Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܡܐܡܪܐ ܕܡܳܪܝ ܐܺܝܣܚܳܩ ܕܐܢܛܝܘܟ ܥܠ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ

 

ܡܐܡܪܐ ܕܡܳܪܝ ܐܺܝܣܚܳܩ ܕܐܢܛܝܘܟ ܥܠ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ

ܐ: ܓܰܠܝܳܐܝܬ̥ ܡܰܟܡܰܪ ܨܰܘܡܳܐ. ܘܟܰܣܝܳܐܝܬ̥ ܡܳܪܶܩ ܢܰܦܫܳܐ.

ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܩܫܶܐ ܛܰܥܢܶܗ. ܣܓܰܝ ܡܝܰܬܰܪ ܦܽܘܪܥܳܢܶܗ܀

ܒ: ܚܰܡܪܳܐ ܕܡܰܣܡܶܩ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ. ܠܢܰܦܫܳܐ ܣܰܓܺܝ ܡܰܘܟܶܡ ܠܳܗ̇.

ܗܳܢ ܓܶܝܪ ܕܰܡܙܰܗܶܐ ܦܰܓܪܳܐ. ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܡܰܫܚܶܬ̥܀

ܓ: ܚܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܠܰܢ ܬܽܘܒ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬ̥ܳܐ.

ܒܛܶܟܣܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܢܶܬ̊ܬܰܪܣܽܘܢ܀

ܕ: ܬܗܶܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܰܢ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ. ܕܢܰܣܓܶܐ ܠܦܰܓܪܰܢ ܛܽܘܟܳܣܳܐ.

ܘܢܶܗܘܶܐ ܨܰܘܡܰܢ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܕܢܰܣܓܶܐ ܠܢܰܦܫܰܢ ܢܶܨܚܳܢܳܐ܀

ܗ: ܢܶܨܽܘܡ ܦܽܘܡܰܢ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܐܳܦ ܠܶܒܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.

ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܨܰܘܡܶܗ ܕܦܽܘܡܳܐ. ܥܰܡ ܚܽܘܫܳܒܶܗ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ܀

ܘ: ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ. ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܚܣܽܘܟ̥ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ.

ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ܀

ܙ: ܚܙܰܘ ܠܗܶܢܝܽܘܟ̥ܳܐ ܐܽܘܡܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܢܳܛܰܪ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܟܕܺܝܢ̈ܶܐ.

ܘܰܡܪܰܦܶܐ ܘܚܳܐܶܨ ܥܰܪ̈ܩܶܐ. ܕܚܰܕ ܪܶܗܛܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܢܶܕܒܰܪ܀

ܚ: ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܓܕܰܫ. ܒܥܰܪ̈ܩܶܐ ܢܶܫܠܰܛ ܢܶܬܦܟ̥ܰܪ.

ܒܚܰܕ ܕܰܢܦܰܠ ܚܳܒܘ ܐܶܫܬܰܦܰܠܘ. ܕܡܶܬܥܰܘܟܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܗܛܰܝܗܽܘܢ܀

ܛ: ܗܳܐ ܡܰܠܶܦ ܬܽܘܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܥܰܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ ܘܳܐܡܰܪ.

ܕܶܐܡܰܬ̥ܝ ܕܰܐܓܪܶܒ ܗܰܕܳܡܳܐ. ܐܶܬܛܰܡܰܐ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ܀

ܝ: ܗܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܓܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܥܳܟܳܪ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ.

ܘܶܐܬܚܰܝܰܒ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܒܓܰܢܳܒܽܘܬ̥ܶܗ ܕܰܪܓܺܝܡܳܐ܀

ܝܐ: ܒܗܳܕܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܢܶܩܪܽܘܒ. ܐܳܦ ܨܶܝܕ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ.

ܕܚܰܕ ܗܰܕܳܡܳܐ ܐܶܢ ܡܰܣܟܶܠ. ܚܳܛܶܐ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ܀

ܝܒ: ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܓܶܪܒܰܬ̥. ܠܶܫܳܢܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܠܶܠ.

ܘܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܳܗ̇ ܐܶܬܟܰܣܺܝ. ܗܰܘ ܢܰܚܬܳܐ ܢܕ̥ܺܝܕ̥ܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ܀

ܝܓ: ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܦܽܘܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܢܶܠܐܶܐ ܘܰܢܨܽܘܡ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ.

ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ܀

ܝܕ: ܨܳܐܶܡ ܦܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܢܨܽܘܡ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܳܐ.

ܕܠܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܠܚܽܘܣܪܳܢܳܐ܀

ܝܗ: ܐܶܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܕ̥ܶܒܫܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܚܠܺܝܛ ܒܰܡܪܳܪܳܐ.

ܡܶܣܬܰܠܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܒܚܽܘܠܛܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ܀

ܝܘ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ. ܕܶܒܫܳܐ ܕܰܚܠܺܝܛ ܒܰܡܪܳܪܳܐ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ. ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܦܬܺܝܟ̥ ܒܰܚܣܳܡܳܐ܀

ܝܙ: ܨܳܐܶܡ ܦܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܢܨܽܘ̈ܡܳܢ ܥܰܡܶܗ ܒܳܒ̈ܳܬ̥ܳܐ.

ܕܠܳܐ ܗܰܘ ܢܶܫܬܶܐ ܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ܀

ܝܚ: ܐܶܢ ܨܳܡ ܦܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܦ̈ܗܰܝ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ.

ܗܘܰܘ ܬܶܡܪ̈ܶܐ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܠܨܰܘܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܐܰܩܪܶܒ ܘܰܙܟܳܐ܀

ܝܛ: ܐܰܝܟܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܒܥܶܕܳܢܳܐ. ܕܡܰܬ̥ܪ̈ܳܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܳܐ.

ܥܳܛܝ̈ܳܢ ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܘܰܡܕܰܟ̈ܝܳܢ ܠܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ܀

ܟ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܬܽܘܒ. ܕܰܒܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܡܶܫܬܰܒ̈ܩܳܢ.

ܕܓܢ̈ܢ[1] ܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ. ܘܡܰܚ̈ܛܝܳܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܀

ܟܐ: ܨܳܐܶܡ ܦܽܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܐܟܽܘܠ. ܬܨܽܘܡ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ.

ܕܠܳܐ ܬܰܥܶܠ ܡܶܐܟܰܠ ܩܰܪܨܳܐ. ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܕܩܳܛܠܺܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ܀

ܟܒ: ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܦܽܘܡܳܐ ܐܶܬܠܰܒܰܫ. ܨܰܘܡܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ̥ ܫܶܪܝܳܢܳܐ.

ܘܶܐܕܢ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܳܢ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܡܶܬܚܰܝܰܒ ܠܶܗ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ܀

ܗܰܘܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ.

ܟܓ: ܩܰܛܺܝܢ ܗ̱ܘ̣ ܓܶܐܪܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ. ܘܒܶܝܬ ܬܶܡܪܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܥܳܒܰܪ.

ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܫܟܰܚ ܥܳܐܶܠ. ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ ܕܶܐܕܢܳܐ܀

ܟܕ: ܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܥ̣ܰܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܩܛܰܠ ܠܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.

ܛܰܪܘ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܝܰܒܠܽܘܢ ܡܶܐܟܰܠ ܩܰܪܨܳܐ܀

ܟܗ: ܐܳܦ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܬܽܘܒ ܢܶܫ̈ܬܰܘܝܳܢ. ܕܰܢܨܽܘ̈ܡܳܢ ܥܰܡ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ.

ܘܠܳܐ ܢܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܠܰܚܛܽܘܦܝܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܢܶܬܩܰܕܰܫ܀

ܟܘ: ܘܡܳܐ ܕܶܐܨܛܰܠܰܠܘ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܘ ܐܳܦ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ.

ܡܶܬܩܰܒܰܠ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܚܠܺܝܛܳܐ ܒܶܗ ܨܽܘܚܺܝܬܳܐ܀

ܟܙ: ܠܳܐ ܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܶܗ ܕܰܦܪܺܝܫܳܐ. ܕܙܰܕܶܩ ܢܰܦܫܶܗ ܒܪܳܡܽܘܬ̥ܶܗ.

ܘܡܰܟܶܟ̥ܬ̥ܶܗ ܗ̱ܘܳܬ ܟܺܐܢܽܘܬ̥ܳܐ. ܥܰܠ ܕܶܐܬ̊ܬܪܺܝܡ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܳܐ܀

ܟܚ: ܠܳܐ ܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ. ܕܨܳܝܡܺܝܢ ܚܰܕ ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ.

ܘܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܒܗܽܘܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܒܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ̥ܺܝܢ܀

ܟܛ: ܠܳܐ ܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡܰܬ̥ ܗ̱ܘܳܬ̥. ܐܺܝܙܒܺܝܠ ܡܰܠܟܰܬ̥ ܣܰܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ.

ܕܰܗ̣ܘܳܐ ܨܰܘܡܳܗ̇ ܩܳܛܽܘܠܳܐ. ܠܬܰܡܺܝܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܣܟܶܠ ܒܳܗ̇܀

ܠ: ܠܳܐ ܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܛܥܝ̈ܐ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ.

ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐܰܝܟ ܚܶܘܝܳܐ. ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܀

ܠܒ: ܠܳܐ ܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ. ܕܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܪܳܫܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.

ܟܰܕ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܢܰܟܶܬܘ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܀

ܠܓ: ܢܨܘܡ ܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܨܰܘܡܳܐ ܕܝܳܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.

ܕܗܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܛܽܘܦܣ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ. ܒܗܽܘܢ ܢܶܬܕܰܡ̈ܝܳܢ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬ̥ܰܢ܀

ܠܕ: ܢܨܽܘܡܽܘܢ ܣܳܒܰܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܙܕܰܗܺܝ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ.

ܕܫܳܛ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܐܣܠܺܝ ܦܽܘ̈ܢܳܩܶܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܐܰܚܶܬ̥ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ܀

ܠܗ: ܗܳܢܳܐ ܣܳܒܳܐ ܕܶܐܬ̥ܥܰܠܰܡ. ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܰܘܩܰܪ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ.

ܘܰܕܚܶܠܘ ܡܶܢܶܗ ܐܳܣܽܘ̈ܛܶܐ. ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬ̥ܳܐ܀

ܠܘ: ܬܰܘ ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ ܒܰܫܪܳܓ̥ܳܐ. ܕܡܰܪܗܒܺܝܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܥܰܢܴ̈ܬܶܐ.

ܬܰܘ ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ ܒܺܐܝܠܳܢܳܐ. ܕܰܕܠܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝ܀

ܠܙ: ܘܰܬܠܶܐ ܒܶܗ ܦܺܐܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܣܰܝܒܪ̈ܳܢ ܠܶܗ ܒܳܒܴ̈ܬ̥ܳܐ.

ܒܡܽܘܫܶܐ ܣܳܒ̈ܶܐ ܢܶܬܕܰܡܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ܀

ܠܚ: ܘܰܡܥܰܠܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܒܰܥܕ̥ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܢܽܘܚܳܡܳܐ.

ܢܨܽܘܡܽܘܢ ܬܽܘܒ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ. ܐܰܝܟ ܨܰܘܡܶܗ ܕܗܰܘ ܛܰܢܳܢܳܐ܀

ܠܛ: ܐܶܠܺܝܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ. ܕܫܰܡܫܽܘܗܝ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ.

ܨܳܡ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܬܰܘܪܳܐ ܠܰܐܝܳܐ܀

ܡ: ܕܰܠܐܺܝ ܘܰܦܠܰܚ ܒܶܐܫܟܳܪܳܐ. ܕܡܶܪܕ̥ܰܬ̥ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܰܟܳܪ̈ܺܝܢ.

ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܛܰܠܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܶܗ. ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܫܰܕܪܶܗ ܕܰܒܪܶܗ܀

ܡܐ: ܕܢܰܓܗܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܡܶܢ ܥܰܝܛܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܦܰܩܪܳܐ.

ܗܳܐ ܕܡܽܘܬ̥ܳܐ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܠܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܐܶܠܺܝܳܐ܀

ܡܒ: ܘܰܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܬܰܚܘܺܝܬ̥ܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ.

ܨܳܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܬܽܘܩܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܣܠܺܝܘ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ܀

ܡܓ: ܘܶܐܟܰܠܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ. ܠܶܩܛܳܐ ܕܥܰܘܦܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.

ܦܪܰܚܘ ܢܶܫܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܦܰܚ̈ܶܐ. ܘܰܡܬܰܚܘ ܐܶܒܪ̈ܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܡܕ: ܘܰܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܣܰܬܰܪܘ ܥܰܡܳܐ ܒܓܰܘ ܒܳܒܝܠ.

ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܥܰܡܳܐ. ܐܶܬܝܰܩܰܪܘ ܡܶܛܽܠ ܡܰܠܟܳܐ܀

ܡܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܐ ܡܰܣܠܶܝܢ. ܕܫܶܒܩܰܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ.

ܒܙܰܘܚܳܐ ܢܦܰܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܗ̣ܘܳܐ ܛܽܘܦܣܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܀

ܡܘ: ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܒܳܒܝܠ. ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܐܳܦ ܦܷ̈ܠܳܐܬ̥ܳܐ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܐ ܫܺܝܛܺܝܢ. ܕܶܐܬ̥ܳܐ ܠܶܗ ܫܪܳܪܳܐ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ܀

ܡܙ: ܐܳܦ ܩܽܘܫܬܳܐ ܥܰܡ ܦܷ̈ܠܳܐܬܶܗ. ܘܥ̣ܰܠ ܐܶܬ̊ܬܢܺܝܚ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ.

ܘܗܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢ ܟܰܕ ܡܰܣܠܶܝܢ ܐܢܽܘܢ. ܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܢܒܺܝܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܡܚ: ܢܶܦܩܽܘܢ ܢܶܩܪܽܘܢ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ. ܕܰܐܣܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.

ܪܺܝܫ ܝܰܪ̈ܚܰܝܗܽܘܢ ܠܰܡ ܐܰܣܠܺܝܬ̥. ܘܰܣܢܳܬ̥ ܢܰܦܫܝ ܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܡܛ: ܟܰܕ̥ܽܘ ܠܺܝ ܠܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܡ̇ܠܶܐ̣ ܚܶܪܝܳܢܳܐ.

ܗܳܐ ܠܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܨܳܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܰܠܡܰܨܽܘܬ̥ܳܐ܀

ܢܢ: ܘܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܠܡܶܡܚܳܐ. ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ.

ܫܡܰܥܘ ܘܶܐܣܬܰܪܰܕ̥ܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ܀

ܢܐ: ܘܠܳܐ ܬܨܽܘܡܽܘܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܡ̇ܠܶܐ̣. ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܘܒܶܙܬܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ.

ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܠܰܡܙܰܗܳܪܽܘ܀

ܢܒ: ܕܠܳܐ ܬܨܽܘܡܽܘܢ ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܬ̥ܶܬܝܰܥܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ.

ܠܳܐ ܬܰܪܓܙܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܬܪܰܥܽܘܢ܀

ܢܓ: ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܨܳܡܬܽܘܢ ܘܰܚܛܰܦܬܽܘܢ. ܡܶܬ̥ܚܰܡܬ̥ܳܐ ܠܳܗ̇ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.

ܚܙܰܘ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܬܰܪܥܽܘܬ̥ܳܐ. ܗܳܘܝܳܐ ܒܶܗ ܠܡܶܫܒܰܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ܀

ܢܕ: ܠܳܐ ܬܟܰܢܫܽܘܢ ܒܶܗ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܡ̇ܠܶܐ̣ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ.

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܨܳܡܬܽܘܢ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܶܐܟܰܠܬܽܘܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܝܰܬܡ̈ܶܐ܀

ܢܗ: ܗ̣ܘܳܐ ܠܶܗ ܨܰܘܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܚܳܒ. ܕܪܰܓܡܽܘܗܝ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ.

ܒܶܣܪܶܗ ܕܝܰܬܡܳܐ ܝܽܘܬ̥ܪܳܢܶܗ. ܘܳܐܦ ܦܰܓܪܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܩܢܳܐ܀

ܢܘ: ܠܳܐ ܬܶܚܛܽܘܦ ܒܰܝܬܶܗ ܡܶܢܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܐܟܽܘܠ ܒܶܣܪܶܗ ܡܶܢܶܗ.

ܗܳܐ ܚܰܩ̈ܠܳܬ̥ܶܗ ܐܰܝܟ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܐܳܦ ܟܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܒܰܕܡܽܘܬ̥ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܀

ܢܙ: ܠܳܐ ܬܒܽܘܙ ܟܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܬܕܟܰܪ ܠܳܐܚܳܒ ܘܶܐܣܬܰܪܰܕ̥.

ܘܡܳܢܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ ܕܩ̣ܰܢܝܳܐ܀

ܢܚ: ܠܳܐ ܬܰܫܠܚܺܝܗ̇ ܡܰܪܛܽܘܛܳܗ̇. ܠܳܐ ܬܶܫܽܘܛ ܡܶܫܟܳܗ̇ ܡܶܢܳܗ̇.

ܫܶܠܚܳܐ ܕܢܶܩܝܳܟ̥ ܬܳܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܶܢ ܪܳܥܝܳܐ ܐܶܢ ܛܳܥܶܐ ܠܳܟ܀

ܢܛ: ܟܡܳܐ ܢܶܬܒܰܥ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܗܰܘ ܡܰܪܛܽܘܛܳܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ.

ܐܰܝܟ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ̥ܳܐ ܥܒܰܕܟܽܘܢ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܕܝܰܬܡ̈ܶܐ܀

ܣ: ܠܳܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ̥ ܕܺܐܒ̈ܶܐ. ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܟܽܠ ܫܳܥ ܠܰܚܒܳܠܳܐ.

ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܕܥܺܕܬܶܗ ܬܳܒܰܥ ܠܳܗ̇. ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܶܢ ܫܰܡܳܫܰܘ̈ܗܝ܀

ܣܐ: ܘܰܠܥܳܢ̈ܳܐ ܬܽܘܒ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܬܳܒܰܥ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ.

ܡܳܐ ܕܳܐܬ̥ܶܐ ܓܶܝܪ ܥܳܒܶܕ ܗܽܘ. ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܥܰܡ ܥܰܠ̈ܠܳܢܰܘܗܝ܀

ܣܒ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܰܒܰܪܘ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܕܒܰܕܡܳܐ ܚܰܝܳܐ ܐܶܙܕܰܒܢܰܬ̥.

ܘܡܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܬܽܘܒ ܥܳܒܶܕ ܗܽܘ. ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܥܰܡ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ܀

ܣܓ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܰܒܰܪܘ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬ̥ܶܗ ܐܶܬ̥ܒܰܪܝܰܬ̥.

ܐܶܬܕܒܰܪܘ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܳܐܬ̥ܶܐ ܬܳܒܰܥ ܠܰܛܠܺܝ̈ܡܶܐ܀

ܣܕ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܕ ܫܳܡܽܘܢܳܐ. ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܗܳܘܶܐ.

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬ ܠܟܽܘܢ. ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܥܰܠ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ܀

ܣܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ.

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܺܐܝܬ ܠܟܽܘܢ. ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ܀

ܣܘ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܕܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ.

ܘܰܐܝܟ ܚܽܘܫܒܳܢܳܟ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܐܝܟ ܬܰܒ̈ܥܳܬ̥ܳܟ ܡܶܬ̊ܬܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܣܙ: ܕܥܰܡ ܫܰܠܺܝܛܳܟ ܚܳܫܶܒ ܐܰܢ̱ܬ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܛܳܥܶܝܬ̊ ܚܽܘܫܒܳܢܳܟ.

ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܗܰܘ ܝܳܕܽܘܥܳܐ. ܕܰܕܠܳܐ ܣܶܦܪܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܽܘ܀

ܕܪܶܡܙܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܢܶܬܕܰܟܪܳܟ

ܣܚ: ܐܶܢ ܚܳܛܶܦ ܠܳܟ ܫܰܠܺܝܛܳܟ. ܘܰܡܫܰܢܶܩ ܠܰܟ̈ܢܰܘܳܬ̥ܶܗ.

ܐܳܦ ܟܺܐܢܳܐܝܬ̥ ܡܶܬܚܰܝܰܒ. ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܓܙܰܪ ܠܶܫܳܢܶܗ܀

ܣܛ: ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܚܳܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܥܰܠ ܡܳܪܳܟ ܘܥܰܠ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ.

ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܡܚܰܝܶܒ ܠܳܟ. ܥܰܠ ܕܰܚܛܰܦܬ̊ ܠܰܟ̈ܢܰܘܳܬ̥ܳܟ܀

ܥ: ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܒܰܚܬ̥ܺܝܪܽܘܬ̥ܳܟ. ܠܳܐ ܝܳܕܥܰܬ̊ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܡܳܪܳܐ.

ܚܽܘܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬܒܰܠܗܳܐ. ܕܡܳܪܳܟ ܟܰܣܝܳܐ ܥܳܡܰܪ ܒܳܗ̇܀

ܥܐ: ܡܳܪܳܟ ܗܽܘ ܘܰܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܰܟ̈ܢܰܘܳܬ̥ܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝܟܽܘܢ.

ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܐܰܙܥܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ܀

ܥܒ: ܘܗܳܐ ܒܳܚܰܪ ܠܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܒܰܬܪܶܝܢ ܟܽܘܪ̈ܺܝܢ ܫܰܘܝܳܐܝܬ̥.

ܕܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܽܘ ܢܰܘܕܰܥ. ܕܶܐܢ ܙܺܐܦܰܐ ܗ̄ܘ ܘܶܐܢ ܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗ̄ܘ܀

ܥܓ: ܐܶܢܗܽܘ ܕܣܰܝܒܰܪ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܓܰܕܶܦ ܒܰܣܢܺܝܩܽܘܬ̥ܶܗ.

ܢܦܰܩ ܐܰܝܟ ܕܰܗܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܓܰܙܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܥܕ: ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܪܳܛܶܢ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܘܓܳܕܶܦ ܘܰܢܨܳܐ ܠܶܫܳܢܶܗ.

ܬܢܳܢ ܗܳܐ ܡܩܰܕܶܐ ܛܽܘܪ̈ܳܦܰܘܗܝ. ܘܬܰܡܳܢ ܡܶܫܟܰܚ ܐܽܘܠ̈ܨܳܢܰܘܗܝ܀

ܥܗ: ܐܳܦ ܠܳܟ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܽܘܪܳܐ. ܗܳܐ ܒܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܒܳܚܰܪ ܠܳܟ.

ܐܰܘ ܬܶܗܘܶܐ ܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܐܰܘ ܬܶܗܘܶܐ ܙܺܐܦܳܐ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܥܘ: ܐܶܢ ܐܶܬܚܰܬ̥ܰܪ ܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܘܰܚܛܰܦܬ̊ ܬܽܘܒ ܠܰܟ̈ܢܰܘܳܬ̥ܳܟ.

ܗܳܐ ܥܰܡ ܐܳܚܳܒ ܐܶܬܦܰܚܰܡܬ̊. ܘܥܰܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܽܘܝܳܒܳܟ܀

ܥܙ: ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܘܕܺܝܬ̊ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܬ̊ ܥܰܠ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ.

ܗܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܶܬܕܰܡܺܝܬ̊. ܘܥܰܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܘܠܳܠܳܟ܀

ܥܚ: ܐܶܢ ܕܳܡܶܝܬ̊ ܠܶܗ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܨܰܘܡܳܐ ܢܳܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ.

ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܒܳܐܙܰܬ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܒܳܥܶܐ ܠܳܟ܀

ܥܛ: ܡܳܢ ܓܶܝܪ ܢܺܐܬ̥ܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܠܰܚܡܳܟ ܘܰܕܫܶܩܝܳܟ̥.

ܕܗܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܐܳܟܶܠ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܕܡܳܐ ܕܝܰܬܡ̈ܶܐ ܫܳܬ̊ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܦ: ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܬ̊ ܕܬܶܗܘܶܐ ܩܰܕܡܳܐ. ܬܳܐ ܐܰܠ̣ܦܳܟ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ.

ܕܰܢܨܽܘܡ ܦܽܘܡܳܟ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܪܶܥܝܳܢܳܟ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܀

ܦܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܢܙܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܠܝܳܐܝܬ̥. ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܬܶܗܘܶܐ ܪܰܚܺܝܩ ܐܳܦ ܡܰܒܥܰܕ̥܀

ܦܒ: ܕܟܰܕ ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܬܶܗܘܶܐ ܡܢܰܟ̥ܪܰܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ.

ܕܨܰܘܡܳܟ ܕܰܟܝܳܐ ܢܶܬܩܰܒܰܠ. ܩܳܡ ܡܳܪܳܟ ܕܝܳܗܶܒ ܐܰܓܪܳܟ܀

ܦܓ: ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܬܳܐ ܐܰܠ̣ܦܳܟ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ.

ܕܟܰܕ ܠܳܥܶܣ ܐܰܢ̱ܬ ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܟܰܕ ܫܳܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܢܳܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܦܕ: ܡܠܺܝ ܦܳܬ̥ܽܘܪܳܟ ܬܽܘܩܳܢ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܳܟ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ.

ܕܟܰܕ ܐܳܟܶܠ ܦܽܘܡܳܐ ܢܰܘܕܶܐ. ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢ ܙܳܐܶܢ ܠܳܟ܀

ܦܗ: ܠܳܐ ܡܨܶܝܬ̊ ܕܰܬܨܽܘܡ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܨܽܘܡ ܡܶܢ ܒܶܙܬܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ.

ܘܠܳܐ ܪܳܫܶܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܨܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܦܘ: ܠܳܐ ܡܨܶܝܬ̊ ܕܰܬܨܽܘܡ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ. ܨܽܘܡ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܘܰܚܛܽܘܦܝܳܐ.

ܘܠܳܐ ܡܚܰܝܶܒ ܠܳܟ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܠܡܳܢ ܚܰܡܪܳܐ ܫܳܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܦܙ: ܐܶܬܟܰܫܪ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܕܰܐܝܟ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܬܶܣܰܒ ܐܰܓܪܳܐ.

ܕܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܬܶܬܪܰܚܰܩ. ܘܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܬܶܬܦܰܪܰܩ܀

ܦܚ: ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܬ̊ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܨܰܘܡ̈ܶܐ ܬܶܨܽܘܡ.

ܓܒܺܝ ܠܳܟ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ. ܗܰܘ ܕܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܀

ܦܛ: ܕܳܐܦܶܢ ܙܥܽܘܪ ܕܰܪܓܳܟ ܩܰܠܺܝܠ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܪܓܳܟ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.

ܐܶܠܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܝܳܬ̥ܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܐܶܬܢܰܟ̥ܪܺܝܬ̊܀

ܨ: ܐܺܡܰܪ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܨܰܘܡܳܐ. ܕܰܣܢܶܐ ܘܡܰܣܠܰܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.

ܕܣܰܓܺܝ ܡܶܢܶܗ ܬܶܬܪܰܚܰܩ. ܕܒܰܬܪܶܝܢ ܥܳܠ̈ܡܺܝܢ ܚܽܘܣܪܳܢܰܐ ܗ̄ܘ܀

ܨܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܐܶܡ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܥܰܘܠܳܐ ܪܳܗܶܛ ܘܰܡܫܰܡܶܫ.

ܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܽܘܣܪܳܢܰܐ ܗ̄ܘ. ܕܣܳܓܶܦ ܦܰܓܪܶܗ ܐܳܦ ܢܰܦܫܶܗ܀

ܨܒ: ܣܳܓܶܦ ܦܰܓܪܶܗ ܓܰܠܝܳܐܝܬ̥. ܕܡܳܙܽܘܢܳܐ ܠܳܐ ܩܳܪܶܒ ܠܶܗ.

ܘܣܳܓܶܦ ܢܰܦܫܶܗ ܟܰܣܝܳܐܝܬ̥. ܕܪܽܘܫܥܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܳܐ ܐܰܪܚܶܩ܀

ܨܓ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܡܶܬܕܰܒܰܪ. ܠܚܶܘܝܳܐ ܕܳܡܶܐ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ.

ܕܳܐܟܶܠ ܥܰܦܪܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܘܢܳܟܶܐ ܡܰܓܳܢ ܒܰܕܡܽܘܬ̥ܶܗ܀

ܨܕ: ܗܳܐ ܨܳܐܶܡ ܣܰܟܠܳܐ ܘܰܚܬ̥ܺܝܪ. ܟܰܕ ܨܰܘܡܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ.

ܕܠܳܐ ܓܶܝܪ ܦܳܠܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܨܳܐܶܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܨܗ: ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܩܰܪܒܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܙܶܠ ܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.

ܕܬܶܬܪܰܚܰܩ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܗܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܨܘ: ܐܳܦ ܠܰܟܝܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ.

ܕܰܬܨܽܘ̈ܡܳܢ ܐܰܝܟ ܢܰܟ̈ܦܳܬ̥ܳܐ. ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܡ̇ܠܶܐ̣ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܀

ܨܙ: ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܚܰܫܳܐ. ܥܶܠܰܬ̥ ܡܷ̈ܠܶܐ ܘܦܽܘܪܓܳܝܳܐ.

ܕܰܠܡܳܐ ܢܒܰܕܰܪ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܡܰܪ̈ܗܳܛܶܐ ܕܟܰܢܶܫ ܦܽܘܡܳܐ܀

ܨܚ: ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܒܶܐܒܠܰܐ ܗ̄ܘ. ܒܫܶܠܝܳܐ ܝܳܬ̥ܶܒ ܘܡܶܬ̊ܬܰܢܰܚ.

ܕܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܶܗ ܚܽܘܫܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܕܓܽܘܚܟ̥ܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ܀

ܨܛ: ܚܰܫܰܐ ܗ̄ܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܕܶܐܨܛܰܥܰܪ ܗܰܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ.

ܡܶܢ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܥܽܘܪܳܐ ܕܒܰܕܪܰܬ̥ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܀

ܩ: ܘܟܰܕ ܡܰܪܟܝܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܚܰܫܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܰܦܨܰܚ ܠܰܟܡܺܝܪ̈ܶܐ.

ܐܶܠܳܐ ܠܟܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܚܰܫ. ܕܰܟܡܳܐ ܐܰܡܪܰܚܘ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ܀

ܩܐ: ܒ̣ܟܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܠܳܥܳܙܳܪ. ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܕܰܡܢܰܚܶܡ ܠܶܗ.

ܕܰܒܒܶܟ̥ܝܶܗ ܢܰܘܕܰܥ ܚܽܘܒܶܗ. ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ܀

ܩܒ: ܘܰܐܢ̱ܬܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܚܰܘ̈ܝܝܢ. ܟܡܺܝܪܽܘܬܟܶܝܢ ܕܰܒܗܳܢ ܙܰܒܢܳܐ.

ܟܰܕ ܥܳܠܒܳܐ ܠܰܕܟܽܠ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ܀

ܩܓ: ܟܡܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ. ܐܳܦ ܢܰܟ̈ܦܳܬ̥ܳܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬ̥ܳܗ̇.

ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܒܰܝܬܳܐ ܛܫܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܳܡ ܝܰܠܕܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐ܀

ܩܕ: ܚܰܕܺܝ ܠܶܐܡܶܗ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܫܠܳܡܶܗ.

ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܥܺܝܩ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܫܳܐ. ܐܰܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܩܗ: ܐܳܦ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܳܫܳܐ ܚܳܐܶܫ. ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ.

ܥܰܡܶܗ ܚܳܕ̥ܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢܶܗ. ܡܳܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ܀

ܩܘ: ܠܳܐ ܬܶܣܬܰܩ̈ܠܳܢ ܒܰܠ̈ܒܽܘܫܶܐ. ܕܰܡܟܺܝܪ̈ܳܢ ܐܢ̱ܬܶܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ.

ܡܟܺܝܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܠܳܒ̈ܫܳܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ܀

ܩܙ: ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܚܠܽܘܠܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܪܟܰܐ ܗ̄ܘ ܣܽܘܟܳܝܳܐ.

ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܡܟܺܝܪ̈ܳܢ ܐܢ̱ܬܶܝܢ. ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܚܰܕܬ̥ܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ܀

ܩܚ: ܠܳܐ ܬܶܠܒ̈ܫܳܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܣܩܺܝ̈ܠܶܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܫܪܶܐ ܨܶܒܬܳܐ ܠܣܰܒܪܳܐ.

ܨܰܒ̈ܶܬܶܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܶܝܢ. ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬ̥ܳܐ܀

ܩܛ: ܐܰܝ̇ܕܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܬܢܳܢ ܨܒܬܳܗ̇. ܬܢܳܢ ܐܺܝܬܘܗܝ ܐܳܦ ܣܽܘܟܳܝܳܗ̇.

ܠܒܽܘܫܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܒܰܪ ܡܰܘܕܰܥ. ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܶܥܝܳܢܳܗ̇܀

ܩܝ: ܐܶܢ ܡܳܪܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܰܒܪܳܗ̇. ܗܳܐ ܨܶܒܬܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܗ̇.

ܕܰܡܨܰܒܬ̥ܳܐ ܠܶܗ ܟܰܣܝܳܐܝܬ̥. ܠܗܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܝܰܨܪ̈ܶܐ ܛܡܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܩܝܐ: ܐܶܢ ܒܰܐܪܥܰܐ ܗ̄ܘ ܕܶܝܢ ܪܶܥܝܳܢܳܗ̇. ܗܳܐ ܨܶܒܬܳܗ̇ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܶܝ̈ܗ̇.

ܕܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܦܰܚܳܐ. ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܡܺܝܛ ܒܽܘܝܳܢܶܗ܀

ܩܝܒ: ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܢܰܟ̈ܦܳܬ̥ܳܐ. ܗܳܐ ܨܶܒܬܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ.

ܘܢܰܟܦܽܘܬ̥ܳܐ ܐܰܝܟ ܒܶܪܽܘܠܳܐ. ܩܒܺܝܥܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ̥ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ܀

ܩܝܓ: ܠܗܰܘ ܓܶܝܪ ܨܶܒܬܳܐ ܙܰܠܺܝܠܳܐ. ܗܳܐ ܒܳܣܪܺܝܢ ܠܶܗ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ.

ܘܰܠܗܳܢ ܨܶܒܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܗܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܶܗ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܀

ܩܝܕ: ܡܰܣܓܶܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠܢܳܫ ܒܳܣܰܪ. ܠܰܐܝ̇ܕܳܐ ܕܙܰܠܺܝܠ ܐܶܣܟܺܡܳܗ̇.

ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܡܰܣܓܶܐ ܟܽܠܢܳܫ. ܠܰܐܝ̇ܕܳܐ ܕܢܰܟܦܺܝܢ ܐܶܣܟܺܡܶܝ̈ܗ̇܀

ܩܝܗ: ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܢܶܫ̈ܰܝ ܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܨܽܘ̈ܡܝ ܘܰܐܠܶܦ̈ܝ ܫܰܘܬܳܦܰܝ̈ܟܶܝܢ.

ܘܨܰܠ̈ܝܝܢ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ. ܕܢܶܬܪܰܒܽܘܢ ܝܰܠܽܘܕܰܝ̈ܟܶܝܢ܀

ܩܝܘ: ܢܶܗܘܶܐ ܨܰܘܡܟܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܣܬܺܝܪ. ܘܰܨܠܽܘܬܟܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܺܝܗܽܘܕܺܝܬ.

ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܚܺܐܪ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܕܰܙܟ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܀

ܩܝܙ: ܗ̣ܘܳܐ ܨܰܘܡܳܗ̇ ܕܶܐܣܬܺܝܪ ܫܽܘܪܳܐ. ܕܰܒ̇ܢܶܐ̣ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܳܐ.

ܘܒܶܗ ܣܰܬܪܰܬ̥ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܗ̇. ܡܶܢ ܠܽܘܚܳܡܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ܀

ܩܝܚ: ܐܶܢ ܨܰܘܡܳܗ̇ ܕܰܚܕܳܐ ܙܰܟܺܝ. ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܩܪܳܒܳܐ.

ܨܰܘܡܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܰܢ. ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܙܳܟܶܐ܀

ܩܝܛ: ܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܘܪ̈ܶܐ ܨܺܝܪܺܝܢ. ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܕܰܡܶܐ.

ܡܰܢܽܘ ܕܰܗܘܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ. ܗܳܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܠܶܗ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ܀

ܩܟ: ܣܳܒ̈ܶܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܢܶܬܕܰܡܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܐܶܬܩܰܛܰܥ ܪܶܥܝܳܢܶܗ.

ܕܰܒܨܰܡܳܐ ܕܡܰܫܚܶܬ̥ ܦܰܓܪܳܐ. ܒܶܗ ܐܶܙܕܰܗܺܝܘ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ܀

ܩܟܐ: ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܐܶܠܺܝܳܐ. ܕܰܐܩܪܶܒ ܘܰܙܟܳܐ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ.

ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܡܰܠܐܶܐ ܪ̈ܶܓܠܶܐ. ܒܶܗ ܐܶܬܚܰܝܰܠܘ ܫܶܪ̈ܝܳܢܰܘܗܝ܀

ܩܟܒ: ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܒܳܒܝܠ.

ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܒܺܝܘ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬ̥ܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܬܳܟܽܘܣܳܐ܀

ܩܟܓ: ܢܰܟ̈ܦܳܬܰܢ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܡܰܪܝܰܡ. ܒ̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܠܶܐܡܗܶܝܢ ܢܶܬܕܰܡ̈ܝܳܢ.

ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܩܰܒܠܰܬ̥. ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ܀

ܩܟܕ: ܢܶܫ̈ܰܝ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܐܶܣܬܺܝܪ. ܕܨܳܡܰܬ̥ ܘܰܒܥܳܬ̥ ܘܶܐܬܚܰܢܢܰܬ̥.

ܘܰܐܡ̈ܗܳܬܗܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܕܥܰܡܳܗ̇ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ̈ܝ܀

ܩܟܗ: ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܡܰܫܪܺܝܬܰܢ. ܢܨܽܘܡܽܘܢ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܢܺܝܢ̈ܘܳܝܶܐ.

ܕܨܳܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܨܰܘܡܳܐ ܕܪܰܥܺܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܩܟܘ: ܟܽܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܟܬܰܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ.

ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܛܽܘܦܣܳܐ. ܕܰܢܕܰܡܶܐ ܒܰܥ̈ܒܳܕܰܝܗܽܘܢ܀

ܐܬܚܡܶܠ ܒܟܳܡܦ̊ܝܘܬܪ 

ܒܐܝܕ̈ܝ ܥܝܣܐ ܡܘܣܐ 20.01.2023 ܒܐܘܣܛܘܪܝܰܐ.


[1] ܕܰܡܥܰܡ̈ܛܳܢ


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com