Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܡܘܠܕܐ ܐܠܗܝܐ

ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܡܘܠܕܐ ܐܠܗܝܐ

«ܟܠ ܒܐܝܕܗ ܗܘܼܐ. ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܗܼܘܳܬ ܡܕܡ ܕܗܘܐ. ܘܒܗ ܚܝ̈ܐ ܗܼܘܳܐ.

 ܘܚ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܢܘܗܪܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܗܘܼ ܢܘܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐ ܡܰܢܗܰܪ. ܘܚܫܘܟܐ ܠܐ ܐܕܪܟܗ.»

 (ܝܘܚܢܢ 1: 3- 5)

ܗܐ ܢܳܩܫ ܒܬܪܥ ܚܘܫ̈ܒܐ ܘܠܒ̈ܘܬܐ ܚܕܘܐ ܒܪܝܟܐ ܕܡܘܠܕܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܙܳܪܒ ܠܡܥܠ ܠܡܒܪܟܘ ܠܚܘܕܬܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ ܘܫܘܼܓܳܢܳܝܐ ܓܰܘܳܝܐ ܒܣܘܟ̈ܠܘܗܝ ܕܥܳܠܒܝܢ ܠܫܰܘܝܘܬܐ ܡܬܰܚܰܡܬܐ ܕܒܪܢܫܐ.

ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܢܚܬܬ ܪܒܘܬܐ ܠܘܬ ܙܥܘܪܘܬܐ. ܘܐܬܝܰܕܥܬ ܡܰܟܝܟܘܬܐ. ܕܝܘܡܐ ܪܒܐ ܘܥܠܡܝܼܢܳܝܐ ܐܰܪܟܢ ܪܒܘܬܗ ܘܐܬܐ ܘܥܠ ܒܝܘܡܐ ܙܥܘܪܐ ܘܥܳܒܘܪܐ... ܘܡܛܠ ܪܒܘܬܐ ܘܚܰܕܘܬܐ܆ ܒܚܝ̈ܐ ܬܢܢ̈ܝܐ ܙܥܘܪܘܬܐ ܙܕܩ ܕܬܡܬܘܩ ܚܝܠܗܿ ܘܢܝܫܗܿ ܡܼܢ ܪܒܘܬܐ: ܗܕܐ ܕܡܶܟܰܬ ܒܐܘܪܝܐ ܘܰܗܼܘܳܬ ܪܡܙܐ ܕܡܘܟܟܐ ܘܦܘܪܩܢܐ܆ ܘܐܰܒܢܐ ܕܐܘܪܚܐ ܘܚ̈ܝܐ ܘܫܪܪܐ. 

ܘܐܘܪܚܐ ܗܕܐ܆ ܠܝܬܝܗܿ ܐܘܪܚ ܦܓܪܐ ܘܠܚܡܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܐܦ ܐܘܪܚܐ ܗ̱ܝ ܕܫܘܡܠܝ ܣܢܝ̈ܩܘܳܬܐ ܕܪܘܚܐ ܘܡܠܬܐ: ܡܘܪ̈ܒܢܐ ܕܢܦܫܐ. ܕܒܗܿ ܩܳܢܐ ܒܪܢܫܐ ܪܘܳܙܐ ܓܰܘܳܝܐ ܕܢܘܗܪܐ܆ ܘܪܳܘܙ ܒܡܰܘ̈ܗܒܬܗ܆ ܘܡܬܒܣܡ ܒܟܰܟܪ̈ܘܗܝ܆ ܟܕ ܡܶܫܬܰܚܪ̈ܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ.

ܐܠܐ ܒܪܡ ܣܘܟܠܐ ܕܪܝܫܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܫܰܚܩ ܘܰܡܛܪܦ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܬܬܪܣܐ ܡܼܢ ܡܒܘ̈ܥܐ ܕܡܠܬܐ ܘܪܘܚܐ. ܥܠܗܕܐ ܡܣܬܢܩ ܠܡܫܬܰܩܝܳܢܘܬܐ ܘܰܛܥܳܡܐ ܚܕܬܐ: ܠܡܶܫܬܰܟܚܳܢܘܬ ܛܰܥܡܳܐ ܒܰܣܝܼܡܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܗܕܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܬܡܠܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܕܢܬܝܠܕ ܡܫܝܼܚܐ ܢܘܗܪܗ ܒܰܡܥܰܪܬܐ ܕܚܘܫ̈ܒܐ ܝܕܥܬܢܐܝܬ..

ܥܠܗܕܐ ܗܘ ܒܪܢܫܐ ܟܡܐ ܕܠܐ ܡܬܚܦܛ ܠܡܣܬܒܟܘ ܐܘܣܝܐܝܬ ܒܚܘܒܐ ܗܿܘ ܕܡܰܟ ܘܐܬܝܠܕ܆ ܐܠܦܐ ܕܟܝܢܗ ܡܨܛܠܝܢܐ ܠܐ ܢܳܝܚܐ ܘܠܐ ܪܳܣܝܐ ܒܚ̈ܝܐ ܕܢܝܼܚܘܬܐ ܘܒܗܝܼܠܘܬܐ ܘܒܰܣܝܼܡܘܬܐ. ܕܫܘܡܠܝܐ ܓܝܪ ܕܚܘܒܐ ܗܢܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܚ̈ܝܐ ܟܢܘ̈ܫܝܝܐ ܡܦܰܛܡ ܘܰܡܥܰܕܢ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܗܿܢܘܢ ܥܳܠܡܝܼ̈ܢܝܐ. ܘܡܫܝܼ̈ܚܝܐ ܕܬܳܪܨܝܼܢ ܡܪܕܝܬܗܘܢ ܒܢܘܗܪܐ ܘܐܘܪܚܐ ܕܚܘܒܐ ܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܩܪܝܒܐ ܡܬܚܰܣܢܝܢ ܒܣܘܼ̈ܟܠܐ ܛܥܝ̈ܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܘܩܳܢܝܢ ܬܘܼܩܦܐ ܘܚܘܼܣܢܐ ܠܘܩܒܠ ܓܘܪ̈ܓܐ ܕܝܰܨܪܐ ܘܚܘ̈ܬܚܳܬܐ ܕܢܦܫܐ.

ܡܛܠܗܕܐ ܣܘܼ̈ܟܠܐ ܩܪ̈ܝܼܚܐ ܕܟܳܪܙ ܡܘܠܕܐ ܗܢܐ܆ ܒܕܡܘܬ ܥܰܪ̈ܩܐ ܐܢܘܢ ܕܣܳܡܟܝܼܢ ܪܘܚܐ ܕܣܰܒܪܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܘܚܘܒܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܬܠܬܐ ܥܡܘ̈ܕܐ ܕܒܢܝܢܐ ܪܘܼܚܢܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ. ܘܒܝܕ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܟܣܝܼܬܐ ܕܡܙܝܼܥܝܼܢ܆ ܡܳܪܩܝܢ ܡܰܕ̈ܥܐ ܘܡܰܩܢܝܢ ܨܘܼܠܳܠܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܐ ܕܡܬܢܨܚ ܘܝܳܪܒ ܒܪ̈ܓܫܐ ܕܩܘܼܒܠܛܝܒܘܬܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܛܒ̈ܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܰܡܫܰܟܢܝܢ ܘܝܳܗܒܝܢ. 

ܐܟܡܐ ܕܢܳܦܚܝܼܢ ܙܘܥ̈ܐ ܕܟܝܢܐ ܚܝܠܐ ܡܬܰܪܣܝܳܢܐ ܒܥܰܪ̈ܩܐ ܕܥܰܦܪܐ܆ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ܆ ܕܘܟܪܢ ܣܘ̈ܟܠܐ ܕܝܰܠܕܐ܆ ܡܙܝܼܥܝܼܢ ܚܘܒܐ ܒܪܘܚܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܒܳܪܝܢ ܣܘܼܟܳܠܐ ܡܥܰܦܩܢܐ ܡܛܠ ܬܰܩܢܘܼܬܐ ܚܕܐ ܬܪܥܝܼܬܳܢܳܝܬܐ ܕܡܰܩܠܠܐ ܝܘܩܪܐ ܘܡܰܘܒܠܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܗܕܐ ܕܢܳܩܠܐ ܐܘܪܚܐ ܠܘܬ ܦܪܘܫܘܬܐ ܕܡܬܟܰܠܠܐ ܒܚܐܪܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܡܗܰܕܝܳܢܐ ܘܰܡܣܰܬܪܳܢܐ ܘܰܡܢܰܨܚܢܐ ܕܡܫܝܼܚܐ.

ܡܛܠ ܕܝܠܕܐ ܕܡܫܝܼܚܐ ܚܘܕܬܐ ܗ̱ܘ ܕܪܘܚܐ. ܘܠܝܬܘܗܝ ܓܕܫܐ ܡܕܡ ܥܒܺܝܼܪܐ ܐܘ ܥܳܒܘܪܐ. ܐܠܐ ܫܪܪܐ ܡܩܰܘܝܢܐ ܕܡܬܒܰܪܢܰܫ ܝܘܡܐܝܬ ܒܟܠ ܪܦܦܬܐ ܕܚ̈ܝܐ. ܘܢܳܬܦ ܡܕ̈ܥܐ ܠܘܬ ܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܘܡܰܕܪܟܢܘܬܐ ܡܰܚܝܳܢܝܼܬܐ ܘܓܳܡܪ ܐܢܘܢ ܒܝܕܥܬܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ܆ ܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܡܬܩ̈ܢܝܢ ܒܝܚܠܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܒܡܶܬܒܰܝܢܳܢܘܼܬܐ ܘܣܘܼܟܠܐ ܕܡܘܠܕܐ ܗܢܐ ܕܩܳܦܠ ܪܥܝܢܐ ܥܰܬܝܼܩܐ ܕܕܚܠܬܐ ܡܒܰܕܪܢܳܝܼܬܐ܆ ܘܩܳܒܥ ܪܥܝܢܐ ܚܕܬܐ ܕܚܘܼܒܐ ܡܟܰܢܫܳܢܝܼܬܐ ܕܰܡܓܰܪܕܝܐ ܡܼܢ ܟܠܗܝܢ ܡܥܒ̈ܕܢܘܳܬܗܿ ܕܐܢܢܝܘܬܐ.

ܒܕܓܘܢ ܒܕܘܟܪܢ ܥܐܕܐ ܕܡܘܠܕܐ ܬܗܢܝ̈ܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܐ ܡܩܪܒ ܐܢܐ ܝܐܝܒܐܝܬ ܘܣܘܝܚܐܝܬ. ܘܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܠܟܠ ܫܢ̱ܬܐ ܕܟܰܗܝܼܢܐ ܒܫܦܥ̈ܐ ܕܛܝܒܘ̈ܬܐ ܘܛܒ̈ܬܐ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ. ܘܰܡܓܝܼܚܐ ܪ̈ܚܡܐ ܘܚܢܢܐ ܘܚܰܘܣܢܐ ܥܠ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܘܒܳܪܝܐ ܬܪܥܝܬܐ ܬܩܢܬܐ ܒܣܕܪ̈ܝܗܿ ܕܣܘܪܝܝܘܬܐ ܠܚܘܝܕܐ ܘܟܘܢܫܐ ܛܒܐ ܒܥܰܡ̈ܠܐ ܡܒܰܢܝ̈ܢܐ ܘܡܰܘܬܪ̈ܢܐ.

ܡܕܝܢ ܥܐܕܐ ܗܢܐ ܢܗܘܐ ܒܪܝܼܟܐ ܒܡܶܬܦܰܪܣܢܘܼܬܐ ܘܡܬܥܰܦܩܢܘܬܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܘܗܝ. ܕܠܘ ܒܪ̈ܬܡܐ ܘܦܬܓ̈ܡܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܒܪ̈ܥܝܢܐ ܘܒܘܼܝ̈ܢܐ ܕܬܫܬܡܠܐ ܚܕܘܬܗ ܒܚܘ̈ܫܒܐ ܘܠܒܘ̈ܬܐ....

ܒܣܒܪܐ ܘܣܘܼܟܝܐ ܕܢܘܗܪܗ ܫܒܝܼܚܐ ܢܰܢܗܪ ܫܒܝܼ̈ܠܐ ܕܫܳܓܪܝܢ ܚܰܝܠܐ ܒܕܘܼܒܳܪ̈ܐ ܟܢܘܼܫ̈ܝܳܝܐ ܘܡܨ̈ܥܝܐ ܦܘܠܝ̈ܛܝܩܳܝܐ܆ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܗܘܠܳܢ̈ܝܳܬܐ ܪ̈ܕܦܳܢ ܘܡܳܚ̈ܝܳܢ ܪ̈ܘܚܳܢܳܝܳܬܐ. ܘܰܙܘ̈ܕܘܗܝ ܘܬܘܪ̈ܣܳܝܘܗܝ ܢܩܰܘܘܢ ܒܝܢܬ ܣܕܪ̈ܝܢ ܘܟܢܫ̈ܝܢ ܘܰܢܥܰܫܢܢܘܢ ܘܰܢܚܰܣܢܘܢ ܟܠܢ ܒܡܘܙܳܓܐ ܕܗܰܢܝܐܘܬܐ ܘܚܘܼܠܡܢܐ ܫܰܠܡܐ: ܠܡܬܡܰܫܚܳܢܘܼܬ ܦܬܝܼܠܬܐ ܕܫܪܓܐ ܕܣܘܼܪܝܝܘܬܐ ܒܟܘܼܫܪܐ ܡܗܰܒܒܳܢܐ ܘܡܰܦܪܓܳܢܐ ܕܰܡܢܰܨܚ ܘܰܡܪܰܡܪܡ ܠܐܘܡܬܐ ܘܥܕܬܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܘܡܪܕܘܬܐ.

ܘܨܠܘ ܒܒܥܘ ܡܛܠܬܢ ܘܡܛܠ ܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܕܦܢܝܼܬܢ ܘܟܠܗܿ ܡܕܢܚܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܡܨܛܝܒܝܢ ܗܘ̈ܢܐ ܠܐܦ̈ܝ ܣܘ̈ܟܳܠܐ ܘܐܪ̈ܙܐ ܕܝܼܕܰܥܬܐ ܘܗܰܝܡܢܘܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܢܘܼܗܪܐ ܝܼܠܝܼܕܐ ܕܒܝܬ ܠܚܡ܀

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com