Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܡܐܙܠܬܐ

ܬܘܪܟܐܝܬ ܒܝܕ ܢܘܟܗܬ ܐܘܪܝ, ܣܘܪܝܐܝܬ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܡܐܙܠܬܐ

ܐܦ ܐܢ̱ܬ ܐܙܠ ܐ̱ܢܬ.

ܗܐ ܟܠܢܫ ܐܙܠ. ܡܶܟܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܐܡܪ ܟܠܝ ܘܠܐ ܬܐܙܠ.

ܟܕ ܩܘܼܫܬܳܢܐ ܐܢ̱ܬ ܙܠ ܐܡܪܐ ܐ̱ܢܐ. ܙܠ ܒܫܠܡܐ ܘܙܠ ܒܛܒ̈ܬܐ.

ܡܬܐܠܨܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܡܪ ܗܕܐ ܘܰܡܕܰܓܠܐ ܐ̱ܢܐ.

***

ܩܕܡ ܫܢ̈ܝܐ ܢܰܓܝܼܪ̈ܬܐ.

ܐܦ ܐ̱ܢܐ ܐܙܠ̱ܶܬ ܗ̱ܘܝܬ ܠܥ̈ܠܠܬܐ ܕܳܡܝ̈ܝܳܬܐ. ܒܗܘܢ ܟܕ ܒܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ.

ܒܝܫܗܘܢ ܗ̱ܘܘ ܕܝܘܡ̈ܬܐ ܕܡܳܬܐ. ܐܙܠܬ ܗ̱ܘܝܬ ܟܕ ܕܳܝܨܐ ܐ̱ܢܐ. ܒܣܰܒܪܐ ܘܒܩܰܠܝܠ ܬܒܝܪܘܬܐ...

ܠܐ ܦܫܝܼܩܐ ܗ̱ܘܬ. ܣܰܓܝ ܒܟܺܝܬ ܗ̱ܘܝܬ ܚܢܝܼܓܳܐܝܬ. ܘܪܰܒܰܬ ܚܶܫܶܬ ܗ̱ܘܝܬ ܬܡܢ. ܐܠܐ ܐܢܐ ܠܝ ܐܡܪܬ ܗܢܐ ܡܕܡ ܟܝܢܝܐ ܗ̱ܘ. ܩܪܝܬ ܘܗܶܪܓܶܬ. ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܥܶܒܕܶܬ ܦܠܳܢ ܘܙܰܦܠܳܢ.. ܒܗ ܒܙܰܒܢܐ ܗܿܘ ܢܰܓܝܪܐ ܕܩܰܘܝܬ.

***

ܒܪܡ ܗܶܦܟܶܬ.. ܘܰܠܚܰܪܬܐ ܗܶܦܟܶܬ. ܛܒܳܐ ܕܗܶܦܟܶܬ. ܠܐ ܐܳܡܪܐ ܐܢ̱ܐ ܠܘܝ ܐܦܘܫ ܗ̱ܘܐ. ܛܒܳܐ ܕܗܶܦܟܶܬ.

***

ܝܳܕܥܰܬ ܟܰܝ ܟܒܫܘܢܢܝ ܡܝ̈ܐ ܙܰܪ̈ܩܐ ܕܝܡܐ ܚܘܪܐ ܟܕ ܐܬܬܥܝܪܬ ܗ̱ܘܝܬ ܨܦܪܐ ܕܥܒܪ. ܪܶܓܫܶܬ ܠܝ ܕܝܳܩܕܳܐ ܘܡܣܬܰܝܛܳܐ ܐ̱ܢܐ ܚܪܝܼܟܳܐܝܬ. ܐܦܠܐ ܡܝ̈ܐ ܐܦܝܼܚܘܢܢܝ ܘܦܰܝܓܘܢܢܝ. ܢܦܠܘ ܗ̱ܘܘ ܒܓܰܘܺܝ ܥܝ̈ܢܐ ܫܰܥܘ̈ܬܳܢܝܐ ܕܥܳܪ̈ܳܒܶܐ (ܡܕܒܪ̈ܝܐ) ܕܡܕܢܚܐ ܡܨܥܝܬܐ. ܘܰܓܗܰܪ̈ܝܢ ܗ̱ܘ̈ܝ ܥܝ̈ܢܝ ܡܼܢ ܫܡܫܐ.

ܐܡܪܬ ܐܢܿܐ ܠܝ ܐܰܝܢܐ ܐܝܬܝܢ ܘܐܝܟܐ ܐܝܬܝܢ؟

ܘܐܦܠܐ ܚܕ...

ܦܳܫܢܢ ܘܟܰܬܪܢܢ ܒܰܫܝܘܠ. ܒܫܝܘܠ....

***

ܝܳܕܥܰܬ ܟܝ ܗܐ ܡܼܢ ܢܘܓܪܐ ܐܪܝܟܐ ܠܐ ܪܶܓܫܶܬ ܗ̱ܘܝܬ ܗܟܢ؟ ܐܠܐ ܥܡ ܚܒܠ ܗܕܐ ܗ̱ܝ ܐܝܟܢܝܘܬܐ.

***

ܐܳܙܠ ܐܢـܬ.

ܘܒܕܘܼܡܝܐ ܗܢܐ ܐܙܠ ܐ̱ܢܬ...

ܗܰܝܡܶܢ ܘܰܐܫܰܪ ܠܟܪ ܕܐܙܠ ܐܢ̱ܬ ܡܬܠܘܐ ܠܟ ܐܦ ܗܘ ܡܐ ܕܫܳܒܩ ܐܢܬ ܒܬܪܟ. ܝܕܥܐ ܐ̱ܢܐ. ܡܛܠ ܕܰܚܝܝܬ.

ܐܙܠ ܐܢܬ ܥܡ ܥܘܗ̈ܕܢܝܟ ܒܠܥܕ ܒܥܝ ܫܘܼܒܩܳܢܐ ܘܥܘܼܦܩܳܢܐ ܡܕܡ..

ܝܳܕܥܰܬ ܟܰܝ ܕܗܼܢܘܢ ܝܳܪܒܝܼܢ ܘܣܳܥܝܢ ܥܠܝܟ.؟ ܐܢܐ ܝܳܕܥܐ ܐ̱ܢܐ. ܡܛܠ ܕܰܝܝܝܝܬ.

***

ܪܓܝܫ ܐܢ̱ܬ ܟܰܝ ܓܳܒܐ ܐ̱ܢܬ ܠܗܘ ܕܦܰܕܝܕ ܐܡܝܢܐܝܬ؟ ܠܘ ܗܝܼ ܡܐܙܠܬܟ ܗ̱ܝ ܦܰܘܕܐ. ܐܠܐ ܓܘܼܒ̈ܳܝܐ ܘܫܘܼܓ̈ܒܳܝܐ ܕܝܠܟ. ܝܳܕܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܦ ܐܢܐ ܚܝܝܬ.

ܠܫܘܼܒܩܳܢܐ ܘܡܘܕܝܳܢܘܬܐ ܓܰܘܝܬܐ ܣܢܝܼܩܝܼܢܢ ܘܠܘ ܠܡܶܩܒܰܪ ܒܥܘܼܡܩܐ ܠܗܘ ܡܐ ܕܡܬܡܰܠܠ. ܗܘ ܡܐ ܕܠܝ ܡܰܘܩܕ ܝܘܡܢ. ܠܡܚܪܝ ܐܦ ܠܟ ܡܘܩܕ.

***

ܬܪܝܨܐ ܡܐܙܠܬܐ. ܐܠܐ ܥܪܘܼܩܝܐ ܦܰܘܕܐ ܗ̱ܘ. ܥܪܘܩܝܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܦܰܘܕܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܰܚܘܼܠܬܳܢܘܼܬܐ ܗ̱ܘ..

ܗܝܼ ܬܪܝܨܘܬܐ ܩܳܪܝܐ ܕܢܰܘܕܐ ܒܟܠܡܶܕܶܡ ܘܕܰܢܦܘܫ ܒܫܠܡܐ. ܕܢܐܡܪ: ܐܝܢ ܥܶܒܕܶܬ. ܐܝܢ ܗܢܐ ܐܝܬܰܝ. ܐܝܢ ܒܥܺܝܬ. ܕܢܦܪܘܫ ܙܒܢܐ ܠܗܿ ܠܗܕܐ ܐܦܢ ܚܰܡܫ ܩܰܛܝ̈ܢܢ.

***

ܐܢܐ ܠܐ ܬܪܝܼܨܐ ܚܳܙܝܐ ܐ̱ܢܐ ܠܰܫܒܘܼܩܝܐ ܘܡܐܙܠܬܐ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܡܪ ܠܐ ܬܐܙܠ. ܐܝܟܢ ܐܡܪܐ ܐܢ̱ܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ؟ ܡܢܩܕܝܡ ܐܡܪܐ ܗ̱ܘܝܬ ܠܟܠܢܫ. ܐܠܐ ܗܫܐ ܠܐ ܥܘܕ ܡܨܝܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܺܡܰܪ...

***

ܕܡ̈ܥܐ ܕܚܰܫܐ ܚܢܝܼܓܐ ܫܳܚ̈ܠܳܢ ܡܼܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܙܒܢܐ ܕܟܠܢܫ ܐܳܚܶܕ ܟܰܘܫܐ ܒܢܦܫܗ. ܘܡܶܬܒܰܠܚܰܕ ܥܡ ܢܦܫܗ. ܘܡܬܛܫܐ ܒܓܘ ܩܥܳܪܬܐ ܘܫܘܼܪܢܳܩܐ ܕܕܘܼܓܠܐ ܩܪܝܪܐ.

ܡܫܰܐܠܐ ܐ̱ܢܐ ܘܐܡܪܐ ܐ̱ܢܐ: ܚܶܠܩܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܝ ܐܬܪܐ ܘܡܳܬܐ؟...

ܚܳܝܪܐ ܐ̱ܢܐ ܒܡܶܛܪܐ ܕܢܳܚܬ ܘܒܳܟܝܐ ܐ̱ܢܐ.

ܕܝܠܟ ܗ̱ܝ ܚܛܝܬܐ.. ܘܥܕܠܝܐ ܠܟ ܢܗܘܐ.

 

ܟܬܝܒܬܐ ܗܕܐ ܟܬܝܒܐ ܬܘܪܟܐܝܬ ܒܝܕ ܡܣܬܪܝܢܝܬܐ ܢܘܟܗܬ ܐܘܪܝ

ܘܡܥܒܪܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com