ܟܬܳܒܳܐ ܚܰܕܬܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܟܬܳܒܳܐ ܚܰܕܬܐ

Malfono Yusuf Beğtaş

 

ܟܬܳܒܳܐ ܚܰܕܬܐ

 ܡܰܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܳܝܬܐ ܘܫܘܼܓܳܢܳܝܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ:

ܟܬܳܒܐ ܗ̱ܘ ܚܰܕܬܐ ܘܰܥܬܝܼܕ ܕܢܶܬܦܪܶܣ ܩܰܪܝܼܒܳܐܝܬ ܒܰܬܪܶܝܢ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ: ܣܘܼܪܝܳܐܝܬ ܘܬܘܼܪܟܳܐܝܬ. ܘܡܶܬܩܰܝܳܡ ܡܼܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ. ܡܢܳܬܐ ܣܘܼܪܝܳܝܬܐ ܡܿܰܢ ܚܳܒܫܳܐ 160 ܕܰܦܺܝ̈ܢ. ܘܗܿܳܝ ܬܘܼܪܟܳܝܬܐ 270 ܕܰܦܺܝ̈ܢ.

ܘܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܡܰܚ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܰܐ ܗܿܳܢܘܿܢ ܕܠܐ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܒܡܘܼܙܳܓܳܐ ܕܠܺܝܼܚܳܐ ܘܰܬܥܺܝܫܳܐ ܐܶܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܒܫܽܘܼܓܢܳܝܳܐ ܡܢܺܝܼܚܳܢܳܐ ܕܫܘܼܘܫܳܛܐ ܘܩܘܼܝܳܡܳܐ. ܟܬܳܒܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܚܶܡ ܩܘܼܪ̈ܫܶܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܡܰܩܶܠ ܢܺܝܼܪܳܐ ܘܝܘܼܩܪܳܐ ܕܗܰܘ ܡܳܐ ܕܛܳܥܶܢ ܒܪܢܳܫܳܐ ܒܡܰܪܕܺܝܼܬܗ. ܘܐܳܙܶܠ ܠܕܰܟܝܘܼܬ ܠܶܒܳܐ ܘܚܳܫܰܚ ܠܢܺܝܼܚܽܘܼܬ ܗܰܘܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܒܰܕ ܡܳܠܐ ܣܦܺܝܼ̈ܩܳܬܐ ܘܥܳܨܶܒ ܟܪ̈ܝܼܗܳܬܐ ܒܥܘܼܕܪ̈ܢܶܐ ܕܰܡܫܰܟܶܢ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܡܶܨܛܰܒܝ̈ܳܢܐ ܘܡܶܣܬܰܟ̈ܠܳܢܶܐ. ܘܰܡܓܰܪܶܓ ܐܶܢܘܢ ܕܢܶܬܕܰܒܪܘܢ ܘܢܶܬܗܰܦܟܘܿܢ ܪܡܺܝܼܣܳܐܝܬ ܘܡܰܟܝܼܟܳܐܝܬ ܟܰܕ ܥܳܪܩܝܼܺܢ ܡܼܢ ܫܘܼܥܠܳܝܳܐ ܩܳܛܘܿܠܐ ܕܢܰܦܫܳܐ.

 ܘܰܟܬܳܒܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܬܒܰܕܰܩ ܒܙܶܢ ܚܙܘܼܩܝܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܝܳܐ ܕܦܳܬܰܚ ܟܰܘ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܥܠܘܢ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܰܚ̈ܝܳܢܐ ܕܒܘܼܝܳܢܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܘܦܘܼܪܫܳܢܳܐ ܒܫܘܼܡܠܳܝܐ ܕܡܰܪܕܺܝܼܬܐ. ܘܡܳܪܶܩ ܡܰܚܙܝܼܬܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܛܠ ܡܰܕܥܳܐ ܚܠܺܝܼܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܟܳܪܒ ܐܰܪܥܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܘܥܳܫܶܦ ܚܰܩܠܐ ܕܠܶܒܳܐ ܒܰܫܒ̈ܝܼܠܐ ܬܰܪ̈ܒܝܼܬܳܢܳܝܶܐ ܘܙܘܼܗܳܪ̈ܐ ܡܰܪ̈ܬܝܳܢܶܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܳܝܬܐ. ܒܰܕ ܐܠܘܼܠܐ ܡܪܘܼܩܝܳܐ ܕܡܰܚܙܺܝܼܬܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܢܦܘܼܨܝܳܐ ܕܟܘܼ̈ܬܡܳܬܐ ܝܰܨܪ̈ܢܳܝܳܬܐ ܕܥܰܦܪܳܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܘܐܳܦܠܐ ܡܳܛܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܫܘܼܦܪܳܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܨܰܝܒ̈ܢܶܐ ܕܩܘܼܫܬܐ ܐܠܗܳܝܳܐ ܘܰܠܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܡܣܰܝ̈ܥܳܢܶܐ ܕܡܰܕܥܳܐ ܚܠܺܝܼܡܳܐ.

ܠܐ ܢܶܛܥܶܐ: ܟܽܠ ܣܘܼܟܳܠܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܫܰܦܝܼܪܳܐ ܛܳܥܶܢ ܒܓܰܘܶܗ ܚܰܝܠܐ ܕܙܰܪܥܳܐ ܡܢܰܦܨܳܢܳܐ ܘܰܡܨܰܝܒܳܢܳܐ ܘܰܡܫܰܘܫܛܳܢܳܐ ܕܬܳܒܰܪ ܚܰܝܠܐ ܕܰܫܢܺܝܼ̈ܙܳܬܐ ܘܰܥܩܺܝܼ̈ܡܳܬܐ. ܡܶܟܳܐ ܠܰܘ ܒܰܠܚܘܿܕ ܦܩܺܝܼܕܺܝܼܢܰܢ ܕܢܶܥܩܘܿܪ (ܡܼܢ ܡܰܚܫܰܒܬܢ) ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܙܠܺܝܼ̈ܡܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܙܡܺܝܼܢܺܝܼܢܰܢ ܕܰܢܣܺܝܼܡ ܚܠܳܦܰܝܗܘܢ ܬܪ̈ܺܝܼܨܶܐ ܘܰܚܠܺܝܼ̈ܡܶܐ. ܕ«ܐܘܼܪܚܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܐ» (ܝܘܚܢܢ 14: 6) ܪܰܒ ܡܼܶܢܰܢ ܐܶܢܘܢ ܘܝܰܬܺܝܼܪ ܥܶܠܳܝ̈ܝܼܢ ܡܼܶܢ ܕܰܪܓܳܐ ܕܛܳܥܢܺܝܼܢܰܢ. 

ܥܡ ܐܝܩܪ̈ܝ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com