ܣܦܝܩܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:

ܣܦܝܩܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܣܦܝܩܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ

ܗܘܼ ܒܪܢܫܐ... ܥܳܒܕ ܘܬܘܒ ܥܳܒܕ... ܘܦܳܠܚ ܘܬܘܒ ܦܳܠܚ... ܘܪܳܗܶܛ ܘܬܘܒ ܪܳܗܶܛ... ܒܳܥܐ ܘܬܘܒ ܒܳܥܐ... ܬܳܒܰܥ ܘܬܘܒ ܬܳܒܰܥ... ܥܳܠܐ ܘܢܳܚܬ... ܘܚܳܣܰܪ ܘܝܳܬܰܪ... ܙܳܡܰܪ ܘܫܳܬܩ... ܡܬܟܪܰܗ ܘܡܶܬܚܠܶܡ... ܘܡܶܬܚܬܰܪ ܘܡܶܫܬܰܒܗܰܪ... ܘܫܳܪܥ ܘܡܳܐܛ ܘܢܳܦܠ ܘܩܳܐܡ. ܟܕ ܒܰܙܒܰܢ ܡܶܬܢܰܘܠ ܒܓܘܒܐ ܕܕܘ̈ܘܢܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܬܒܰܣܰܡ ܒܒܺܝܪܬܳܐ ܕܦܘܼܪ̈ܦܳܥܐ.

ܐܠܐ ܟܠܗ ܗܢܐ ܪܗܛܐ ܠܙܝܼܙܳܐ ܘܰܣܒܘܼܟܝܳܐ ܬܳܒܘܼܥܐ ܠܝܬܘܗܝ ܐܠܐ ܕܗܘܼ ܒܰܪܢܫܐ ܢܶܡܠܐ ܣܦܝܼܩܘܼܬܐ ܕܰܫܟܝܼܚܐ ܒܪܘܚܗ ܟܐܡܬ ܒܥܳܠܡܗ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܒܪܡ ܣܦܝܼܩܘܼܬܐ ܗܕܐ ܠܐ ܡܰܬܡܰܠܝܳܐ ܒܚܘܼܒܐ ܕܡܨ̈ܥܳܝܐ ܐܪ̈ܥܢܳܝܐ. ܐܠܐ ܒܰܫܟܳܚܬܐ ܕܚܘܼܒܐ ܫܪܝܪܐ ܕܡܪܝܐ. ܘܒܫܘܼܡܠܳܝ ܘܳܠܝ̈ܬܐ ܘܡܬܬܚܝܼ̈ܒܳܢܘܳܬܐ ܕܗܢܐ ܚܘܒܐ.

ܡܛܠܗܕܐ ܐܡܼܪ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܓܘܣܛܝܢܘܣ: «ܪ̈ܘܼܚܳܬܢ ܒܰܪ̈ܝܢ ܠܰܡܫܰܒܳܚܘ ܠܡܪܝܐ ܘܠܡܶܬܒܰܣܳܡܘ ܥܡܗ. ܘܰܒܠܒܐ ܡܿܢ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܒܰܪܝܐ ܫܟܝܼܚ ܗܘܼ ܣܦܝܼܩܘܼܬܐ. ܘܗܘ ܒܪܢܫܐ ܐܢ ܠܐ ܡܶܨܛܰܝܒ ܠܡܶܬܒܰܣܡܘ ܥܡ ܡܪܝܐ܆ ܠܐ ܡܬܡܰܠܝܐ ܣܦܝܼܩܘܬܐ ܗܕܐ ܒܡܶܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܐܳܦܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܛܰܥܡܐ ܗܰܢܝܐܐ ܡܩܰܘܝܢܐ ܒܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ

ܘܡܰܩܦ ܘܥܳܢܐ ܡܰܚܟܘܼܡܬܳܐ ܪܒܐ ܒܪܥܒܪܝܐ ܟܕ ܐܡܿܪ:

«ܢܶܚܛܘܦ ܚܢܢ ܠܢ ܘܰܠܓܰܘ ܡܢܢ ܢܶܬܓܰܘܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܡܰܠܟܘܬܢ ܕܰܡܛܰܫܝܐ ܒܠܶܒܰܢ ܟܐܡܬ ܕܢܚܙܐ ܠܐܠܗܢ.»

ܝܰܘܣܶܦ ܒܶܓܬܰܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com