Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܥܡܐ ܐ̱ܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

ܛܘܝܒܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

 

ܥܡܐ ܐ̱ܢܐ ܣܘܪܝܝܐ

 

ܥܡܐ ܐܝܬܝ ܕܚܳܝܐ ܬܫܪ̈ܝܬܐ ܒܟܠ ܫܘܼܚܠܦܐ...

ܠܝܬ ܫܘܼܚܠܦܐ ܕܠܐ ܐܰܬܪܬ ܒܗ ܛܪ̈ܦܐ ܒܐܣܝܐ ܙܥܘܪܬܐ...!

ܒܬܕܐܐ ܘܣܬܘܐ...

ܒܡܶܨܥܰܬ ܥܰܪܝܐ...

ܬܚܝܬ ܫܡܫܐ ܕܩܰܝܛܐ...

ܒܰܣܦܳܪ̈ܝ ܕܩܠܬ ܘܦܪܬ..

ܒܟܠ ܩܪܝܼܬܐ..

ܒܟܠ ܩܣܛܪܐ...

ܘܒܟܠ ܡܕܝܢ̱ܬܐ...

ܐܢܐ ܡܿܢ ܐܰܬܪܶܬ ܛܪ̈ܦܐ ܒܟܠܗܘܢ ܫܩ̈ܩܐ ܕܐܣܝܐ ܙܥܘܪܬܐ...

 

ܐܠܐ ܠܘ ܒܬܶܫܪ̈ܳܝܬܐ ܒܠܚܘܕ...

ܐܦ ܒܫܢܬ ܐܨܝܕ ܘܒܟܠ ܫܘܚܠܦܐ ܐܰܬܪܶܬ ܛܪ̈ܦܐ.

 

ܥܡܐ ܐ̱ܢܐ ܫܝܼܬܝܼܢܳܝܐ ܕܐܣܝܐ ܙܥܘܪܬܐ...

ܟܪܡܝ ܘܦܪܕܝܣܝ ܡܦܰܠܗܕܝܢ ܘܐܝܠܢܝ ܡܓܰܙܰܝ ܡܼܢ ܛܪ̈ܦܘܗܝ ܒܐܬܪܗ ܒܘܼܢܟܳܝܐ.

ܩܐܪ ܠܝ ܒܟܠ ܫܘܼܚܠܳܦܐ...

ܐܢܐ ܥܡܐ ܐ̱ܢܐ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܘܠܝܬ ܓܰܢܬܐ ܕܠܐ ܐܰܬܪܬ ܒܗܿ ܛܪ̈ܦܐ ܒܐܣܝܐ ܙܥܘܪܬܐ...!

 

ܥܒܘܕ ܒܘܓܕܰܝ ܒܝܬ ܙܰܒܕܳܝܐ ܬܘܪܟܐܝܬ

ܡܥܒܪܢܘܬܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com