ܬܰܪܒܝܼܬܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܬܰܪܒܝܼܬܐ

Malfono Yusuf Beğtaş

 

ܬܰܪܒܝܼܬܐ

ܬܰܪܒܝܼܬܐ

ܐܶܢ ܠܐ ܡܙܕܰܗܪܝܼܢܢ ܒܬܰܪܒܝܼܬܐ ܕܗܰܘ ܡܐ ܕܥܳܐܠ ܠܓܰܘܰܢ (ܟܐܡܰܬ ܠܡܶܐܟܘܠܬܰܢ) ܡܬܒܰܠܒܰܠ ܘܡܶܬܟܪܰܗ ܡܘܼܙܳܓܐ ܬܰܩܢܳܐ ܕܦܰܓܪܰܢ.

ܒܗ̇ ܒܰܕܡܘܼܬܐ ܐܶܢ ܠܐ ܡܶܙܕܰܗܪܝܼܢܢ ܒܬܰܪܒܝܬܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܢܳܦܩ ܡܢ ܓܰܘܰܢ (ܟܐܡܬ ܠܡܰܚܫܰܒܬܢ) ܡܬܒܰܠܒܰܠ ܘܡܬܟܪܰܗ ܡܘܼܙܓܳܐ ܬܰܩܢܳܐ ܕܪܘܼܚܰܢ.

ܒܕ ܚܝ̈ܐ ܠܐ ܓܳܚܟܝܼܢ ܘܐܳܦܠܐ ܒܳܣܡܝܼܢ ܐܶܠܐ ܠܗܰܘ ܕܙܳܟܐ ܢܰܦܫܗ.

ܘܠܐ ܡܬܓܠܐ ܐܠܐ ܕܢܬܒܥܐ.

ܘܠܐ ܡܬܦܬܚ ܐܠܐ ܕܢܬܢܩܫ. 

ܘܠܐ ܡܬܝܗܒ ܐܠܐ ܕܢܫܬܐܠ.

ܘܠܐ ܡܫܬܰܪܬܰܚ ܐܠܐ ܕܢܬܦܠܶܚ.

ܘܠܐ ܡܬܝܩܪ ܐܠܐ ܕܡܝܰܩܪ.

ܘܠܐ ܝܪܒ ܐܠܐ ܕܢܝܚ ܘܡܟܝܟ. 

ܘܠܐ ܚܨܕ ܐܠܐ ܕܙܪܥ.

ܘܠܐ ܟܳܫܪ ܐܠܐ ܕܦܳܠܰܚ.

ܘܠܐ ܫܳܦܪ ܐܠܐ ܕܡܝܰܬܪ. 

ܘܠܐ ܡܬܩܰܠܣ ܐܠܐ ܕܰܚܠܝܼܨ. 

ܘܠܐ ܩܳܐܠ ܐܠܐ ܕܡܰܩܶܠ.

ܘܠܐ ܠܐ ܢܳܨܚ ܐܠܐ ܕܥܳܠܶܒ ܝܰܨܪܐ.

ܘܠܐ ܡܙܕܰܡܰܢ ܐܠܐ ܕܫܳܘܐ.

ܘܠܐ ܫܳܓܰܪ ܐܠܐ ܕܰܫܓܝܼܪ. 

ܘܠܐ ܪܳܚܡ ܐܠܐ ܕܰܪܚܝܼܡ.

ܘܠܐ ܚܳܐܣ ܐܠܐ ܪܰܚܡܳܢܐ.  

ܘܠܐ ܝܳܠܦ ܐܠܐ ܕܰܒܨܝܼܪ ܘܚܰܣܝܼܪ. 

ܘܠܐ ܫܳܒܶܩ ܐܠܐ ܫܳܒܘܿܩܳܐ.

ܘܠܐ ܡܫܰܡܫ ܐܠܐ ܡܫܰܡܫܳܢܐ. 

ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܠܐ ܕܰܡܠܝܼܠ. 

ܘܠܐ ܪܗܛ ܐܠܐ ܕܰܙܪܝܼܙ.

ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܠܐ ܕܬܰܡܝܼܡ. 

ܘܠܐ ܙܳܥܰܪ ܐܠܐ ܫܰܒܰܗܪܳܢܳܐ.

ܘܠܐ ܡܙܕܓܰܪ ܐܠܐ ܚܬܝܼܪܐ. 

ܘܠܐ ܫܳܐܛ ܐܠܐ ܚܰܪܡܳܢܐ.

ܘܠܐ ܣܳܩܰܪ ܐܠܐ ܣܰܢܝܳܐ.

ܘܠܐ ܡܳܛܐ ܐܠܐ ܪܰܕܝܳܐ...... 

ܘܦܰܐܝܐ ܕܢܶܕܥ ܕܠܡ ܠܐ ܢܳܗܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܗܳܠܝܢ ܕܟܬܝܼ̈ܒܳܢ ܐܠܐ ܒܦܳܪܘܿܫܘܼܬܐ ܣܦܝܼܪܬܐ ܕܚܰܘܣܳܢܳܐ. ܒܕ ܗܘܼ ܐܝܠܳܢܐ ܙܕܩ ܕܰܢܩܰܘܐ ܝܰܪܘܩܐ ܘܪܰܛܝܼܒܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܠ ܦܐܪ̈ܐ. ܐܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܙܕܩ ܕܢܬܠ ܦܐܪ̈ܐ ܐܝܟܰܢܐ ܕܰܢܩܰܘܐ ܦܨܝܼܚܳܐ ܘܚܰܝܐ. ܘܢܶܡܙܘܿܓ ܩܘܼܫܬܐ ܐܠܗܳܝܐ ܒܰܫܪܳܪܐ ܬܐܪܬܳܢܳܝܐ ܕܐܰܣܝܪ ܒܢܺܝܼܫܳܐ ܛܳܒܐ ܘܡܥܰܠܝܐ. ܟܕ ܠܐ ܛܳܥܐ ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܩܰܛܝܼ̈ܢܐ ܕܒܳܕܩ ܘܒܳܕܪ ܡܰܬܠܐ ܨܝܼܢܳܝܐ ܕܐܡܿܪ: «ܙܰܪܥܐ ܕܗܰܒ̈ܒܐ ܕܠܡܚܪܝ܆ ܣܝܼܡ ܗ̱ܘ ܒܙܰܪ̈ܥܐ ܕܝܰܘܡܳܢܐ.»

 

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com