Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܒܥܘܬܐ

ܛܘܝܒܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܒܥܘܬܐ

ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ: ܠܐ ܬܶܥܒܕܰܢܝ ܛܰܒܳܚܐ ܕܢܳܟܣ ܠܐܡܪ̈ܐ. ܐܦܠܐ ܢܶܩܝܐ ܕܡܬܕܒܚܐ ܠܛܰܒܳܚܐ.

ܥܕܪܝܢܝ ܡܪܝܐ ܕܐܩܥܐ ܠܩܘܫܬܐ ܒܐܦ̈ܝ ܪ̈ܡܐ ܘܥܫܝ̈ܢܐ ܘܕܠܐ ܐܚܩܘܪ ܙܐܦܐ ܐܝܟ ܕܠܡܩܢܐ ܩܘܠܣܐ ܕܡܚ̈ܝܠܐ.

ܐܢ ܐܥܬܪܬܢܝ ܡܪܝ܆ ܠܐ ܬܶܚܣܟܰܢܝ ܡܼܢ ܛܘܒܬܢܘܬܝ. ܘܐܢ ܥܰܫܢܬܳܢܝ ܒܚܰܝܠܟ܆ ܠܐ ܬܶܓܠܙܢܝ ܡܼܢ ܗܰܘܢܝ. ܘܐܢ ܫܰܟܢܬ ܠܝ ܟܘܼܫܳܪܐ܆ ܠܐ ܬܶܣܒ ܡܢܝ ܡܰܟܝܟܘܬܐ ܕܢܦܫܝ. ܐܢ ܕܝܢ ܝܰܗܒܬ ܠܝ ܡܘܼܟܳܟܐ܆ ܠܐ ܬܰܩܶܠ ܢܶܨܚܳܢܝ ܒܐܝܩܪܝ.

ܗܒ ܠܝ ܡܪܝ ܕܐܚܙܐ ܡܼܢ ܝܘܼܩܢܐ ܐܦ ܠܗ ܠܒܣܬܪܗ. ܘܠܐ ܬܫܒܩܢܝ ܕܐܪܡܐ ܢܟܠܐ ܒܒܥܠܕܪܝ ܥܠ ܕܐܬܦܠܓ ܪܥܝܢܗ ܥܡ ܪܥܝܢܝ.

ܐܠܦܝܢܝ ܡܪܝ ܕܐܰܚܒ ܠܐ̱ܢ̈ܫܐ ܐܟܡܐ ܕܡܰܚܒ ܐ̱ܢܐ ܠܢܦܫܝ. ܘܕܐܬܒܰܥ ܡܼܢ ܢܦܫܝ ܐܟܡܐ ܕܬܳܒܥ ܐ̱ܢܐ ܡܼܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ.

ܡܪܝ ܠܐ ܬܫܒܩܢܝ ܕܐܒܠܰܥ ܒܫܘܼܒܗܰܪܐ ܐܢ ܐܰܟܫܪܶܬ. ܐܦܠܐ ܕܐܶܦܶܠ ܒܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ ܐܢ ܐܰܫܦܠܶܬ. ܐܠܐ ܗܒܠܝ ܕܐܬܕܟܪ ܐܡܝܢܐܝܬ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܫܶܦܠܐ ܐܠܐ ܢܣܝ̈ܢܐ ܕܩܳܕܡܝܼܢ ܠܡܰܨܠܚܳܢܘܼܬܐ.

ܐܠܦܝܢܝ ܡܪܝ ܕܪܡܗܘܢ ܕܕܰܪ̈ܓܝ ܚܰܝܠܐ ܡܰܫܦܳܢܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܫܘܘܕܥܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܐܪܙ ܥܠ ܡܚܝܠܘܬܐ ܪܚܡܬ ܬܒܰܥܬܐ.

ܐܢ ܚܣܰܟܬܢܝ ܡܪܝ ܡܼܢ ܥܘܬܪܐ ܫܒܘܩ ܒܝ ܣܰܒܪܐ. ܘܐܢ ܚܣܰܟܬܢܝ ܡܼܢ ܟܘܼܫܳܪܐ܆ ܫܒܘܩ ܒܝ ܠܗܘ ܚܝܠܐ ܕܥܶܨܝܳܢܐ ܥܕܡܐ ܕܐܥܕܐ ܙܟܘܬܐ ܥܠ ܫܶܦܠܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܣܒܬ ܡܢܝ ܛܝܒܘܬܐ ܕܚܘܠܡܢܐ܆ ܗܒܠܝ ܛܝܒܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ.

ܐܢ ܐܣܟܠܶܬ ܡܪܝ ܒܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܗܒܠܝ ܠܒܝܒܘܬܐ ܕܡܦܩ ܒܪܘܚܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܣܟܠܘ ܒܝ ܗܢܘܢ܆ ܬܘܒ ܠܒܝܒܘܬܐ ܕܠܫܘܒܩܢ ܚܰܘܒܝ̈ܗܘܢ.

ܐܢ ܛܥܝܬܟ ܐ̱ܢܐ܆ ܠܐ ܡܬܘܡ ܬܛܥܝܢܝ ܠܝ ܐܢܬ ܡܪܝܐ.

ܡܪܝ ܠܐ ܬܫܰܢܩܰܢܝ ܒܟܰܦܢܐ ܐܦܠܐ ܬܛܪܦܢܝ ܒܨܰܗܝܐ. ܐܠܐ ܗܒܠܝ ܡܼܢ ܒܝܬ ܓܰܙܟ ܡܶܣܰܬ ܣܘܢܩܢܝ ܟܠ ܝܘܡܐ.

ܐܫܪܐ ܡܪܝ ܫܰܝܢܐ ܘܰܢܝܳܚܐ ܒܬܰܪܥܝܼܬܝ. ܘܠܐ ܬܶܚܪܡܰܢܝ ܡܼܢ ܚܘܼܠܳܐ ܕܰܒܕܘ̈ܥܬܐ ܕܐܦ̈ܝ ܩܢܺܝܬ.

ܗܒ ܠܝ ܡܪܝ ܕܐܛܪ ܦܘܩܕܢܝ̈ܟ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܥܠܝܡܘܬܝ ܘܒܥܒ̈ܕܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܐܫܡܠܐ ܠܣܝܒܘܬܝ.

ܐܫܘܢܝ ܡܪܝ ܕܒܓܠܝܘܬ ܐܦ̈ܐ ܐܩܘܡ ܩܕܡ ܪܒܘܬܟ ܒܝܘܡܐ ܪܒܐ ܕܡܠܟܘܬܟ.

ܢܘܗܪܐ: ܒܥܘܬܐ ܗܕܐ ܢܣܝܼܒܐ ܘܠܩܝܼܛܐ ܡܼܢ ܟܬܒܐ ܕܒܫܡ «ܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ». ܟܘܠܢܝܬܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܘܝܘܠܦ̈ܢܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝܐ. ܒܝܪܘܬ 1979.

ܛܘܝܒܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com