Article - Karyo Hliso
Yusuf Begtas:


ܦܰܛܢܐ ܘܦܰܛܥܐ

ܡܥܒܪܢܘܬܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ

ܚܘܼܕܪܐ ܕܡܰܪܕܘܼܬܐ ܘܣܶܦܪܳܝܘܼܬܐ ܕܠܫܳܢܐ ܣܘܼܪܝܝܐ. ܡܪܕܝܢ.

 

ܦܰܛܢܐ ܘܦܰܛܥܐ

ܦܰܛܢܐ ܘܦܰܛܥܐ[1]

ܦܰܛܢܐ ܡܫܬܰܚܠܦܢܐ ܗ̱ܘ ܘܡܬܛܰܘܪܢܐ. ܘܦܛܥܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗ̱ܘ ܘܡܬܓܰܢܕܪܢܐ.

ܦܰܛܢܐ ܡܦܳܣ. ܘܦܰܛܥܐ ܘܠܐ ܣܟ.

ܦܰܛܥܐ ܡܝܰܩܰܪ ܗ݁ܘ ܕܢܳܬܥܐ ܐܠܨܝܘܬܗ. ܘܦܰܛܢܐ ܠܗ݁ܘ ܕܢܳܬܥܐ ܡܝܰܩܪܘܬܗ.

ܦܰܛܥܐ ܡܬܒܣܡ ܒܙܰܟܝܘܬܐ. ܦܰܛܢܐ ܠܐ ܒܳܥܐ ܙܰܟܳܝܘܬܐ ܐܡܝܢܬܐ.

ܦܰܛܢܐ ܚܳܐܪ ܒܥܶܠܬܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܒܥܶܠܬܳܢܐ. ܡܟܐ ܩܕܡܝܐ ܡܬܬܥܝܪ. ܘܬܪܝܢܐ ܡܬܛܰܠܰܥ.

ܦܰܛܥܐ ܣܢܝܩ ܠܙܘܼܥܙܳܥܐ ܕܐܪܥܐ ܠܡܬܬܥܪܘ. ܘܦܰܛܢܐ ܠܦܘܼܫܳܚܐ (ܪܥܠܐ) ܕܠܒܐ.

ܦܰܛܢܐ ܠܝܬ ܠܗ ܐܢܳܢܳܝܘܼܬܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܐܶܢܰܚܢܳܝܘܼܬܐ.

ܦܰܛܢܐ ܡܰܚܨܦ ܕܗܰܘܢܳܢܝܘܼܬܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܕܫܶܬܩܐ.

ܦܰܛܢܐ ܡܣܬܟܠ ܘܫܳܬܩ. ܘܦܰܛܥܐ ܠܐ ܚܳܟܡ ܘܡܡܠܠ.

ܦܰܛܥܐ ܠܘ ܢܦܫܗ ܐܠܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܝܳܕܥ. ܘܦܰܛܢܐ ܠܘ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܐܠܐ ܠܢܦܫܗ.

ܦܰܛܢܐ ܡ̣ܢ ܫܘ̈ܐܠܘܗܝ. ܘܦܰܛܥܐ ܡ̣ܢ ܦܘܼ̈ܢܳܝܘܗܝ ܡܬܝܕܥ.

ܦܰܛܢܐ ܫܳܟܬ ܘܗܳܕܣ. ܘܦܰܛܥܐ ܪܳܢܐ ܘܫܳܠܐ. ܗ݁ܘ ܕܗܳܕܣ܆ ܫܳܬܩ. ܘܗܰܘ ܕܫܳܠܐ܆ ܠܐ ܫܳܬܩ.

ܦܰܛܥܐ ܬܪܘܕܐ ܗ̱ܘ ܕܒܓܰܘ ܟܳܣܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܫܰܟܪܐ ܗ̱ܘ ܕܕܳܐܒ ܒܓܰܘ ܬܺܝܳܐ.

ܦܰܛܢܐ ܡܬܚܦܛ ܠܡܣܬܟܠܘ. ܘܦܰܛܥܐ ܠܡܬܬܣܟܠܘ. ܟܕ ܛܒ ܩܕܡܝܐ ܠܡܬܬܰܣܟܠܢܳܘܬܐ. ܘܬܪܝܢܐ ܠܡܣܬܟܠܢܘܬܐ ܣܢܝܼܩ.

ܦܰܛܢܐ ܥܝܪ ܘܗܳܕܣ. ܘܦܰܛܥܐ ܕܳܡܟ ܘܠܐ ܡܬܚܰܫܒ.

ܦܰܛܢܐ ܣܰܡܝܐ ܗ̱ܘ ܕܰܣܟܝܼܪ̈ܢ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܠܥܠܡܐ. ܘܚܳܙܐ ܗܘ ܡܐ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܠܦܰܛ̈ܥܐ ܦܬܝܼ̈ܚܝ ܥܝ̈ܢܐ.

ܦܰܛܢܐ ܚܳܙܐ ܪܘܼܚܩܐ ܘܬܳܢܐ ܩܘܼܪܒܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܚܳܙܐ ܩܘܼܪܒܐ ܘܬܳܢܐ ܪܘܼܚܩܐ.

ܦܰܛܢܐ ܡܝܬܪ ܛܘܒܬܢܘܬܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܪܰܥܝܘܬܐ.

ܦܰܛܥܐ ܡܝܰܬܪ ܟܘܼܫܳܪܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܢܘܼܣܳܝܐ.

ܦܰܛܢܐ ܡܬܪܥܐ ܒܗ݁ܘ ܕܡܰܚܒ. ܘܦܰܛܥܐ ܡܰܚܒ ܗܘ ܕܒܗ ܡܬܪܥܐ.

ܦܰܛܢܐ ܐܳܚܕ ܒܓܰܒܐ ܕܪܥܝܢܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܢܩܘܦܐ ܗ̱ܘ ܕܪܥܝܢܐ. ܩܕܡܝܐ ܢܳܦܩ ܪܘܼܚܐ ܘܬܪܝܢܐ ܡܬܦܫܰܚ.

ܦܰܛܢܐ ܠܰܣܛܪܝܐ ܗ̱ܘ ܒܗܰܦܟ̈ܳܝܳܬܐ ܥܰܡܝ̈ܩܬܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܡܐܕܫܢܐ ܗ̱ܘ.

ܦܰܛܥܐ ܚܳܕܐ ܒܚܘܝܕܐ ܕܩ̈ܠܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܒܣܓܝܐܘܬ ܩ̈ܠܐ.

ܦܰܛܥ̈ܐ ܒܪܝܼܪ̈ܐ ܡܬܚܙܝܢ ܘܛܒ̈ܐ ܦܛ̈ܥܐ. ܘܦܰܛܢ̈ܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢ.

ܦܰܛܢܐ ܠܕܪܓܐ܆ ܘܦܰܛܥܐ ܠܬܰܪܥܐ. ܩܕܡܝܐ ܦܳܠܚ. ܘܬܪܝܢܐ ܟܳܒܫ.

ܦܰܛܢܐ ܝܳܨܦ ܕܢܫܬܘܙܒ ܡ̣ܢ ܥܠܡܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܕܢܦܪܘܩ ܥܠܡܐ. ܘܐ̱ܚܪܝܬ ܦܰܛܢܐ ܡܫܟܚ ܢܦܫܗ. ܘܦܰܛܥܐ ܠܥܠܡܐ.

ܦܰܛܥܐ ܡܬܬܘܐ ܘܪܳܒܥ. ܘܦܰܛܢܐ ܬܐܒ ܘܡܬܢܰܚܡ.  

ܦܰܛܢܐ ܪܳܕܦ ܒܬܪ ܫܘܦܪܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܒܬܪ ܝܘܬܪܢܐ. ܡܟܐ ܩܕܡܝܐ ܡܶܬܡܰܪܡܰܪ. ܘܬܪܝܢܐ ܚܳܣܪ.

ܦܰܛܥܐ ܒܫܘܦܪܐ ܐܢܬܬܐ ܡܰܝܬܐ ܠܒܠܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܒܐܢܬܬܐ ܫܘܦܪܐ ܡܣܬܟܠ.

ܦܰܛܢܐ ܐܝܟ ܚܰܝܒܐ ܡܰܚܒ. ܘܦܰܛܥܐ ܐܝܟ ܡܬܬܘܙܦܢܐ. ܡܟܐ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܡܬܓܪܫ ܡ̣ܢ ܚܶܠܦܐ ܘܢܘܼܩܳܝܐ. ܘܬܪܝܢܐ ܒܦܘܼܠܳܓܐ ܙܥܘܪܐ ܡܬܩܛܠܒ ܘܐܚܕ ܘܣܐܡ ܐܝܕܐ.

ܦܰܛܥܐ ܠܐ ܡܦܣ ܒܙܒܢܐ ܐܠܐ ܒܥܕܢܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܠܐ ܡܦܣ ܒܥܕܢܐ ܐܠܐ ܒܙܒܢܐ.

ܦܰܛܢܐ ܡܬܬܘܐ ܠܒܝܫܬܐ ܕܣܰܪܚܗ݁ ܘܠܛܒܬܐ ܕܠܐ ܥܰܒܕܗ݁. ܘܦܰܛܥܐ ܡܬܬܘܐ ܠܛܒܬܐ ܕܥܰܒܕܗ݁ ܘܠܒܝܫܬܐ ܕܠܐ ܣܰܪܚܗ݁.

ܦܰܛܥܐ ܚܐܫ ܕܠܐ ܐܫܟܚ ܠܣܓܝܐܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܚܳܕܐ ܕܐܫܟܚ ܠܩܰܠܝܠܐ.

ܦܰܛܢܐ ܪܳܚܩ ܡ̣ܢ ܫܰܠܝ̈ܛܢܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܩܳܪܒ ܠܗܘܢ. ܘܡܫܰܦܠܚܳܢܘܬܐ ܚܶܠܩܐ ܗ̱ܝ ܕܩܪܘܒܝܐ ܗܢܐ..

ܦܰܛܥܐ ܫܳܒܩ ܟܕ ܡܰܫܦܠ. ܘܦܰܛܢܐ ܫܳܒܩ ܟܕ ܝܳܕܥ ܕܠܐ ܡܫܬܦܠ.

ܦܰܛܢܐ ܠܐ ܫܚܝܼܡ. ܘܝܕܥ ܕܢܶܫܠܐ ܒܰܫܚܝܼܡܘܬܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܫܚܝܼܡ. ܘܠܐ ܝܳܕܥ ܕܢܶܫܠܐ ܒܰܫܚܝܼܡܘܬܐ.

ܦܰܛܢܐ ܡܬܬܥܝܪ ܘܡܬܟܚܕ ܟܕ ܡܬܬܰܪܬܐ ܒܚܠܡܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܠܐ ܡܬܬܥܝܪ ܘܠܐ ܡܬܟܚܕ ܐܠܐ ܡܰܩܦ ܨܶܒܪܗ ܘܰܗܦܳܪܗ.

ܦܰܛܥܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܒܪܡ ܐܝܩܪܐ ܙܥܘܪܐ ܦܳܠܓ. ܘܦܰܛܢܐ ܠܩ̈ܠܝܠܐ ܒܪܡ ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܝܳܗܒ. ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܡܦܳܣ. ܘܬܪܝܢܐ ܡܦܳܣ ܒܗܘ ܡܐ ܕܝܳܗܒ.

ܦܰܛܥܐ ܡܬܗܦܟ ܥܡ ܦܰܛܢܐ ܒܰܕܡܘܬ ܦܰܛܥܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܡܬܗܦܟ ܥܡ ܦܰܛܥܐ ܒܕܡܘܬ ܦܰܛܢܐ.

ܦܰܛܢܐ ܫܳܠܐ ܘܫܳܟܬ ܟܕ ܢܦܠ ܠܘܬ ܦܰܛܥܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܡܩܦ ܡܡܠܠܗ ܦܛܥܐܝܬ.

ܦܰܛܢܐ ܫܳܠܐ ܘܫܳܟܬ ܟܕ ܡܫܟܚ ܠܦܰܛܢܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܟܕ ܡܫܟܚ ܠܦܛܥܐ ܣܳܪܒ ܦܛܥܐܝܬ.  

ܦܰܛܢܐ ܫܳܒܩ ܠܦܰܛܥܐ. ܘܗܢܐ ܫܘܼܒܚܐ ܗ̱ܘ ܕܪܒܘܬܐ.

ܦܰܛܢܐ ܡܬܬܰܥܒܕ ܡ̣ܢ ܡܠܬ ܩܘܫܬܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܡ̣ܢ ܪܗܝܛܪܘܬܗ݁. ܘܚܘܪ ܐܢ̱ܬ ܒܟ ܠܐ ܬܗܘܐ ܦܰܛܥܐ!

ܦܰܛܢܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܒܪܡ ܪܟܝܟܐܝܬ ܡܡܠܠ ܒܕܡܘܬ ܫܘܪ̈ܫܝ ܬܠܓܐ ܕܢܳܚܬܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܦܰܛܥܐ ܒܕܡܘܬ ܛܘ̈ܦܝ ܣܰܓܪܐ ܙܥܝܦܐܝܬ ܘܚܡܬܢܐܝܬ.

ܬܠܬ ܐܘܪ̈ܚܳܢ ܐܝܬ ܠܡܘܕܥܘ ܣܘܼܟܳܠܐ. ܩܘܼܫܬܳܢܳܝܘܬܐ. ܫܐܝܠܘܬܐ. ܦܠܐܬܳܢܳܝܘܬܐ. ܦܰܛܥܐ ܡܣܬܒܟ ܒܩܘܼܫܬܳܢܳܝܘܬܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܚܐܪ ܒܒܶܣܬܪܳܝܘܼܬܐ ܕܫܐܝܠܘܬܐ ܘܦܶܠܐܬܳܢܳܝܘܬܐ.

ܦܰܛܥܐ ܐܘ ܬܳܡܰܗ ܘܕܳܡܪ ܐܘ ܣܳܩܪ ܘܣܳܢܐ ܠܡܥܪܒܐ ܘܡܕܢܚܐ. ܘܦܰܛܢܐ ܐܟܡܐ ܕܠܐ ܬܳܡܗ ܘܕܳܡܪ ܐܦܠܐ ܣܳܩܪ ܘܣܳܢܐ. ܒܠܚܘܕ ܡܬܚܦܛ ܠܡܣܬܟܠܢܘܬܐ.

ܐܝܬܘܬܐ ܘܠܝܬܝܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܥܝܼܪܐ ܘܒܳܪܝܐ ܫܘ̈ܐܠܐ ܘܦܘ̈ܢܳܝܐ.

ܦܰܛܥܐ ܠܦܘܼ̈ܢܳܝܐ܆ ܘܦܰܛܢܐ ܠܫܘ̈ܐܠܐ ܦܰܚܝ̈ܚܐ ܚܳܫܒ.

ܡܢܗܘܢ ܕܦܰܛ̈ܢܐ ܦܰܛ̈ܥܐ܆ ܘܡܢܗܘܢ ܕܦܰܛ̈ܥܐ ܦܰܛ̈ܢܐ ܡܬܚܙܝܢ.

ܗ݁ܝ ܕܢܬܚܙܐ ܒܪܢܫܐ ܦܰܛܢܐ ܦܫܝܩܐ ܗ̱ܝ. ܐܠܐ ܗ݁ܝ ܕܢܗܘܐ ܦܰܛܢܐ ܥܰܣܩܐ ܗ̱ܝ.

 

ܠܡܢܐ ܟܝ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܘܗܪܟܐ ܘܬܡܢ ܚܰܘܪܐ ܡܰܟܪܟ ܐܢ̱ܬ ܐܘ ܒܰܥܳܝܐ؟

 

ܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܦܰܛܢܐ... ܘܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܦܰܛܥܐ...!!

ܡܥܒܪܢܘܬܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܝܘܣܦ ܒܓܬܫ


[1]  ܟܬܝܒܬܐ ܗܕܐ ܠܩܝܛܐ ܘܢܣܝܼܒܐ ܡ̣ܢ ܡܓܠܬܐ ܬܘܪܟܝܬܐ OT Dergisi, Abdal ile Aptal, Haziran 2015  ܐܥܒܪܬܗܿ ܡܼܢ ܫܪܫܐ ܬܘܪܟܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ ܒܡܪܕܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܡܕܝ̈ܢ̱ܬܐ ܡܳܪ̈ܢܳܝܬܐ ܕܒܝܬܢܗܪܝܢ.


 
Please Leave Your Thinking

Leave a Comment

You can also send us an email to karyohliso@gmail.com