ܬܝ̈ܳܟܶܐ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܘܚܽܘܼܣܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܬܝ̈ܳܟܶܐ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܘܚܽܘܼܣܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ

Malfono Yusuf Beğtaş

 

ܬܝ̈ܳܟܶܐ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܘܚܽܘܼܣܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ

ܬܝ̈ܳܟܶܐ[1] ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܘܚܽܘܼܣܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ

«ܟܰܕ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܝܼ ܐܶܢܳܐ ܚܳܙܶܝܬ. ܐܶܠܐ܆ ܟܰܕ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܠܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܚܳܙܶܝܬ.».

ܣܰܟܠܘܼܬܐ[2] ܘܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܐ ܬܪܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܐܶܢܘܢ ܪ̈ܰܒܶܐ ܒܪܰܡ ܦܪ̈ܺܝܼܫܶܐ ܕܣܳܪܚܺܝܼܢ ܘܢܳܟܶܝܢ ܗܰܝܡܳܢܘܼܬܳܐ ܘܰܡܚܰܒܠܺܝܼܢ ܡܘܼܙܳܓܳܐ ܬܰܩܢܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܣܰܟܠܘܼܬܐ ܣܳܟܪܳܐ ܥܰܝ̈ܢܳܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ. ܘܰܡܬܰܪܣܝܳܐ ܠܐܶܢܳܢܳܝܘܼܬܐ ܗܿܝ ܕܣܳܕܩܳܐ ܘܦܳܠܓܳܐ ܘܣܳܚܦܳܐ ܠܬܘܼܩܳܢܳܐ. ܘܙܰܗܪܳܐ ܥܳܨܘܿܒܳܐ ܘܩܳܛܘܿܠܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܐܶܠܐ ܝܘܼܠܦܳܢܳܐ ܘܝܕܰܥܬܐ ܕܡܶܬܓܰܫܡܺܝܼܢ ܒܡ̈ܠܐ ܘܰܥܒ̈ܕܶܐ ܡܰܟܝܼ̈ܟܐ. ܒܰܕ ܝܘܼܠܦܳܢܳܐ ܚܠܺܝܼܡܳܐ ܕܠܐ ܡܙܺܝܼܓ ܒܫܽܘܼܥܠܳܝܳܐ ܦܳܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܪܘܼܚܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ. ܘܝܕܰܥܬܐ ܬܪܺܝܼܨܬܐ ܕܠܐ ܚܒܺܝܼܟܳܐ ܒܫܽܘܼܥܠܳܝܳܐ ܕܳܒܩܳܐ ܘܚܳܝܛܳܐ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܦܘܼ̈ܠܳܓܶܐ. 

ܘܡܶܬܚܰܝܕܳܢܘܼܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܡܪ̈ܺܝܼܡܳܢܶܐ ܩܳܛܠܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܘܐܝܼܩܳܪܳܐ܆ ܘܒܳܢܝܳܐ ܬܝ̈ܳܟܶܐ ܣܡܺܝܼ̈ܟܶܐ ܕܟܳܠܶܝܢ ܫܠܳܡܳܐ ܘܚܺܐܪܘܼܬܐ ܘܟܺܐܢܘܼܬܳܐ ܘܩܘܼܫܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܘܰܣܒܺܝܼܣܘܼܬܗܘܢ ܘܰܦܪܺܝܼܫܘܼܬܗܘܢ «ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܝ̈ܳܟܶܐ» ܫܳܓܫܳܐ ܘܕܳܠܚܳܐ ܠܚܰܘܪܳܐ ܨܠܺܝܼܠܐ ܘܫܰܦܝܼܪܳܐ ܗܿܘ ܕܰܩܒܺܝܼܥ ܟܝܳܢܳܐܝܬ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܟܳܐ ܡܶܣܬܰܡܰܡ ܚܰܘܪܳܐ «ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ» ܘܡܶܨܛܰܥܰܠܝܼܢ ܕܘܼܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܘܡܶܬܕܰܒܪܳܢܳܐ ܒܦܶܪ̈ܥܶܐ ܦܪ̈ܺܝܼܫܶܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܰܡܝܼܪܳܐ: «ܟܰܕ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܠܝܼ ܐܶܢܳܐ ܚܳܙܶܝܬ. ܐܶܠܐ܆ ܟܰܕ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܠܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܚܳܙܶܝܬ.».

ܡܳܢܰܘ ܣܘܼܟܳܠ ܬܝ̈ܳܟܶܐ ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܘܢ ܬܝ̈ܳܟܶܐ ܣܒܺܝܼ̈ܣܶܐ ܘܰܦܪ̈ܝܼܫܶܐ ܕܣܳܪܚܺܝܼܢ ܘܢܳܟܶܝܢ ܗܰܝܡܳܢܘܼܬܳܐ ܘܰܡܚܰܒܠܺܝܼܢ ܡܘܼܙܳܓܳܐ ܬܰܩܢܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ؟ 

ܬܝܳܟܳܐ ܡܿܰܢ ܫܡܐ ܗ̱ܘ ܣܘܼܥܪܳܢܳܝܳܐ ܕܡܶܬܝܰܒܰܠ ܒܰܪܬܩܳܠܐܝܼܬ ܡܼܢ ܡܶܠܰܬ «ܬܳܟ»: ܟܪܝܼܗܰܬ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ. ܘܩܳܢܶܐ ܣܘܼܟܳܠ ܪܰܦܝܘܼܬܳܐ ܘܰܪܫܝܼܠܘܼܬܐ. ܘܣܶܬܳܪܳܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܬܥܒܶܕ ܠܐܓܳܪ̈ܶܐ ܘܰܓܕܳܢ̈ܦܶܐ ܘܰܣܛܰܪ.. ܒܪܰܡ ܫܶܡ «ܬܝܳܟܳܐ» ܬܢܳܢ ܕܪܺܝܼܫ ܘܰܚܫܺܝܼܚ ܫܐܝܼܠܐܝܼܬ ܘܪܶܡܙܳܢܳܐܝܼܬ. ܘܡܶܬܦܰܫܰܩ ܟܶܠܝܳܢܳܐ ܩܶܨܰܬ ܚܰܝܠܶܗ ܟܳܠܘܿܝܳܐ ܘܙܳܓܘܿܪܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܗܿܰܘ ܕܣܽܘܼܟܪܳܐ ܘܦܽܘܼܟܪܳܐ. ܒܰܕ ܠܰܘ ܒܰܠܚܘܿܕ ܟܳܠܐ ܘܙܳ̃ܓܰܪ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܡܰܪܦܶܐ ܘܡܰܪܫܶܠ ܠܚܰܝܠܐ ܡܣܺܝܼܡܳܢܳܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܝܳܐ «ܕܩܘܼܫܬܐ ܐܠܗܳܝܳܐ» ܕܰܛܡܺܝܼܪ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ. 

ܡܶܢܗܘܢ ܕܰܬܝ̈ܳܟܶܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢܶܐ ܒܪܰܡ ܡܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܝܼܬܰܝܗܘܢ: ܪܶܓܫܳܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܘܰܡܪܰܡܪܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܠ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܪܶܓܫܳܐ ܕܚܳܫܶܒ ܛܘܼܗܡܶܗ ܘܓܶܢܣܶܗ ܘܰܦܢܺܝܼܬܶܗ ܘܰܩܪܺܝܼܬܶܗ ܘܒܰܝܬܶܗ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܡܰܪ̈ܗܳܛܰܘܗܝ ܘܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗܝ ܛܳܒ ܡܼܶܢ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܪܶܓܫܳܐ ܕܡܶܬܚܬܰܪ ܒܝܕܰܥܬܶܗ ܘܐܰܩܡܶܗ. ܘܪܶ̃ܓܫܳܐ ܕܒܳܥܐ ܪܰܒܘܼܬܐ ܘܡܶܫܬܰܠܛܳܢܘܼܬܐ. ܘܪܶܓܫܳܐ ܚܰܣܳܡܳܐ ܘܚܶܡܬܳܢܳܐ ܘܐܰܟܬܳܢܳܐ ܕܰܡܙܰܠܶܠ ܐܝܩܳܪܳܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܪܶܓܫܳܐ ܕܝܰܥܢܘܼܬܐ ܘܣܶܢܶܐܬܐ ܘܰܢܩܰܡܬܐ. ܘܪܶܓܫܐ ܣܳܕܘܿܩܳܐ ܘܦܳܠܘܿܓܳܐ ܘܦܳܪܘܿܫܳܐ ܘܣܳܚܘܿܦܳܐ ܘܩܳܛܘܿܠܐ. ܘܪܶܓܫܳܐ ܕܦܘܼܚܳܡܳܐ ܘܡܘܼܪܳܝܳܐ ܕܰܓܠܺܝܼܙ ܡܼܶܢ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܐܶܢܰܚ̈ܢܳܝܶܐ. ܘܪܶܓܫܳܐ ܕܟܳܦܰܪ ܒܚܘܼ̈ܒܠܐ ܐܶܠܐ ܒܪܰܡ ܡܶܬܝܰܥܰܢ ܕܢܰܪܡܶܐ ܚܘܼ̈ܒܠܐ ܒܬܘܼܓܳܪܳܐ ܕܟܰܟܪ̈ܶܐ ܘܫܘܼܡܳܫܳܐ ܕܡܰܘ̈ܗܒܳܬܐ. ܘܪܶܓܫܳܐ ܕܫܳܐܛ ܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܡܒܰܢܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܠܦܳܛܘܿܪ̈ܶܐ ܘܥܳܒܘܪ̈ܶܐ. ܘܪܶܓܫܳܐ ܕܰܡܫܰܦܠܰܚ ܘܓܳܢܶܒ (ܐܰܘ ܟܳܡܶܢ ܠܡܶܓܢܰܒ) ܥܰܡܠܐ ܘܠܐܶܘܬܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܪܶܓܫܳܐ ܕܕܳܐܶܫ ܘܛܳܠܶܡ ܫܰܝܳܐ «ܐܝܼܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ» ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܪܶ̃ܓܫܳܐ ܬܰܢܘܳܝܳܐ ܩܨܺܝܼܨܳܐ ܕܪܳܢܶܐ ܒܰܠܚܘܿܕ ܒܕܺܝܼܠܶܗ ܘܦܳܪܶܫ ܘܦܳܠܓ ܘܣܳܕܶܩ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܘܟܠ ܪܶܓܫܳܐ ܚܰܫܳܢܳܝܳܐ ܘܐܶܢܳܢܳܝܳܐ ܕܰܣܦܺܝܼܩ ܡܼܢ ܪܘܼܚܳܐ ܕܫܘܼܡܠܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܐܶܠܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܘܣܘܼܝܳܥܳܐ ܡܬܰܪܨܳܢܳܐ ܘܰܡܩܺܝܼܡܳܢܐ....   

ܠܐ ܢܶܛܥܶܐ: ܠܐ ܒܰܠܚܘܿܕ ܙܓܺܝܼܪܺܝܼܢܰܢ ܡܼܶܢ ܗܿܳܝ ܕܢܰܟܶܐ ܠܩܰܪܝܼܒܰܢ (ܟܐܡܬ ܠܒܰܪ ܓܶܢܣܰܢ ܐܘܼܡܬܳܢܳܐܝܼܬ ܘܰܠܒܰܪ ܒܶܣܪܰܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝܼܬ) ܐܠܐ ܐܳܦ ܦܩܺܝܼܕܺܝܢܰܢ ܠܡܶܪܶܚܡܶܗ ܘܰܠܡܶܣܥܰܪ ܥܰܡܶܗ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܢܳܡܘܿܣܳܐ ܕܰܩܛܝܼܪܳܐ ܣܝܼܡ ܗ̱ܘ ܕܢܶܩܦܘܿܠ ܚܶܫܟܳܐ ܕܺܝܼܠܰܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܒܢܘܼܗܪܳܐ ܕܝܘܼܠܦܳܢܳܐ ܘܝܼܕܰܥܬܐ ܒܪܘܼܚܳܐ ܡܰܟܺܝܼܟܬܐ ܕܗܘܼܒܳܒܳܐ ܘܫܘܼܘܫܳܛܳܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܳܐ. ܘܐܶܠܐ܆ ܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܬܒܘܿܪ ܚܰܝܠܐ ܙܥܺܝܼܦܳܐ ܕܰܬܝ̈ܳܟܶܐ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܗܿܢܘܢ ܕܪܳܫܠܺܝܼܢ ܘܡܰܪܦܶܝܢ ܘܒܰܙܒܰܢ ܩܳܛܠܺܝܼܢ ܠܚܰܝܠܐ ܛܳܒܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܩܰܕܶܡ ܘܰܟܬܰܒ ܟܰܕ ܐܳܡܼܰܪ ܚܰܕ ܡܼܶܢ ܨܰܥܢ̈ܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܣܘܼܪܝܳܝܬܐ ܒܛܰܥܡܳܐ ܘܥܘܼܬܪܳܐ ܘܝܘܼܬܪܳܢܳܐ ܕܣܘܼ̈ܟܳܠܶܐ ܥܳܠܡ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܥܳܠܡܝܼ̈ܢܳܝܶܐ: «ܫܰܪܰܪ ܢܰܦܫܳܟ̥ ܠܘܼܩܕܰܡ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܕܬܶܡܨܶܐ ܒܳܬܰܪ ܒܳܬܰܪ ܠܰܡܫܰܝܳܢܘܼ ܠܰܐܚܖ̈ܳܢܐ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܫܰܝܢܳܐ ܡܰܘܬܪܳܢܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܒܚܺܝܼܪܐ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܫܳܢܳܝܐ ܛܳܒܬܐ ܒܒܺܝܼܫܬܳܐ ܡܚܰܠܶܦ. ܘܰܦܫܝܼܩܳܐܝܬ ܒܝܼܫܬܐ ܡܗܰܝܡܶܢ. ܓܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܫܰܝܢܐ ܡܰܗܦܶܟ ܟܠܡܶܕܶܡ ܠܛܳܒܬܐ. 

ܡܰܢ ܕܫܳܪܶܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܫܶܟ ܣܳܟ̥ ܥܰܠ ܐܢܳܫ. ܒܪܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܘܣܰܓܝܼ ܩܘܼܛܳܥܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܒܝܼܫܳܐ܆ ܠܳܐܶܐ ܘܥܳܡܶܠ ܣܰܓܝܼ. ܠܐ ܗܘܼ ܡܶܬܬܢܺܝܼܚ܆ ܘܠܐ ܫܳܒܶܩ ܚܰܒܪܶܗ ܕܢܶܬܬܢܺܝܼܚ. ܙܰܒܢ̈ܬܐ ܣܰܓܝ̈ܳܐܬܐ ܡܡܰܠܶܠ ܘܳܐܡܰܪ ܡܳܐ ܕܠܐ ܘܳܠܐ ܘܠܐ ܙܳܕܶܩ. ܘܡܶܢ ܦܘܼܠܚܳܢ ܐܳܠܨ̈ܳܝܳܬܐ ܥܳܪܶܩ. ܘܕܳܐܶܩ ܡܳܐ ܕܰܒܣܘܼܥܖ̈ܳܢܐ ܕܰܐܚܖ̈ܳܢܐ ܐܠܝ̈ܨܳܢ. ܘܡܰܗܡܶܐ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܕܒܶܗ ܬܰܠܝ̈ܳܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܛܰܢ ܠܘܩܕܰܡ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ̥. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܒܚܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܛܰܢ ܥܰܠ ܩܰܪܝܒܳܟ̥ ܒܰܫܪܳܪܐ ܘܩܘܼܫܬܐ.»

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ      

[1]  ܬܝܳܟܳܐ: Bariyer / Engel / Barrier / Hedge  

[2]  ܙܳܥܰܪ ܘܝܳܪܶܒ ܚܰܝܠܐ ܕܣܰܟܠܘܼܬܐ ܘܩܳܫܶܐ ܘܪܳܟܶܟ ܕܘܼܒܳܪܳܗܿ ܠܦܘܼܬ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܩܰܢܝܳܐ ܒܣܘܼ̈ܟܳܠܐ ܕܗܶܕܝܘܼܛܘܼܬܐ ܘܒܘܼܪܘܼܬܐ ܘܦܰܛܥܘܼܬܐ ܘܠܐ ܪܰܕܝܘܼܬܐ. 


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com