܕܡܶܠܬܰܗ. ܒܰܕ ܨܰܘܒܳܐ ܘܥܒܳܕܗܽܘܢ ܐܰܡܝܼܢܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܐܶܠܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܪܶܡܙܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܕܐܳܡܰܪ: «ܟܠ ܐ̱ܢܳܫ ܓܶܝܪ ܕܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܐܳܒܝ ܕܒܰܫܡܳܝܳܐ܆ ܗܽܘܼܝܽܘ ܐܳܚܝ ܘܚܳܬܝ. ܘܐܶܡܝ» (ܡܬܝ 12: 50). ܘܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܦܫܺܝܼ̈ܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܕܡܽܘܼܟܳܟܳܐ ܘܡܰܟܺܝܼܟܽܘܼܬܐ. ܒܪܰܡ ܪܰܒܰܬ ܥܰܣ̈ܩܺܝܼܢ ܠܚܰܫܺܝ̈ܟܶܐ ܗܿܳܢܽܘܿܢ ܕܥܳܡܪܺܝܼܢ ܘܚܳܐܝܢ ܒܒ̈ܳܬܐ ܚܶܫܽܘܼ̈ܟܶܐ ܕܛܺܝܼܢܳܐ. ܘܗܰܘܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܦܘܿܩ ܡܼܶܢ ܛܺܝܼܢܳܐ ܘܚܶܫܘܼܟܳܐ ܕܰܟܪܺܝܼܟ ܐܶܠܐ ܕܢܶܥܘܼܠ ܒܢܺܘܼܗܪܳܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ ܕܪܽܘܼܚܳܐ ܘܢܶܬܚܰܦܰܛ ܕܢܰܕܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܚܫܰܒܬܗ ܘܰܢܫܰܡܠܐ ܐܶܢܽܘܢ ܣܽܘܼܥܪܳܢܳܐܝܼܬ. ܒܰܕ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܘܐܳܦܠܐ ܪܳܥܶܝܢ ܒܰܬܪܰܝܳܢܘܼܬܐ ܗܿܳܝ ܕܡܰܘܠܕܳܐ ܣܰܩܽܘܼܒܠܳܝܽܘܼܬܐ ܘܰܦܠܺܝܼܓܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܳܬܳܐ. ܕܡܶܬܬܰܫܩܶܝܢ ܒܰܚ̈ܢܳܝܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܚܰܝܕܳܐ ܘܰܒܫܰܘܝܘܼܬܐ ܬܰܪܥܺܝܼܬܳܢܳܝܬܐ. ܡܶܟܳܐ ܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܡܼܶܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܶܫܽܘܼ̈ܟܬܳܢܶܐ ܐܶܠܐ ܡܶܣ̈ܬܰܟܠܳܢܶܐ ܘܦܰܛ̈ܢܳܐ ܘܰܣܦܺܝܼܪ̈ܶܐ ܘܰܥܪ̈ܺܝܼܡܶܐ ܗܿܳܢܽܘܢ ܕܐܰܡܝܼܢܳܐܝܼܬ ܝܳܨܦܺܝܼܢ ܕܢܶܣܶܦܪܽܘܢ ܝܰܬܝܼܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܢܶܡܠܽܘܢ ܒܨܺܝܼܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܨܘܼܝ̈ܳܒܶܐ ܕܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. 

ܘܟܰܕ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܳܐ ܪܳܥܶܐ ܘܐܳܦܠܐ ܨܳܒܶܐ ܐܶܠܐ ܒܗܽܘܿܢ ܘܰܒܕܺܝܠܗܽܘܿܢ ܡܶܛܽܠ ܗܶܢܝܳܢܳܐ ܦܰܪܨܽܘܼܦܳܝܳܐ ܘܝܽܘܼܬܪܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ. ܕܥܶܠܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܪܺܝܼܫܳܝܬܐ ܕܚܘܼ̈ܦܳܛܶܐ ܘܫܘܼܘ̈ܫܳܛܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܝܶܐ. ܒܪܰܡ ܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܗܿܰܘ ܕܚܳܫܶܒ ܗܽܘܼ ܠܶܗ ܕܐܺܝܼܬܰܘܗܝ ܡܰܠܝܳܐ ܣܦܳܐ ܠܰܣܦܳܐ ܘܫܳܦܰܪ ܠܢܰܦܫܶܗ܆ ܠܐ ܡܶܬܪܟܶܢ ܕܠܺܝܼܠܐܺܝܬ ܠܣܽܘܼ̈ܟܳܠܐ ܪ̈ܶܥܝܳܢܳܝܶܐ ܚܰܕ̈ܬܐ «ܕܪܽܘܼܚܳܐ» ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܘ ܚܰܝܠܗܽܘܿܢ ܡܢܰܦܨܳܢܳܐ ܗܿܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܪܡܳܢܳܐ ܪܺܝܼܫܳܝܳܐ «ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ» ܕܡܰܪ̈ܥܶܐ ܓܽܘܼ̈ܫܡܳܢܳܝܶܐ ܘܟܽܘܼܪ̈ܗܳܢܶܐ ܟܢܘܼ̈ܫܝܳܝܶܐ. ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܐܳܦܶܢ ܐܰܠܝܼܨܳܐܝܼܬ ܘܰܩܛܺܝܪܳܐܝܬ ܢܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܣܪܽܘܿܦ ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܳܗܿ ܒܰܕܡܽܘܼܬܐ ܕܟܳܟ̈ܠܳܬܐ ܘܣܦ̈ܝܳܐ[2] ܕܟܳܬܒܳܐ ܨܶܒܥܳܐ ܒܪܺܝܼܟܬܐ ܕܐܳܣܝܳܐ ܡܗܺܝܼܪܳܐ ܘܰܒܚܺܝܼܪܳܐ!

ܘܟܰܕ ܐܶܢܳܐ ܪܡܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܪܰܗܝܳܐܝܬ ܘܪܰܘܝܳܐܝܬ ܒܚܰܝܠܐ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܣܽܘܼ̈ܟܳܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܺܝܼ ܡܶܢܫܶܠܝ ܩܳܠܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܩܳܠܐ ܒܰܣܺܝܼܡܳܐ ܕܰܠܡܰܚܣܶܢ ܡܶܫܬܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܩܪܺܝܼܚ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܐ ܗܳܢܳܐ ܒܪܰܡ ܨܰܘܬܶܗ ܪܟܺܝܼܢ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܚܰܒܝܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܚܽܘܼܫܝܳܐ ܕܪܽܘܼܚܳܐ. ܗܿܝ ܕܒܳܥܝܳܐ ܕܬܶܠܚܘܿܫ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܩܳܠܗܿ ܠܐ ܫܡܺܝܼܥܳܐ. ܘܫܰܪܝܰܬ ܠܡܶܠܚܰܫ ܘܰܠܡܶܠܚܰܫ.... ܘܒܳܬܰܪ ܢܘܼܓܪܳܐ ܡܢܺܝܼܚܳܢܳܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܓܶܢܒܶܬ ܣܘܼܦܩܳܢܳܐ ܕܐܶܓܰܫܶܡ ܫܰܪܝܼܪ̈ܳܬܗܿ ܓܳܡܽܘܿܪ̈ܳܬܐ ܘܡܰܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܛܠܗܳܕܐ ܫܰܡܺܝܬ ܐܶܢܶܝܢ «ܠܽܘܼܚ̈ܫܳܬܐ ܕܪܽܘܼܚܳܐ». ܗܺܝܼ ܗܳܕܶܐ ܥܶܒܕܶܬ ܘܟܶܬܒܶܬ ܠܦܽܘܼܬ ܫܰܒܪܽܘܼܬܝ ܝܕܰܥܬܝ ܠܝܘܼܬܪܳܢܳܐ ܕܠܫܳܢܳܢ ܘܰܠܟܠܡܰܢ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܼܪܝܳܝܳܐ ܣܦܺܝܪܳܐ ܘܫܺܝܼܬܳܢܳܝܳܐ.

ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܘ ܩܳܪܽܘܿܝܳܐ ܕܦܘܼܪܫܳܢܳܐ! ܓܶܕ ܢܶܩܪܶܐ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܽܘܼܚ̈ܫܳܬܐ ܕܰܥܠܳܝܗܶܝܢ ܛܳܦܰܬ ܡܶܠܬܳܐ.  

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܚܘܼܒܳܐ ܡܿܰܢ ܢܽܘܼܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܪܽܘܼܚܳܐ. ܘܝܼܺܕܥܬܳܐ ܕܶܝܢ ܢܘܼܗܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܗܰܘܢܳܐ. ܘܠܐ ܝܳܪܒܳܐ ܘܐܳܦܠܐ ܣܳܓܝܳܐ ܦܳܪܘܿܫܘܼܬܳܐ ܕܚܰܘܣܳܢܳܐ ܐܶܠܐ ܒܰܢܗܽܘܿܪ ܗܰܘܢܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܰܒܫܘܼܪܬܳܚܳܐ ܕܢܽܘܼܗܪܳܐ ܐܠܗܳܝܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ....

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܢܳܩܶܠ ܐܘܼܪܚܳܟ ܩܽܘܼܒܳܠܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܩܘܼܪܳܒܳܐ ܕܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܬܰܘܕ̈ܝܳܬܐ ܘܬܰܗ̈ܢܝܳܬܐ ܠܡܰܨܠܰܚ̈ܢܶܐ ܘܡܰܟܫܰܪ̈ܢܐ. ܒܰܕ ܠܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܬܬܰܪܥܺܝܼܢ ܦܘܼܪ̈ܫܳܢܐ ܕܪܽܘܼܚܳܐ ܐܶܠܐ ܒܬܰܪܒܺܝܼܬܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܒܝܽܘܼܠܦܳܢܳܐ ܚܠܺܝܼܡܳܐ ܕܪܰܚܺܝܼܩ ܡܼܶܢ ܐܰܕ̈ܫܰܝ ܫܽܘܼܥܠܳܝܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗܿܰܘ ܗ̱ܘܼ ܕܐܶܫܟܰܚ ܐܘܼܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ «ܠܒܰܝܬܶܗ ܓܰܘܳܝܳܐ» ܟܰܕ ܟܢܺܝܼܫ ܘܰܚܡܺܝܼܡ ܘܰܒܗܺܝܼܠ ܒܦܰܘܫܳܐ ܘܩܘܼܘܳܝܳܐ ܕܬܰܡܳܢ. ܘܝܳܕܥ ܥܰܘܠܳܐ ܒܪܰܡ ܡܶܬܟܠܶܐ ܘܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܼܬ ܒܫܶܡܥܳܐ ܕܩܳܠ ܬܺܐܪܬܳܐ ܕܣܰܪܺܝܼܟܳܐ ܒܣܽܘܼ̈ܟܳܠܝܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܼܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܼܨܽܘܼܬܐ ܪܣܺܝܼܟܬܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܡܕܰܘܶܕ ܘܰܡܛܰܪܶܦ ܘܡܰܚܣܰܪ ܐܰܝܟ ܕܝ̈ܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ ܘܕܘܼܪ̈ܟܳܢܶܐ ܐܰܡܽܘܼ̈ܡܳܝܶܐ ܡܰܫܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܡܩܺܝܼܡܺܝܢ ܫܘܼܪ̈ܶܐ ܗܰܘ̈ܢܳܢܳܝܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܐܶܠܐ ܡܘܼܬܳܠܳܝܬܐ ܗܿܰܘ ܡܳܐ ܕܡܶܣܬܥܰܪ ܘܡܶܫܬܰܡܠܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܕܪܟܳܢܘܼܬܐ ܣܘܼܟܳܠܳܝܬܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܬܰܪܥܺܝܼܬܳܐ ܡܣܺܝܼܡܳܢܺܝܬܳܐ «ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܛܳܒܽܘܼܬܐ» ܢܳܛܪܳܐ ܠܬܘܼܩܳܢܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܠܗܰܠ ܕܳܚܩܳܐ ܠܡܰܪ̈ܥܳܐ ܘܟܺܐܒ̈ܐ ܡܼܢ ܟܘܳܪ̈ܶܐ[3] ܕܓܽܘܼܫܡܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܛܰܪ ܟܘܳܪ̈ܰܝܟ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܩܰܝܛܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܦܨܺܝܼܚܳܐ ܘܣܰܬܘܳܟ ܒܪܺܝܼܟܳܐ!

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܢܳܛܰܪ ܚܰܕܘܳܐ ܪܘܺܝܼܙܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܼܬܐ ܡܥܰܦܩܳܢܝܼܬܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܐ ܬܳܩܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܠܐ ܕܢܶܠܒܘܿܟ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܘܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܢܶܪܚܘܿܩ ܡܼܶܢ ܗܿܳܢܽܘܢ ܕܠܺܝܼ̈ܚܶܐ ܘܰܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܝܰܨܪ̈ܶܝܗܿ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܐ ܡܶܬܩܢܶܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܫܬܰܟܰܢ ܒܽܘܼܝܳܢܳܐ ܪܘܼܺܝܚܳܐ ܐܶܠܐ ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܳܐ. ܒܰܕ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܦܘܼܪܫܳܢܳܐ ܐܶܣܦܽܘܓܰܐ ܐܝܼܬܰܘܗܝ ܕܰܡܟܰܦܰܪ ܠܐܰܒܩܳܐ ܡܰܕܥܳܢܳܝܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܦܟܺܝܼܪ ܗ̱ܘ ܫܶܡܥܳܐ ܕܥܰܛ̈ܠܰܝ ܠܶܒܳܐ ܡܼܢ ܒܘܼܝܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ. ܘܣܘܼܓܰܐܬ ܒܡܰܕܫܳܢܘܬܐ[4] ܩܳܝܡܝܼܢ. ܕܚܳܙܶܝܢ ܘܫܳܡܥܺܝܼܢ ܘܥܳܒܪܺܝܢ ܟܰܕ ܠܐ ܡܳܐܢܳܐ ܠܗܽܘܢ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܦܽܘܼܪ̈ܫܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܶܐ ܛܳܥܢܺܝܼܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ ܕܛܘܼܟܳܣܳܐ ܣܢܺܝܼܩܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܒܺܝܼܥ ܗ̱ܘܼ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܟܿܠ. ܘܗܿܰܘ ܕܰܡܕܰܠܩܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܩܽܘܼܒܠܳܝܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܛܘܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܠܗܳܝܳܐ. ܒܰܕ ܟܿܠ ܐ̱ܢܳܫ ܣܢܺܝܼܩ ܗ̱ܘܼ ܠܐܚܪܺܢܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܩܘܼܝܳܡܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܡܰܢ ܕܣܳܦܶܩ ܠܢܰܦܫܶܗ ܒܶܠܥܳܕ ܣܘܼܝܳܥܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. 

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܣܦܺܝܼܩ ܗ̱ܘܼ ܘܰܣܟܺܝܼܪ ܓܰܙܳܐ ܕܛܘܼܟܳܣܳܐ ܣܢܺܝܼܩܳܐ ܠܗܿܰܘ ܕܠܳܐ ܦܳܠܰܚ ܒܚܽܘܼܒܳܐ ܦܨܺܝܼܚܳܐ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܚܘܺܝܼܚܳܐ ܕܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܐ ܢܳܨܰܚ ܛܘܼܟܳܣܳܐ ܣܢܺܝܼܩܳܐ ܘܐܳܦܠܐ ܟܳܫܪܳܐ ܛܳܒܬܐ ܒܰܪܡܳܝ ܚܽܘܼ̈ܒܠܐ ܘܰܕܝܳܫܳܐ ܕܐܺܝܩܳܪܳܐ «ܕܩܰܪܺܝܼܒܳܐ» ܒܥܽܘܼܕܪܳܢܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܣܢܺܝܼܩܘܼܬܐ ܘܰܒܨܺܝܼܪܽܘܼܬܳܐ..

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܰܬܠܳܬܐ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܡܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ. ܐܳܕܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܳܙܶܠ ܠܣܽܘܼܡܣܳܡܳܐ. ܘܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܬܬܰܘܒܰܠ ܠܣܽܘܼܡܣܳܡܳܐ. ܘܗܿܰܘ ܬܠܝܼܬܳܝܳܐ ܡܰܩܶܢܛܳܢܐ ܗ̱ܘ ܘܡܰܚܣܪܳܢܳܐ. ܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܣܘܼܡܣܳܡܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܦܽܘܼܪ̈ܫܳܢܶܐ ܘܦܽܘܼܣ̈ܩܳܢܶܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܢܘܼܗܪܳܐ ܐܢܘܢ. ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܢܘܼܗܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܝܳܐ ܐܠܐ ܒܡܰܕܥܳܐ ܐܠܗܳܝܳܐ..

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܡܶܬܥܰܪܩܰܠ ܘܡܶܬܥܰܣܰܩ ܦܘܼܓܳܕܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ «ܝܳܬܳܢܳܝܳܐ» ܟܰܪ ܕܠܰܝܬ ܨܶܡܚܳܐ ܘܢܘܼܗܪܳܐ ܕܪܽܘܼܚܳܐ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܝܗܿ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܐ ܡܳܛܐ ܠܢܺܝܼܫܳܐ ܡܩܰܒܠܐ ܘܰܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܡܺܝܼܣܳܐ ܘܡܰܟܺܝܼܟܳܐ ܘܡܰܪܕܘܼܬܳܢܳܝܳܐ. 

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܐ ܡܳܛܐ ܠܫܽܘܼܘܫܳܛܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ «ܕܝܳܬܐ» ܐܠܐ ܗܰܘ ܕܚܳܟܶܡ ܫܒܺܝ̈ܠܐ ܘܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܕܫܽܘܼܚܠܳܦܳܐ ܘܫܽܘܼܓܢܳܝܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܪܰܒ ܡܼܶܢ ܫܰܝܢܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ܆ ܗܝܼ ܗܳܟܘܳܬ ܠܰܝܬ ܐܳܦ ܙܳܟܘܼܬܐ ܕܪܰܒܳܐ ܡܼܶܢ ܗܿܳܝ ܓܰܘܳܝܬܐ. 

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܫܽܘܼܚܠܳܦܳܐ. ܡܶܟܳܐ ܠܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܬܶܗܘܳܐ ܥܰܛܠܐ ܘܥܰܣܩܳܐ ܘܩܰܫܝܳܐ. ܘܗܺܝܼ ܗܳܕܶܐ ܡܰܘܬܪܳܐ ܠܳܟ ܟܰܕ ܡܰܘܒܶܫ ܐ̱ܰܢܬ ܩܶܒܝܳܐ ܕܦܽܘܼܚܳܡܳܐ ܕܚܰܣܳܡܽܘܼܬܳܐ ܘܚܳܣܽܘܿܕܘܼܬܳܐ ܘܝܰܥܢܽܘܼܬܳܐ: ܡܰܘ̈ܠܕܳܢܶܐ ܕܡܶܬܒܰܐܫܳܢܽܘܼܬܐ!  

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܫܰܪܰܪ ܢܰܦܫܳܟ ܠܘܼܩܕܰܡ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܕܬܶܡܨܶܐ ܒܳܬܪ ܒܳܬܰܪ ܘܢܺܝܼܚ ܘܢܺܝܼܚ ܠܰܡܫܰܝܳܢܘ ܠܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܩܽܘܼܫܬܳܐ. ܒܰܕ ܐܰܡܺܝܼܪܳܐ: «ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܝܢܳܐ ܡܰܘܬܪܳܢܳܐ ܛܳܒ ܡܼܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐ.»

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܚܽܘܼܬ ܡܼܶܢ ܛܽܘܼܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܥܰܣ̈ܩܶܐ ܕܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܳܐ ܘܝܼܺܨܰܦ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܝܬ ܕܬܶܥܡܰܕ ܘܬܶܣܚܶܐ ܒܢܰܗܪܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܘܒܰܣܝܼܡܳܐ ܕܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܳܐ[5].

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܚܽܘܼ̈ܫܳܒܰܝܟ ܐܶܢܳܢ̈ܢܳܝܶܐ ܘܕܽܘܼܒܰܪ̈ܰܝܟ ܡܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܕܰܗܢܽܘܿܢ ܘܢܶܬܪܰܟܟܽܘܿܢ (ܐܰܘ ܢܶܬܚܰܠܡܽܘܿܢ) ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܼܬܳܟ ܘܺܝܕܰܥܬܳܟ ܘܝܽܘܼܠܦܳܢܳܟ ܘܬܰܪܒܺܝܼܬܳܟ. ܘܶܐܠܐ ܠܐ ܣܳܠܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܣ̈ܩܳܢܶܐ ܕܟܘܼܫܳܪܳܐ ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ..

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܡܰܪܕܝܼܬܳܟ ܡܶܬܢܰܩܠܐ ܘܡܶܫܬܰܘܝܳܐ ܠܦܽܘܼܬ ܬܰܪܥܺܝܼܬܟ ܘܬܰܪܒܺܝܼܬܳܟ ܘܬܰܪܕܝܼܬܟ[6].

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܩܰܘܶܐ ܒܳܝܫܳܐ ܘܫܰܦܠܳܐ ܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ ܪܚܘܿܩ ܡܼܶܢ ܚܰܘܓܳܐ ܘܣܰܘܓܳܐ ܘܚܰܘܒܳܐ ܕܚܽܘܼ̈ܫܳܒܶܐ ܡܪ̈ܺܝܡܳܢܶܐ: ܕܠܺܝܼ̈ܚܶܐ ܘܰܫܓܺܝ̈ܫܶܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܥܰܪܝܳܐ ܘܫܰܒܝܳܐ ܘܰܟܕܺܝܼܢܳܐ ܕܝܰܨܪ̈ܶܐ ܐܶܢܳܢ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܘܡܶܬܬܰܚܰܡ ܕܰܪܓܳܝܳܐ ܗܿܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܫܰܡܠܐ ܘܳܠܝ̈ܬܳܐ ܕܫܶܕܬܶܗ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܪܘܼܚܳܐ ܕܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ!

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܗܰܘ ܕܚܳܡܰܥ ܒܰܚܡܺܝܼܪܳܐ ܕܣܽܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܪܽܘܼܚܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܐܪܥܳܐ «ܟܶܐܡܰܬ ܐܰܦܢܳܐ» ܗܿܳܝ ܕܰܡܩܰܒܠܐ ܡܰܥܒܕ̈ܳܢܘܳܬܐ ܕܙܰܪܥܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ ܘܡܶܛܪܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܳܐ ܡܶܬܩܢܶܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܫܬܰܪܬܰܚ ܣܽܘܼܟܳܠܐ ܘܛܰܥܡܳܐ ܐܝܼܬܘܼܬܳܢܳܝܳܐ ܐܶܢ ܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܘܠܐܰܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܡܶܟܳܐ ܡܶܬܝܰܠܦܳܐ ܕܠܰܡ ܚܳܣܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܩܰܢܝܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܗܿܳܝ ܕܡܶܬܟܰܫܝܳܐ. 

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܐ ܟܳܫܪܳܐ ܝܺܕܥܬܳܐ ܐܶܢ ܠܐ ܡܶܬܡܰܙܓܺܝܢ ܕܘܼܒܳܪ̈ܶܐ ܘܰܥܒܳܕ̈ܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܒܬܰܪܒܺܝܼܬܐ ܟܢܺܝܼܟܬܳܐ..

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝܼ: ܠܐ ܓܳܡܰܪ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܐ ܣܘܼܟܳܝܳܐ ܐܶܢ ܠܐ ܡܶܬܡܙܶܓ ܒܚܘܼܡܣܳܢܳܐ ܡܶܬܥܰܙܝܳܢܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܫܓܽܘܼܫܝܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܘܪܰܘܒܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܠܰܘ ܒܰܠܚܘܼܕ ܣܳܪܰܚ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܠܐ ܚܳܪܶܒ ܐܳܦ ܚܰܕܘܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. 

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܐ ܐܳܬܝܳܐ ܥܺܝܼܪܽܘܼܬܐ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܬܩܰܢܝܳܐ ܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܐܶܠܐ ܕܢܶܫܬܒܶܩ ܥܝܳܕܳܐ ܒܠܺܝܼܠܐ ܗܿܰܘ ܕܒܳܣܡܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܫܡܰܥ «ܒܰܠܚܘܼܕ» ܗܿܰܘ ܡܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܫܡܥܺܝܘܗܝ!.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܫܘܼܘܫܳܛܐ ܝܳܬܢܳܝܳܐ ܣܺܝܼܡܬܼܐ ܐܝܼܬܰܘܗܝ ܕܠܳܐ ܓܳܝܙܳܐ ܠܟܿܠ ܡܿܰܢ ܕܰܡܦܳܣ ܒܐܝܼܩܳܪܳܐ ܡܢܰܬܥܳܢܳܐ ܕܬܰܪܒܺܝܼܬܶܗ ܡܪܰܒܝܳܢܝܼܬܳܐ.

 ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܦܽܘܼ̈ܠܳܓܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܒܩܺܝܼܢ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܬܠܰܚܡܺܝܼܢ ܐܠܐ ܒܝܼܕܰܥܬܐ ܚܠܺܝܼܡܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܼܨܬܳܐ ܕܰܡܢܰܟܪܝܳܐ ܡܼܶܢ ܐܳܕܫ̈ܰܝ ܓܰܒܳܢܘܼܬܳܐ. 

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܛܘܼܝܳܒܳܟ ܘܛܘܼܝܳܡܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܚܰܣܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܠܺܝܼܠܐ ܘܰܙܠܺܝܼܡܳܐ. ܒܰܕ ܗܿܰܘ ܩܰܪܝܳܐ ܘܚܰܣܝܳܐ ܨܪܺܝܼܪ ܗ̱ܘܼ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܡܳܬܶܩ ܣܘܼܟܳܠܐ ܡܼܶܢ ܚܰܘܪܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܘܗܿܰܘ ܒܠܺܝܼܠܐ ܘܰܙܠܺܝܼܡܳܐ ܨܪܺܝܼܪ ܗ̱ܘܼ ܒܪ̈ܶܓܫܶܐ ܫܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܡܳܬܩܺܝܼܢ ܣܘܼܟܳܠܐ ܡܼܶܢ ܚܰܘܪܳܐ ܩܰܪܣܳܢܳܐ[7].   

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܰܝܬ ܩܘܼܠܳܝܳܐ[8] ܘܥܘܼܙܳܝܳܐ[9] ܕܪܰܒ ܡܼܶܢ ܗܿܰܘ ܕܪܽܘܼܓܙܳܐ ܘܚܶܡܬܳܐ ܘܐܶܠܡܳܐ ܘܦܶܬܢܳܐ ܘܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܘܣܶܢܶܐܬܐ ܘܥܶܬܳܐ ܘܐܰܟܬܐ....

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܓܒܺܝܼ ܠܳܟ ܡܰܕܥܳܐ ܕܰܡܚܰܪܰܪ ܡܼܶܢ ܚܢܽܘܼܩܝܳܐ ܕܥܰܘܠܐ ܚܰܘܒ̈ܰܘܗܝ. ܒܕ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܢܩܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܚܰܘ̈ܒܶܐ ܐܶܢܳܢܳܝ̈ܐ ܠܳܐ ܚܳܙܝܳܐ ܠܳܐ ܠܝܳܬܳܗܿ ܘܐܳܦܠܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗܿ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܐ ܬܶܪܗܰܛ ܒܳܬܰܪ ܪ̈ܽܘܼܥܶܐ ܣܪ̈ܺܝܼܩܶܐ[10] ܘܐܳܦܠܐ ܬܶܩܰܦ ܠܗܘܢ. ܕܠܐ ܡܰܗܢܶܝܢ ܘܐܳܦܠܐ ܡܰܘܬܪܺܝܼܢ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܼܶܢ ܕܺܝܼܢܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܗܿܰܘ ܕܓܳܙܰܪ ܘܦܳܣܶܩ ܣܽܘܼܩܒܳܠܐ[11] ܬܺܐܪܬܳܢܳܝܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܐܰܢ̱ܬ ܡܼܶܢ ܩܘܼ̈ܦܳܚܶܐ ܕܫܽܘܼ̈ܕܳܠܐ ܡܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܡܪ̈ܺܝܼܒܳܢܶܐ. 

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܠܳܟ ܥܽܘܼܬܪܳܐ ܗܽܘܼܠܳܢܳܝܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܥܘܼܬܪܳܐ ܣܘܼܟܳܠܳܝܳܐ. ܟܕ ܡܰܚܫܰܒܬܳܟ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܼܬܰܟ ܦܰܩܺܝܼܪܳܐ. 

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܟܰܕ ܛܳܥܶܐ ܘܦܳܗܶܐ ܐ̱ܰܢܬ ܩܶܨܰܬ ܣܦܺܝܼܩܘܼܬܐ ܘܰܒܨܺܝܪܘܼܬܐ ܓܰܘܳܝܬܐ܆ ܐܰܝܬܳܐ ܠܒܳܠܳܟ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܕܰܚܺܝܼܚܳܐ ܘܠܶܗ ܗܳܦܶܟ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܠܐ ܪܽܘܼܚܳܐ ܡܼܶܢ ܐܠܗܳܐ ܐܺܝܼܬܶܝܗܿ. ܘܠܶܗ ܡܶܬܝܰܐܒܳܐ ܘܣܳܘܚܳܐ ܘܠܶܗ ܨܳܒܝܳܐ ܘܨܳܝܒܳܐ ܒܰܚܙܘܼܩܝܳܗܿ ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܿܩ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܚܺܝܼܚܳܐ ܘܰܫܥܺܝܼܢܶܗ ܕܢܶܙܓܽܘܿܪ ܐܘܼܪܰܚ ܝܘܼܐܳܒܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܨܰܘܒܳܐ ܗܳܢܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܟܰܕ ܡܶܬܪܰܘܪܰܒ ܘܡܶܫܬܰܥܠܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܰܝܬܳܐ ܠܒܳܠܳܟ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܕܰܚܺܝܼܚܳܐ ܘܠܶܗ ܗܳܦܶܟ ܐܰܢ̱ܬ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܪܫܳܐ ܘܥܳܫܢܳܐ ܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܳܟ܆ ܐܰܝܬܳܐ ܠܒܳܠܳܟ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܕܰܚܺܝܼܚܳܐ ܘܠܶܗ ܗܳܦܶܟ ܐܰܢ̱ܬ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܟܰܕ ܪܳܚܶܫ ܙܰܘܥܳܐ ܕܪܰܒܘܼܬܳܐ ܒܕܘܼܝܳܠܐ ܕܕܰܪܓܳܟ ܘܪܳܡܘܼܬܳܐ ܒܪ̈ܶܦܬܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܟ ܐܰܝܬܳܐ ܠܒܳܠܳܟ ܕܐܺܝܼܬܰܝܟ ܕܰܚܺܝܼܚܳܐ ܘܠܶܗ ܗܳܦܶܟ ܐܰܢ̱ܬ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܟܰܕ ܡܶܬܝܰܥܰܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܫܳܐܶܛ ܠܣܽܘܼ̈ܟܳܠܳܝܳܬܳܐ ܘܛܳܐܶܢ ܒܗܽܘܼ̈ܠܳܢܳܝܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܬܳܐ ܠܒܳܠܳܟ ܕܐܺܝܼܬܰܝܟ ܕܰܚܺܝܼܚܳܐ ܘܠܶܗ ܗܳܦܶܟ ܐ̱ܰܢܬ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܟܰܕ ܩܳܫܝܳܐ ܛܪܽܘܼܢܽܘܼܬܳܟ ܘܫܳܚܩܳܐ ܛܳܠܘܿܡܽܘܼܬܳܟ ܘܡܶܬܦܰܪܣܳܐ ܥܳܠܘܿܒܽܘܼܬܳܟ ܐܰܝܬܳܐ ܠܒܳܠܳܟ ܕܐܺܝܼܬܰܝܟ ܕܰܚܺܝܼܚܳܐ ܘܠܶܗ ܗܳܦܶܟ ܐܰܢ̱ܬ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܐ ܡܶܬܟܰܘܝܳܐ ܬܺܐܪܬܳܐ ܘܐܳܦܠܐ ܕܳܢܚܳܐ ܬܘܳܬܳܐ ܐܶܠܐ ܕܢܶܦܽܘܿܩ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܼܶܢ ܩܶܠܳܝܬܐ ܕܨܰܘܬܶܗ[12] ܘܢܶܥܽܘܼܠ ܒܢܽܘܼܗܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܗܶܢܝܳܢܳܟ ܘܝܘܼܬܳܪܳܢܳܟ ܐܺܝܼܬܰܘܗܝ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܥܪܝܼܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܳܬܰܪ ܗܶܕܣܳܐ ܪܰܡܝܳܐ ܘܫܰܠܝܰܐ ܘܡܰܠܝܳܐ... 

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܙܳܥܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܘܟܳܡܕܳܐ ܪܽܘܼܚܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܓܕܺܝܼܢ ܘܡܶܬܬܰܟܣܺܝܼܢ ܠܘܳܬ ܠܶܒܳܐ ܚܘܼ̈ܫܳܒܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ «ܝܰܨܪ̈ܢܳܝܶܐ». 

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: «ܓܰܢܳܒܰܐ ܗ̱ܘ ܗܿܰܘ ܕܠܐ ܥܳܐܶܠ ܡܼܢ ܬܪܥܐ ܠܰܛܝܳܪܳܐ» (ܝܘܚܢܢ: 10-1). ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܠܐ ܡܬܬܢܺܝܼܚܺܝܼܢ ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܬܗܰܢܶܝܢ ܟܳܦܪ̈ܳܝ ܚܘܼ̈ܒܠܐ ܗܿܳܢܽܘܢ ܕܓܳܢܒܺܝܼܢ ܡܰܟܣܳܪܳܐ[13] ܘܕܳܝܫܺܝܢ ܙܶܕܩܳܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܫܰܝܶܗ «ܐܺܝܼܩܳܪܶܗ ܪܰܒܳܐ». 

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܥܰܘܠܐ ܗ̱ܘ ܕܰܘܫܳܐ ܕܡܰܟܣܳܪܳܐ ܘܐܰܓܪܳܐ ܕܥܳܡܠܐ ܠܐܝܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܿܢ ܚܰܘ̈ܩܶܐ ܦܪ̈ܺܝܼܫܶܐ ܘܕܝܼܠܳܢܳܐܝܬ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܐܘܼܡܬܳܐ. 

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܘܣܽܘܼܟܳܠܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܬܰܪܒܝܼܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܦܰܛܢܳܐ ܘܰܥܪܺܝܼܡܳܐ.  

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܐ ܬܶܬܢܰܚܰܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܬܫܘܼܛ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܒܣܶܢܶܐܬܳܐ ܘܦܘܼܬܦܳܬܐ ܘܒܘܼܣܒܳܣܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܕܩܰܪܝܼܒܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܼܽܘ. 

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܫܰܦܺܝܼܪ ܗ̱ܘ ܕܬܶܕܰܥ ܕܒܐܰܝܕܳܐ ܬܰܪܥܝܼܬܳܐ ܘܡܰܚܫܰܒܬܐ ܩܳܝܡܺܝܼܢ ܘܰܡܕܰܒܪܺܝܢ ܐܶܢܳܢ̈ܳܝܶܐ ܣܳܩܽܘܿܪ̈ܶܐ ܘܦܳܠܘ̈ܓܶܐ؟

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܪܰܒܰܬ ܝܳܬܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܟܰܕ ܚܳܟܼܡܰـܬ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܝܣܚܳܩ ܕܢܝܼܢܘܶܐ ܗܳܢܳܐ ܕܐܳܡܰܪ: «ܕܫܳܦܪ ܠܐܣܝܳܐ ܩܕܳܡ ܟܺܐܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢ ܟܺܐܒܶܗ ܩܳܐܶܡ ܠܶܗ.»

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܝܰܬܝܼܪ ܦܫܺܝܩܳܐܝܬ ܩܳܛܦܰܬ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡܠܳܟ ܟܕ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܰܢ̱ܬ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܝܣܚܳܩ ܢܝܼܢܘܳܝܐ ܗܳܢܳܐ ܕܐܳܡܰܪ: «ܩܽܘܼܡ ܥܰܠ ܝܰܘܡܳܐ ܘܰܒܓܰܘܶܗ ܫܐܰܠ ܣܘܼܢܩܳܢܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܳܟ.»

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܶܕܰܥ ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܘܒܶܕܬ ܘܐܰܝܟܰܢ ܐܰܫܦܶܠܬ؟ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܨܝܳܐ ܐܳܦ ܕܬܶܚܙܶܐ ܘܬܶܕܪܘܿܫ ܐܽܘܼܪܰܚ ܩܘܼܝܳܡܳܐ ܘܟܘܼܫܳܪܳܐ ܘܡܰܨܠܚܳܢܘܼܬܐ ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܗܘܺܝ ܥܝܼܪܳܐ ܕܠܐ ܢܶܥܪܽܘܿܩ ܡܶܢܳܟ ܒܘܼܝܳܢܳܐ. ܘܰܗܘܼܺܝ ܙܗܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܢܶܦܪܽܘܿܩ ܡܶܢܳܟ ܐܘܼܟܦܳܢܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܐ ܪܳܥܶܐ ܒܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܰܟܪ̈ܶܐ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܓܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܗܶܝܢ ܠܝܘܼܬܪܳܢܳܟ ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܚܠܳܦ ܡܚܳܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܐ ܝܼܺܨܰܦ ܠܡܰܫܩܳܝܽܘܼ ܠܐܺܝܼܠܳܢܳܐ ܗܿܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܠܐ ܬܶܛܥܶܐ: ܒܰܕ ܐܳܦ ܟܺܐܦܳܐ ܕܪܶܚܡܬܳܐ ܨܳܠܦܳܐ ܘܣܳܪܚܳܐ ܘܢܳܟܝܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܐ ܥܺܝܼܢ ܠܶܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܬܝܰܕܥܺܝܼܢ ܥܘܼܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܗܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܐܶܠܐ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܒܕܳܬܢܽܘܼܬܗܽܘܿܢ ܐܰܘ ܒܳܬܰܪ ܫܘܼܢܳܩܳܐ ܘܐܘܼ̈ܠܨܳܢܶܐ ܬܟܺܝ̈ܒܶܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ ܒܕܘܿܪ ܛܳܒܬܐ ܘܰܙܪܽܘܿܥ ܛܳܒܘܼܬܐ. ܘܐܰܘܣܶܦ ܚܢܳܢܳܐ. ܘܒܰܨܰܪ ܣܘܼܟܳܝܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܠܐ ܬܶܛܥܶܐ ܗܿܳܝ ܕܐܳܡܪܳܐ: «ܛܘܼܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܝܰܬܺܝܪ ܡܼܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܳܣܶܒ» (ܦܪܟܣܝܣ: 20: 35).

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: «ܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܼܛܳܐ ܐܝܼܕܳܟ ܠܡܶܣܰܒ ܘܬܶܗܘܶܐ ܩܦܺܝܼܣܳܐ ܠܡܶܬܰܠ.»

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: «ܪܳܚܡܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܪܳܚܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܬܽܘܼܩܦܳܐ. ܘܡܶܫܟ̈ܚܳܢܰܘܗܝ ܡܶܫܟܚܺܝܼܢ ܣܺܝܼܡܬܳܐ» (ܒܪ ܐܣܝܪܐ: 6.14).

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܚܙܺܝܼ ܘܰܒܨܺܝܼ ܠܘܼܩܕܰܡ ܥܰܡܠܐ ܘܠܐܶܘܬܳܐ ܕܕܰܪܓܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܗܰܪܛ ܒܳܬܰܪ ܝܰܬܒܳܐ ܘܩܘܼܕܳܝܳܐ ܕܐܺܝܼܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘܼܒܚܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܕܪܰܒܰܬ ܡܶܬܥܰܪܙܠܺܝܼܢ ܘܡܶܬܥܰܣܩܺܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܼܕ ܐܝܼܩܳܪܳܐ ܘܫܘܼܒܚܳܐ ܕܕܰܪܓܳܐ ܐܶܠܐ ܡܰܗܡܶܝܢ ܡܶܬܬܚܺܝ̈ܒܳܢܝܳܬܗ.  

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܓܠܺܝܼܙܳܐ ܡܼܢ ܢܘܼܗܪܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܗܿܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܣܳܦ̈ܩܶܐ ܘܚܘܼ̈ܟܳܡܶܐ ܝܕܰܥ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܒܐܘܼܪܰܚ ܨܰܘܒܳܐ ܘܪܰܘܡܳܐ ܫܘܼܘܫܳܛܝܳܐ ܕܐܰܩܡܐ ܘܕܰܪܓܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܢܶܗܘܶܐ ܒܳܠܳܟ ܥܺܝܼܪ ܘܰܙܗܺܝܪ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܠܶܫܳܢܳܟ. ܒܰܕ ܫܳܠܡܳܐ ܨܒܽܘܼܬܳܟ ܐܶܢ ܡܳܝܬܳܐ ܐܠܰܦ ܕܠܶܫܳܢܳܟ ܣܘܼܪܝܳܝܳܐ. ܘܐܶܢ ܫܳܠܡܳܐ ܨܒܽܘܼܬܳܟ܆ ܦܳܐܫ ܐܰܢ̱ܬ ܓܽܘܼܫܡܳܐ ܬܰܓܪܽܘܼܡܬܳܢܳܝܳܐ: ܥܩܺܝܪܳܐ ܘܰܬܠܺܝܼܫܳܐ. ܘܥܰܪܝܼܩܳܐ ܘܰܢܫܺܝܼܛܳܐ.

ܠܶܚܫܰܬ ܪܽܘܼܚܝ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ: ܡܶܫܬܰܗܝܳܐ ܚܰܡܺܝܼܡܽܘܼܬܐ ܕܣܘܼܟܳܠܐ ܘܡܶܬܦܰܠܩܳܐ ܝܼܕܥܬܐ ܘܡܶܬܓܰܕܡܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܟܪ ܕܰܟܡܺܝܼܕܺܝܢ ܘܰܟܡܺܝܼܫܺܝܢ ܛܟ̈ܢܶܐ ܠܫܳܢ̈ܳܝܶܐ. 

ܘܣܳܟܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܐܶܢܳܐ ܡܿܢ ܐܶܫܟܚܶܬ ܢܰܦܫܝ ܒܠܽܘܼܚ̈ܫܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܣܰܟܟܶܬ ܐܶܢܶܝܢ ܒܠܶܒܝ ܘܰܒܡܰܕܰܥܝ: ܟܕ ܕܳܐܨ ܘܟܳܐܦ ܐ̱ܢܳܐ ܨܰܘܪܳܐ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܼܬ ܣܰܟܘܼܠܬܳܢܽܘܼܬܗܶܝܢ. ܒܪܰܡ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܘܐܰܝܟܰܢ ܡܶܬܗܰܦܰܟ ܩܳܪܘܿܝܳܐ ܕܦܽܘܼܪܫܳܢܳܐ؟ 

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܽܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘܼܪܝܝܐ: ܡܪܕܝܢ


[1] ܡܶܛܠܳܬܝ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܪܘܚܐ ܠܰܝܬܰܝܗܘܢ ܐܶܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܨܺܝܼܪܺܝܼܢ ܘܰܨܪܺܝܼܪܺܝܼܢ ܒܡܰܬܠܐ ܕܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܘܥܒ̈ܳܕܶܐ ܙܠܺܝ̈ܡܶܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܐ ܝܳܨܶܦ ܐܶܠܐ ܕܪܽܘܼܚܳܐ ܕܢܽܘܼܛܳܪܳܐ ܘܣܽܘܼܬܳܪܳܐ ܘܩܽܘܼܝܳܡܳܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܡܶܢܗܽܘܿܢ ܐܝܼܬܰܝܗܘܢ: ܐܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ ܘܡܰܟܺܝܼܟܘܼܬܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܼܬܐ ܘܪܰܕܝܽܘܼܬܐ ܘܰܪܡܺܝܼܣܽܘܼܬܐ ܘܙܰܗܝܽܘܼܬܳܐ ܘܣܰܚܺܝܼܚܽܘܼܬܐ ܘܓܰܠܝܽܘܼܬܐ ܘܰܩܪܺܝܼܚܽܘܼܬܐ ܘܦܳܪܘܿܫܽܘܼܬܐ ܘܬܰܡܺܝܼܡܽܘܼܬܐ ܘܰܡܝܰܬܪܽܘܼܬܐ ܘܟܺܐܢܽܘܼܬܐ ܘܚܺܐܪܘܼܬܳܐ ܘܩܰܪܺܝܼܒܽܘܼܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܼܨܘܼܬܐ ܘܰܫܦܺܝܼܥܘܼܬܳܐ ܘܰܚܘܺܝܼܚܽܘܬܐ ܘܰܦܨܺܝܼܚܘܼܬܳܐ ܘܰܚܠܺܝܼܨܘܼܬܳܐ ܘܰܠܒܺܝܼܒܽܘܼܬܐ ܘܟܰܫܺܝܼܪܘܼܬܳܐ ܘܫܰܘܝܘܼܬܳܐ ܘܒܰܣܺܝܼܡܽܘܼܬܳܐ ܘܢܺܝܼܚܘܼܬܳܐ ܘܰܒܗܺܝܼܠܘܼܬܐ ܘܢܰܓܝܼܪܘܼܬܐ ܘܰܪܘܺܝܼܚܘܼܬܐ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܘܼܬܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܼܬܐ ܘܰܡܫܰܐܠܘܼܬܐ ܘܐܰܘܝܘܼܬܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܘܼܬܐ ܘܐܺܝܼܬܘܼܬܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܘܪܰܒܰܬ ܒܰܝܬܳܝܘܼܬܐ.. ܘܗܰܝܡܳܢܘܼܬܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܪܘܺܝܼܚܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܒܐ ܘܬܰܪܒܺܝܼܬܳܐ ܘܐܶܣܳܪ̈ܐ ܡܣܺܝܼ̈ܡܳܢܶܐ ܘܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܫܰܦܺܝܼܪ̈ܐ ܘܝܼܕܰܥܬܳܐ ܘܝܘܼܠܦܳܢܳܐ ܘܪܘܼܚܳܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܥܘܼܕܪܳܢܳܐ ܘܣܘܼܝܳܥܳܐ ܘܚܽܘܼܡܣܳܢܳܐ ܘܥܘܼܙܳܝܳܐ ܘܚܘܼܕܳܬܐ ܘܬܘܼܩܳܢܳܐ ܘܐܝܼܩܳܪܳܐ ܘܬܘܼܟܠܳܢܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܡܢܰܨܰܚ ܠܝܘܼܬܪܳܢܳܐ ܓܰܘܢܳܝܳܐ ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܠܫܰܝܳܐ «ܐܝܩܳܪܐ ܪܰܒܳܐ» ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. 

[2] ܟܳܟܼܰܠܬܐ: ܚܽܘܼܕܪ̈ܶܐ ܙܥܽܘܼܪ̈ܶܐ ܐܰܘ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܡܶܬܬܰܩܢܺܝܼܢ ܓܠܺܝܼܠܐܝܼܬ ܘܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܠܡܰܪܥܳܐ. Hap / Tablet / Pill

ܣܰܦܝܳܐ: ܗܽܘܼ ܟܰܕ ܗ̱ܘ ܣܘܼܟܳܠܐ. ܡܢܰܘ̈ܬܐ ܙܥܽܘܼܪ̈ܝܳܬܐ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐܳܣܝܳܐ ܠܡܰܪܥܳܐ ܕܢܶܐܟܘܠ ܥܶܕܳܢ ܒܥܶܕܳܢ.  

[3]  ܟܘܳܪܳܐ ܐܰܘ ܟܘܳܪܬܐ: Hücre / Cell 

[4]  ܡܰܕܫܳܢܘܼܬܐ: Kayıtsızlık / İndifference 

[5] ܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ: ܚܫܺܝܼܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܚܕܰܬܐ ܡܼܶܢ ܕܝܼܠܝ ܠܡܶܬܰܠ ܣܽܘܼܟܳܠ Diğerkamlık / Özgecilik / Alturism  

[6] ܬܰܪܕܺܝܼܬܐ: ܠܐ ܫܟܺܝܼܚܶܐ ܒܰܣܝ̈ܳܡܶܐ ܐܰܒܗ̈ܳܝܶܐ. ܚܫܰܠܬܳܗܿ ܠܡܶܬܰܠ ܣܽܘܼܟܳܠ Disiplin / Discipline

[7] ܚܰܘܪܳܐ ܩܰܪܣܳܢܳܐ: ܚܰܘܪܳܐ ܙܥܺܝܼܦܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܪܰܟܝܼܟܘܼܬܐ ܚܘܼܒܳܢܳܝܬܐ. ܚܰܘܪܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܕܳܚܘܿܩܳܐ. Haşin Bakış / Harsh look   

[8] ܩܽܘܼܠܳܝܳܐ: ܡܥܳܣܳܐ. ܛܘܼܪܳܦܳܐ. ܕܰܠܩܶܒ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘ ܡܶܕܶܡ. ܫܓܰܫ ܐܶܬܚܪܺܝ. ܐܬܢܰܨܺܝ ܐܰܘ ܐܬܥܰܨܺܝ ܐܰܘ ܩܳܡ ܠܘܼܩܒܰܠ ܡܶܕܶܡ. 

[9] ܥܘܼܙܳܝܳܐ: ܩܰܘܡܳܐ ܘܰܣܒܳܠܐ ܘܚܘܼܡܣܳܢܳܐ ܥܰܙܝܼܙܰܐ ܩܕܳܡ ܐܰܘ ܠܘܼܩܒܰܠ ܡܶܕܶܡ. Meydan Okuma / Challange

[10] ܪܽܘܼܥܳܐ: İtiraz / Objection

[11] ܣܽܘܼܩܒܳܠܐ: ܐܘܼܪܳܥܳܐ ܘܦܶܓܥܳܐ ܐܘ ܡܰܩܒܠܳܢܘܼܬܐ ܒܐ̱ܢܳܫ ܘܰܒܡܶܕܶܡ. Karşılaşma / Yüzleşme / Encounter / Confrontation  

[12] ܩܶܠܳܝܬܐ ܕܨܰܘܬܳܐ: ܠܐ ܫܟܺܝܼܚܐ ܒܠܶܫܳܢܰܢ. ܕܪܰܫܬܳܗܿ ܕܬܶܬܶܠ ܣܘܼܟܳܠ Yankı Odası / Echo Chamber

[13]  ܡܰܟܣܳܪܐ: ܥܰܡܠܐ ܘܰܬܥܳܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. Emek / Labour 


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com